Լրահոս

«THE GUARDIAN»Ի ՈՒՇԱԳՐԱՒ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ

Անգ­լիա­կան «The Guardian» հե­ղի­նա­կա­ւոր օ­րա­թեր­թը գրեց, թէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ պէտք է քննա­դա­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ջու­ղա­յի խաչ­քա­րե­րու կազ­մա­կերպուած ա­ւե­րու­մը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, 2005 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ձե­ւով ոչն­չա­ցուած էին հա­մա­մարդ­կա­յին ժա­ռան­գու­թեան այդ կա­րե­ւոր ու անկրկ­նե­լի ար­ժէք­նե­րը։

ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾ

«The Tbilisi Times» վրա­ցա­կան թեր­թը ծա­ւա­լուն յօդուած մը հրա­պա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Վի­րա­հա­յոց Թե­մի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։ Այս յօ­դուա­ծին կցուած են նաեւ շարք մը լու­սան­կար­ներ։

ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՀԱՅՐԻ ԻՆԷՕՆԻՒ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՍԵՄԻՆ ՄԵԾԱՐԵՑ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐԸ

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տին ըն­դա­ռաջ մե­ծա­րեց գա­ւա­ռա­կի վար­ժա­րան­նե­րուն տնօ­րէն­նե­րը։ Ան ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց ի պա­տիւ Շիշ­լիի շրջա­նի պե­տա­կան կամ մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն։

ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ՀԷՆՔ

​Արցախի ղեկավարութիւնը արձագանգեց ռուս խաղաղապահներու տեղակայման հարցին՝ Stratfor-ի վերջին պնդումներուն լոյսին տակ։
Մարիա Զախարովա. «Մոսկուա ամէն ինչ կ՚ընէ՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերջնական լուծումը մօտեցնելու համար»։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ՄԵԾ ՑՈՅՑ

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ բո­ղո­քի մեծ ցոյց մը։ «Ո՛չ ա­հա­բեկ­չու­թեան, ա­յո՛ եղ­բայ­րու­թեան» կար­գա­խօ­սով կազ­մա­կեր­պուած ցոյ­ցին շրջագ­ծով տաս­նեակ հա­զա­րա­ւոր քա­ղա­քա­ցի­ներ Սը­հիէի հրա­պա­րա­կէն երթ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ու­լուս՝ Թուր­քիոյ ա­ռա­ջին խորհր­դա­րա­նի շէն­քը։

ԷՐՏՈՂԱՆ ԶՐՈՒՑԵՑ ՕԼԱՆՏԻ ՀԵՏ

Հան­րա­պե­տու­թեան նախա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այս օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ եւ­րո­պա­կան յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ Այս­պէս, ան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։

ՓԵՐՄԵԱՔՈՎԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹԻՒՆԸ

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ քա­ղա­քին մէջ խարս­խուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մա­կա­յա­նէն ներս։

ՆՈՐ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍՊԱՍՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թըր Սվի­թալս­քին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը

Էջեր