Արխիւ

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

«Թրքերէնէ հայերէն ասութիւններու այժմէական բառարան»ին ծանօթացման փայլուն երեկոյթը:
Գինեձօնը վերածուեցաւ մեծարանքի հաւաքոյթի մը՝ ի պատիւ ելմտագէտ Եդուարդ Գովանի: Ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­րուես­տա­կա­նու­թիւն», մա­նա­ւանդ մեր դա­րուն, բնու­թեան դէմ մար­դուս հռչա­կած ճա­կա՛տն է, որ պայ­քար մը, մրցակ­ցու­թիւն մըն է նաեւ մար­դուն եւ բնու­թեան մի­ջեւ։ Ա­րուես­տա­կա­նու­թիւն կը նշա­նա­կէ՝ անբ­նա­կա­նու­թիւն, կեղծ, կեղ­ծուած՝ նմա­նը բայց ո՛չ ի­րա­կա­նը։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

​Ան­ցեալ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րուն վրայ չոր­սօ­րեայ ա­նակն­կալ պա­տե­րազ­մը ե­կաւ ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­լու, թէ ի­րա­պէս ազ­գո­վին դժուա­րին պայ­ման­նե­րու մէջ կը գտնուէինք: Լուրջ, նոյն­քան ալ՝ վտան­գա­ւոր:

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

ՊԱՅԾԻԿ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

​Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Եւ­րո­տե­սի­լի երկր­պա­գու­նե­րը ժա­մադ­րուած էին ի­րենց հե­ռա­տե­սի­լի պաս­տառ­նե­րուն դի­մաց ըմ­բոշխ­նե­լու հե­ռար­ձա­կու­մը Եւ­րո­տե­սիլ մի­ջազ­գա­յին եր­գի մրցոյ­թին։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Հրա­տա­րա­կիչ Օս­ման Քէօ­քէր ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի «Լո­քալ»ին մէջ։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Եան-Քլոտ Եուն­քէր յայտ­նեց, որ ԵՄ-ի ան­դամ կարգ մը եր­կիր­ներ հա­ւա­տար­մու­թիւն ցոյց կու տան միայն երբ խօս­քը կը վե­րա­բե­րի գու­մար­նե­րուն, դրամ կամ այլ օ­ժան­դա­կու­թիւն­ներ ստա­նա­լու։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Հա­յաս­տան եւ Եւ­րո­միու­թիւ­նը ներ­կա­յիս բա­նակ­ցու­թիւն­ներ կը վա­րեն՝ ի­րենց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար նոր ի­րա­ւա­կան հիմք մը ձե­ւա­ւո­րե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Փա­րի­զի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժան-Մարք Էյ­րո­յի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռանց­քա­յին նիւթն էր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ իր բռնա­րարք­նե­րը։ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ այս ա­ռա­ւօ­տեան շատ կա­նուխ ժա­մե­րուն Հաք­քեա­րիի Չու­քուր­ճա գա­ւա­ռա­կին մէջ ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն եւ ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րուն մի­ջեւ ծա­գե­ցան բա­խում­ներ, ո­րոնց հե­տե­ւան­քով ութ զի­նուոր նա­հա­տա­կուե­ցաւ։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի եռանախագահները երէկ հանդէս եկան համատեղ կարեւոր յայտարարութիւնով մը:
Նոր ժամադրութեան համար ջանքեր:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան երկարաժամկէտ կարգաւորման որոնումներուն շրջագծով յաջորդ շաբաթ Սերժ Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ կրնան տեսակցիլ Վիեննայի մէջ: Համանախագահ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները՝ Ճոն Քերի, Սէրկէյ Լաւրով եւ Ժան-Մարք Էյրօ եւս մտադիր են մասնակցիլ նախագահներու զրոյցին:

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016

Իսթանպուլի մօտ ԱՄՆ-ի աւագ հիւպատոսութեան մամլոյ կցորդը այցելեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատունը:
Թերթիս գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեց Տէյվիտ Քոնըլը:

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին զա­նա­զան ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու շրջագ­ծով։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր այց մը տուաւ Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փա­ռաց Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Մետ­րա­պո­լիտ Եու­սուֆ Չե­թի­նին։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նար Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ 12-րդ մր­ցա­շար­քի եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նին, թա­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

«Գի­տու­թիւն՝ ա­մէն ին­չի հա­մար» կար­գա­խօ­սով Է­սաեան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի վե­ցե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­կան խրախ­ճանք մը։ Միջ­վար­ժա­րա­նա­յին բնոյթ ու­նի այս ծրա­գի­րը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին իս­թան­պու­լա­հայ միջ­նա­կարգ­նե­րէն ա­շա­կեր­տա­կան խում­բեր։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ մա­տու­ցուե­ցաւ Ս. Պա­տա­րագ, ձե­ռամբ՝ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեա­նի։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Լե­ւոն Սրկ. Գու­յում­ճեան եւ այլ դպիր­ներ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­րաժշ­տա­պետ Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեա­նի։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեր նա­խորդ գրու­թեան մէջ անդ­րա­դար­ձանք՝ մաս­նա­գի­տու­թեան կա­րե­ւո­րու­թեան եւ ար­ժէ­քին, ո­րե­ւէ մար­զի մէջ եւ նաեւ Ե­կե­ղե­ցա­կան շրջա­նա­կի մէջ։ Ար­դա­րեւ մաս­նա­գի­տու­թեան պէտք ե­ղած ար­ժէ­քը ըն­ծա­յել, եր­բեք չի՛ հա­կադ­րեր իշ­խա­նու­թեան, աս­տի­ճա­նի կամ դիր­քի եւ ար­գելք չէ՛ ա­նոնց գոր­ծադ­րու­թեան։

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​«Օ, բնու­թիւն Օ՜, մայր,
Մշտահ­ոլ­ով, մշտագ­ոյ եւ մշտատ­եւ...» (Ե. Չ.):

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Հան­րա­կառ­քի խճո­ղուա­ծու­թիւ­նը սի­րա­հար զոյ­գին հա­մար ձեռն­տու է կար­ծես: Ա­նոնք կրակ կտրած փաթ­թուած են ի­րա­րու, սի­րոյ ապ­րում­նե­րով խեն­թա­ցած ու գի­նով­ցած, կար­ծես ա­ռան­ձին են բազ­մու­թեան մէջ:

Հինգշաբթի, Մայիս 12, 2016

Սա­մա­թիոյ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւե­տիս Ար­զու­մա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ման­տո­լի­նի դա­սըն­թաց­քի մաս­նա­կից սա­նե­րուն ե­րաժշ­տա­հան­դէ­սը։

Էջեր