Լրահոս

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑ

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ երկօրեայ համաժողով Երեւանի մէջ:
Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան նախաձեռնութիւնը առանցքային այս նիւթը քննարկելու նպատակով կը համախմբէ բազմաթիւ հեղինակաւոր մասնակիցներ: Առաջին անգամ կը փորձուի հայոց լեզուի երկու ճիւղերը իրարու մօտեցնել՝ ներկայ փոխադարձ ազդեցութիւններու պայմաններուն ներքեւ:

ՆԱԹՕ-Ի ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ԿՈՂՄԷ Ի ՆՊԱՍՏ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԲԱՑԱՅԱՅՏ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՀԱՄԱՐ

​Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը ե­րէկ շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) եւ ՓՔՔ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն դէմ։ Բա­նա­կը օ­րե­րէ ի վեր ծանր հա­րուած­ներ կը հասց­նէ ա­նոնց, ինչ որ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կը բնո­րո­շէ նաեւ երկ­րին օ­րա­կար­գը։

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԿՈՂՄԷ ԱՐՑԱԽԻ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐԳԵԼՔ

Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­հան­գած է երկ­րի տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րուն՝ կա­սեց­նել Ար­ցա­խի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրագ­րե­րը։ Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ» թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Յու­լի­սի 2-ին հրա­պա­րա­կած է շրջա­բե­րա­կան մը, որ կը բո­վան­դա­կէ մտա­հո­գիչ հան­գա­մանք­ներ։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ՝ ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպուած «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի ծրա­գի­րը փուլ առ փուլ կեան­քի կը կո­չուի յա­ջո­ղու­թեամբ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խըն­թաց օր սկսաւ այս ծրագ­րին շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած հա­մայն­քա­յին գոր­ծի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու դա­սըն­թաց­քը։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՁԱՅՆԸ

Վարչապետ Տավուտօղլու. «Թուրքիա այլեւս մէկ շաբաթ առաջուան Թուրքիան չէ»: 
Թուրքիա եւ ամն համաձայնեցան՝ սուրիոյ մէջ իշիպ-էն մաքրագործուած գօտի մը ստեղծելու շուրջ, ինչ որ պիտի նուազեցնէ հալէպի ժողովուրդին ենթարկուած ճնշումը:
Մեսուտ Պարզանի քննադատեց ՓՔՔ-ի որդեգրած ընթացքը: Մուշի մէջ հազարապետ մը նահատակուած:
 

 

ԻՐԱՆ 1 - ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 0

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​14 Յու­լի­սին Վիե­ննա­յի մէջ կնքուած Ի­րան-Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կա­րե­ւոր յաղ­թա­նակ մըն էր Ի­րա­նին հա­մար: Այդ օր Թեհ­րա­նի փո­ղոց­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նախմբու­թիւն­նե­րը ձե­ւա­կան չէին:

Էջեր