Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ու «Hayata Bağış» միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Պա­քըր­գիւ­ղի «Եու­նուս Էմ­րէ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն նպա­տակն էր քա­ջա­լե­րել «Ներ­քին գոր­ծա­րան­նե­րու նուի­րա­բեր­ման» գա­ղա­փա­րը։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մե­ներգ­չու­հի Սի­պիլ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Ի­րան։ Թեհ­րա­նի Հա­յոց Թե­մա­կան խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րով՝ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս ամ­սա­վեր­ջին։

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Նոր­վե­կիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցող Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­խո­յե­նու­թեան ծի­րին մէջ, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը տի­րա­ցաւ իր ա­ռա­ջին մե­տայլ­նե­րուն:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, «Լոս Ան­ճե­լըս Թայմզ» լայ­նա­տա­րած օ­րա­թեր­թը ա­մէն Ապ­րի­լի սկիզբ կը կազ­մա­կեր­պէ գիր­քե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը՝ USC հա­մալ­սա­րա­նին մէջ: Շա­բա­թա­վեր­ջի մը, եր­կու օ­րե­րու վրայ եր­կա­րող եւ մուտ­քը ա­զատ այս ձեռ­նար­կին միշտ կ՛ակն­կա­լուի ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր հա­զար այ­ցե­լու:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ մէջ Ալ­ֆի ա­նու­նով շու­նը, որ կը տի­րա­պե­տէ ֆութ­պո­լի հիա­նա­լի հնարք­նե­րու, ստա­ցած է «Ronaldog» ա­նու­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի բա­ցուի աշ­խար­հահռ­չակ սպա­նա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Փապ­լօ Փի­քա­սո­յի կտաւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ա­ռա­ւե­լա­բար տեղ պի­տի գրա­ւեն ա­նոր ինք­նան­կար­նե­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Մա­կա­տան քա­ղա­քին մէջ գտնուող տու­նը, որ վեր­ջերս վա­ճառ­քի հա­նուած է, ար­դէն գրա­ւած է շարք մը հարուեստ գնորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ա­մե­րի­կեան Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գը ներ­կա­յա­ցու­ցած է սե­փա­կան օ­րա­ցոյ­ցի թար­մա­ցուած տար­բե­րա­կը, որ ստա­ցած է Goals (նպա­տակ­ներ) ան­վա­նու­մը: «Խե­լա­ցի» օ­րա­ցոյ­ցը կրնայ օգ­տա­տի­րոջ օ­րա­կար­գին մէջ ինք­նու­րոյն ժա­մա­նակ գտնել ո­րե­ւէ օգ­տա­կար բա­նով զբա­ղե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

«Նոպէլեան օրեր Երեւանի մէջ» ծրագիրը արձանագրեց փայլուն յաջողութիւն:
Դափնեկիր հիւր գիտնականները այցելեցին նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Պատրիարքարանի հրաւէրով՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքին երգչախումբը մեր մէջ:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հիւրերուն տուաւ իր օրհնութիւնը դահլիճի երդիքին տակ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հան­դի­պա­կաց եր­բեմ­նի բան­ջա­րա­նո­ցի տա­րած­քի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին շուրջ մեծ ո­դի­սա­կա­նը կը շա­րու­նա­կուի։ Տաս­նա­մեակ­ներ ա­ռաջ առգ­րա­ւուած այս հա­մայն­քա­պատ­կան տա­րած­քը վեր­ջին բա­րե­փո­խում­նե­րուն զու­գա­հառ վե­րա­դար­ձուած էր Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցին։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Եր­բեք խոր­հա՞ծ էք Աս­տու­ծոյ յա­ւի­տե­նա­կա­նու­թեան վրայ. այն ճշմար­տու­թեան մա­սին՝ որ ան­փո­փոխ է եւ մշտնջե­նա­ւոր։ Ար­դա­րեւ մարդ­կա­յին մտքի ըմբռ­նո­ղա­կան կա­րո­ղու­թիւ­նը սահ­մա­նա­ւոր է։ Ան կը կար­ծէ հասկ­նալ եւ ըմբռ­նել ի­րա­կա­նու­թիւն­նե­րը, բայց հա­զիւ մէկ մա­սը միայն կրնայ ի­մա­նալ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ուք­րայ­նոյ մէջ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը յանձ­նուե­ցաւ Վլա­տի­միր Կրոյս­մա­նին։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Ար­սե­նի Եա­ցէ­նեուք հրա­ժա­րած էր վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նէն եւ այս­պէ­սով անհ­րա­ժեշտ դար­ձած՝ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւո­րուի­լը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պա­նտեան այ­սօր եր­կօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Փե­քին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Չի­նաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Վան Եիի եւ Շան­կհա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ռա­շիտ Ա­լի­մո­վի հետ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ որ­քան որ ալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ջան­քեր յա­ռաջ տա­րուին առ­կայ ճգնա­ժա­մը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար՝ ժո­ղո­վուր­դին կը շա­րու­նա­կէ միշտ բա­ժին վի­ճա­կիլ ա­հա­ւոր ող­բեր­գու­թիւ­նը։ Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն դար­ձեալ կ՚ապ­րուին լա­րուա­ծու­թիւն­ներ եւ ա­րիւ­նա­լի ծան­րակ­շիռ դէպ­քեր։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Արցախի ճակատին վրայ Ատրպէյճանի յարձակումները կը շարունակուին, հայկական կողմը կը հաղորդէ նոր զոհերու մասին:
Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր Փութին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը կը համարէ զգայուն եւ չվնասելու սկզբունքով կը մօտենայ անոր:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի վառ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մին՝ Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան։ Իս­կա­պէս ե­զա­կի ան­հա­տա­կա­նու­թիւն մըն էր Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան, որ կը վա­յե­լէր մեծ յար­գանք ու հա­մակ­րանք։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս կը շա­րու­նա­կուին վեր­ջերս օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած ման­կապղ­ծու­թեան գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ պնդում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ներ­քին քննու­թիւն­նե­րը։ «News.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս քննու­թիւ­նը կ՚եր­կա­րի, ո­րով­հե­տեւ նոր նիւ­թեր յայտ­նա­բե­րուած են։

Էջեր