Արխիւ

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

Ա­հա­բեկ­չա­կան ծանր  յար­ձա­կում­ներ ե­ղած են լի­բա­նա­նեան Պե­քաա շրջա­նին մէջ: Լրա­տուա­կան աղ­բիւր­ներ կը յայտ­նեն, որ այ­սօր վաղ ա­ռա­ւօ­տեան անձ­նաս­պա­նա­կան չորս պայ­թում­ներ լսուած են Ալ Քահ քրիս­տո­նէա­կան ա­ւա­նին մէջ:

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջը կը տե­ղե­կաց­նէ.-
«Հա­լէ­պը նա­խա­պա­տե­րազ­մեան վի­ճա­կի մէջ է», այս կար­ծի­քը յայտ­նեց հա­լէ­պա­հայ գրող Յա­կոբ Նալ­պանտ-Տլտը­լեան:

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րով վա­ղը Ե­րե­ւան պի­տի այ­ցե­լէ Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայն­մա­յէր։ Հարկ է նշել, որ Գեր­մա­նիա ներ­կա­յիս շրջա­նա­յին նա­խա­գահ եր­կիրն է ԵԱՀԿ-ի, ո­րու հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կ՚ըն­թա­նան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­նե­րը։

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

Թուր­քիոյ եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ ձիւ­նա­հա­լը այս օ­րե­րուն թափ կը ստա­նայ շօ­շա­փե­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով։ Քրեմ­լի­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան նա­մակ մը ու­ղար­կած է Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին։

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը խոչընդոտ կը հանդիսանայ, որպէսզի Հայաստան օգտուի իր կարեւոր աշխարհագրական դիրքէն:
Պրիճիտ Պրինք, որ երէկ հիւրընկալուեցաւ Երեւանի ղեկավարութեան կողմէ, անդրադարձաւ տարածքաշրջանի կայունութեան կարեւորութեան:

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

​Թուրքիոյ ոչ-իսլամ փոքրամասնական համայնքներու աշխարհական ղեկավարներուն խորհրդակցութիւնը:
Ժողովականները անդրադարձան առկախեալ ընտրութեան խնդրին եւ նոր կանոնադրութեան մշակման գործընթացի հարցերուն:

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հռո­մի Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պը ար­դէն ա­ւար­տեց դէ­պի Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Իր կող­մէ որ­պէս ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն բնո­րո­շուած այդ ու­ղե­ւո­րու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը ակն­յայտ է, որ տա­կա­ւին պի­տի շա­րու­նա­կուին եր­կար։ Սրբա­զան Պա­պը թէ՛ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ մըն է եւ թէ՛ պե­տու­թեան ղե­կա­վար մը։ Այդ հա­մա­տե­ղեալ կար­գա­վի­ճա­կը միշտ տար­բեր ի­մաստ մը, կշիռ մը կու տայ իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու մէջ Ծնունդ-Կա­ղանդ տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը՝ ար­դէն եր­կու-ե­րեք ա­միս­ ա­ռա­ջուը­նէ կը սկսին խա­նութ­նե­րու ցու­ցա­փեղ­կե­րու վրայ...։ Սա­կայն մի՛ փնտռէք կրօ­նա­կան-հո­գե­ւոր տե­սան­կիւն. այդ ի­րենց հո­գը չէ. ի­րենց հար­ցը պիզ­նը­սի հետ է. դրա­մի շրջա­նա­ռու­թիւ­նը, կե­րու­խու­մը եւ այդ­պէս խնջոյք ը­նե­լը...

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Օ­րերս Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­պե­ցանք Հայ­կա­կան գոր­ծա­րար գոր­ծա­կա­լու­թեան (Armenian Business Agency) եւ Ֆրան­սա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի Ա­ռեւտ­րա-ար­դիւ­նա­բե­րա­կան պա­լա­տի նա­խա­գահ, ֆրան­սա­հայ «Այբ» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նի տնօ­րէն Վար­դան Գաբ­րիէ­լեա­նին, որ Ե­րե­ւան կը գտնուէր յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 15-ին Փա­րի­զի Westin Paris-Vendome պան­դո­կին մէջ տե­ղի  ու­նե­նա­լիք  Հայ­կա­կան-մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­րար­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի գոր­ծե­րով:

Երեքշաբթի, Յունիս 28, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ե­րա­նու­թիւն­նե­րը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն մար­դուն եր­ջան­կու­թեան բնա­կան բաղ­ձան­քին։ Այս ար­դար բաղ­ձան­քը աս­տուա­ծա­յին ծա­գում ու­նի, քա­նի որ Աս­տուած դրաւ զայն մար­դուն սրտին մէջ՝ որ­պէս­զի քա­շէ զինք Ի­րեն, որ միակ կա­րո՛ղն է լիաց­նե­լու զինք։

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Մի­ջազ­գա­յին մաս­նա­գէտ­ներ, գիտ­նա­կան­ներ եւ հո­գե­բան­ներ սկսած են ա­ւե­լի  յա­ճախ անդ­րա­դառ­նալ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու օգ­տա­գործ­ման ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րուն: Բրի­տա­նա­կան «Ին­տի­փեն­տընթ» թեր­թը վեր­ջերս հրա­տա­րա­կեց  Ֆէյս­պու­քի առըն­չուած՝ Պել­ժիո­յ ոս­տի­կա­նու­թեան զգու­շա­ցու­մին, գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թեան մը ար­դիւն­քին, մաս­նա­գէտ­նե­րու կար­ծիք­նե­րուն եւ հե­տաքրք­րա­կան փաս­տե­րու մա­սին հա­կիրճ յօ­դուած­ներ, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ:

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քրիս­տո­սի Ե­կե­ղե­ցին այն է՝ որ մէ՛կ է, կա­թո­ղի­կէ, ա­ռա­քե­լա­կան եւ սո՛ւրբ։ Քրիս­տո­սի Ե­կե­ղե­ցին ար­դա­րեւ մէ՛կ է, քա­նի որ Յի­սուս Քրիս­տոս մէ՛կ է եւ պե՛­տը՝ Ե­կե­ղե­ցիին։

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Ատր­պա­տա­կա­նի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն կը տե­ղե­կաց­նեն.-
Ե­րեք­շաբ­թի, 21 Յու­նիս 2016-ի ե­րե­կո­յեան, ժա­մը 6-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­միոյ Հա­յոց Ազ­գա­յին դպրո­ցին ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սութիւ­նը հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ատր­պա­տա­կա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գրի­գոր Ս. Եպսկ. Չիֆթ­ճեա­նի:

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Թուր­քիոյ եւ Իս­րա­յէ­լի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ՝ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման հա­մար։ «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն այս մա­սին տե­ղե­կա­ցուց՝ Իս­րա­յէ­լի պաշ­տօ­նա­տար­նե­րէն մէ­կուն կող­մէ փո­խան­ցուած հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ։

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Ֆրան­սիս­քոս Ա. Քա­հա­նա­յա­պե­տի Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թիւ­նը շատ լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծեց՝ նաեւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու շուրջ պար­փա­կած պատ­գամ­նե­րով։ Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տը վեր­ա­հաս­տա­տեց հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ իր դիր­քո­րո­շու­մը՝ 1915-ի դէպ­քե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ո­րա­կե­լով որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական եւ Հռոմէական Կաթոլիկ քոյր եկեղեցիներու հովուապետները երէկ Խոր Վիրապի սահմանամերձ պատմական վանքէն սպիտակ աղաւնիներ արձակեցին դէպի աստուածաշնչեան Արարատ լեռը՝ ի նշան խաղաղութեան:
Քրիստոնեաներու բազմադարեան բնօրրան:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը եւ Ֆրանսիսքոս Ա. Պապը միջեկեղեցական համագործակցութեան նոր չափանիշներ կը սահմանեն՝ իրենց դրական մօտեցումներով: Քահանայապետին դէպի առաջին քրիստոնեայ երկիր՝ Հայաստան ուխտագնացութիւնը բնորոշուեցաւ աննախընթաց ու անմոռանալի վառ դրուագներով:

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Վե­հա­րա­նի գա­հաս­րա­հի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի եւ Հռո­մի Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պի հա­մա­տեղ հռչա­կագ­րի ստո­րագր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հայ­րա­պետ­նե­րու հա­մա­տեղ հռչա­կագ­րին մէջ ը­սուած է հե­տե­ւեա­լը.

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԸ ԴԱՆԴԱՂԻ»

Պուէ­նոս Այ­րէս, Ար­ժան­թին: Մա­յիս 2016: Ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կիս ճա­շա­րա­նին մէջ մէկ կող­մէ կը նա­խա­ճա­շեմ, միւս կող­մէ, հա­մա­կար­գի­չին ե­տեւ նստած, կը փոր­ձեմ քայլ պա­հել ի­րենց հեր­թը սպա­սող շատ մը գոր­ծե­րուս հետ: Այդ կա­ցու­թեանս մէջ չանդ­րա­դար­ձայ, որ տա­րեց մարդ մը մօ­տե­ցաւ ին­ծի եւ սպա­նե­րէն հետս զրու­ցեց, թէեւ չհասկ­ցայ իր ը­սա­ծը, բայց ու­զե­ցի իր ժպտուն, բա­րե­կա­մա­կան ու հա­ղոր­դա­կան դէմ­քին ըն­թացք տալ:

Երկուշաբթի, Յունիս 27, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խա­գա­հեց կի­րակ­նօ­րեայ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ տուաւ օ­րուան պատ­գա­մը։ Ս. Պա­տա­րա­գը մա­տոյց Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Յա­կոբ Սրկ. Քես­կին եւ այլ դպիր­ներ։

Շաբաթ, Յունիս 25, 2016

«Ներքաղաքական գործընթացներու իրողութիւնները Մերձաւոր Արեւելքի մէջ» խորագրեալ գիրք մը։
Աբրահամ Գասպարեանի աշխատութիւնը լոյս կը սփռէ տարածքաշրջանի առարկայական պատկերին վրայ։

Էջեր