Արխիւ

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թիւ­նը ներ­կա­յիս հե­տա­մուտ է թա­տե­րա­կան ծրագ­րի մը։ Միու­թե­նէն ներս ստեղ­ծուած է նոր թա­տե­րա­խումբ մը, որ կը կո­չուի «Բա­րեւ»։ Այս վեր­ջի­նը կը խարս­խուի յայտ­նի դե­րա­սան ու բե­մադ­րիչ Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի փոր­ձա­ռու­թեան ու ե­ռան­դին վրայ։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ Ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղով­նե­րով հաս­տա­տուած կա­նոն­ներ կը կազ­մա­ւո­րեն ու կը կա­նո­նա­ւո­րեն ե­կե­ղե­ցա­կան ընդ­հա­նուր հա­մա­կար­գը։ Ար­դա­րեւ կա­րե­լի չէ, որ ո­րե­ւէ հաս­տա­տու­թիւն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն գո­յա­պահ­պա­նուի եւ գո­յա­տե­ւէ ա­ռանց կա­նո­նի։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Յու­նո­ւա­րի 7-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­­՚ո­գե­կո­չէ ան­մեռ յի­շա­տա­կը իր հան­ճա­րեղ բա­նաս­տեղծ­նե­րէն ­Վա­հան ­Տէ­րեա­նի (Տէր-Գրիգորեան, 1885-1920)։ 96 տա­րի ա­ռաջ, 7 ­Յու­նո­ւար 1920-ին, վա­ղա­ժամ իր վեր­ջին շուն­չը փ­չեց Հայաստանի Ջա­ւախ­քի ար­ժա­նա­ւոր այս զա­ւա­կը, ո­րուն ­Պատ­գա­մը մին­չեւ այ­սօր կ­­՚ար­ձա­գան­գէ հա­յոց սե­րունդ­նե­րու մտ­քին եւ սրտին մէջ։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն հա­մերգ­նե­րով հան­դէս պի­տի գայ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Սպա­նիոյ մէջ։ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէ ներս ան պի­տի նուա­գէ Պալ­թի­մո­րի մէջ։ Իր ե­րեք հա­մերգ­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Պալ­թի­մո­րի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 10-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շրջագ­ծով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յատ­կան­շա­կան հա­մերգ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սէր­կէյ Սմբա­տեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ հան­դէս ե­կաւ նուա­գա­խում­բը, ո­րուն միա­ցած էին նաեւ եր­կու աշ­խար­հահռ­չակ ա­րուես­տա­գէտ­ներ։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին յա­ջոր­դած դա­տաի­րա­ւա­կան գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Վճռա­բեկ ա­տեա­նի ո­րոշ­մամբ միա­ցուե­ցան այս գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ եր­կու դա­տե­րը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան վի­րա­հա­տու­թեան են­թար­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Գա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գի Լոս Ան­ճե­լը­սի շրջա­նին մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, գոր­ծո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յա­շատ Կլեն­տէյլ քա­ղա­քին մէջ։ Glendale Memorial  հի­ւան­դա­նո­ցէն ներս Տէր-Պետ­րո­սեան վի­րա­հա­տուած է ա­ղի­քի քաղց­կե­ղի հե­տե­ւան­քով։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի կը շա­րու­նա­կէ դէ­պի Եւ­րո­պա իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը, որ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծի­քի ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Այս շրջագ­ծով Հա­սան Ռու­հա­նի ե­րէկ այ­ցե­լեց Վա­տի­կան, ուր Ա­ռա­քե­լա­կան պա­լա­տէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի (ԵԽԽՎ) ձմրան նստաշր­ջա­նին շրջագ­ծով ե­րէկ օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան եր­կու բա­նա­ձե­ւեր, ո­րոնք ա­ռըն­չու­թիւն ու­նէին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին հետ։ Սթրազ­պուր­կի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած քուէար­կու­թեան ար­դիւն­քին այդ բա­նա­ձե­ւե­րէն մին մեր­ժուե­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Ռու­սաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րը­նա­կա­լեց իր ի­րան­ցի պաշ­տօ­նա­կի­ցը՝ Իպ­րա­հիմ Ռա­հիմ­փու­րը, ո­րու հետ քննար­կեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հար­ցը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Նիքոլայ Պորտեուժա բարձր մակարդակի վրայ շփումներ կ՚ունենայ Երեւանի մէջ:
Օհանեան. «Հայաստան կը փափաքի ՀԱՊԿ-ն տեսնել որպէս ամուր եւ լիարժէք կազմակերպութիւն»:

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ երկ­րի սահ­ման­նե­րը ներ­կա­յիս ա­նա­ռիկ են։ «Զի­նեալ ու­ժե­րու հա­մա­պա­տաս­խան զօ­րա­միա­ւոր­ման կող­մէ կը պաշտ­պա­նուին մեր սահ­ման­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Համայնքային վաքըֆներու հարթակի (VADİP) տարեմուտի ժողովին ընթացքին ալ օրակարգի վրայ էր ընտրութիւններու հարցը:
Յարութիւն Շանլը յայտնեց, որ կակնկալեն յառաջիկայ շրջանին տեսակցութիւն մը ունենալ Փոխ-վարչապետ Եալչըն Աքտողանի հետ:

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­նո­ւար 20-ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ ու խի­զախ մտա­ւո­րա­կան ­Սիլ­վա Կա­պու­տի­կեա­նի (1919-2006), որ հայ գրա­կա­նու­թեան պար­գե­ւեց մայ­րա­կան շուն­չով յա­գե­ցած ­Սի­րոյ եւ Ի­մաս­տու­թեան ինք­նա­տիպ յու­զաշ­խարհ մը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Մոս­կուա­յի Թրե­թեա­կո­վեան պե­տա­կան պատ­կե­րաս­րա­հը 2016 թուա­կա­նի Յու­լիս-Նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րուն Լոն­տո­նի Դի­ման­կար­նե­րու ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին եւ Վա­տի­կա­նի թան­գա­րան­նե­րուն հետ պի­տի կազ­մա­կեր­պԷ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կիի 200-ա­մեա­կին նուի­րուած ցու­ցա­հան­դէս մը, ուր պի­տի ներ­կա­յա­ցուին նկա­րի­չի ա­ռա­ւել նշա­նա­կա­լի կտաւ­նե­րը, նե­րա­ռեալ՝ «Ծիա­ծա­նը» եւ «Սեւ ծո­վը»՝ Թրե­թեա­կո­վեան պատ­կե­րաս­րա­հէն, ինչ­պէս նաեւ «Ին­նե­րորդ ա­լի­քը» եւ «Ա­լե­կո­ծու­թիւ­նը»՝ ռու­սա­կան թան­գա­րա­նէն:

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Յու­նուա­րի 24-ին, օրհ­նու­թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սին, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան, Քա­հա­նա­յից պատ­րաս­տու­թեան լսա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու Տ. Ներ­սեհ Վար­դա­պետ Խա­լա­թեա­նի՝ գե­ղան­կա­րի եւ կրա­ֆի­քի ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն ծի­րէն ներս ներ­կա­յա­ցուած են քա­ռա­սուն­հինգ նկար­ներ: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Մայր Ա­թո­ռի տե­ղե­կա­տուա­կա­նը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ Քրիս­տոֆ Պեն­տե­րեց­քի, որ այս օ­րե­րուն կը գտնուի Ե­րե­ւա­նի մէջ, ե­րէկ այ­ցե­լեց Կո­մի­տա­սի թան­գա­րա­նը։ Ծա­նօթ է, որ Պեն­տե­րեց­քի մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 10-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան շքեղ հա­մեր­գին։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սի­րոյ ա­մե­նէն ան­պատ­շաճ ու ան­յար­մար գոր­ծա­ծու­թիւ­նը կը տես­նուի «ե­սա­սի­րու­թիւն» բա­ռին մէջ՝ ուր ո՜ր­քան խորթ կ՚ե­րե­ւի «սէր»ը հոն։ Ար­դա­րեւ ե­սա­սի­րու­թիւ­նը բո­լո­րո­վին հա­կադ­րու­թիւն մըն է սի­րոյ, բայց հոն կը յայտ­նուի որ­պէս բա­ղադ­րիչ այդ ան­հա­ճոյ բա­ռին։

Չորեքշաբթի, Յունուար 27, 2016

Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի յաղ­թա­հար­ման ուղ­ղեալ ո­րո­նում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մի­ջազ­գա­յին հար­թու­թեան վրայ։ Ներ­կա­յիս այս շրջագ­ծով ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ է Ժը­նե­ւի մէջ նա­խա­տե­սուած մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որ պի­տի հա­մախմ­բէ Սու­րիոյ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

Հայ­­կա­կան-մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­րար հա­մա­ժո­ղո­վը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Փա­րի­զի մէջ, 16 Ապ­րի­լի 2016-ին Westin Paris-Vendôme հիւ­րա­նո­ցին մէջ:

Էջեր