Արխիւ

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը 20-21 Յու­նուար թուա­կան­նե­րուն յա­ջոր­դա­կան կեր­պով տուն դար­ձաւ Բա­րե­կեն­դա­նի ա­շա­կեր­տա­կան խրախ­ճանք­նե­րու: Քա­նի որ այս տա­րի Բա­րե­կեն­դա­նը կը զու­գա­դի­պի դպրո­ցա­կան կի­սա­մեայ ար­ձա­կուր­դին, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը յար­մար տե­սած էր Մեծ պահ­քի շրջա­նէն ա­ռաջ պատ­շաճ կեր­պով տօ­նա-խըմբել այս յա­տուկ զուար­ճու­թեան տօ­նը:

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցին նա­հա­տակ բա­նաս­տեղծ Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի վեր­յիշ­ման ուղ­ղեալ ծրագ­րե­րը։

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

23 Յու­նուար 2016, Շա­բաթ օր, Սուրբ Սար­գի­սի տօնն է։
Ուս­տի կ՚ար­ժէ վեր­յի­շել, թէ ո՞վ էր Սուրբ Սար­գիս։

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

Հարց.- Մեր նման փոքր ազ­գի մը հա­մար, բաղ­դատ­մամբ մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րու, հայ­րե­նի­քին մէջ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն, կամ ին­չու չէ ա­ւե­լի նուազ, չե՞ն բա­ւեր ազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու հա­մար։ Ու­նինք եր­կո­տաս­նեա­կէ ա­ւե­լի կու­սակ­ցու­թիւն­ներ հայ­րե­նի­քին մէջ, ու­նէինք չորս հայ­կա­կան կու­սակ­ցու­թիւն Սփիւռ­քի մէջ, ո­րոնց­մէ ե­րե­քը միայն գոր­ծօն են տա­կա­ւին մին­չեւ այ­սօր։

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

Թուրքիա եւ Գերմանիա սերտօրէն կը համագործակցին հակաահաբեկչական պայքարի շրջագծով:
Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Անկելա Մերքէլ վճռական պատգամներ տուին ԻՇԻՊ-ի դէմ:

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

2016-ի տարեմուտին դրութեամբ միջազգային բեմահարթակին վրայ կը շարունակուին քննարկումները:
Սարգսեան-Ալիեւ վերջին տեսակցութեան յաջորդած մթնոլորտին մէջ բոլոր դերակատարները վերստին կը յստակացնեն իրենց դիրքորոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացին կապակցութեամբ:

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քով հայ պատ­գա­մա­ւոր­ներ կը հաս­նէին խորհր­դա­րան: Բնա­կան է, որ ա­նոնց ընտ­րու­թիւ­նը կը բա­նար նոր շրջան մը Թուր­քիոյ հա­յոց ի­րա­կա­նու­թեան մէջ:

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

Օքսֆորտ համալսարանին մէջ կազմակերպուած «Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն» համաժողովը:
Լոնտոնի մէջ համախմբուած սփիւռքահայ մտաւորականները միտք կը բանեցնեն լեզուի հարցին շուրջ:

Շաբաթ, Յունուար 23, 2016

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Սուրբ Սար­գի­սը թէ՛ պատ­մա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն է, եւ թէ՛ սրբա­զան ա­ռաս­պե­լա­կան կեր­պար՝ օժ­տուած տար­բեր հմա­յա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րով եւ գոր­ծա­ռոյթ­նե­րով։ Ան զա­նա­զան զրոյց­նե­րու, եր­գե­րու եւ ա­ռաս­պել­նե­րու հե­րոսն է։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Հայ ազ­գա­յին գոնկ­րէս» ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Լե­ւոն Զու­րա­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեա­նի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կին շուրջ։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նի Սուր թա­ղա­մա­սէն ներս անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն պայ­քար մղել ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ար­դիւն­քով ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ ա­հա­բե­կիչ­նե­րը ար­դէն օ­ղա­կի մէջ առ­նուած են եր­կու թա­ղա­մա­սե­րէ ներս։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պե­տա­կան քար­տու­ղար Ան­նիկ Ժի­րար­տէն այ­սօր կը ժա­մա­նէ Ե­րե­ւան։ Զար­գաց­ման ու ֆրան­սա­խօ­սու­թեան հար­ցե­րով պա­տաս­խա­նա­տու ֆրան­սա­ցի պե­տա­կան քար­տու­ղա­րին Հա­յաս­տա­նի շփում­նե­րը կը տե­ւեն եր­կու օր։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն հա­սաւ Թուր­քիա, իր կո­ղակ­ցին հետ։ Իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նի ծրա­գի­րը ան այ­սօր կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ Իս­թան­պու­լի մէջ։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

​Օքսֆորտ համալսարանի Փեմպրուք գոլէճը այս օրերուն կը հիւրընկալէ սփիւռքահայ բազմաթիւ մտաւորականներ:
«Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն» խորագրեալ քննարկումներուն ներկայ է նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սեւան Տէյիրմենճեան:

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Մեթէ Չուպուքճուի ելոյթը:
«Սահմանի պարագան ունի լուրջ կարեւորութիւն։ Թուրքիա մեծ երկիր մըն է։ Ինքնավստահութեան տէր երկիր մը չի կրնար սահմանը փակել՝ ինքզինքը ուրիշներուն կապելով»:

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մա­հա­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն Ժիլ­պէռ Բա­րու­նա­կեան, որ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը գտնուէր դար­ման­ման տակ։ Ան տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ նուի­րեալ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած էր մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Յու­նուա­րի 5-ին, ՌԱԿ-ի Պէյ­րու­թի «Պայ­քա­ր» ա­կում­բը իր հա­ւա­տա­ւոր ան­դամ­նե­րուն ու հա­մա­կիր­նե­րուն կը ներ­կա­յա­նար վե­րա­կանգ­նող ո­գիով, նո­րա­նոր մար­տահ­րա­ւէր­ներ դի­մագ­րա­ւե­լու յան­դուգն կե­ցուած­քով ու գա­ղա­փա­րա­կան շրջա­նա­կի կար­գա­պահ գի­տակ­ցու­թեամբ:

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Ծա­նօթ է, որ Զէ­քիեան Գե­րա­պայ­ծառ վեր­ջերս նոյն դպրո­ցէն ներս դա­սա­խօ­սած էր՝ ա­րեւմտա­հա­յե­րէ­նի ան­ցեա­լին, ներ­կա­յին ու ա­պա­գա­յին մա­սին։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­ւատ­քի մա­սին յա­ճախ կը խօ­սինք՝ ի՛նչ որ բնա­կան է, քա­նի որ հա­ւատ­քը՝ պայ­մա­նա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն մըն է, ան քրիս­տո­նէա­վա­յել գոր­ծու­նէու­թի՛ւնն իսկ է։ Հա­ւատ­քը ա­մէն պահ մե­զի հետ է՝ կեան­քին հետ հա­մըն­թաց կը քայ­լէ մե­զի հետ։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ մայ­րա­քա­ղա­քի վար­չա­կան շրջան­նե­րուն կող­մէ 2016 թուա­կա­նին եւս պի­տի շա­րու­նա­կուին սու­րիա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րը: Այս մա­սին կը յայտ­նեն Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու վար­չու­թե­նէն:

Էջեր