Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին եւ յա­րա­կից Գա­րա­կէօ­զեան Տան Կազ­դուր­ման կա­յա­նը։

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

Տ. Տիրայր Քհնյ. Գըլըճեան՝ Ս. Պօղոս-Ս. Պետրոս եկեղեցւոյ վերաբերեալ վերջին իրադարձութիւններուն շուրջ
«Պէտք է ըսել, որ դպրոցի հայերէն դասաժամերը քիչ են ու բարոյագիտական դասընթացքները կը խլուին անոնցմէ»

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քի Վե­րած­նուն­դի հրա­պա­րա­կին վրայ կազ­մա­կեր­պուած «Ե­րե­ւան տա­րազ­ֆէստ 2016» փա­ռա­տօ­նին ծի­րէն ներս՝ ուշ ե­րե­կո­յեան ներ­կա­յա­ցուած են ձե­ւա­ւո­րող­ներ Լի­լիթ Մե­լի­քեա­նի, Ա­րամ Նի­կո­լեա­նի ու Վա­հան Խա­չատ­րեա­նի տա­րա­զա­յին եւ ման­րան­կար­չու­թեան բա­ղադ­րիչ պա­րու­նա­կող հա­գուստ­նե­րու հա­ւա­քա­ծոնե­րու ան­հա­տա­կան ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ու­ղեկ­ցուած են «Մի­քա­յէլ Ոս­կա­նեան եւ ըն­կեր­ներ» ե­րաժշ­տա­կան խում­բի կեն­դա­նի կա­տա­րում­նե­րով:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

Ժը­նե­ւի մեր­ձա­կայ Պիւպ­լանժ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն մը, ո­րու ծի­րէն ներս, իբ­րեւ պա­տուոյ հիւր, Հա­յա­սա­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին նուի­րուած հա­մեր­գով հան­դէս ե­կած է Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին քա­մե­րա­յին նուա­գա­խում­բը:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Մտե­րիմ խօ­սակ­ցու­թիւն­ներ»ը մեր մեծ­հօր Ար­տա­շէս Գալ­փաք­ճեա­նի 1937-ա­կան թուա­կան­նե­րուն, «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ»ի մէջ հրա­տա­րա­կուած յօ­դուա­ծա­շար­քին վեր­տա­ռու­թիւնն է, ուր «Հօր մը իր զաւ­կին հետ» մտե­րիմ խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կը ներ­կա­յա­ցուի։ Այս շար­քէն է ա­հա­ւա­սիկ 25 Սեպ­տեմ­բեր 1937-ին հրա­տա­րա­կուած յօ­դուա­ծը:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

ԱՆԻ ԴԱՒԻԹԵԱՆ-ՈՒՐԻՇԻԿԵԱՆ

​Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռած ա­ւեր­նե­րը տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կուին ա­մէ­նու­րեք, մա­նա­ւա՛նդ Հա­լէ­պի մէջ: Մղձա­ւան­ջա­յին այս ծանր օ­րե­րուն ու­նե­ցանք նա­հա­տակ­ներ, վի­րա­ւոր­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝  նիւ­թա­կան ա­հա­ւոր վնաս­ներ: Բազ­մա­թիւ կա­ռոյց­ներ, հաս­տա­տու­թիւն­ներ, ե­կե­ղե­ցի­ներ եւ դպրոց­ներ գտնը-ւե­ցան ա­նա­պա­հով շրջան­նե­րու մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

ՏՔԹ. ՃՈՐՃ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Ձայն բազ­մաց ձայն Աս­տու­ծոյ...
Դե­ռեւս դա­րե­րու խոր­քէն հնչած այս նա­խա­դա­սու­թիւ­նը, լա­ւա­գոյն վկա­նե­րէն մէ­կը կրնայ հան­դի­սա­նալ այն ճշմար­տու­թեան, որ Հայ մար­դը ու­նե­ցած է Ռամ­կա­վար «Դեմ­ոկ­րատ» մտած­ե­լա­կերպ:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

«Աս­տուած եր­կին­քէն ի­ջե­ցուց Ղու­րա­նը մար­դոց հա­մար, ին­չո՞ւ զայն երկ­րա­գուն­դի Օ­րի­նա­գիր­քը չը­նել»:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ պի­տի ստո­րագ­րուի ա­մե­րի­կա-իս­րա­յէ­լեան հեր­թա­կան հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ո­րուն հի­մամբ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պե­տա­կան քար­տու­ղա­րու­թիւ­նը Իս­րա­յէ­լին պի­տի տրա­մադ­րէ տասն տա­րուան վրայ եր­կա­րող տնտե­սա­կան իր յատ­կա­ցու­մը:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

«Ման­կա­կան նոր ա­լիք-2016» եր­գի մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Մի­քա­յէլ Գրի­գո­րեան՝ 8-ա­մեայ Մի­շան: Ան ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ եւ իր ու­ժե­րը պի­տի փոր­ձէ մրցոյ­թի եզ­րա­փա­կիչ փու­լե­րուն մէջ՝ Օ­գոս­տոս 11-13-ին Խրի­մի «Ար­թեկ» կեդ­րո­նին մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 6, 2016

Էրտողան-Փութին հանդիպման լոյսին տակ կ՚ակնկալուին տարածքաշրջանային վերադասաւորումներ:
Թուրքիա-Ռուսաստան յարաբերութիւններու բնականոնացումը ինչպէ՞ս կրնայ անդրադառնալ Հայաստանի վրայ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան նա­խըն­թաց օր Ան­գա­րա­յի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Քա­րիւ­ղի պե­տա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ ՍՕ­ՔԱՐ-ի նա­խա­գահ Ռէօվ­նակ Ապ­տուլ­լա­յե­ւի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Պա­քուի մէջ յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի, Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը։ Ե­րեք ղե­կա­վար­նե­րուն մի­ջեւ նա­խա­տե­սուած են նաեւ երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ա­ւագ դա­տա­խազ Գէորգ Կոս­տա­նեան ե­րէկ հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան վա­ւե­րա­ցու­ցած է իր հրա­ժա­րա­կա­նը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ երէկ երեկոյեան դարձեալ համախմբուեցան ցուցարարներ:
«Սասնայ ծռեր» խումբէն Փաւլիկ Մանուկեան դադրեցուց հացադուլը. կը յաջորդէ Աշոտ Պետրոսեան:

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Կառավարութիւնը կը ջանայ ընդդիմութեան հետ զօրակցութիւն մը ապահովել՝ յանուն ժողովրդավարութեան:
Շաբաթավերջին Ենիգաբուի մէջ նախատեսուած մեծ հանրահաւաքը կարեւոր նշանակութիւն պիտի ունենայ, որպէսզի երկիրը հնարաւորինս թոթափէ ձախող պետական հարուածով պայմանաւորուած հոգեվիճակը: Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ հեռաձայնով կապ հաստատեց ՃՀՓ-ի կուսակցապետ Քեմալ Քըլըչտարօղլուի հետ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Պրա­զի­լիոյ Ռիօ քա­ղա­քին մէջ այ­սօր կը սկսին ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րը։ 31-րդ ամ­րան ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րը մագ­նի­սա­ցու­ցած են հա­մայն աշ­խար­հին ու­շադ­րու­թիւ­նը՝ մինչ մարդ­կու­թիւ­նը խա­ղա­ղու­թեան ու հա­մա­կե­ցու­թեան կա­րօ­տին մէջ է։
Մա­րա­քա­նա­յի մար­զա­դաշ­տին վրայ այ­սօր կէս գի­շե­րը անց, Թուր­քիոյ ժա­մով 02.00-ին տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րու բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս յու­զում­նա­խառն զգա­ցում­ներ կ՚ապ­րի վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թեան առ­թիւ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան հեր­թը կը փո­խան­ցէ Ժա­նէթ Ա­ւե­տի­քեա­նին։

Էջեր