Արխիւ

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Մէկ տա­րիէ ի վեր Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հա­կան թեկ­նա­ծու­թեան պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կուի հե­ռա­տե­սի­լի եւ լրա­տուա­կան զա­նա­զան մի­ջոցնե­րու պաս­տառ­նե­րուն եւ է­ջե­րուն վրայ, զգաստ պա­հե­լով ա­մե­րի­կա­ցին եւ նաեւ մեզ, հա­յերս։ Չեմ գի­տեր ին­չո՞ւ մեզ, պարզ ու ռա­միկ հա­յերս, ո­րով­հե­տեւ ոչ մէկ ա­մե­րի­կա­ցի նա­խա­գահ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ գործ նուի­րած է հա­յե­րուն, բա­ցի խոս­տում­նե­րէ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կի­րա­կի, 25 Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, ե­րեք կա­պար­ներ վերջ կու տա­յին Յոր­դա­նան­ցի մտա­ւո­րա­կան Նա­հէտ Հաթ­թա­րի կեան­քին: 
50-ա­մեայ ծայրայեղական մը Հաթ­թա­րը կը սպան­նէր մայ­րա­քա­ղաք Ամ­մա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տի շէն­քի դրան շեմին: 

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Էսաեան սանուց միութեան երդիքին տակ «Մարալ» երգի-պարի համոյթը շաբաթավերջին ձեռնարկեց 2016-2017 շրջանի աշխատանքներուն
Գեղարուեստական ղեկավար Կարպիս Չափքանի մականին ներքեւ խումբը յառաջիկային կը նախատեսէ նոյն կարգապահութեամբ ընթացք տալ իր բազմակողմանի գործունէութեան

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ էա­կը կը խօ­սի, խօս­քով կ՚ար­տա­յայ-տըւի եւ խօս­քը յատ­կան­շա­կան եւ իւ­րա­յա­տուկ ա­ռա­ւե­լու­թի՛ւնն է մար­դուն։ Ա­մէն մարդ կը խօ­սի, ո­մանք քիչ խօս­քով շատ բան կ՚ը­սեն, ո­մանք ալ շատ խօս­քով ո՛­չինչ կ՚ը­սեն…։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Ամ­րան ա­միս­նե­րուն Մեծ կղզիի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ յա­ռաջ տա­րուե­ցան շարք մը աշ­խա­տանք­ներ՝ համախմ­բե­լու հա­մար մա­նուկ­նե­րը։ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեա­նի օրհ­նու­թեամբ սկսան աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով ար­ժէ­քա­ւոր ա­րուես­տա­գի­տու­հի Նա­թա­լի Դա­ւի­թեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ ստեղ­ծուե­ցաւ ման­կա­պա­տա­նե­կան թա­տե­րա­խումբ մը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան երէկ նախագահեց Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ աւանդական արարողութիւններուն:
Կէտիկփաշայի Զուարթնոց Դպրաց Դաս-երգչախումբին տարեդարձը այս տարի նշուեցաւ արտասովոր խանդավառութեամբ եւ յիշատակներու վերաթարմացմամբ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրները ի յիշատակ իրենց ծնողաց Սկիւտարի գերեզմանատան Ս­. Խաչ թաղամասէն ներս ապահովեցին շքեղ շիրիմի մը կառուցումը:
Արքունի ճարտարապետներու Պալեան գերդաստանի անդամներու նորակերտ դամբարանի պաշտօնական բացման առթիւ հանդիսաւոր արարողութիւն: Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի գլխաւորութեամբ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն: Ներկայ էին նաեւ Իսթանպուլի գլխաւոր քաղաքապետ Քատիր Թոփպաշ, Մշակոյթի նախարարութեան խորհրդատու Էօմէր Արըսօյ եւ Վաքըֆներու ընդհանուր տնօրէն Ատնան Էրթէմ: Բարերարներուն յանձնուեցաւ օրհնութեան գիր մը՝ Պատրիարքական Աթոռին կողմէ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

Իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց տաս­նեակ մրցա­նակ­նե­րու եւ գնա­հա­տագ­րե­րու,  Իս­լա­մա­կան մշա­կոյ­թի ու ա­ռաջ­նորդ­ման նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ ա­րուես­տի տոք­թո­րի կո­չու­մին եւ ա­րուես­տի ա­ռա­ջին կար­գի մե­տայ­լի ար­ժա­նա­ցած ի­րա­նա­հայ ա­նուա­նի ար­ձա­նա­գործ Նշան Թա­նիք:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք յայ­տա­րա­րեց, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հա­ւա­տա­րիմ կը մնայ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ո­ւոր­լիք ընդծ­գեց, որ Ո­ւա­շինկ­թըն պի­տի շա­րու­նա­կէ աշ­խու­ժօ­րէն աշ­խա­տիլ միւս հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ՝ հա­կա­մարտ կող­մե­րուն հա­մար ըն­դու­նե­լի լու­ծում մը գտնե­լու նպա­տա­կով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Վեր­ջերս Ֆրան­սա­յի մէջ նշա­նա­կուած է Microsoft-ի նոր ղե­կա­վար: Այժմ ըն­կե­րու­թեան ֆրան­սա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կը ղե­կա­վա­րէ հա­յազ­գի Վա­հէ Թո­րո­սեան: Le Point ամ­սագ­րին ան հար­ցազ­րոյց մը տուած է՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս խօ­սե­լով Microsoft-ի գրպա­նի հե­ռա­ձայն­նե­րու ա­պա­գա­յին մա­սին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, 2018 թուա­կա­նի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի հանգ­րուա­նին 8 Հոկ­տեմ­բե­րին պի­տի երթայ Ռու­մա­նիա, ուր պի­տի մրցի այդ երկ­րի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, իսկ 11 Հոկ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ  Լե­հաս­տա­նը: Պատ­րաս­տուե­լով այդ ճա­կա­տում­նե­րուն՝ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը 3-9 Հոկ­տեմ­բե­րին  մար­զա­կան հա­ւաք պի­տի կա­տա­րէ Ե­րե­ւա­նի մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ գա­հա­ժա­ռան­գը՝ ա­ռա­ջին փոխ-վար­չա­պետ ու ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Պին Նաիֆ Պին Ապ­տիւ­լա­զիզ Էլ Սուու­տը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Ըստ ԱՄՆ-ի արտաքին գործոց նախարարին, առաջնորդները պատրաստ չեն հիմնախնդրի կարգաւորման:
Ճոն Քերիի համոզմամբ, տակաւին պայմաններ չեն ստեղծուած Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Տ.Տ. Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը գտնուի Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ։ Ծա­նօթ է, որ ան ամ­րան սկիզ­բին այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան եւ տա­կա­ւին այդ շրջա­նին յայ­տա­րա­րուած էր նաեւ իր ներ­կայ ու­ղե­ւո­րու­թեան մա­սին՝ դէ­պի Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Հալէպի երէկուան դէպքերուն ընթացքին հայաբնակ թաղամասեր ենթարկուեցան սաստիկ յարձակումներու:
5 հայեր զոհուեցան, 11 վիրաւոր:
Երեւանի ղեկավարութիւնը յայտնեց խոր մտահոգութիւն: Նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրահանգով:
Մօտ օրէն Հայաստանէն երկու օդանաւով մարդասիրական օժանդակութիւն պիտի փոխադրուի Սուրիա:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մեր տան մօտ նպա­րա­տուն մը կար, որ մօտ եր­կու տա­րիէ ի վեր փա­կուած է՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատ­ճառ­նե­րո­վ չենք գի­տե­ր։ Հո­ղի­ն տէ­րը բնա­կա­նա­բար կ՚ու­զէ շէն­քը վար­ձու տալ ու­րի­շի մը, սա­կայն կաշ­կան­դուած է պե­տա­կան ա­նուղ­ղա­կի ճնշում­նե­րո­վ։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րե­մ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 28-ին լրա­ցաւ մա­հո­ւան 69-րդ տա­րե­լի­ցը հայ մշա­կոյ­թի ճա­նաչ­ման, պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման բա­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծին եւ ազ­գա­յին նո­ւիրա­կան ծա­ռա­յու­թեան մար­զին մէջ հսկա­յա­կան եւ մե­ծար­ժէք ա­ւան­դի տէր ­Գա­րե­գին ­Լե­ւո­նեա­նի (1872-1947)։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պի պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեան ու ա­նոր դե­րին մա­սին շատ գրուած է: Մենք՝ հա­յերս կը հա­ւա­տա­յինք, ու դեռ ալ կը հա­ւա­տանք, որ Հա­լէ­պը մե­զի հա­մար միայն կա­րե­ւոր տեղ մը ու­նի:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

Այ­սօր Աշ­տա­րա­կի մէջ տեղի պիտի ունե­նայ «Պո­պո­կի մրցոյթ-փա­ռա­տօն»ը։ Պո­պո­կի (ըն­կոյզ) փա­ռա­տօ­նը-մրցոյթը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի չոր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով՝ հայ­րե­նա­դարձ գոր­ծա­րար­ներ Պաղ­տա­տեան եղ­բայր­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Աշ­տա­րա­կի «Պաս­կալ եւ Դիո­դա­տո» սրճա­րա­նին մէջ, Կարմ­րա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հա­րե­ւա­նու­թեամբ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­նուն»ը կ՚ար­տա­յայ­տէ ան­ձին ինք­նու­թիւ­նը եւ էու­թիւ­նը, եւ ա­նոր կեան­քին ի­մաս­տը։
Աս­տուած ալ, այս ի­մաս­տով ու­նի ա­նո՛ւն մը։

Էջեր