Արխիւ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Այ­սօր Աշ­տա­րա­կի մէջ տեղի պիտի ունե­նայ «Պո­պո­կի մրցոյթ-փա­ռա­տօն»ը։ Պո­պո­կի (ըն­կոյզ) փա­ռա­տօ­նը-մրցոյթը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի չոր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով՝ հայ­րե­նա­դարձ գոր­ծա­րար­ներ Պաղ­տա­տեան եղ­բայր­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Աշ­տա­րա­կի «Պաս­կալ եւ Դիո­դա­տո» սրճա­րա­նին մէջ, Կարմ­րա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հա­րե­ւա­նու­թեամբ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­նուն»ը կ՚ար­տա­յայ­տէ ան­ձին ինք­նու­թիւ­նը եւ էու­թիւ­նը, եւ ա­նոր կեան­քին ի­մաս­տը։
Աս­տուած ալ, այս ի­մաս­տով ու­նի ա­նո՛ւն մը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

26 Սեպ­տեմ­բեր-5 Հոկ­տեմ­բեր թո­ւա­կան­նե­րու մի­ջեւ Ռուսաստանի մայ­րա­քաղաքը՝ Մոս­կո­ւա­յի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 1960-1961 թո­ւա­կա­նի աշ­խար­հի ճատ­րա­կի ա­խո­յեան Մի­խա­յիլ Տա­լի (1936-1992) յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ճատ­րա­կի մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քը։ Սոյն մրցա­շար­քին կը մաս­նակ­ցի Լե­ւոն Ա­րո­նեան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի «Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան 2798» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան այս տա­րուան կար­գա­խօսն է «Ե­րե­ւան ա­րե­ւի քա­ղաք»: «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, այս մա­սին լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ը­սած է «Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան 2798» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ձեռ­նարկ­նե­րու աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի հա­մա­կար­գող, փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ա­րամ Սու­քիա­սեան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ «ԵՈՒ­ՆԻ­ՄԱ- Հա­յաս­տան»ի (Տիկ­նի­կա­յին ա­րուես­տի գոր­ծիչ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին միու­թեան հայ­կա­կան կեդ­րոն) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի Լո­ռիի, Շի­րա­կի մար­զե­րուն եւ Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ «Թու­մա­նեա­նա­կան հե­քիա­թի օր» տիկ­նի­կա­յին թատ­րոն­նե­րու մի­ջազ­գա­յին 11-րդ փա­ռա­տօ­նը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Չի­նաս­տա­նի մէջ սկսաւ գոր­ծել աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն հե­ռա­դի­տա­կը, ո­րուն բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան Կոնկ­ճու նա­հան­գին մէջ ներ­կայ էին այլ եր­կիր­նե­րէն  հրա­ւիրուած հա­րիւ­րա­ւոր գիտ­նա­կան­ներ: Հե­ռա­դի­տա­կը ու­նի 500 մեթր տրա­մա­գի­ծով տե­ղաո­րո­շիչ (ռա­տար), որ քա­նի մը ան­գա­մով կը գե­րա­զան­ցէ Փոր­թօ Ռի­քո­յի «Ա­րե­սի­պօ» աստ­ղա­դի­տա­րա­նին մէջ գտնուող հե­ռա­դի­տա­կին չա­փե­րը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Տե­ղե­կա­տուա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեանց  մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ ամ­բողջ աշ­խար­հի այս մար­զի ա­մե­նէն մեծ  ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մէ­կը, 2019 թուա­կա­նին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Վեր­ջերս Ֆրան­սա­յի մէջ նշա­նա­կուած է Microsoft-ի նոր ղե­կա­վար: Այժմ ըն­կե­րու­թեան ֆրան­սա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կը ղե­կա­վա­րէ հա­յազ­գի Վա­հէ Թո­րո­սեան: Le Point ամ­սագ­րին ան հար­ցազ­րոյց մը տուած է՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս խօ­սե­լով Microsoft-ի գրպա­նի հե­ռա­ձայն­նե­րու ա­պա­գա­յին մա­սին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, 2018 թուա­կա­նի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի հանգ­րուա­նին 8 Հոկ­տեմ­բե­րին պի­տի երթայ Ռու­մա­նիա, ուր պի­տի մրցի այդ երկ­րի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, իսկ 11 Հոկ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ  Լե­հաս­տա­նը: Պատ­րաս­տուե­լով այդ ճա­կա­տում­նե­րուն՝ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը 3-9 Հոկ­տեմ­բե­րին  մար­զա­կան հա­ւաք պի­տի կա­տա­րէ Ե­րե­ւա­նի մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ գա­հա­ժա­ռան­գը՝ ա­ռա­ջին փոխ-վար­չա­պետ ու ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Պին Նաիֆ Պին Ապ­տիւ­լա­զիզ Էլ Սուու­տը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Ըստ ԱՄՆ-ի արտաքին գործոց նախարարին, առաջնորդները պատրաստ չեն հիմնախնդրի կարգաւորման:
Ճոն Քերիի համոզմամբ, տակաւին պայմաններ չեն ստեղծուած Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ Մխի­թար Աբ­բա­հօր ի յի­շա­տակ պատ­րաս­տուած ցու­ցա­տախ­տակ մը, որ զե­տե­ղուե­ցաւ դպրո­ցի շէն­քի մուտ­քը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

Սկիւ­տա­րի գե­րեզ­մա­նա­տան Ս. Խաչ թա­ղա­մա­սէն ներս վա­ղը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ար­քու­նի ճար­տա­րա­պե­տաց Պա­լեան գեր­դաս­տա­նի ան­դամ­նե­րուն նո­րա­կերտ յու­շար­ձան-դամ­բա­րա­նին պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը։ Այս շի­րի­մը կա­ռու­ցուած է Հրաչ եւ Յա­կոբ Քըր­մը­զեան եղ­բայր­նե­րու բա­րե­րա­րու­թեամբ, ի յի­շա­տակ ի­րենց հո­գե­լոյս ծնո­ղաց՝ Շնոր­հիկ եւ Վահ­րամ Քըր­մը­զեան­նե­րու, ո­րոնք ան­ցեա­լի մէջ ե­ղած են Սկիւ­տա­րի բնա­կիչ­ներ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ Անոնք անդ­րա­դար­ձան Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, եւ մա­նա­ւանդ Հա­լէ­պի կա­ցու­թիւ­նը ծայր աս­տի­ճան մտա­հո­գիչ դար­ձած է՝ բա­խում­նե­րու սաստ­կաց­ման հե­տե­ւան­քով։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը ներ­կա­յիս գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է ե­զա­կի գործ մը, որ կը դա­սուի հայ­կա­կան գրա­կա­նու­թեան ա­մե­նա­յատ­կան­շա­կան եր­կե­րու շար­քին։ Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի ա­ջակ­ցու­թեամբ լոյս տե­սած է Շա­հան Շահ­նու­րի «Նա­հան­ջը ա­ռանց եր­գի» վէ­պին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ երէկ տեղի ունեցաւ «Լաւագոյն ուսուցիչ 2016» մրցանակաբաշխութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը կրթական մշակները համեմատեց աւետարանական բարի սերմնացանի կերպարին հետ ու շեշտեց, որ անոնք իր մշտական աղօթքներուն մէջ են:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

«Կոմիտասը եւ միջնադարեան երաժշտական մշակոյթը» խորագրեալ գիտաժողով-փառատօնը ընթացքի մէջ:
Հաղբատի պատմական վանքէն ներս կազմակերպուած համերգը խոր տպաւորութիւն գործեց բոլորին վրայ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ, ընդ­հան­րա­պէս, ար­տա­քի­նին, տես­նուա­ծին նա­յե­լով կու տան ի­րենց ո­րո­շում­նե­րը՝ ա­նոնց հա­մար կա­րե­ւո­րը ար­դիւնքն է եւ չեն հե­տաքրք­րուիր այդ «ար­դիւնք»ը ար­տադ­րող «պատ­ճառ»ով։ Զոր օ­րի­նակ՝ պտու­ղը կ՚ու­տեն, բայց այդ պտու­ղը հասց­նող ծա­ռին եւ ա­նոր ար­մատ­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւն չեն ը­ներ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Հա­լէ­պի շուրջ կռիւ­նե­րը սաստ­կա­ցած են վերս­տին։ Երկ­րի ղե­կա­վար Պե­շար Է­սա­տի եւ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րուն կռիւ­նե­րը սաստ­կա­ցած են մա­նա­ւանդ Հա­լէ­պի շուրջ։ Սու­րիոյ բա­նա­կը սաս­տիկ յար­ձակ­ման մը տակ ա­ռած է քա­ղա­քը՝ զայն ամ­բող­ջու­թեամբ մաք­րա­գոր­ծե­լու հա­մար զի­նեալ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը եւ լիա­կա­տար վե­րահս­կո­ղու­թիւ­նը ձեռք ան­ցը­նե­լու հա­մար։ Սաս­տիկ բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ յար­ձա­կում­նե­րու թի­րախ կը դառ­նան նոյ­նիսկ հի­ւան­դա­նոց­ներ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յա­ռա­ջի­կայ ա­միս հա­ւա­նա­բար այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Քրեմ­լի­նի բան­բե­րը՝ Տի­միթ­րի Փես­քով ե­րէկ յայտ­նեց, որ ան Հոկ­տեմ­բե­րին կրնայ այ­ցե­լել Թուր­քիա։ Նա­խա­պատ­րաս­տա­կան բո­լոր հանգ­րուան­նե­րու ա­ւար­տին Քրեմ­լի­նի աղ­բիւր­նե­րը վերս­տին պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն մը պի­տի ը­նեն այս մա­սին։

Էջեր