Արխիւ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

​Հրեայ հա­մայն­քը այս օ­րե­րուն կը նշէ «Հա­նու­քա»ի տօ­նը։ Այս առ­թիւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պէ­յօղ­լուի մէջ յատ­կան­շա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Կարէն Միրզոյեան Արցախի անկախութեան տարեդարձին առթիւ ելոյթ մը ունեցաւ ԱՄՆ-ի Գոնկրէսին մէջ:
Այս առաւօտեան կանուխ ժամերուն Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին վրայ նահատակուեցաւ հայ զինուոր մը եւս:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Վիեն­նա­յի մէջ, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ Աւս­տրիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սե­պաս­թիան Քուր­ցի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով նա­խա­րար­նե­րը գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նե­ցին բարձր մա­կար­դա­կով փո­խա­դարձ յա­ճա­խա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ եւ ընդգ­ծե­ցին, թէ ա­նոնք նոր լիցք կը հա­ղոր­դեն զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիա մտադիր չէ իր զինուորները դուրս բերելու Իրաքէն:
Հաքան Ֆիտան եւ դեսպան Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու երէկ բազմակողմանի շփումներ ունեցան Պաղտատի ղեկավարութեան  հետ: Մեսուտ Պարզանի յայտարարեց, որ ԻՇԻՊ-ի դէմ պայքարի հարցին շուրջ համաձայնութեան հասած են Անգարայի հետ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նա­դիր ու տնօ­րէն Ե­րուանդ Զօ­րեան այս Եր­կու­շաբ­թի միօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Իս­թան­պուլ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տի ար­դիւն­քին շուրջ սպա­սու­մը կը շա­րու­նա­կուի։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­կան հա­մա­լի­րի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­դար­ձի պա­հան­ջով բա­ցուած է այս դա­տը եւ ըստ Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ նա­խա­պէս կա­տա­րուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն՝ ար­դէն դա­տավճ­ռի ար­ձակ­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած ժամ­կէ­տը հա­սած է։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս Իս­թան­պու­լի զա­նա­զան թա­ղե­րուն մէջ կա­տա­րե­ցին յատ­կան­շա­կան պտոյտ մը՝ վեր­յի­շե­լով Պա­լեան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Այս Կի­րա­կի, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ժա­մադ­րուած են Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ թա­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լըն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Մեր այս պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ թա­ղա­կան­նե­րը փա­փա­քած էին այ­ցե­լել Գում­գա­բու՝ ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Մու­սա­ներս մա­նու­կի նման կ՚ող­բան, չու­զե­լով յանձ­նուիլ աշ­խար­հի ա­նար­դա­րու­թեան...:

Եր­կինք նա­յե­ցայ՝ կա­պոյտ ու ճեր­մակ էր.

պա­տու­հա­նէս դի­տե­ցի՝ գոյնզ­գոյն ա­շուն.

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­մա­հա­նուն ար­ժէք­նե­րու պան­թէո­նին մէջ իր կա­րե­ւոր տե­ղը ու­նի բնա­գէտ ու բժիշկ, մա­տե­նա­գիր եւ բա­ռա­րա­նա­գիր Ա­միր­տով­լաթ Ա­մա­սիա­ցին, ո­րուն վախ­ճան­ման 519-րդ տա­րե­լի­ցը կ­­՚ո­գե­կո­չենք 8 Դեկ­տեմ­բե­րին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ս. Ծննդեան տօնավաճառներու մշակոյթը ներկայացնող կայքէջը Երեւանը այս տարի ընդգրկած է եւրոպական քսաներեք մայրաքաղաքներու մէջ:
Նախաձեռնող Փիէռ Պաղտատեան, որ հեղինակն է Հիւսիսային պողոտային վրայ զետեղուած տնակ-տաղաւարներուն, հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Պի­ղա­տոս հար­ցուց.- Ի՞նչ է ճշմար­տու­թիւ­նը» (ՅՈՎՀ. ԺԸ 38)։ Ի­րա­պէս խորհր­դա­ւոր հար­ցում մըն է սա, քա­նի որ ընդ­հան­րա­պէս կա­րե­լի չէ՛ յստակ պա­տաս­խան մը գտնել այդ հար­ցու­մին, թէ՝ ի՛նչ է ճշմար­տու­թիւ­նը։ Չա­փա­զան­ցած կ՚ըլ­լա՞նք, երբ ը­սենք, թէ ա­մէն մարդ ու­նի իր ճշմար­տու­թեան ըմբռ­նու­մը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բռնցքա­մար­տի գեր­մի­ջին ծան­րու­թեան WBO վար­կա­ծով աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­հա­մի մամ­լոյ ա­սու­լի­սը, ո­րուն ըն­թաց­քին ան ը­սաւ.

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձի հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով Իս­թան­պու­լի Հան­րա­պե­տա­կան ա­ւագ դա­տա­խա­զու­թիւ­նը ե­րէկ ի վեր­ջոյ հաս­տա­տեց այն մե­ղադ­րա­կա­նը, որ նա­խա­պէս եր­կու ան­գամ վե­րա­դար­ձուած էր։ Դա­տա­խազ Կէօ­քալփ Քէօք­ճի­ւի կող­մէ պատ­րաս­տուած այս ամ­բաս­տա­նա­գի­րը կը վե­րա­բե­րի հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րու ու­նե­ցած դե­րա­կա­տա­րու­թեան

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ 2015 թուա­կա­նի տա­րուան ան­ձը հռչա­կուե­ցաւ TIME ա­մե­րի­կեան նշա­նա­ւոր հան­դէ­սի խմբագ­րու­թեան կող­մէ։ Ար­դէն թեկ­նա­ծու­նե­րու բա­ւա­կան կարճ ցու­ցակ մը կազ­մուած էր այս տա­րուան հա­մար եւ ար­դիւն­քին 61-ա­մեայ Ան­կե­լա Մեր­քէլ նուա­ճեց այդ կո­չու­մը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Հայ­կա­կան գի­տա­կան աշ­խար­հը ե­րէկ ու­նե­ցաւ ծանր կո­րուստ մը։ Ոչ եւս է ա­կա­դե­մի­կոս Գէորգ Բրու­տեան, որ մա­հա­ցաւ 89 տա­րե­կա­ն հա­սա­կին։ Ան փի­լի­սո­փա­յա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նա­կա­ւոր մաս­նա­գէտ մըն էր։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Արցախի ճակատին վրայ լարուածութիւնը կը հասնի խորապէս մտահոգիչ համեմատութիւններու:
Հայկական զօրքերը կը զսպեն յարձակումները:
Կարէն Միրզոյեան Ուաշինկթընի մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Ճէյմս Ուորլիքի հետ:

 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Պեր­լի­նի մէջ։ Ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք-Վալ­թէր Շթայն­մա­յէ­րի կող­մէ, ո­րուն հրա­ւէ­րով կա­յա­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը։

Էջեր