Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Գեր­մա­նիոյ  մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի օ­րեր: Մի­ջո­ցա­ռում­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­ուին Օ­գոս­տո­ս 19-Նո­յեմ­բե­րի 6 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ: Գեր­մա­նիոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի օ­րե­րուն շուրջ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թե­նէն Ան­ժե­լա Համ­բար­ձու­մեան զրու­ցեց Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ար­տա­քին կա­պե­րու վար­չու­թեան պետ Սվետ­լա­նա Սա­հա­կեա­նի հետ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Դէ­պի Հա­ղար­ծին տե­ղա­ցի եւ ար­տա­սահ­ման­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու այս շաբ­թուան այ­ցե­լու­թիւ­նը զու­գորդուած է «Հա­ղար­ծի­նի մշա­կու­թա­յին շաբ­թուան» ե­ռու­զե­ռով:
Շուրջ հարիւր կա­մա­ւոր­ներ՝ կա­նաչ վեր­նա­շա­պիկ­նե­րով, այ­ցե­լու­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նեն Հա­ղար­ծի­նի պատ­մու­թիւ­նը, կ՚ուղ­ղոր­դէ վան­քի շրջա­կայ­քը տե­ղա­կա­յուած հայ­կա­կան օ­ճառ­նե­րու տա­ղա­ւար, Տա­ւու­շի «Վան­քի ա­նուշ»ի փոք­րիկ ար­տադ­րա­մաս ու վար­պե­տու­թեան դա­սե­րու հա­ւա­քա­տե­ղի­ներ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​​Թուր­քիա շա­բա­թա­վեր­ջին հեր­թա­կան ցնցու­մը ապ­րե­ցաւ՝ Կա­զիան­թէ­պէն հա­սած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման լու­րով։ Սահմռ­կե­ցու­ցիչ դէպ­քը ու­նե­ցաւ շատ ծանր հե­տե­ւանք­ներ. ա­ւե­լի քան յի­սուն զո­հեր։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծու Հի­լը­րի Քլին­թըն յայ­տա­րա­րած է, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու յա­ջորդ նա­խա­գա­հին գլխա­ւոր խնդիր­նե­րը պի­տի դառ­նան ազ­գա­յին տնտե­սու­թեան բա­րե­լա­ւու­մը, անվ­տան­գու­թեան ա­պա­հո­վու­մը եւ երկ­րին միա­ւո­րու­մը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

«Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը՝ յղում կա­տա­րե­լով սեր­պա­կան «Թան­ժուկ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան, կը հա­ղոր­դէ, որ Խրուա­թիան վեր­ջին տասն­չորս տա­րուան ըն­թաց­քին վա­ճա­ռած է Ադ­րիա­կան ծո­վուն մէջ գտնուող իր կղզի­նե­րէն հին­գը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Սփիւռ­քա­հայ մե­ծա­նուն բա­նաս­տեղծ, մշա­կոյ­թի անն­կուն գոր­ծիչ Ժագ Յա­կո­բեա­նի ծննդեան դա­րա­դար­ձը ու իր բե­ղուն վաս­տա­կի 80-ա­մեա­կը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս պի­տի նշուի յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին, Կլեն­տէյ­լի, Գա­լի­ֆոր­նիա, Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, «Փրիս­պի­թե­րիըն» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

«Ռէօյ­թըրզ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Ար­ժան­թի­նի դա­տա­րա­նը սկսած է հե­տաքն­նել բա­նաս­տեղծ Ֆե­տե­րի­քօ Կար­սիա Լոր­քա­յի 18 Փետրուար 1936 թուականի սպա­նա­կան Կրա­նա­տա քա­ղա­քին մէջ մա­հուան հան­գա­մանք­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւի տնօ­րէն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բեան յայ­տա­րա­րեց, որ մին­չեւ տա­րե­վերջ պի­տի ա­ւար­տի իր ղե­կա­վա­րած հաս­տա­տու­թեան մօտ ի պահ դրուած ժա­պա­ւէն­նե­րուն թուայ­նաց­ման աշ­խա­տան­քը։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Թուր­քիա եւ Վրաս­տան հա­մա­ձայ­նե­ցան Քուռ գե­տի վրայ ջրաե­լեկտ­րա­կա­յան մը կա­ռու­ցե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ԱՄՆ կը խրախուսէ Հայաստանի համարկումը՝ Հարաւային Կովկասի ուժանիւթի համակարգին մէջ:
Ուաշինկթըն կողմնակից է քայլեր առնել՝ որպէսզի նուազի Երեւանի կախուածութիւնը Մոսկուայէն:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

​Երեւանի Մատենադարանէն ներս յառաջ կը տարուին ռազմավարական նշանակութեամբ նախագծեր:
Տնօրէն Հրաչեայ Թամրազեան կը մատնանշէ բնականոն հուն թեւակոխած հայագէտներու սերնդափոխութիւնը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Երբ յա­ճախ կը խոր­հինք ու կը խօ­սինք կեան­քի մա­սին՝ ա­նոր ա­նի­մա­նա­լի խոր­հուր­դին ու գաղտ­նիք­նե­րուն վրայ, չենք անդ­րա­դառ­նար, չենք նկա­տեր, որ ա­նոր զա­նա­զան դրուագ­նե­րուն մէջ տար­բե­րու­թիւն չկա՛յ, այլ՝ կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թի՛ւն։ Ուս­տի մա՛հն ալ մար­դուս հա­մար «կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թիւն» մըն է. բո­վան­դա­կու­թեան, էու­թեան փո­փո­խու­թիւն չկայ, քա­նի որ մի­ջու­կը, կո­րի­զը միշտ կեա՛նքն է։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՀԱ­ՄՕ ՄՈՍ­ԿՈ­ՖԵԱՆ

Երկ­նէր եր­կին,
Երկ­նէր եր­կիր,
Երկ­նէր եւ ծովն ծի­րա­նի...
Եւ ի բո­ցոյն վա­զէր խար­տեաշ պա­տա­նե­կիկ
Նա հուր հեր ու­նէր, ա­պա թէ բոց ու­նէր մօ­րուսն
Եւ աչ­կունքն էին ա­րե­գա­կունք…:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԷ­ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄԵԱՆ

ԽՄԲ.- Սա­նա­նը, դուստրն է մեր պաշ­տօ­նա­կից՝ «Ազ­դակ»ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Շա­հան Գան­տա­հա­րեա­նին: Ե­րի­տա­սարդ զոյ­գին ա­ռած քայ­լը ա­ւե­լի քան օ­րի­նա­կե­լի է, ո­րուն հա­մար յար­մար տե­սանք այս գրու­թիւ­նը բաժ­նել մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն հետ: Քա­ջա­լե­րե­լի է ա­մէն հայ ե­րի­տա­սարդ զոյգ, որ նման ո­րո­շում կ՚առ­նէ: Մենք կը հա­ւա­տանք, որ նման քայլ մը, նաեւ ըն­տա­նե­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան ար­դիւնք է, ո­րուն հա­մար շնոր­հա­ւո­րե­լի են ծնող­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՀԱՄ­ԲԻԿ ՊԻ­ԼԱ­ԼԵԱՆ

Ըստ ե­րե­ւոյ­թին տա­կա­ւին ո­րո­շա­կի շրջան մըն ալ հայ տպա­գիր մա­մու­լը պի­տի պա­հէ իր կեն­սու­նա­կու­թիւ­նը շնոր­հիւ հայ հա­ւա­տա­ւոր ըն­թեր­ցող­նե­րու, ո­րոնց յա­մառ եւ յա­րա­տե­ւո­ղի պա­հուած­քին ի պա­տաս­խան, հայ մա­մու­լի ա­ռա­քե­լու­թեան հա­ւա­տա­ցող հո­վա­նա­ւոր միու­թիւն­ներ եւ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ, ան­հատ­ներ թէ բա­րե­րար­ներ պի­տի շա­րու­նա­կեն սա­տար կանգ­նիլ ա­նոր տա­րա­ծու­մին:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վեր­ջին օ­րե­րուն Սու­րիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րը ցոյց կու տան, որ գետ­նի վրայ սկսած է ձե­ւա­ւո­րուիլ նոր դրու­թիւն մը, որ պայ­մա­նա­ւո­րուած պի­տի ըլ­լայ ոչ միայն զի­նուո­րա­կան դա­շինք­նե­րով, այլ քա­ղա­քա­կան նոր ձե­ւա­չա­փե­րով:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Օ­գոս­տո­սի 17-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցով ժա­մա­նեց Հնդկաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն՝ Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց Մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րան: Ճե­մա­րա­նէ ներս այժմ կ՚ու­սա­նին յի­սուն­հինգ սա­ներ Հա­յաս­տա­նէն, Ի­րա­քէն եւ Ի­րա­նէն:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, 20 Օ­գոս­տոս 2016, Ուր­բաթ, Է­լա­զը­ղի կու­սա­կալ Մու­րատ Զօր­լուօղ­լուին ուղարկեց ցա­ւակ­ցա­կան նա­մակ մը։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Վրաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի «Ճա­նա­չի՛ր հայ­րե­նիքդ-2016» ա­մառ­նա­յին չոր­րորդ ճամ­բա­րը՝ տասն օ­րուան ըն­թաց­քին՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տուած է տեղ­ւոյն հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն այ­ցե­լե­լու Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի կա­րե­ւո­րա­գոյն պատ­մամ­շա­կու­թա­յին եւ բնու­թեան յու­շար­ձան­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող Աչ­քի խնամ­քի հայ­կա­կան ծրա­գրի (The Armenian EyeCare Project) 52-րդ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, որ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած է միամ­սեայ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցով, յա­ջո­ղու­թեան նոր էջ մը ա­ւել­ցու­ցած է մօ­տա­ւո­րա­պէս քսան­հինգ տա­րի ա­ռաջ հիմ­նուած սոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան պատ­մու­թեան մէջ։

Էջեր