Արխիւ

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Տեմիրճիներու Էլմատաղի բնակարանին վրայ սահմռկեցուցիչ յարձակում եւ կողոպուտ:
87-ամեայ ոսկերիչ Յակոբ Տեմիրճի տմարդի ձեւով սպաննուեցաւ իր տան մէջ, նոյն դէպքին հետեւանքով վիրաւորուած կողակիցը՝ 79-ամեայ Սեդա Այտա Տեմիրճի դարմանման տակ:

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Թուրք-հայ մշակութային համագործակցութեան հետամուտ ծրագրի մը շրջագծով կը նախատեսուի համերգներու շարք մը ներկայ տարուան համար:
Շաբաթավերջին Կալաթասարայի «Ճեզայիր» համալիրին մէջ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսով մը ծանօթացուեցաւ նախագիծը: Նախաձեռնարկները այցելեցին նաեւ Պատրիարքարան, ուր բացատրութիւններ տուին Տ. Արամ Արք. Աթէշեանին:

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Գահիրէի մէջ 31 Յունուար-8 Փետրուար թուականներուն տեղի ունեցաւ Կաթոլիկ եւ Արեւելեան Ուղղափառ միջեկեղեցական աստուածաբանական յանձնախումբին հերթական ժողովը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Հայ ե­կե­ղե­ցին այսօր թե­ւա­կո­խած է Մեծ պա­հոց շրջա­նը։ Շրջան մը, որ կը կո­չուի Քա­ռաս­նոր­դա­կան պա­հե­ցո­ղու­թեան շրջան կամ ժո­ղովր­դա­յին բա­ցատ­րու­թեամբ աղ ու հա­ցի շրջան։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­ներ։ Թէ՛ Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ թէ ա­րուար­ձա­նա­յին շրջան­նե­րէն ներս, նաեւ երկ­րի մար­զե­րուն մէջ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կրօ­նա­կան եւ բա­րո­յա­կան կեան­քին հետ սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն մը կայ շրջա­նը այն շա­բաթ­նե­րուն՝ որ կը կո­չուի «Մեծ Պահք»։ Ե­թէ ո՛չ ժա­մա­նա­կա­կից ըն­կե­րա­կան եւ ըն­տա­նե­կան, բայց ան­ցեա­լի սո­վո­րու­թիւն­նե­րու մէջ կա­րե­ւոր տեղ մը ու­նէր այս շրջա­նը։ Խան­դա­վա­ռու­թիւն, ե­ռու­զեռ, պատ­րաս­տու­թիւն­ներ տու­նե­րու եւ ըն­տա­նիք­նե­րու մէջ՝ ո­րոնք տպա­ւո­րուած կը մնան յի­շա­տակ­նե­րու մէջ միայն։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

Ճա­բո­նա­կան Հո­կաի­տօ կղզիին վրայ ե­րէկ սկսած է ա­մե­նա­մեայ «Ձիւ­նի եւ սա­ռոյ­ցի փա­ռա­տօ­նը», ո­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս տա­ղան­դա­ւոր քան­դա­կա­գործ­ներ մի­լիո­նա­ւոր մար­դոց դա­տին կը յանձ­նեն սա­ռոյ­ցէ ու ձիւ­նէ պատ­րաս­տուած ի­րենց հսկա­յա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Հին ժա­մա­նակ հայ­կա­կան տօ­նե­րէն ա­մե­նէն ու­րախն ու ա­մե­նա­տա­րա­ծուա­ծը Բա­րե­կեն­դանն էր։ Ա­նի­կա կը յա­ջոր­դէր Ս. Սար­գի­սի տօ­նին եւ կը տե­ւէր մին­չեւ Մեծ պահ­քի նա­խօ­րեա­կը։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը տի­րէ Բա­րե­կեն­դա­նի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։ Մեր հա­մայնքն ալ ա­ւան­դա­կան ո­գե­ւո­րու­թեան մը մթնո­լոր­տին մէջ ոգեւորութեամբ կ՚ող­ջու­նէ Բուն բա­րե­կեն­դա­նը։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

Ա­մե­րի­կա­հայ բժշկա­կան միու­թիւ­նը «Էտ­վեն­թիս» բժշկա­կան կեդ­րո­նին մէջ գու­մա­րեց իր կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րուն ըն­թաց­քին ընտ­րեց իր 2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի վար­չու­թիւ­նը:

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին եւ Եւ­րո­միու­թեան Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի գծով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէր անդ­րա­դար­ձան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի գծով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ Սթե­ֆան տէ Միս­թու­րա Ժը­նե­ւի մէջ ձա­խո­ղած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ յայ­տա­րա­րեց, թէ կող­մե­րէն ո­րե­ւէ մէ­կը պատ­րաստ չէ նուա­զա­գոյն զիջ­ում­ներ ը­նե­լու։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

Հայաստան պատրաստ է շարունակել ու խորացնել համագործակցութիւնը՝ ԵՄ-ի հետ:
Եդուարդ Նալպանտեան դրական կանխատեսումներ ունի Երեւան-Պրիւքսէլ առանցքին վրայ:

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի ար­հա­ւիր­քով պայ­մա­նա­ւո­րուած Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի կեդ­րո­նա­կան գա­ղութ­նե­րէն՝ սու­րիա­հայ գա­ղու­թը մեծ տե­ղա­շար­ժե­րու են­թար­կուե­ցաւ:

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Լի­բա­նան։ Դէ­պի Պէյ­րութ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­յա­նայ Լի­բա­նա­նի Վար­չա­պետ Թամ­մամ Սա­լա­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ 
Մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի հրա­տապ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

​Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի հաստատման 90-ամեայ յոբելեանին առթիւ կարեւոր ծրագիր մը:
Առաջնորդ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան կանգ առաւ հովուական աշխատանքներուն առաւել եւս թափ տալու անհրաժեշտութեան վրայ: 

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դին ըն­կե­րա­կան, ըն­տա­նե­կան եւ բա­րո­յա­կան կեան­քը սեր­տօ­րէն կա­պուած է կրօ­նա­կան հա­ւա­տա­լիք­նե­րու եւ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րու հետ։ Եւ ա­հա­ւա­սիկ ա­սոնց­մէ է նաեւ «Բա­րե­կեն­դան»ը՝ որ ան­ցեա­լի մէջ, եւ այ­սօր ալ կա­րե­ւոր տեղ մը կը գրա­ւէ մա­նա­ւանդ ըն­տա­նե­կան մի­ջա­վայ­րե­րուն մէջ։

Ուրբաթ, Փետրուար 5, 2016

​Ֆրանք Վալթէր Շթայնմայէր յօդուած մը գրի առաւ «The Huffington Post» հեղինակաւոր թերթին մէջ:
Գերմանիա կողմնակից է ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի շրջանակներէն ներս բանակցութիւններու աշխուժացման:

Ուրբաթ, Փետրուար 5, 2016

Վարչապետ Տավուտօղլու Լոնտոնի մէջ յայտնեց, որ 70 հազար հոգի ճամբայ ելած է դէպի Թուրքիա:
Սուրիոյ ճգնաժամը բախտորոշ հարթութեան մը վրայ է՝ Հալէպի շուրջ սաստկացած կռիւներով:

Ուրբաթ, Փետրուար 5, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիոյ հար­ցե­րով ՄԱԿ-ի յա­տուկ բա­նագ­նաց Սթե­ֆան տէ Միս­թու­րա Չո­րեք­շաբ­թի օր վեր­ջա­կէտ մը դրաւ Ժը­նե­ւի մէջ տի­րող ընդ­հա­նուր ա­նո­րո­շու­թեան: Տէ Միս­թու­րա իր ը­րած յայ­տա­րա­րու­թեամբ դի­տել տուաւ, որ Ժը­նե­ւի ժո­ղո­վը սկիզբ պի­տի առ­նէ յա­ռա­ջի­կայ 25 Փետ­րուա­րին:

Էջեր