Արխիւ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի ա­մէն ապ­րում­նե­րու եւ մարդ­կա­յին փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մէջ ար­ժե­չափ՝ «standard» մը ու­նե­նալ կա­րե­ւոր է ան­հա­տա­կան ապ­րում­նե­րուն եւ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մէջ՝ փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռո՛ղջ մշակ­ման հա­մար։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

 ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015-2016 կրթական շրջանի վերամուտին ընդառաջ իսթանպուլահայ հինգ լիսէներու տնօրէնները հիւրընկալուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան երդիքին տակ - 2:
Իսթանպուլահայ վարժարանները կը հանդիսանան այն հիմնական լծակը, ուր կարելի է նոր սերունդը հաղորդ դարձնել մեր ժառանգութեան:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Մոնթ­րէա­լի մէջ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին «Փո­լաք Հո­լ­»ի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու վաս­տա­կին նուի­րուած հա­մերգ մը, գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­րա­ժիշտ եւ դա­սա­խօս Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի։ Ստո­րեւ՝ Գա­նա­տա­յի «Ա­պա­գայ» օ­րա­թեր­թէն քա­ղե­լով կը ներ­կա­յաց­նենք այս հա­մեր­գին ման­րա­մաս­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի հետ կա­տա­րուած հար­ցազրոյ­ցը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Ֆութ­պո­լի Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ Գերմանիոյ  «Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տ»ի կի­սա­պաշտ­պան Հեր­նիխ Մխի­թա­րեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի Ֆութ­պո­լի ա­կա­դե­միոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ բա­րե­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան մը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Շու­շիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ւ Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի ստեղ­ծած նո­րա­ձեւ հա­գուս­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։
Նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցադ­րու­թեան մտայ­ղաց­ման հե­ղի­նակ, հա­գուս­տի ձե­ւա­ւո­րող Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի հա­մա­ձայն,  ձեռ­նար­կին նպա­տա­կն­ է ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի գրաւ­չու­թիւնն ու ա­նոր ա­նա­ղարտ բնու­թիւ­նը, ազ­գա­յին, ա­ւան­դա­կան, մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է հեր­թա­կան շա­հե­կան գիր­քը։ Հայ սպա­յի մը Տար­տա­նէ­լի եւ ա­րե­ւե­լեան ճա­կա­տին վրայ բռնած օ­րագ­րու­թիւնն է այս մէ­կը, ո­րու հե­ղի­նակն է Ա­ւե­տիս Ճէ­պէ­ճեան։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի տնտե­սու­թիւ­նը գրե­թէ ամ­բող­ջու­թեամբ հիմ­նուած է քա­րիւ­ղի ար­տա­հան­ման վրայ։ Կաս­պից ծո­վու քա­րիւ­ղի եւ կա­զի հան­քե­րը կը հան­դի­սա­նան աշ­խար­հի եր­րորդ խո­շո­րա­գոյն պա­շա­րը, սա­կայն անս­պառ չեն ա­նոնք։ Հինգ տա­րի ա­ռաջ այս ար­տադ­րու­թիւն­նե­րը հա­սած էին ի­րենց գա­գաթ­նա­կէ­տին, բայց վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ա­նոնց քա­նա­կի նուա&sh

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԵ­ՐԵԱՆ

Այ­րե­րու տի­րա­կան ներ­կա­յու­թեամբ յատ­կան­շուող կա­տա­կեր­գու­թեան աս­պա­րէ­զին մէջ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն սկսած է «գլուխ ցցել» գրող, դե­րա­սա­նու­հի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Էյ­մի Շու­մըր, որ բո­լո­րո­վին վեր­ջերս այ­րե­րու այլ մարզ մը նկատուող զէն­քի տա­րած­ման դէմ պայ­քա­րին մէջ եւս «քի­թը մխրճած է»: Ե­թէ հա­ւա­քա­կան քան­դու­մի զէն­քե­րու տա­րա­ծու­մը այ­սօր մարդ­կու­թեան հրա­տապ հար­ցե­րէն մին է, նուազ կեն­սա­կան չէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու բնակ­չու­թեան հա­մար ան­հա­տա­կան զէն­քե­րու ա­ւե­լի խիստ հսկո­ղու­թեան հար­ցը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան նա­խա­րար Ա­լի Հայ­տար Քոն­ճա հայ­կա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րեն ուղ­ղեալ հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով՝ յայ­տա­րա­րեց, թէ կար­ծե­ցեալն ու ի­րա­կա­նը ո­րե­ւէ տար­բե­րու­թիւն չու­նին։ «Բա­ցո­րոշ ու յստակ է, որ կո­տո­րած մը կա­տա­րուած է։
 

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ 89 տա­րե­կան հա­սա­կին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց երկ­րի բա­նա­կի կա­յաց­ման յա­ռա­ջա­մար­տիկ, զօ­րա­վար-գնդա­պետ Գուր­գէն Դա­լի­բալ­թա­յեան։ Ան ծնած էր 1926-ին, Վրաս­տա­նի մէջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան 24-րդ տարին բնորոշուեցաւ շքեղ համերգով մը:
Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ հնչեց Վերտիի «Ռեքուիէմ»ը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ռուս-ազէրի բանակցութիւններու օրակարգին վրայ:
Սէրկէյ Լաւրով Պաքուի շփումներուն շրջագծով հիւրընկալուեցաւ Նախագահ Իլհամ Ալիեւի կողմէ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015-2016 կրթական շրջանի վերամուտին ընդառաջ իսթանպուլահայ հինգ լիսէներու տնօրէնները հիւրընկալուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան երդիքին տակ - 1:
Մեր վարժարանները կը դիմագրաւեն լուրջ մարտահրաւէրներ՝ արդիական ուսում մը ջամբելու, ինքնութեան հարցերու եւ ծնողներու ակնկալութեանց խաչմերուկին վրայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մկրտիչ Ա. Վա­նե­ցի Խրի­մեան՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս (1892-1907), Հայ ե­կե­ղե­ցա­կան պատ­մու­թեան մէջ ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մէկն է ե­ղած եւ այս իսկ պատ­ճա­ռով, ա­նուա­նուած է «Խրի­մեան Հայ­րիկ»։ Իր «տի­պա՛ր հո­գե­ւո­րա­կան»ի կե­ցուած­քով, կեան­քով եւ գոր­ծու­նէու­թեամբ ար­ժա­նա­ցած է «Հայ­րիկ» յոր­ջոր­ջու­մին՝ մա­նա­ւանդ իր հայ­րախ­նամ հո­գե­ւոր ծա­ռա­յու­թեամբ եւ հո­գա­ծու­թեամբ ժո­ղո­վուր­դին նկատ­մամբ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ող­ջա­խո­հու­թիւն» կը նշա­նա­կէ՝ հա­մա-լը­րու­մը ի­մա­ցա­կա­նու­թեան եւ բա­նա­կա­նու­թեան մար­դուն մէջ։ Ա­ւե­լի նեղ ու յա­տուկ ի­մաս­տով, կը նշա­նա­կէ՝ ժուժ­կա­լու­թիւն, չա­փա­ւո­րու­թիւն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ կրթական մշակներուն համար տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւն մը:
Վեհափառ Հայրապետը վերամուտի առթիւ համախմբուեցաւ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն հետ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

ԺԻ­ՐԱՅՐ ՉՈ­ԼԱ­ՔԵԱՆ

Երկ­րորդ խօսք առ­նո­ղը ե­ղաւ սու­րիա­հայ լե­զուա­բան, ման­կա­վարժ, ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի դա­սա­գիր­քե­րու հե­ղի­նակ, եւ այժմ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Յա­կոբ Չո­լա­քեան: Ան հան­դէս ե­կաւ «Գրա­կան հա­յե­րէ­նի եր­կու ճիւ­ղե­րու մեր­ձեց­ման խնդիր­նե­րը սփիւռ­քա­հայ դպրո­ցի հա­մա­պա­տաս­խան փոր­ձի լոյ­սին տակ» զե­կու­ցու­մով:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ան­ցեալ շա­բաթ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ Բերդ քա­ղա­քին մէջ մաս­նա­կից ե­ղաւ Հա­յաս­տա­նի ա­ւան­դա­կան փա­ռա­տօ­նե­րէն մէ­կուն՝ Մեղ­րի եւ հա­տապ­տուղ­նե­րու փա­ռա­տօ­նին:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

Ա­ՐԱ ԳՕ­ՉՈՒ­ՆԵԱՆ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Մա­նու­կեան Պատ­րիար­քին կող­մէ Իս­թան­պուլ կա­տա­րուած վեր­ջին ա­ռեղ­ծուա­ծա­յին հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր լրա­տուու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ստա­ցանք «պա­տաս­խանբաց նա­մակ» մը, ստո­րագ­րու­թեամբ՝ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեա­նի, որ կ՚ըն­կե­րա­նար ի­րեն։ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը սկզբուն­քօ­րէն ի­րեն ուղ­ղուած ճշդում­նե­րը կամ պա­տաս­խան­նե­րը ան­պայ­ման կը հրա­տա­րա­կէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 1, 2015

Ա­ՐԱ ԳՕ­ՉՈՒ­ՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան կա­րե­ւոր ո­րո­շու­մի մը։ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) Ելմ­տա­կան յանձ­նա­խումբի ընդ­լայ­նուած կազ­մով ժո­ղո­վէն վերջ հրա­պա­րա­կուե­ցաւ այս ո­րո­շու­մը։

Էջեր