Արխիւ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Երեւան եւ Թեհրան կը ձգտին զարգացնել իրենց համագործակցութիւնը:
Իրանի Նախագահ Հասան Ռուհանի վաղը շփումներ պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Լի­բա­նա­նի նոր կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մին մէջ պաշ­տօ­նի կո­չուե­ցան եր­կու հայ նա­խա­րար­ներ։ Վար­չա­պետ Սաատ Հա­րի­րիի կող­մէ գլխա­ւո­րուած կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մին մէջ ընդգր­կուե­ցան Ա­ւե­տիս Կի­տա­նեան եւ Ժան Օ­ղա­սա­բեան։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Գեր­մա­նիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան դաշ­նակ­ցա­յին ա­տեա­նը մեր­ժեց Պուն­տես­տա­կի կող­մէ ան­ցեալ Յու­նի­սին ըն­դու­նուած «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձեւ»ին դէմ բո­ղոք­նե­րը։ Ըստ Պեր­լի­նէ հա­սած լու­րե­րուն, Գեր­մա­նիոյ բարձ­րա­գոյն դա­տա­կան ա­տեա­նին մօտ առ­նուազն ութ բո­ղոք­ներ ներ­կա­յացուած էին այս հար­ցին շուրջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Եւ­րո­պա­յի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցան ա­հա­բեկ­չա­կան մտա­հո­գիչ դէպ­քեր։ Գեր­մա­նիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պեր­լի­նի մէջ, պատ­մա­կան «Փլած ե­կե­ղեց­ւոյ» մօ­տա­կայ­քին պա­տա­հե­ցաւ դէպ­քը։ Բեռ­նա­տար հսկայ ինք­նա­շարժ մը ներ­խու­ժեց Սուրբ Ծննդեան շու­կա­յի տա­րած­քը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Հայաստանի եւ Վրաստանի իրաւապահ մարմիններու կապերու ամրապնդման ուղղեալ նոր հռչակագիր:
Երեւանի եւ Թիֆլիզի միջեւ քաղաքական երկխօսութիւնը կը շարունակուի զանազան մակարդակներու վրայ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Անգարայի մօտ Ռուսաստանի դեսպան Անտրէյ Քարլով երէկ երեկոյեան զոհ գնաց ահաբեկչական յարձակման:
Էրտողան եւ Փութին ունեցան հեռախօսազրոյց մը, որու ընթացքին համակարծիք գտնուեցան, թէ այս դէպքը խափանարարութիւն մըն է երկու երկիրներու համագործակցութեան դէմ: Հետաքննութիւնը յառաջ պիտի տարուի միասնաբար: Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու Մոսկուայի մէջ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մախմ­բուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ։ Թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­լա­ճա­ճեան» սրա­հի եր­դի­քին տակ սար­քուած տօ­նա­կան սե­ղա­նին նա­խա­գա­հեց Դպրաց Դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, դպրա­պետ Սեդ­րակ Տա­վութ­հան եւ խմբա­վար Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ ե­րէկ կեան­քէ հե­ռա­ցած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած ան­դամ­նե­րէն Հայկ Ա­դա­մեան։ Ան Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին հետ նոյ­նա­ցած խորհր­դան­շա­կան ա­նուն մըն էր եւ իր կո­րուս­տը այս ա­ռու­մով խոր ցաւ պատ­ճա­ռած է բո­լո­րին։ Հայկ Ա­դա­մեան ան­հա­տա­կան, ըն­տա­նե­կան կեան­քը հա­մայն­քա­յին ապ­րում­նե­րու հետ նոյ­նա­ցու­ցած ե­զա­կի դէմք մըն էր։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ան­ցեալ տա­րուան ամ­փո­փում­նե­րուն մէջ կա­րե­լի չէ մոռ­նալ «Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մրցա­նա­կի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, 2016 թուա­կա­նի Ապ­րի­լին, ա­ւե­լի քան եօթ հա­րիւր հիւ­րե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մէջ գո­յու­թիւն ու­նին պե­տա­կան իշ­խա­նու­թեան տար­բեր ձե­ւա­ւո­րում­ներ եւ կի­րար­կում­ներ: Ժա­մա­նա­կին, եր­կար ժա­մա­նակ ա­ռաջ, երբ տա­կա­ւին պե­տու­թիւն­ներ գո­յու­թիւն չու­նէին, մարդ­կու­թիւ­նը կ՚ապ­րէր այ­սօ­րուան ա­ռու­մով՝ «մթու­թեան մէջ» կամ «քա­րայր­նե­րու», կի­սա­վայ­րե­նի եւ ա­նաս­նա­կան բնազդ­նե­րով ցե­ղա­խում­բե­րու բաժ­նուած. ու­նէին «ըն­տա­նի­քի մե­ծեր», ո­րոնք ցե­ղա­խում­բե­րուն տա­րեց­ներն էին, ո­րոնք կը ղե­կա­վա­րէին ի­րենց ցե­ղա­խում­բը, ըն­տա­նի­քը կամ գիւ­ղը:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինչ­պէս յա­ճախ կը կրկնենք, կամ ը­սենք՝ կրկնե­լու պա­հանջ­քը կը զգանք սի­րոյ կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ կ՚անդ­րա­դառ­նանք ա­նոր անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մարդ­կա­յին բո­լոր փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ։ Ին­չո՞ւ պա­հանջ­քը կը զգանք, քա­նի որ մարդ­կա­յին բո­լոր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը խա­թա­րուած կ՚ե­րե­ւին՝ ան­կեղծ սէ­րը հա­լա՜ծ, նօս­րա­ցած է ձե­ւա­կեր­պու­թիւն­նե­րու մէջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 20, 2016

Կը տե­ղե­կաց­նենք, որ մեր Լի­բա­նա­նի պաշ­տօ­նա­կից՝ «Ազ­դակ»ի է­ջե­րուն մէջ սննդա­գի­տա­կան-ա­ռող­ջա­պա­հա­կան նիւ­թե­րով բազ­մա­թիւ յօ­դուած­նե­րու հե­ղի­նակ Քար­լա Եար­տը­մեան-Հաժ ստա­ցած է սննդա­գի­տու­թեան տոք­թո­րա­կան աս­տի­ճան՝ Անգ­լիոյ Օքս­ֆորտ Պրուքս հա­մալ­սա­րա­նէն: Քար­լա իր ու­սում­նա­սի­րու­թեամբ հե­տա­զօ­տած է սնուն­դի ա­նա­պա­հո­վու­թեան ազ­դե­ցու­թիւ­նը Լի­բա­նա­նի դպրո­ցա­կան ե­րա­խա­նե­րուն եւ ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն վրայ («Studies on Child Food Insecurity in Lebanon»):

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Վարժարանը համայնքի զօրակցութեան առարկայ: Ներկայ էր նաեւ քաղաքապետ Պիւլենտ Քերիմօղլու: Աշակերտներու ելոյթները արժանացան ծափահարութիւններու:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

Գումգաբուի «Պէզճեան» սրահին մէջ շաբաթավերջին տօնախմբուեցաւ մեր համայնքի վերջին շրջանի կարեւոր ձեռքբերումներէն մէկուն փայլուն արդիւնքը:
«Հայճար»ի հիմնադրութեան տարեդարձը նշուեցաւ արդար հպարտութեամբ եւ մեր ժառանգութեան նկատմամբ գիտակցութեան շեշտադրումով:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

Բան­կալ­թիի Nostalji գրա­խա­նութ-սրճա­րա­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Akıntıya Karşı» գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը։ Ծա­նօթ է, որ ներ­կայ շրջա­նին Nostalji-ի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան ի­րե­րա­յա­ջորդ ծա­նօ­թաց­ման հա­ւա­քոյթ­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ կը դառ­նան գրա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

Ֆէրիգիւղի Ս­. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ վերջին հրաժեշտի յուզումնախառն արարողութիւն:
Բարսեղ Թուղլաճեանի մարմինը ամփոփուեցաւ Շիշլիի գերեզմանատան մտաւորականաց բաժնէն ներս՝ բիւր յարգանքով:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

Շիշլի մարզակումբի վարչութիւնը եւ խումբ մը մարզիկներ շաբաթավերջին Տոլմապահչէի մէջ Նահատակներու բլուրին վրայ ծաղիկներով մատոյց իր յարգանքի տուրքը ու միացաւ բողոքի ալիքին:
Ատենապետ Ալէն Թեքպըչաք եւ ընկերակիցները ընդգծեցին, որ թրքահայութիւնը կ՚անիծէ ահաբեկչութիւնը ու միշտ դիրք կը գրաւէ մեր երկրի անդորրութեան ու միասնականութեան ի նպաստ՝ բազմադարեան համակեցութեան օրինակով:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Սա մեր ապ­րած կեան­քին մէջ եր­ջան­կու­թեամբ ապ­րե­լու հա­մար ո՜ր­քան ար­գելք­ներ, խո­չըն­դոտ­ներ կը հան­դի­սա­նան, կը ներ­կա­յա­նան մար­դուս առ­ջեւ։ Բայց պէտք չէ վհա­տիլ, յու­սալ­քուիլ, քա­նի որ կեան­քի մէջ միշտ կա՛ն եւ միշտ պի­տի ըլ­լան դժուա­րու­թիւն­ներ, նե­ղու­թիւն­ներ՝ ո­րոնք ար­գելք­ներ են եւ խո­չըն­դոտ­ներ՝ մար­դուս կեան­քէն սպա­սած բա­րիք­նե­րու դէմ, ան­յա­ջո­ղու­թիւն­ներ, ցա­ւեր եւ վիշ­տեր պի­տի պա­տա­հին, քա­նի որ մար­դուս ապ­րած այս աշ­խար­հը եր­բեք վար­դաս­տան մը չէ՛, այդ­պէս բան մըն ալ չէ՛ խոս­տա­ցուած ի­րեն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 19, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իր կար­գին Հայր Պու­լոս Հա­լիմ, որ ղպ­­տի ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տօ­նա­կան բան­բերն է, BBC Arabic կա­յա­նին խօ­սե­լով նկա­տել տո­ւաւ, որ թէեւ կա­նուխ է ընդ­հա­նուր գնա­հա­տա­կան մը տա­լու հա­մար, բայց եւ այն­պէս յստակ է, որ ա­պա­հո­վա­կան օ­ղակ­նե­րուն մէջ կան բաց­թո­ղում­ներ, ո­րոնք ար­ժա­նի են լուրջ քննար­կում­նե­րու: Բնա­կա­նա­բար Պու­լոս Հա­լի­մի կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թե­նէն զատ երկ­րի ընդ­դի­մա­դիր, բայց ոչ-իս­լա­մա­մէտ շրջա­նակ­նե­րուն մօտ ալ հնչե­ցին նման կար­ծիք­ներ, ո­րոնց մէջ բնա­կա­նա­բար կա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը քննա­դա­տե­լու ա­ռիթ փնտռող­ներ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 17, 2016

Սերժ Սարգսեան եւ Տիգրան Սարգսեան հանդիպում մը ունեցան Երեւանի մէջ՝ անդրադառնալով ԵՏՄ-ին:
Հայաստան կը կարեւորէ դէպի երրորդ երկիրներ առեւտրատնտեսական կապերու ամրապնդման աշխատանքը:

Էջեր