Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

«Կիւլպէնկեան» հիմնարկին կողմէ կազմակերպուած ամառնային ճամբարի ծրագիրը եզրափակուեցաւ:
Լիզպոն մեկնած պոլսահայ երիտասարդներու խումբը քաղաքս վերադարձաւ՝ դրական տպաւորութիւններով:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

«Եփրատի վահան» գործողութիւնը կ՚ուղղուի դէպի ՓԵՏ-ԵՓԿ-ի շարքերը՝ ազդու ռմբակոծումներով:
Թուրքիոյ աջակցութեամբ դաշտի վրայ առաւելութիւն կ՚արձանագրէ նաեւ Ազատ Սուրիոյ բանակը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Ան­ցեա­լին շատ կը զար­մա­նա­յի շատ մը ե­րե­ւոյթ­նե­րու եւ գոր­ծարք­նե­րու վրա­յ, սա­կայն տա­րի­քի, փոր­ձա­ռու­թեան եւ քննար­կում­նե­րու պատ­ճա­ռաւ, կա­մաց-կա­մաց այդ հա­ճոյ­քը ինծ­մէ հե­ռա­ցաւ կամ ա­ւե­լի ճիշդ՝ հե­ռա­ցու­ցի։ Չոր ի­րա­կա­նու­թիւ­նը ա­ւե­լի օգ­տա­կար է քան քաղցր խօս­քե­րու ա­ռատ հոս­քը, զոր կը լսենք ա­ռիթ­նե­րով բե­մե­րէ, ո­րոնք եր­բեք ալ չեն հա­մա­պա­տաս­խա­ներ խօսք առ­նո­ղին կեան­քին հետ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նի «Ազ­գա­յին ա­զատ հո­սանք»ը մտա­դիր է քա­ղա­քա­կան ամ­բող­ջա­կան սա­ռեց­ման տա­նիլ եր­կի­րը: Ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ առ­կայ տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րը կը հաս­նէին գա­գաթ­նա­կէ­տի մը, երբ մա­րո­նի ա­ռաջ­նորդ զօ­րա­վար Մի­շէլ Աու­նի գլխա­ւո­րած կու­սակ­ցու­թիւ­նը «դե­ղին քարտ» մը տա­լով կը սպառ­նար՝ իր ու­նե­ցած եր­կու նա­խա­րար­նե­րը քա­շել Վար­չա­պետ Թամ­մամ Սա­լա­մի կա­ռա­վա­րու­թե­նէն:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

Հա­յաս­տա­նի Մարմ­նա­մար­զի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րեց «100 գա­ղա­փար Հա­յաս­տա­նի հա­մար» հան­րա­պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցու­մի դի­մում­նե­րու ըն­դուն­ման հո­լո­վոյ­թը: «100 գա­ղա­փար Հա­յաս­տա­նի հա­մար» հան­րա­պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցու­մին կրնան մաս­նակ­ցիլ 16-30 տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ­ներ կամ հե­ղի­նա­կա­յին խում­բեր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

Գնալը կղզիի բարձունքին շաբաթավերջին վերակենդանացան Մուսա լերան պատմական հարուստ աւանդութիւնները՝ աղօթքով ու միասնականութեան ոգիով:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հանդիսապետեց բազմակողմանի ծրագրի սկզբնական փուլին՝ բոլորին փոխանցելով օրհնութիւնները:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Ար­տա­շէս Գալ­փաք­ճեա­նի 18 Սեպ­տեմ­բեր 1937 թուա­կիր «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ»ի այս նոյն սիւ­նակ­նե­րու մէջ հրա­տա­րա­կուած շա­հե­կան յօ­դուա­ծը։
Մեր պի­տոյք­նե­րը ա­ռաձ­գա­կան են. ո՛ր­քան որ կը լայն­նան, նոյն­քան ալ կրնան նեղ­նալ, այն­պէս որ նիւ­թա­կան շատ հա­մեստ վի­ճակ ու­նե­ցող մէկն ալ ան­վի­ճե­լիօ­րէն կրնայ խնա­յու­թիւն ը­նել։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ազ­գու­թեամբ ե­զի­տի մար­զիկ Մա­նուէլ Մա­մո­յեան, 25 Օ­գոս­տո­սին, «Կի­նէս»ի նոր մրցա­նիշ սահ­մա­նեց՝ զայն նուի­րե­լով ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին ան­մա­հա­ցած հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Քո­ցիա­սի հետ։ Կրե­տէ կղզիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­րար­նե­րուն հան­դի­պու­մը, ո­րու ա­ւար­տին ա­նոնք սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ի՜նչ գե­ղե­ցիկ է սա բնու­թիւ­նը՝ հա­ւա­տա­րիմ եւ ան­կե՛ղծ։
Պահ մը խոր­հե­ցէ՛ք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, ե­րե­ւա­կա­յե­ցէք դաշտ մը կամ բլուր մը՝ ուր կը շրջա­գա­յիք մտա­ծում­նե­րու մտե­րիմ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, կը նշմա­րէք ե­րե­ւոյթ­ներ, ո­րոնք կը լու­սա­բա­նեն, կը պար­զա­բա­նեն հա­զար ու մէկ նե­ղու­թիւն­նե­րու եւ դժուա­րու­թիւն­նե­րու դէմ մայր բնու­թեան, ան­կեղծ բնու­թեան ցոյց տուած վար­մուն­քը՝ որ կը նմնաի մարդ­կա­յին վար­մուն­քին։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇ­ԿԷ­ՐԵԱՆ

Գաղտ­նիք մը չէ, որ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը դրա­մա­տի­րա­կան եր­կիր մըն է, ուր կ՚իշ­խէ տան­տէրն ու գոր­ծա­տէ­րը։ Միտքս պի­տի պար­զեմ ի­րա­կան կեան­քէ առ­նուած օ­րի­նակ­նե­րով։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

ՊՕ­ՂՈՍ ՇԱՀ­ՄԵ­ԼԻ­ՔԵԱՆ

Դա­սըն­կեր­ներ էին: Դպրո­ցա­կան օ­րե­րէն ի­րա­րու կը հա­մակ­րէին:
Տա­րի­նե­րը ան­ցան, դար­ձան մտե­րիմ­ներ, ա­պա՝ սի­րա­հար­ներ:

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն ինչ, որ տե­ղի կ­­՚ու­նե­նայ Ճե­րապ­լու­սի մէջ՝ սպա­սե­լի էր: Թրքա­կան բա­նա­կի հրա­սայ­լե­րուն Սու­րիան մտնե­լը եւ այդ քայ­լին դի­մաց Մոս­կուա­յի եւ Դա­մաս­կո­սի կող­մէ ե­ղած փա­փուկ ո­ճով դա­տա­պար­տում­նե­րը կը խօ­սէին, այն մա­սին, թէ Սու­րիոյ հա­կա­մար­տու­թեան այս փու­լին հիմ­նա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւն տրուած է Ան­գա­րա­յին:

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձած են Սու­րիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

Ռիոյի ողիմպիականներուն մասնակից Հայաստանի մարզիկները երէկ երեկոյեան վերադարձան Երեւան:
Ժողովուրդը մեծ համակրանքով շրջապատեց մետայլակիրները, որոնք արժանացան համատարած գնահատանքի:

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

​Վոսփորի հիւսիսէն Եւրոպան եւ Ասիան միացան նոր կամուրջով մը՝ Եավուզ Սուլթան Սելիմի անունով:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան ներկայ եղաւ երէկուան բացման հանդիսաւոր արարողութեան:

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­սա­յի Տե­միրն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ թա­ղի ե­րէ­ցը՝ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան դա­սըն­թացք­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցան։ Ծա­նօթ է, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր Շիշ­լի Գնա­լը կղզիի մէջ ամ­րան շրջա­նին կը կազ­մա­կեր­պէ վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի եւ ճատ­րա­կի դա­սըն­թացք­ներ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 26, 2016

«Աու­րո­րա» մրցա­նա­կը աշ­խար­հի չորս եր­կիր­նե­րու մէջ գու­մար­ներ պի­տի յատ­կաց­նէ՝ գաղ­թա­կան ե­րա­խա­նե­րու եւ որ­բե­րու ա­ջակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րող քա­նի մը ծրա­գիր­նե­րու:

Ուրբաթ, Օգոստոս 26, 2016

Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջի վրայ կը կար­դանք.-
Հա­լէ­պի հայ­աբ­նակ շրջան­նե­րը նա­խըն­թաց օր դար­ձած են ընդ­դի­մա­դիր զի­նեալ­նե­րու հրթի­ռա­կո­ծում­նե­րուն թի­րա­խը: 

Էջեր