Արխիւ

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ կրթա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի տե­սա­բան­նե­րէն մին՝ Ֆլո­րի­տա­յի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Փրոֆ. Ճոն Քե­լըր։ Այս վեր­ջի­նը կրթա­կան կեան­քէ ներս կը հա­մա­րուի իս­կա­կան հե­ղի­նա­կու­թիւն մը։ Ան հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով համ­բաւ ձեռք բե­րած է շնոր­հիւ իր հնա­րած ARCS ու­սուց­ման դրու­թեան, որ կը վե­րա­բե­րի կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջա­վայ­րի մէջ ա­շա­կերտ­նե­րու կեդ­րո­նա­ցու­մը ա­ռա­ւե­լա­գոյն մա­կար­դա­կի հասց­նե­լու։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­գիպ­տոս։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան կը նա­խա­գա­հէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր վար­չու­թեան ժո­ղո­վին։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը այս առ­թիւ հան­դի­պում մըն ալ կ՚ու­նե­նայ Ղպտի Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ գա­հա­կալ՝ Թա­ւատ­րոս Պատ­րիար­քին հետ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Տա­ւու­շի մար­զի Դի­լի­ջան քա­ղա­քին մէջ վեր­ջերս Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց նոր կա­ռու­ցուե­լիք ե­կե­ղե­ցիի մը հո­ղօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։ Այս ե­կե­ղե­ցին պի­տի կա­ռու­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի, Դի­լի­ջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի, «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի եւ «Դի­լի­ջա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րամ»ի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ե­կե­ղե­ցա­շի­նա­կան ծրագ­րի բա­րե­րար­ներն են Ռու­բէն Վար­դա­նեան, Գա­գիկ Ա­դի­բէ­կեան, Մաք­սիմ Ա­թաեանց եւ Ար­մէն Կա­րա­պե­տեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015

Այ­սօր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի գա­հա­կա­լու­թեան տա­րե­դարձն է։ Հա­յոց հա­ւատ­քի հօր՝ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի Աս­տուա­ծա­կա­ռոյց ու Ա­ռա­քե­լա­հաս­տատ գա­հուն վրայ ան կը դի­մա­ւո­րէ իր 16-րդ տա­րին՝ որ­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի ընդ­հան­րա­կան ու պա­տուա­կան հայ­րա­պե­տը եւ որ­պէս Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ թիւ մէկ սպա­սա­ւո­րը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015

Ե­րէկ, ՆԱ­ԹՕ-ի Ե­րե­ւա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան կեդ­րո­նին մէջ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու վե­րահսկ­ման վար­չու­թեան պետ Սա­մուէլ Մկրտչեան եւ Կով­կա­սէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի կա­պի սպայ Ո­ւի­լիըմ Լա­հիւ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մկրտչեան այս առ­թիւ նշեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րու տե­ղա­կայ­ման հար­ցը կրնայ քննար­կուիլ բա­ցա­ռա­պէս կող­մե­րու մի­ջեւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մէն վերջ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

ԳՈ­ՀԱՐ սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խումբ-երգ­չա­խում­բի Պէյ­րու­թի մէջ ու­նե­ցած վեր­ջին հա­մեր­գա­շա­րին ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, ե­րէկ, ԳՈ­ՀԱՐ-ի շուրջ եր­կու­հա­րիւր ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Ան­թի­լիաս, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Փրոֆ. Ալպերթ Խառատեան լոյս ընծայեց «Արեւմտահայ մամուլն իր պատմութեան աւարտին» խորագրեալ գիտական գործ մը:
Աշխատասիրութեան մէջ վերարտադրուած են նաեւ Պոլսոյ եւ Զմիւռնիոյ հայկական անկուսակցական պարբերականներուն ազգային ու հասարակական բովանդկութեան հիմնական կողմերը:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րը տա­րած­քաշր­ջա­նի տագ­նա­պա­լի ի­րադ­րու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ան­մի­ջա­կան շփման մէջ կը մնան ի­րա­րու հետ։ Այս­պէս, Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ վան­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­ւոր պե­տե­րու հան­դի­պում, ո­րուն ներ­կայ էին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր պե­տե­րը եւ ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

​2016 թուականի Փետ­րուարի 26-ին, Զուի­ցե­րիոյ Ցիւ­րի­խ քաղաքին մէջ գտնուող ՖԻ­ՖԱ-ի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քո­յի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւան կա­տա­րած եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս­պէս, Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քօ տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի, Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու կող­մէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

Թուր­քիոյ տաս­նութ քա­ղաք­նե­րուն մէջ այս ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Իզ­մի­րի։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուե­ցաւ քա­ռա­սուն­չորս հո­գի, նե­րա­ռեալ ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­ներ եւ դի­ւա­նա­կալ­ներ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

«Հայաստան եւ Վրաստան ունին բաւարար ներուժ՝ խորացնելու համար տնտեսական գործակցութիւնը»:
Երեւանի եւ Թիֆլիզի ղեկավարութիւնները կը կարեւորեն տարածքաշրջանային նշանակութեամբ ենթակառուցուածքներու հաստատման ուղղեալ ծրագրերը, ներառեալ ուժանիւթի նախագծերը

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան աղ­բիւր­նե­րէն ող­ջու­նե­լի լու­րեր հա­սան վեր­ջին օ­րե­րուն։ Թէ՛ քա­նա­կի եւ թէ ո­րա­կի ա­ռու­մով հի­ւան­դա­նո­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար սահ­մա­նուած է նոր գա­գաթ մը։ Ա­ռա­ւե­լա­գոյն ճշգրտու­թեամբ ախ­տա­ճա­նաչ­ման տուեալ­ներ ա­պա­հո­վե­լու ճա­նա­պար­հին մեծ ար­դիւն­քի մը եւ ան­բաղ­դա­տե­լի հնա­րա­ւո­րու­թեան մը հա­սած է Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը՝ շնոր­հիւ հո­գա­բար­ձու­թեան աստ­ղա­բաշ­խա­յին ներդ­րում­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

​Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցը թեքնիկ վերազինումներու ուղղեալ պարբերական ներդրումներու շնորհիւ միշտ կ՚օժտուի ախտաճանաչման յաւակնոտ հնարաւորութիւններով, ինչ որ հաստատութեան կողմէ մատուցուած առողջապահական ծառայութիւնները կը պահէ մրցունակ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ գլխաւորուած հոգաբարձութիւնը հետեւողական նախաձեռնութիւններուն զուգահեռ Գթութեան յարկին համար ապահոված է թոմոկրաֆիի եւ MR-ի գործիքներ, որոնք մատի վրայ հաշուուելիք միջավայրերու մէջ կ՚օգտագործուին աշխարհի վրայ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ան­գի­տու­թիւն» կամ «տգի­տու­թիւն»՝ կը նշա­նա­կէ պա­կաս կամ սխալ տե­ղե­կու­թիւն ու­նե­նալ ո­րե­ւէ ի­րո­ղու­թեան նկատ­մամբ։ Ան­շուշտ, մա՛րդ ա­մէն բա­նի մա­սին կա­տա­րեալ, ան­թե­րի տե­ղե­կու­թիւն չի կրնար ու­նե­նալ, քա­նի որ գի­տու­թիւ­նը ան­սահ­ման է, իսկ մարդ­կա­յին միտ­քը՝ սահ­մա­նա­ւոր։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

ՍԵ­ՒԱԿ  ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

ԳՈ­ՀԱՐ-ի ա­ւան­դա­վէ­պը սկսաւ հիւ­սուիլ թուա­կա­նէս շուրջ քսան տա­րի­ներ ա­ռաջ, երբ 1996 թուա­կա­նին Տի­կին Գո­հար Խա­չա­տու­րեան այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին շրջան­նե­րը, ո­րոնք 1988 թուա­կա­նի ա­ւե­րիչ երկ­րա­շար­ժին պատ­ճա­ռով են­թար­կուած էին քան­դու­մի: Տես­նե­լով շրջա­նի ժո­ղո­վուր­դին ա­հա­ւոր թշուառ վի­ճա­կը, ազ­նուա­սիրտ հա­յու­հին ո­րո­շեց աշ­խա­տան­քի նոր ա­ռիթ­ներ և ե­կա­մու­տի աղ­բիւր­ներ ստեղ­ծել ա­նոնց հա­մար:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ եպիսկոպոսական օծման կրկնակ տարեդարձներուն առթիւ փայլուն արարողութիւններ:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս Նորին Սրբազնութիւնը շրջապատուեցաւ ամենաջերմ զգացումներով:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գում­գա­բուի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը կը մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ժո­ղո­վին, որ կը գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Վիրահայոց Թեմէն ներս հոգեւոր ցնծութիւն:
Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ պատմական եկեղեցին պաշտամունքի վերաբացուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը, որուն նախագահեց Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը - Ներկայ էին նաեւ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի պետական աւագանիէն դէմքեր: Պիծինա Իվանիշվիլի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Նորին Սրբութեան ձեռամբ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։

Էջեր