Արխիւ

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լէ­րիի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած՝ ման­կանց նկար­չու­թեան մրցոյթ մը, որ չոր­րոր­դը պի­տի ըլ­լայ իր նման­նե­րու շար­քին։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Տա­նիե­լա Պա­գըր­ճըօղ­լու մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ Գրող­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած գրա­կան ե­րե­կոյ­թի մը։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

«Նոր Զար­թօնք», որ մաս կը կազ­մէ ՀՏՓ­-ի մա­կա­նին տակ գոր­ծող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ հան­րու­թեան ծա­նօ­թա­ցուց ՀՏՓ­-ի ցու­ցա­կով ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու ներ­կա­յա­նալ փա­փա­քող գոր­ծիչ­նե­րը՝ Մու­րատ Մըխճըն, Ֆի­լոր Ու­լուքն ու Տի­րէն Ճեւա­հիր Շէ­նը։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ երեկո­յեան կա­յա­ցաւ շա­հե­կան հան­դի­պում մը՝ «Թուր­քիոյ մէջ հա­յեր.

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Միշտ խոր­հուրդ մը կ՚արթնց­նէ զան­գա­կը, երբ կը ղօ­ղան­ջէ։
Զան­գա­կին ղօ­ղան­ջիւ­նը խորհր­դա­ւոր է, քա­նի որ ան մարդս կը փո­խադ­րէ բո­լո­րո­վին տար­բեր աշ­խարհ՝ մտա­ծում­նե­րու եւ հո­­գե­ւոր ապ­րում­նե­րու մի­ջա­վայր մը։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

1970 թուականին հիմնուած Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութիւնը անցեալ քառասունհինգ տարիներուն ծաւալած է բեղուն գործունէութիւն։
Վաղը՝ Մարտի 20-ին պիտի նշուի Ֆրանսախօսութեան միջազգային օրը, մինչ երկրագունդի վրայ ֆրանսախօսներուն թիւը կը հասնի 550 միլիոնի ։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Գա­նա­տա­յի դես­պան Ճոն Ռո­լանտ Քիւ­րիի հետ։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Հռոմէա­կան Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի այ­ցե­լէ ՄԱԿ-ի կեդ­րո­նը։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Լրագ­րող­նե­րու մի­ջազ­գա­յին դաշ­նակ­ցու­թեան (IFJ) նա­խա­գահ Ճիմ Պու­մե­լա այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Եւրոխորհրդարանի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովը շփումներ ունեցաւ Անգարայի մէջ:
Եւրոպացի խորհրդարանականները երէկ Էրտողանի կողմէ հիւրընկալուեցան Նախագահական պալատի երդիքին տակ:

Չորեքշաբթի, Մարտ 18, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի մէջ ան­խու­սա­փե­լի են դժուա­րու­թիւն­ներ, նե­ղու­թիւն­ներ, խո­չըն­դոտ­ներ, ցա­ւեր ու վիշ­տեր՝ ո­րոնք վերց­նե­լու, տա­նե­լու բա­ւա­կան ուժ կրնայ չու­նե­նալ մարդ։ Ուս­տի երբ մար­դուս դէ­մը կ՚ել­լէ ո­րե­ւէ ար­գելք՝ ո­րուն վրայ մագլ­ցե­լու ան­կա­րող է, կը հա­մա­կեր­պի, կը տա­րուի ան հոն՝ ուր կ՚ա­ռաջ­նոր­դէ եւ կամ կը պար­տադ­րէ այդ ար­գել­քը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 18, 2015

Գումգաբուի Դրսի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ թաղային Խորհուրդը նախընթաց օր այցելեց Պատրիարքարան։

Չորեքշաբթի, Մարտ 18, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 18, 2015

Հայաստան-Եւրոմիութիւն առանցքին վրայ շփումները վերստին աշխուժացած են՝ ապագայ համագործակցութեան շրջագիծը յստակացնելու առաջադրութեամբ։
Եւրոյանձնաժողովի հարեւանութեան քաղաքականութեան գծով յանձնակատարը Երեւանի մէջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսեան վաղը պիտի այցելէ Պրիւքսէլ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 18, 2015

Կարսի մէջ հանդիսաւոր արարողութեամբ տեղի ունեցաւ TANAP-ի հիմնարկէքը՝ Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Վրաստանի նախագահներուն ներկայութեամբ։
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի համոզմամբ, բնական կազի հարաւային հոսքի խողովակաշարի աւարտին ամուր կապ մը պիտի գոյանայ Եւրոպայի եւ Կասպից աւազանին միջեւ, ինչ որ կարեւոր նշանակութիւն ունի ամբողջ Եւրոասիոյ տարածքաշրջանի կարիքներու դիմագրաւման տեսանկիւնէն։

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

​​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի աշխարհի մէջ դրական որակով մը ընկալումը պայմանաւորելիք գործօնները միշտ առկայ անմիջական ուշադրութեան։
«Խոշոր երկիրները վիթխարի գումարներ կը ներդնեն զիրենք միջազգային մակարդակով ապահովելու համար, հսկայական միջոցներ ուղղելով գովազդին»։

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի յա­րա­կից խա­նէն նոր յար­կա­բա­ժին մը կցուե­ցաւ կրթօ­ճա­խին։ 250 քա­ռա­կու­սի մեթր ըն­դար­ձա­կու­թեամբ տա­րած­քը վար­ժա­րա­նին նուի­րա­բե­րած է Ճա­նէլ ըն­տա­նի­քը։

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ընդ­հան­րա­պէս կ՚ը­սուի՝ թէ չար օ­րի­նա­կը «օ­րի­նակ» չի՛ կրնար ըլ­լալ։ Շա­տեր այս­պէս կը խոր­հին։ Սա­կայն կեան­քի փոր­ձա­ռու­թիւ­նը մե­զի ցոյց կու տայ, որ չար օ­րի­նակ մըն ալ կրնայ լաւ օ­րի­նա­կի մը ու­ղե­ցոյ­ցը ըլ­լալ եւ չա­րէն բա­րիք քա­ղել։

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

Համայնքային վագըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան իր հերթական ժողովը գումարեց Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահին մէջ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի բացատրութիւններով, Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կը ծրագրէ պատրիարքական ընտրութեան համար գործի լծուիլ Ապրիլի 24-էն վերջ:

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին եր­կար քննար­կում­ներ ծա­ւա­լուե­ցան, թէ ինչ պէտք է ը­նէ մեր հա­մայն­քը յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին։ Կան­խաւ պէտք է ը­սել, որ մեր աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րը շատ յա­պա­ղած են այս նիւ­թին վրայ ծան­րա­նա­լու հա­մար։ Ետ մնա­ցած են մեր հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րէն։ 

Էջեր