Արխիւ

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

«Նուրսանլար հոլտինկ»ը տարեկան ընդհանուր ժողովին զուգահեռ նշեց իր հիմնադրութեան 60-ամեակը։
Յայտնի համայնքային բարերար Արէտ Երկանեանի ընկերութիւնը յառաջատար դիրքի վրայ է արդիւնաբերութեան գետնի վրայ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​1651 թուա­կա­նին Փի­լիպ­պոս Կա­թո­ղի­կոս (1632-1655) Պո­լիս գտնուած մի­ջո­ցին՝ Ե­ղիա­զար Պատ­րիար­քը (1651-1652) պատ­րիար­քու­թե­նէ հե­ռա­ցու­ցած էր եւ ա­նոր տեղ Յով­հան­նէս Դ Մուղ­նե­ցին (1652-1655) Պատ­րիարք կար­գած էր։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ, ստա­մոք­սի բա­ւա­կան լուրջ ան­հանգս­տու­թիւն զգա­ցի։ Կաս­կած­ներս կը տա­րու­բե­րէին պա­ղա­ռու­թեան եւ ճա­շի հե­տե­ւանք՝ թե­թեւ թու­նա­ւո­րու­մի մի­ջեւ։ Թէյ, տնա­յին դար­մա­նու­մի մի­ջոց­ներ… ար­դիւնք չտուին։ Հե­ռա­ձայ­նե­ցի բժիշ­կիս, որ նոյն օրն իսկ ժա­մադ­րու­թիւն մը ճշդեց։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Զէքիեան Գերապայծառի ջանքերով երեկոյթ մը՝ «Ճեզայիր» համալիրին մէջ։
Համաշխարհային թատրոնի օրուան առթիւ կազմակերպուած շահեկան ձեռնարկ մը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը Ս. Զատ­կի առ­թիւ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պեց իր մար­զա­կան դա­սըն­թացք­նե­րուն մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին առթիւ երէկ օրուան տեւողութեան Պատրիարքարանի երդիքին տակ ընդունուեցան բազմաթիւ հիւրեր:
Քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ներկայացուցիչները շնորհաւորութիւններ յղեցին մեր համայնքին:

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Երու­սա­ղէ­մի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի են­թար­կուի վե­րա­նո­րո­գու­թեան։ Հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն սրբա­վայ­րե­րու շար­քին կը դա­սուի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը, ո­րու սրբա­զան կա­մար­նե­րուն ներ­քեւ կը գտնուի Տէր Յի­սու­սի Լոյս Գե­րեզ­մա­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Ե­գիպ­տա­կան օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան ե­րէկ ա­ռե­ւան­գուած օ­դա­նա­ւին վե­րա­բե­րեալ դէպ­քը ա­ւար­տին հա­սաւ՝ բա­րե­բախ­տա­բար ա­ռանց զո­հի։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մը այս տա­րի եւս Ս. Զատ­կի տօ­նին առ­թիւ ա­ռար­կայ դար­ձաւ ե­րէց­նե­րու գուր­գու­րան­քին։ Դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մի երկ­սեռ ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց յանձ­նեց Տնօ­րէն խոր­հուր­դին կող­մէ պատ­րաս­տուած տա­ղա­ւա­րի նուէր­նե­րը։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Մեհ­տի Է­քէր, որ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նախ­կին նա­խա­րարն է, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լեց՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար մեր հա­մայն­քին Ս. Զատ­կի տօ­նը։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Ս. Զատկի առթիւ Գումգաբուի համայնքային ընդունելութիւնը առանձնացաւ ծանրաբեռնուած օրակարգով:
Պատրիարքարանի կողմէ կազմակերպուած համերգին պիտի մասնակցի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն ներկայացուցիչ մը:

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Յայտնի քանդակագործ Էրօլ Սարաֆեանի ստեղծագործութիւնը բառին բուն իմաստով կը պայմանաւորէ Պատրիարքական Աթոռի երանաշնորհ ու մեծանուն գահակալին խորհրդանշած կերպարը՝ սերունդներու յիշողութեան մէջ անոր ընկալման տեսանկիւնէն։
Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեանի արձանը։
Շիշլիի գերեզմանատունէն ներս Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան հանդիսապետեց երէկուան բացման արարողութեան։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Մարտ 21-ին վախ­ճա­նած է հայ գրա­կա­նու­թեան ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն բա­նաս­տեղծ ­Վա­հան ­Մի­րա­քեան (1866-1942), ո­րուն ծննդեան 150-ա­մեա­կը կը նշո­ւի այս տա­րի։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Թոռ­նի­կը կը ձայ­նէր մեծ­մօր. «Ե­կո՛ւր եաեա(x), տե՛ս քեզ շատ յու­զող պատ­կեր մը կայ հա­մա­կար­գի­չին մէջ»։ Երբ մեծ­մայ­րի­կը ակ­նո­ցը ա­ռած, մօ­տե­ցաւ թոռ­ա­նը՝ պար­զուած տե­սա­րա­նը իս­կա­պէս յու­զիչ եւ կեր­պով մը դաս­տիա­րա­կիչ էր մար­դոց հա­մար։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Զուի­ցե­րիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Ժը­նե­ւի մէջ կը մաս­նակ­ցի՝ Սու­րիա­յէն խոյս տա­լով այլ եր­կիր­նե­րու մէջ ա­պաս­տան գտած փախս­տա­կան­նե­րուն ա­ջակ­ցու­թիւն ցոյց տա­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած բարձր մա­կար­դա­կի հան­դիպ­ման։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հայաստանի մէջ նոր նախագիծ մը կեանքի կոչուած է։ Քանի մը տարիէն նոր շէնք կամ թաղամաս պիտի գոյանայ կեդրոնին մէջ, «Հին Երեւան» անունով: Ամէն մարդ անհամբերութեամբ կը սպասէ, թէ ինչ տեսք պիտի ունենայ «Հին Երեւան» անունը կրող այդ փողոցը, որու կառուցումը արդէն հաստատուած է պետական մակարդակով եւ աւարտին պիտի հասցուի նախատեսուած ժամկէտներուն մէջ:

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ո­խա­կա­լու­թիւն». ա­հա­ւա­սի՛կ մո­լու­թիւն մը՝ հո­գե­կան ախտ մը, վատ սո­վո­րու­թիւն մը, կիրք մը, որ դժբախ­տա­բար մարդս գե­րի կը դարձ­նէ, իր ճի­րան­նե­րուն մէջ բան­տար­կե­լով զայն։ «Ո­խա­կա­լու­թիւն» կը նշա­նա­կէ՝ քէն, քի­նախնդ­րու­թիւն, քէ­նէ մղուած վրէժխնդ­րու­թիւն։ Եւ այս կիր­քը կ՚ար­ծար­ծէ, կը հրահ­րէ թշնա­մու­թիւն­նե­րը, հա­կա­ռա­կու­թիւն­նե­րը, կը տե­ւա­կա­նաց­նէ կռի­ւը, պայ­քա­րը։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Բրի­տա­նա­կան «Ին­տի­փեն­տընթ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ 8-րդ դա­րուն ա­րա­բա­կան Օ­մա­յատ­նե­րու կայս­րու­թիւ­նը (661-750) աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն կայս­րու­թիւնն էր եւ ստեղ­ծած էր ա­րուես­տի, գրա­կա­նու­թեան, ճար­տա­րա­պե­տու­թեան եւ գի­տու­թեան հա­րուստ ժա­ռան­գու­թիւն մը։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան շփման գծի եր­կայն­քին վեր­ջին օ­րե­րուն շա­րու­նա­կուե­ցան լա­րուա­ծու­թիւն­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նի­սեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ ար­ձա­կուր­դա­յին օ­րե­րուն ի­րա­վի­ճա­կը ե­ղած է ան­հան­գիստ։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր շփում­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ, ուր կու տայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը։ 31 Մարտ-1 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն ան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան Դ. գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Հարկ է նշել, որ այս գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րը 2010 թուա­կա­նէն ի վեր տե­ղի կ՚ու­նե­նան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ եւ Թուր­քիա սկիզ­բէն ի վեր գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ ա­նոնց։

Էջեր