Արխիւ

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015-2016 կրթական շրջանի վերամուտին ընդառաջ իսթանպուլահայ հինգ լիսէներու տնօրէնները հիւրընկալուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան երդիքին տակ - 3:
Հայկական արժէքներու հրապոյրը ուղիղ համեմատութեան մէջ է համամարդկային մշակոյթին հետ ունեցած ներդաշնակութեամբ, իսկ յայտնի անունները կը բազմապատկեն հետաքրքրութիւնը:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ կը մաս­նակ­ցի ի­մաս­տու­թեան եւ բա­րու­թեան Ա­րար­չին, որ կու տայ ա­նոր իր ա­րարք­նե­րուն տի­րա­պե­տե­լու եւ ինք­զինք կա­ռա­վա­րե­լու կա­րո­ղու­թիւ­նը, ճշմար­տու­թեան եւ բա­րիին հաս­նե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

Պեր­լի­նի մէջ Սեպ­տեմ­բեր 5-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ գեր­մա­նա­կան «Հայն­րիխ Պէօլ» հիմ­նար­կի կազ­մա­կեր­պած «Ան­ցեա­լի ներ­կան. 1915-ի հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն 100 տա­րի անց» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի ա­մէն ապ­րում­նե­րու եւ մարդ­կա­յին փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մէջ ար­ժե­չափ՝ «standard» մը ու­նե­նալ կա­րե­ւոր է ան­հա­տա­կան ապ­րում­նե­րուն եւ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մէջ՝ փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռո՛ղջ մշակ­ման հա­մար։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

 ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015-2016 կրթական շրջանի վերամուտին ընդառաջ իսթանպուլահայ հինգ լիսէներու տնօրէնները հիւրընկալուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան երդիքին տակ - 2:
Իսթանպուլահայ վարժարանները կը հանդիսանան այն հիմնական լծակը, ուր կարելի է նոր սերունդը հաղորդ դարձնել մեր ժառանգութեան:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Մոնթ­րէա­լի մէջ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին «Փո­լաք Հո­լ­»ի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու վաս­տա­կին նուի­րուած հա­մերգ մը, գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­րա­ժիշտ եւ դա­սա­խօս Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի։ Ստո­րեւ՝ Գա­նա­տա­յի «Ա­պա­գայ» օ­րա­թեր­թէն քա­ղե­լով կը ներ­կա­յաց­նենք այս հա­մեր­գին ման­րա­մաս­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի հետ կա­տա­րուած հար­ցազրոյ­ցը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Ֆութ­պո­լի Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ Գերմանիոյ  «Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տ»ի կի­սա­պաշտ­պան Հեր­նիխ Մխի­թա­րեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի Ֆութ­պո­լի ա­կա­դե­միոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ բա­րե­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան մը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ի տխուր դէպ­քե­րուն 60-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ «Իս­տոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց խիստ հե­տաքրք­րա­շարժ պատ­կե­րա­գիրք մը՝ «Պատ­րիար­քա­կան լու­սան­կա­րիչ Տի­միթ­րիոս Քա­լու­մե­նո­սի ոսպ­նեա­կէն 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ը» խո­րագ­րով։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Ար­ժէ­քա­ւոր գե­ղան­կար­չու­հի Ի­տա Գահ­րա­ման Գնա­լը կղզիի «Ճաշ» ճա­շա­րա­նին մէջ ե­րէկ բա­ցաւ իր հեր­թա­կան գե­ղան­կար­չա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Ե­րէկ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տին ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցան Նո­յեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տե­սուած ընտ­րու­թեան ըն­դա­ռաջ կազ­մուած ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան պատ­կան ան­դամ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Իս­թան­պու­լի 14-րդ պիէ­նա­լը Սեպ­տեմ­բե­րի 5-էն սկսեալ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ ա­րուես­տա­սէր­նե­րը։ Այս տա­րուան պիէ­նա­լը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Ա­ղի ջուր. մտա­պատ­կեր­նե­րու տե­սու­թիւն» խո­րագ­րով։ Ա­րո­ւես­տի հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­նի շրջագ­ծով պի­տի ըլ­լայ նաեւ հայ­կա­կան ծրա­գիր մը՝ «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի Դի­լի­ջա­նի ա­րուես­տի նա­խա­ձեռ­նու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Անուշ Թրուանց կը տեղեկացնէ Երեւանէն.-

Քոպանի-Սուրուչ-Իսթանպուլ-Երեւան առանցքին վրայ ապրուած ոդիսականին աւարտը:
Թովմասեանները օդակայանին մէջ դիմաւորուեցան եւ իրենց կացավայրը առաջնորդուեցան պատասխանատուներուն կողմէ:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻՒՔ

Ձգե­ցէ՛ք զիս, ձգե­ցէ՛ք ծո­վուն մէջ­տե­ղը

Մա­զերս կարծ­րա­նան ծո­վու ա­ղով

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Տեղեկատուութեան համակարգի տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Տ. Զաքարիա Վրդ. Բաղումեանի յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Անկասկած երջանիկ է այն կաթողիկոսը, որ իր գահակալութեան ընթացքին նոյնիսկ անգամ մը կ՚օրհնէ Սրբալոյս Միւռոնը»:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան 24-րդ տարին բնորոշուեցաւ շքեղ համերգով մը:
Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ հնչեց Վերտիի «Ռեքուիէմ»ը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ռուս-ազէրի բանակցութիւններու օրակարգին վրայ:
Սէրկէյ Լաւրով Պաքուի շփումներուն շրջագծով հիւրընկալուեցաւ Նախագահ Իլհամ Ալիեւի կողմէ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015-2016 կրթական շրջանի վերամուտին ընդառաջ իսթանպուլահայ հինգ լիսէներու տնօրէնները հիւրընկալուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան երդիքին տակ - 1:
Մեր վարժարանները կը դիմագրաւեն լուրջ մարտահրաւէրներ՝ արդիական ուսում մը ջամբելու, ինքնութեան հարցերու եւ ծնողներու ակնկալութեանց խաչմերուկին վրայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մկրտիչ Ա. Վա­նե­ցի Խրի­մեան՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս (1892-1907), Հայ ե­կե­ղե­ցա­կան պատ­մու­թեան մէջ ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մէկն է ե­ղած եւ այս իսկ պատ­ճա­ռով, ա­նուա­նուած է «Խրի­մեան Հայ­րիկ»։ Իր «տի­պա՛ր հո­գե­ւո­րա­կան»ի կե­ցուած­քով, կեան­քով եւ գոր­ծու­նէու­թեամբ ար­ժա­նա­ցած է «Հայ­րիկ» յոր­ջոր­ջու­մին՝ մա­նա­ւանդ իր հայ­րախ­նամ հո­գե­ւոր ծա­ռա­յու­թեամբ եւ հո­գա­ծու­թեամբ ժո­ղո­վուր­դին նկատ­մամբ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

Շու­շիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ւ Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի ստեղ­ծած նո­րա­ձեւ հա­գուս­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։
Նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցադ­րու­թեան մտայ­ղաց­ման հե­ղի­նակ, հա­գուս­տի ձե­ւա­ւո­րող Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի հա­մա­ձայն,  ձեռ­նար­կին նպա­տա­կն­ է ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի գրաւ­չու­թիւնն ու ա­նոր ա­նա­ղարտ բնու­թիւ­նը, ազ­գա­յին, ա­ւան­դա­կան, մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է հեր­թա­կան շա­հե­կան գիր­քը։ Հայ սպա­յի մը Տար­տա­նէ­լի եւ ա­րե­ւե­լեան ճա­կա­տին վրայ բռնած օ­րագ­րու­թիւնն է այս մէ­կը, ո­րու հե­ղի­նակն է Ա­ւե­տիս Ճէ­պէ­ճեան։

Էջեր