Արխիւ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ 2015-2016 շրջա­նին բա­ցու­մը։ Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քէն բազ­մա­թիւ դէմ­քեր մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Վրաստան եւ Ատրպէյճան կը վերահաստատեն իրենց ռազմավարական համագործակցութիւնը տեւականացնելու պատրաստակամութիւնը՝ Հարաւային Կովկասի ուժանիւթի միջանցքին ուղղութեամբ:
Կէորկի Քվիրիքաշվիլի տեսակցեցաւ Իլհամ Ալիեւի, Էլմար Մամէտեարովի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնատարներու հետ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Միջազգային գետնի վրայ խտացեալ ջանքեր Սուրիոյ ճգնաժամի յաղթահարման նպատակով:
Վիեննայի մէջ երէկ կարեւոր բանակցութիւններ տեղի ունեցան՝ արտաքին նախարարներու մակարդակով:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող օ­րե­րուն ա­րա­բա­կան մա­մու­լի տար­բեր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կա­րե­ւոր ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցեն Ռու­սաս­տա­նի Սու­րիոյ մէջ սկսած զի­նուո­րա­կան մի­ջամ­տու­թեան ընդ­հա­նուր գոր­ծըն­թա­ցին մա­սին: Ա­նոնք կը հա­ղոր­դեն, որ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլատ­միր Փու­թին անց­նող Յու­լի­սէն սկսեալ մէ­կէ ա­ւե­լի ան­գամ­ներ  ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րուն եւ Սու­րիոյ կա­ռա­վա­րա­կան ու­ժե­րուն ու­նե­ցած ծանր կո­րուստ­նե­րուն մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­նա­լէ ետք վճռած է մտնել պա­տե­րազ­մա­կան դաշտ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Եւրոպաբնակ մտաւորական Փընար Սելէք առաջին անգամ կ՚այցելէ Հայաստան:
Հեղինակը Երեւանի մէջ պատմեց, թէ ինչպէս փորձած է վերակառուցել սեփական ինքնութիւնը:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նի մեր­ձա­կայ­քին զո­հուե­ցաւ հայ պա­տա­նի մը։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, որ սահ­մա­նա­մերձ Գա­մըշ­լը քա­ղա­քէն դէ­պի Թուր­քիա ճա­նա­պար­հին վրայ զո­հուե­ցաւ  14-ա­մեայ Ար­մէն Ժի­րայր Ա­ւե­տի­սեան։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ հա­մա­նուն ուխ­տէն Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան։ Ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը Գում­գա­բու այ­ցե­լած էին Նո­յեմ­բե­րի 22-ին նա­խա­տե­սուած Գալ­ֆաեա­նի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

«Ֆոթոիսթանպուլ 2015»ի շրջագծով երէկ երեկոյեան եզակի ձեռնարկ մը տեղի ունեցաւ Բերայի թանգարանի յարկէն ներս:Լուսանկարչութեան աշխարհահռչակ վարպետին ստեղծագործական ժառանգութեան զանազան երեսակները խոշորացոյցի տակ բերուեցան հեղինակաւոր ատենախօսներու կողմէ: Արա Կիւլէր հերթական անգամ անսահման համակրանքով շրջապատուեցաւ իր արուեստի հետամուտներուն կողմէ:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը կրկնենք, թէ կեան­քը միայն ներ­կայ ապ­րում­նե­րը եւ ա­պա­գա­յի մա­սին յոյ­սե­րը չէ, այլ կա՛յ նաեւ ան­ցեալ մը՝ որ ե­րե­քը միա­սին կը կազ­մեն կեան­քը։ Մարդ երբ կ՚ապ­րի ներ­կան, չի կրնար ու­րա­նալ նաեւ «ան­ցեալ» ժա­մա­նա­կի մը գո­յու­թիւ­նը, ո­րուն ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը, թո­ղած հետ­քե­րը ան­տե­սել կա­րե­լի չէ, քա­նի որ ներ­կան պատ­րաս­տո­ղը ան­ցեա՛լն է, իր բո­լոր ե­րե­սակ­նե­րով կամ դի­մա­յե­ղում­նե­րով։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Մարդ­կա­յին լե­զուն կեն­դա­նի է եւ, ինչ­պէս մար­դը,  ան  ա­նընդ­հատ զար­գաց­ման ու փո­փո­խու­թեան են­թա­կայ է:
Մին­չեւ 19-րդ ­դար, երբ լե­զո­ւա­բա­նու­թիւ­նը  տա­կա­ւին չէր ձե­ւա­ւո­րո­ւած իբ­րեւ ինք­նու­րոյն գի­տու­թիւն, կարգ մը լե­զո­ւա­բան­նե­րու քով կ՚իշ­խէ՛ր այն սխալ կար­ծի­քը, թէ լե­զո­ւի իւ­րա­քան­չիւր փո­փո­խու­թիւն ա­նոր ա­ղա­ւա­ղումն ու փճա­ցումն է:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Կոմիտաս Վարդապետ երէկ երեկոյեան քաղաքիս մէջ ոգեկոչուեցաւ իր վախճանման տարելիցին օրն իսկ:
«Karanlık İşler» համալիրէն ներս արդէն հինգերորդ ձեռնարկը կազմակերպուեցաւ նման բնոյթով:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ կորսն­ցուց իր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մին։ Ոչ եւս է Չե­թին Ալ­թան, որ 88 տա­րե­կան հա­սա­կին աչ­քե­րը փա­կեց կեան­քին։ Չե­թին Ալ­թան մա­հա­ցաւ մի­ջո­ցէ մը ի վեր դար­մա­նուած հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ եւ իր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ար­դէն այ­սօր կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն Թէշ­վի­քիէի մզկի­թին մէջ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 23, 2015

Ատր­պէյ­ճան, որ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ թշնա­մի հռչա­կած է աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րը, զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով իր թի­րա­խը կը դարձ­նէ հա­յոց սփիւռ­քէն կար­կա­ռուն, յա­ռա­ջա­տար դէմ­քեր։ Նման վի­ճակ մը այս շրջա­նին ստեղ­ծուած է զուի­ցե­րա­հայ յայտ­նի գոր­ծիչ, նշա­նա­ւոր գոր­ծա­րար ու դի­ւա­նա­գէտ Վար­դան Սրմա­քէ­շի պա­րա­գա­յին։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ամ­սա­վեր­ջին պի­տի ի­րա­կա­նաց­նեն այ­ցե­լու­թիւն մը դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։ Ե­րե­ւա­նի եւ Պա­քուի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ար­դէն հաս­տա­տած են միջ­նորդ­նե­րու այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Փու­թին Էր­տո­ղա­նին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Մոս­կուա­յի մէջ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման շուրջ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ ժո­ղով մը գու­մա­րեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Վեց ժամ տե­ւեց նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան 1 Նո­յեմ­բե­րի ընտ­րու­թեան անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խիք­նե­րը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը Մատրիտի մէջ երէկ մասնակցեցաւ ԵԺԿ-ի համագումարին:
Սերժ Սարգսեան կանգ առաւ ԵՄ-Երեւան յարաբերութիւնները նոր մակարդակի բարձրացնելու երաշխիքներուն վրայ:

Էջեր