Արխիւ

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Էսաեան սանուց միութեան երդիքին տակ «Մարալ» երգի-պարի համոյթը շաբաթավերջին ձեռնարկեց 2016-2017 շրջանի աշխատանքներուն
Գեղարուեստական ղեկավար Կարպիս Չափքանի մականին ներքեւ խումբը յառաջիկային կը նախատեսէ նոյն կարգապահութեամբ ընթացք տալ իր բազմակողմանի գործունէութեան

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ էա­կը կը խօ­սի, խօս­քով կ՚ար­տա­յայ-տըւի եւ խօս­քը յատ­կան­շա­կան եւ իւ­րա­յա­տուկ ա­ռա­ւե­լու­թի՛ւնն է մար­դուն։ Ա­մէն մարդ կը խօ­սի, ո­մանք քիչ խօս­քով շատ բան կ՚ը­սեն, ո­մանք ալ շատ խօս­քով ո՛­չինչ կ՚ը­սեն…։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Ամ­րան ա­միս­նե­րուն Մեծ կղզիի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ յա­ռաջ տա­րուե­ցան շարք մը աշ­խա­տանք­ներ՝ համախմ­բե­լու հա­մար մա­նուկ­նե­րը։ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեա­նի օրհ­նու­թեամբ սկսան աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով ար­ժէ­քա­ւոր ա­րուես­տա­գի­տու­հի Նա­թա­լի Դա­ւի­թեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ ստեղ­ծուե­ցաւ ման­կա­պա­տա­նե­կան թա­տե­րա­խումբ մը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի «Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան 2798» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան այս տա­րուան կար­գա­խօսն է «Ե­րե­ւան ա­րե­ւի քա­ղաք»: «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, այս մա­սին լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ը­սած է «Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան 2798» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ձեռ­նարկ­նե­րու աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի հա­մա­կար­գող, փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ա­րամ Սու­քիա­սեան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ «ԵՈՒ­ՆԻ­ՄԱ- Հա­յաս­տան»ի (Տիկ­նի­կա­յին ա­րուես­տի գոր­ծիչ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին միու­թեան հայ­կա­կան կեդ­րոն) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի Լո­ռիի, Շի­րա­կի մար­զե­րուն եւ Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ «Թու­մա­նեա­նա­կան հե­քիա­թի օր» տիկ­նի­կա­յին թատ­րոն­նե­րու մի­ջազ­գա­յին 11-րդ փա­ռա­տօ­նը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Չի­նաս­տա­նի մէջ սկսաւ գոր­ծել աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն հե­ռա­դի­տա­կը, ո­րուն բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան Կոնկ­ճու նա­հան­գին մէջ ներ­կայ էին այլ եր­կիր­նե­րէն  հրա­ւիրուած հա­րիւ­րա­ւոր գիտ­նա­կան­ներ: Հե­ռա­դի­տա­կը ու­նի 500 մեթր տրա­մա­գի­ծով տե­ղաո­րո­շիչ (ռա­տար), որ քա­նի մը ան­գա­մով կը գե­րա­զան­ցէ Փոր­թօ Ռի­քո­յի «Ա­րե­սի­պօ» աստ­ղա­դի­տա­րա­նին մէջ գտնուող հե­ռա­դի­տա­կին չա­փե­րը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Տե­ղե­կա­տուա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեանց  մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ ամ­բողջ աշ­խար­հի այս մար­զի ա­մե­նէն մեծ  ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մէ­կը, 2019 թուա­կա­նին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Վեր­ջերս Ֆրան­սա­յի մէջ նշա­նա­կուած է Microsoft-ի նոր ղե­կա­վար: Այժմ ըն­կե­րու­թեան ֆրան­սա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կը ղե­կա­վա­րէ հա­յազ­գի Վա­հէ Թո­րո­սեան: Le Point ամ­սագ­րին ան հար­ցազ­րոյց մը տուած է՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս խօ­սե­լով Microsoft-ի գրպա­նի հե­ռա­ձայն­նե­րու ա­պա­գա­յին մա­սին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, 2018 թուա­կա­նի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի հանգ­րուա­նին 8 Հոկ­տեմ­բե­րին պի­տի երթայ Ռու­մա­նիա, ուր պի­տի մրցի այդ երկ­րի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, իսկ 11 Հոկ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ  Լե­հաս­տա­նը: Պատ­րաս­տուե­լով այդ ճա­կա­տում­նե­րուն՝ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը 3-9 Հոկ­տեմ­բե­րին  մար­զա­կան հա­ւաք պի­տի կա­տա­րէ Ե­րե­ւա­նի մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ գա­հա­ժա­ռան­գը՝ ա­ռա­ջին փոխ-վար­չա­պետ ու ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Պին Նաիֆ Պին Ապ­տիւ­լա­զիզ Էլ Սուու­տը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Ըստ ԱՄՆ-ի արտաքին գործոց նախարարին, առաջնորդները պատրաստ չեն հիմնախնդրի կարգաւորման:
Ճոն Քերիի համոզմամբ, տակաւին պայմաններ չեն ստեղծուած Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Տ.Տ. Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը գտնուի Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ։ Ծա­նօթ է, որ ան ամ­րան սկիզ­բին այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան եւ տա­կա­ւին այդ շրջա­նին յայ­տա­րա­րուած էր նաեւ իր ներ­կայ ու­ղե­ւո­րու­թեան մա­սին՝ դէ­պի Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հալէպի երէկուան դէպքերուն ընթացքին հայաբնակ թաղամասեր ենթարկուեցան սաստիկ յարձակումներու:
5 հայեր զոհուեցան, 11 վիրաւոր:
Երեւանի ղեկավարութիւնը յայտնեց խոր մտահոգութիւն: Նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրահանգով:
Մօտ օրէն Հայաստանէն երկու օդանաւով մարդասիրական օժանդակութիւն պիտի փոխադրուի Սուրիա:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մեր տան մօտ նպա­րա­տուն մը կար, որ մօտ եր­կու տա­րիէ ի վեր փա­կուած է՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատ­ճառ­նե­րո­վ չենք գի­տե­ր։ Հո­ղի­ն տէ­րը բնա­կա­նա­բար կ՚ու­զէ շէն­քը վար­ձու տալ ու­րի­շի մը, սա­կայն կաշ­կան­դուած է պե­տա­կան ա­նուղ­ղա­կի ճնշում­նե­րո­վ։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րե­մ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 28-ին լրա­ցաւ մա­հո­ւան 69-րդ տա­րե­լի­ցը հայ մշա­կոյ­թի ճա­նաչ­ման, պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման բա­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծին եւ ազ­գա­յին նո­ւիրա­կան ծա­ռա­յու­թեան մար­զին մէջ հսկա­յա­կան եւ մե­ծար­ժէք ա­ւան­դի տէր ­Գա­րե­գին ­Լե­ւո­նեա­նի (1872-1947)։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պի պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեան ու ա­նոր դե­րին մա­սին շատ գրուած է: Մենք՝ հա­յերս կը հա­ւա­տա­յինք, ու դեռ ալ կը հա­ւա­տանք, որ Հա­լէ­պը մե­զի հա­մար միայն կա­րե­ւոր տեղ մը ու­նի:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Այ­սօր Աշ­տա­րա­կի մէջ տեղի պիտի ունե­նայ «Պո­պո­կի մրցոյթ-փա­ռա­տօն»ը։ Պո­պո­կի (ըն­կոյզ) փա­ռա­տօ­նը-մրցոյթը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի չոր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով՝ հայ­րե­նա­դարձ գոր­ծա­րար­ներ Պաղ­տա­տեան եղ­բայր­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Աշ­տա­րա­կի «Պաս­կալ եւ Դիո­դա­տո» սրճա­րա­նին մէջ, Կարմ­րա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հա­րե­ւա­նու­թեամբ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­նուն»ը կ՚ար­տա­յայ­տէ ան­ձին ինք­նու­թիւ­նը եւ էու­թիւ­նը, եւ ա­նոր կեան­քին ի­մաս­տը։
Աս­տուած ալ, այս ի­մաս­տով ու­նի ա­նո՛ւն մը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

26 Սեպ­տեմ­բեր-5 Հոկ­տեմ­բեր թո­ւա­կան­նե­րու մի­ջեւ Ռուսաստանի մայ­րա­քաղաքը՝ Մոս­կո­ւա­յի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 1960-1961 թո­ւա­կա­նի աշ­խար­հի ճատ­րա­կի ա­խո­յեան Մի­խա­յիլ Տա­լի (1936-1992) յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ճատ­րա­կի մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քը։ Սոյն մրցա­շար­քին կը մաս­նակ­ցի Լե­ւոն Ա­րո­նեան:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ Մխի­թար Աբ­բա­հօր ի յի­շա­տակ պատ­րաս­տուած ցու­ցա­տախ­տակ մը, որ զե­տե­ղուե­ցաւ դպրո­ցի շէն­քի մուտ­քը։

Էջեր