Արխիւ

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Յա­ճախ կը խօ­սուի Հա­յաս­տան-Թուր­քիա մշա­կու­թա­յին երկ­խօ­սու­թեան անհ­րաժշ­տու­թեան մա­սին, որ պի­տի ըլ­լայ նաեւ մշա­կոյ­թի մի­ջո­ցաւ եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը հա­մախմ­բե­լու եւ ա­րուես­տի խա­ղա­ղա­րար ու­ժի շնոր­հիւ նոր պատ­գամ­ներ յղե­լու նոր սե­րունդ­նե­րուն: Այդ ա­ռու­մով ո­րոշ յա­ջո­ղուած ծրագ­րեր ար­դէն կեան­քի կո­չուած են, իսկ վեր­ջի­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս շաբ­թուան սկիզ­բը՝ 14 Դեկ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւա­նի մէջ, թէ՛ շա­րու­նա­կու­թիւնն է ո­րոշ մա­կար­դակ­նե­րու վրայ սկսած երկ­խօ­սու­թեան եւ թէ իր ձե­ւի մէջ նո­րու­թիւն է:

 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Գրիչ բռնել» կամ «գրիչ շար­ժել», այ­սինքն՝ գրի­չը գոր­ծա­ծել, օգ­տա­գոր­ծել եւ գրի­չին կեա՛նք տալ, մէկ բա­ռով ե­թէ ար­տա­յայ­տել ու­զենք՝ գրե՛լ։ Լաւ է այս։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Աշ­խար­հը ծա­ռե­րը զար­դա­րեց:

Ծառս ու ես զի­րար կը փնտռենք.

Տէն Հաա­կի շու­կա­նե­րուն մէջ, շուա­րած ոտ­քե­րով, խե­լառ, մո­լոր աչ­քե­րով, ծառս

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

ԾՈ­ՎԻԿ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏԵԱՆ

Աշ­խար­հը ծա­ռե­րը զար­դա­րեց:

Ծառս ու ես զի­րար կը փնտռենք.

Տէն Հաա­կի շու­կա­նե­րուն մէջ, շուա­րած ոտ­քե­րով, խե­լառ, մո­լոր աչ­քե­րով, ծառս կը փնտռեմ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­տա­սո­վոր ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին առ­թիւ։ Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան ձեռ­նար­կը՝ Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նախ­կին շէն­քի սրա­հին մէջ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ թա­ղի վար­ժա­րա­նին ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս շա­բա­թա­վեր­ջին։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ պի­տի հա­մախմ­բուին զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ե­շիլ­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

​Երեւանի դրական մօտեցումը. «Կրթութիւնը այն ոլորտն է, ուր երախաները պէտք չէ տուժեն»:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան տեսակցեցաւ Հայաստանի Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութեան պատասխանատուներուն հետ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը ե­րէկ յար­ձա­կում մը գոր­ծեց Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու Պա­շի­քա­յի ճամ­բա­րին վրայ, որ կը գտնուի Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ, Մու­սու­լի մօ­տա­կայ­քին։ Սա այն ճամ­բարն է, որ կ՚օգ­տա­գոր­ծուի մար­զե­լու հա­մար Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան փեշ­մեր­կէ­նե­րը, ո­րոնք եւս կը պայ­քա­րին Ի­ՇԻՊ-ի դէմ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Յունաստանի պաշտպանութեան նախարարը պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Հայաստան:
Երեւանի եւ Աթէնքի միջեւ քննարկումներ՝ տարածքաշրջանի անվտանգութեան նիւթերուն շուրջ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը։ Այս առ­թիւ, Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Իս­մէթ Եըլ­մազ կը հիւ­րըն­կա­լէ իր եր­կու պաշ­տօ­նա­կից­նե­րը՝ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վը եւ Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Զա­քա­րեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջերս այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Իս­րա­յէլ։ Քնե­սէ­թի պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին հի­ման վրայ պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի եւ Թէլ Ա­ւի­ւի մէջ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

​Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացէն ներս կը շարունակուի բարձր մակարդակի երկխօսութիւնը:
Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Ատրպէյճանի Նախագահ Իլհամ Ալիեւ պիտի տեսակցին Շաբաթ՝ 19 Դեկտեմբերին:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ազգային կրթութեան նախարարութեան խորհրդատուն այցելեց Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանը:
Սարվէն Սերթշիմշէք Եուսուֆ Թեքինի հետ զրուցելու ընթացքին օրակարգի վրայ բերաւ թրքահայ դպրոցներու կարգավիճակի հարցը:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Դեկ­տեմ­բեր 14-ին, սի­րոյ ու մե­ծա­րան­քի, հպար­տու­թեան եւ յու­զու­մի վա­րա­կիչ զե­ղու­մով ու հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ, ի Հա­յաս­տան թէ սփիւռս աշ­խար­հի, հա­յու­թիւ­նը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց անն­ման ձայ­նա­ւո­րին, հայ եր­գի ու դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հմա­յիչ «Սո­խակ»ին՝ Գո­հար Գաս­պա­րեա­նի (Խա­չա­տու­րեան, 1924-2007)։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ ցու­ցա­հան­դէս մը, որ ձօ­նուած է յայտ­նի նկա­րիչ Փա­նոս Թէր­լէ­մէ­զեա­նի 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հի եր­դի­քին տակ կ՚ի­րա­կա­նա­նայ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու բա­ցու­մը ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ 

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Մո­տա­յի Ծո­վա­յին ա­կում­բին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հա­ւա­քոյթ մը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րը համ­տե­սե­ցին Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու խո­հա­նո­ցին բնո­րոշ ա­ղան­դեր­ներ եւ ճա­շեր։ Այս ընթ­րի­քը կազ­մա­կերպուած էր Թուր­քիոյ խո­հա­նո­ցի բա­րե­կամ­նե­րու միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց 2016 թուա­կա­նի ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյց­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան օ­րա­ցոյ­ցը կազ­մուած է Շի­րա­կի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Մի­քա­յէլ Եպսկ. Ա­ջա­պա­հեա­նի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­թի­լիա­սի կող­մէ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին վե­րա­բե­րեալ մեր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շար­քը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Սի­սի եր­բեմ­նի Մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կին ուղ­ղեալ այս դա­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան շրջագծով, դժբախ­տա­բար, ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն կա­րե­լի չէ ե­ղած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ մը ձե­ւա­ւո­րել Ան­թի­լիա­սի եւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կրկնուած եւ շեշ­տուած է, թէ՝ երկ­րի մը մէջ հան­րա­պե­տա­կան դրու­թիւ­նը ա­պա­հով եւ տե­ւա­կան մնա­լու հա­մար, անհ­րա­ժե՛շտ է, որ ժո­ղո­վուր­դին ան­հատ­նե­րուն մէջ մտքի զար­գա­ցում մշա­կուի, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րող ըլ­լան ի­րենց ա­զա­տու­թիւ­նը ուղ­ղամ­տու­թեամբ եւ խո­հա­կա­նու­թեամբ գոր­ծա­ծե­լու։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գործուած մա­հա­փոր­ձին դա­տա­վա­րու­թեան շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած եր­կու թղթած­րար­նե­րը միա­ցուե­ցան։ Իս­թան­պու­լի 14-րդ Ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նը ո­րո­շեց Իս­թան­պու­լի 5-րդ ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նին կող­մէ յա­ռաջ տա­րուած դա­տը միաց­նել բուն դա­տա­վա­րու­թեան։ Դա­տա­կազ­մը ո­րո­շեց ըն­կա­լել այդ ամ­բաս

Էջեր