Արխիւ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 10, 2016

TÜYAP-ի Պէյ­լիք­տիւ­զի­ւի հա­մա­լի­րէն ներս այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի բա­ցուի Իս­թան­պու­լի 35-րդ գիր­քի տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Նո­յեմ­բե­րի 20-ը։ Տօ­նա­վա­ճա­ռին այս տա­րի եւս կը մաս­նակ­ցի «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը, ո­րու տա­ղա­ւա­րը պի­տի գտնուի հա­մա­լի­րի եր­րորդ սրա­հէն ներս՝ 603 D։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 10, 2016

Սիրոյ սեղանները ընթացքի մէջ՝ մեր վարժարաններու յարատեւութեան տեսլականով:
Համայնքային շրջանակները այս շաբաթավերջին պիտի համախմբուին Ս. Խաչ դպրեվանքի համար:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Իտալիոյ արտաքին գործոց նախարարը երէկ պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Հայաստան՝ հիւրընկալուելով ամենաբարձր մակարդակի վրայ:
Փաոլօ Ճենթիլիոնի Երեւանի մէջ յայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը պէտք է կարգաւորուի բացառապէս խաղաղ ճանապարհով:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ մեկ­նե­ցաւ Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ պի­տի ստո­րագ­րուին շարք մը փաս­տա­թուղ­թեր, ո­րոնց նպա­տակն է երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ւել ամ­րապն­դումն ու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րա­ցու­մը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Տա­նըլտ Թրամփ ընտ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ։ Ե­րէկ ԱՄՆ-ի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն, ո­րու հիմ­նա­կան դէմ­քերն էին Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած Տա­նըլտ Թրամփ եւ Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած Հի­լը­րի Քլին­թըն։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Այս տարի Շիշլի մարզակումբի վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձմրան դասընթացքներուն մասնակցութիւն կը բերէ 450 աշակերտ:
Վոլէյպոլի, պասքեթպոլի եւ ճատրակի մէջ շիշլիցիները աշխատանք կը տանին փորձառու մարզիչներու վերահսկողութեան ներքեւ:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դին ա­ռըն­թեր գոր­ծող Մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­նե­րու յանձ­նա­խում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ո­մանք» խում­բին հա­մեր­գը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Հուն­գա­րիոյ Տեպ­րէ­ճէն քա­ղա­քին մէջ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս հեր­թա­կան ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցան «Է­րաս­մուս» ծրագ­րին շրջագ­ծով աշ­խա­տան­քի մը։ «Եւ­րո­պա­կան աշ­խա­տան­քա­յին շու­կայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մար» խո­րագ­րեալ նա­խագ­ծին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Նա­յի­րի Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեան, Սե­ւակ Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեան, Սե­լին Պա­պա­սըզ եւ Թա­լիա Կե­ւիք։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

«Կուտինայէն Երուսաղէմ՝ հմայիչ կապոյտ սալիկներու ճամբորդութեան հետքերով» դասախօսութիւն:
Պալեան գերդաստանի ներկայացուցիչները անդրադարձան իրենց վաղեմի արհեստի իւրայատկութիւններուն:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Պատ­րաս­տեց՝ ՄԱ­ՐԻԱ Ա­ՐԱ­ՊԱԹ­ԼԵԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ մօտ 385 մի­լիոն մա­նուկ­ներ ստի­պուած են ապ­րե­լու ծայ­րա­յեղ աղ­քա­տու­թեան պայ­ման­նե­րու մէջ: Ինչ­պէս կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­մէնփ­րէս», այդ մա­սին նշուած է ՄԱԿ-ի Ման­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի (ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ) եւ Հա­մաշ­խար­հա­յին դրա­մա­տան կող­մէ պատ­րաս­տուած զե­կու­ցու­մին մէջ:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ մէ­կու մը մա­սին ընդ­հա­նուր գա­ղա­փար մը կազ­մել կ՚ու­զենք, ո­րո­շում մը տա­լու հա­մար ա­նոր մա­սին, պէտք է դի­տենք զայն ո՛չ միայն իր խօս­քե­րով, այլ մա­նա­ւանդ իր գոր­ծե­րով, իր ամ­բողջ կեան­քով։ Ա­սոր հա­մար երբ կը դի­տենք, պէտք է նա­յինք ո՛չ միայն մարմ­նա­կան աչ­քով, այլ նաեւ՝ հո­գիի աչ­քով։ Ուս­տի խօս­քին քա­նա­կը չէ՛ կա­րե­ւո­րը, այլ ո­գին՝ որ կը ստեղ­ծէ ա­նոր իս­կա­կան ար­ժէ­քը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ար­դիւնք­նե­րը այն ու­սում­նա­սի­րու­թեան, ո­րուն հա­մա­ձայն, մո­լո­րա­կի տա­սը բնա­կիչ­նե­րէն ինն կ՚ապ­րի խիստ ա­պա­կա­նած օ­դով շրջան­նե­րու մէջ: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը նա­խազ­գու­շաց­նէ այդ մար­զին մէջ տի­րող «ար­տա­կարգ դրու­թե­նէն», կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րէս» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

«WTM 2016» զբօսաշրջային ցուցահանդէսին շրջագծով Հայաստանի տաղաւար:
Լոնտոնի մէջ լայնօրէն ծանօթացուեցան երկրի հնարաւորութիւններն ու մեծ ներուժը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հիմ­նա­նո­րո­գու­թեան եր­կա­րա­տեւ աշ­խա­տանք­նե­րէ վերջ վե­րա­բա­ցուե­ցաւ Մար­տի­րոս Սա­րեա­նի տուն-թան­գա­րա­նը։ Ձեռ­նար­կը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մե­ծա­նուն նկա­րի­չի հեր­թա­կան ան­գամ խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ վեր­յիշ­ման։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ «Փրոֆ. Ռ. Եո­լեան» ա­րիւ­նա­բա­նա­կան կեդ­րո­նը, որ կը գոր­ծէ Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան են­թա­կա­յու­թեամբ։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան պա­տուոյ հիւ­րերն էին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016

Տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մաշ­խար­հա­յին ներդր­ման հա­մար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ հաս­տա­տուած մրցա­նա­կը այս տա­րի շնոր­հուե­ցաւ «Օ­փըն-Ռութ» կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Լուի Փու­զէ­նին։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ, նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը շնոր­հուե­ցաւ այս տա­րուան մրցա­նա­կը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 8, 2016

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ»ի կի­սա­պաշտ­պան Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան հան­դէս կու գայ նաեւ ըն­կե­րա­յին յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րով։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ան ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի բա­րի կամ­քի ազ­գա­յին դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 8, 2016

Մե­ներգ­չու­հի Սի­պի­լի Պէյ­րու­թի մէջ տուած հա­մեր­գին դրա­կան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ծա­նօթ է, որ Սի­պիլ «Հա­մազ­գա­յին»ի Լի­բա­նա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հան­դէս ե­կաւ հա­մեր­գով մը, որ պսա­կուե­ցաւ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 8, 2016

Իտալիոյ Արտաքին գործոց նախարար Փաոլօ Ճենթիլիոնի այսօր շփումներ կ՚ունենայ Երեւանի մէջ:
Պերլինի մէջ «Ֆրիտրիխ-Էպերթ» հիմնարկին մօտ Եդուարդ Նալպանտեան անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 8, 2016

Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճա­նի կող­մէ։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ պա­տուեց Թո­րոս Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կը, որ կը գտնուի KEY Plaza-ի եր­դի­քին տակ։

Էջեր