Արխիւ

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Տիե­զե­րա­կան հա­մա­կար­գին մէջ զմայ­լե­լի կարգ կա­նոն կայ, ուր տի­րող ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը կ՚ընդգր­կէ նաեւ ա­մե­նա­փոքր հիւ­լէն, աստ­ղերն ու ա­րե­ւը, ինչ­պէս ն­­աեւ կեն­դա­նա­բա­նա­կան աշ­խար­հի մէջ միաբ­ջի­ջէն՝ բազ­մա­մի­լիո­նա­ւո­րը: Կարգ ու կա­նո­նը հիմն է գո­յու­թեան:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նուն­նե­րը՝ մար­դուս ա­մե­նէն թան­կա­գին ար­ժէ­քը եւ ստա­ցուածքն են, քա­նի որ մարդ իր ա­նու­նով գո­յու­թիւն ու­նի, եւ իր ա­նու­նով ճանչ­ցուած, ծա­նօթ անձ մըն է ըն­կե­րու­թեան մէջ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

«Ա­րա­պի­յա» ար­բա­նեա­կա­յին պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան շրջա­նին մէջ ձիւն տե­ղա­ցած է, իսկ թա­գա­ւո­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան շրջան­նե­րուն մէջ տե­ղա­տա­րափ անձ­րեւ­ներ ար­ձա­նագ­րուած են:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

«Կա­զե­թա.ռու» կը հա­ղոր­դէ, որ Քու­պա­յի յե­ղա­փո­խու­թեան ղե­կա­վար Ֆի­տէլ Քասթ­րո­յի վեր­ջին հրա­ժեշ­տի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի մաս­նակ­ցին շուրջ ե­րե­սուն մի­ջազ­գա­յին ղե­կա­վար­ներ՝ Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յէն եւ Ափ­րի­կէէն:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

Շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի ըն­կե­րակ­ցու­թեան Golden Globe ա­մե­նա­մեայ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէջը անդ­րա­դար­ձած է Սա­րիկ Անդ­րէա­սեա­նի «Երկ­րա­շարժ» ֆիլ­մին: Ժա­պա­ւէ­նին նիւ­թը հիմ­նուած է 1988 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած երկ­րա­շար­ժի ի­րա­կան պատ­մու­թեան վրայ, որ խլած է շուրջ 25 հա­զար մար­դու կեանք:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

Մոս­կուա­յի եւ Փե­քի­նի ղե­կա­վա­րու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յիս աշ­խա­տանք կը տա­նին՝ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) եւ Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի նա­խագի­ծե­րը ի­րա­րու հետ ա­ռըն­չա­կից դարձ­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Այս նիւ­թը վեր­ջերս քննար­կուե­ցաւ նաեւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի եւ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցզին­փի­նի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին մօտ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ բաց քննար­կում մը։ «Մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան ա­պա­հո­վում. ջրա­յին մի­ջոց­ներ, խա­ղա­ղու­թիւն եւ անվ­տան­գու­թիւն» խո­րագ­րեալ այս հա­ւա­քոյ­թի բաց­ման ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

Սու­րիոյ մէջ ե­րէկ կորս­տեան մատ­նուե­ցան եր­կու թուրք զի­նուոր­ներ, ո­րոնք կը մաս­նակ­ցէին Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին, ժա­մը շուրջ 15.30-ին, այդ եր­կու զի­նուոր­նե­րուն հետ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը խզուե­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Ա­տա­նա­յէն հա­սած ող­բեր­գա­կան լու­րե­րը մեծ ցաւ պատ­ճա­ռեց բո­վան­դակ Թուր­քիոյ։ Քա­ղա­քի Ա­լա­տաղ գա­ւա­ռա­կէն ներս հրդեհ մը ծա­գե­ցաւ երկ­յար­կա­նի ա­շա­կեր­տա­կան հան­րա­կա­ցա­րա­նի մը մէջ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հու յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Պա­քու։ «Ար­մէն­փր­էս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դի­ւա­նա­գի­տա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցած են, որ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը նա­խա­տե­սուած է Դեկ­տեմ­բե­րի 13-ին։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Մամ­լոյ ծա­նու­ցում­նե­րու հաս­տա­տու­թիւ­նը (Basın İlan Kurumu-BİK) ո­րո­շած է այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կել օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու թեր­թե­րուն հա­մար։ Ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ BİK-ի հեր­թա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րու ար­դիւն­քին առ­նուած է այս ո­րո­շու­մը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Հայաստանի մարմինները հետեւողական աշխատանք կը տանին սուրիահայոց խնդիրներու լուծման համար:
Հրանոյշ Յակոբեան տեղեկացուց, որ բնակարանաշինութեան ծրագիրներ կեանքի կոչելու համար բանակցութիւններ կը վարուին Քուէյթի եւ Չեխիոյ հետ: Երեւանի ղեկավարութիւնը նոյն նպատակով կը ջանայ շարժման անցընել նաեւ ԵՄ-ի միջոցները:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Սուրիոյ բանակը Հալէպի մէջ տիրացաւ ընդդիմադիր ուժերուն կողմէ հակակշռուած տարածքներու երեսուն տոկոսին:
Պեշար Էսատի վարչախումբին ենթակայ զօրքերը թողած են միջանցք մը՝ որպէսզի քաղաքի արեւելեան հատուածին հիւսիսը դատարկուի զինեալներէն:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, շա­բա­թա­վեր­ջին, Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ կա­տա­րուած հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նով յի­շա­տա­կուե­ցան ազ­գա­յին հան­րա­ծա­նօթ բա­րե­րար­ներ՝ Ա­բիկ եւ Մա­թուս Ուն­ճեան հա­րա­զատ­նե­րը։ Ա­րա­րո­ղու­թեանց հան­դի­սա­պե­տեց ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, իսկ Ս. Պա­տա­րա­գը մա­տոյց  ե­կե­ղե­ցոյ ե­րէց Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ ներ­կայ շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին Գա­րա­կէօ­զեան Տան հա­մա­լի­րէն ներս պի­տի ո­գե­կո­չուի ան­մո­ռա­նա­լի թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ Ար­թօ Պէր­պէ­րեան։ Յա­ռա­ջի­կայ 1 Դեկ­տեմ­բե­րին Ար­թօ Պէր­պէ­րեա­նի մա­հուան 17-րդ տա­րե­լի­ցը պի­տի նշուի եւ այս առ­թիւ իր հա­րա­զատ­նե­րուն կող­մէ նա­խա­տե­սուած է ծրա­գիր մը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց «Սուրբ Հայ­րե­րու վարքն ու կեն­ցա­ղա­վա­րու­թիւ­նը» ժո­ղո­վա­ծո­յի ա­ռա­ջին հա­տո­րը։ Տաս­նինն գլուխ­նե­րու մէջ ամ­փո­փուած վա­նա­կան-ա­նա­պա­տա­կան բա­րո­յա­խօ­սու­թիւ­նը իւ­րա­յա­տուկ թե­մա­թիկ ու­ղե­ցոյց մըն է բո­լոր ա­նոնց հա­մար, ո­րոնք կը փա­փա­քին ա­նա­պա­տա­կան հայ­րե­րու հո­գե­ւոր փոր­ձա­ռու­թեան ծա­նօ­թա­նալ եւ ա­նոնք ա­ռօ­րեայ կեան­քի մէջ ու­նե­նալ իբ­րեւ լու­սա­բա­նող օ­րի­նակ­ներ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ժամանակակից երգահան Աւետիս Պէրպէրեան «Ճանապարհ դէպի լեռը» ձեռնարկին առթիւ բացառիկ ու ծաւալուն հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Արհեստավարժ ստեղծագործողը չի կրնար դադրիլ, անկախ իր դէմ ծառացած խնդիրներէն։ Անոր համար ստեղծագործելը իր բնութիւնն է, իր կեանքը»:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստո­րեւ, կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել ա­նուն­նե­րու ի­մաստ­նե­րը, ար­մատ­նե­րը՝ ո­րոնք անձ ինք­նու­թիւ­նը կը կազ­մեն զայն կրո­ղին։ Ան­հա­տը անձ է եւ ինք­նու­թիւն կը ստա­նայ եւ կը բնո­րո­շուի ի՛ր «ա­նուն»ով։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Ա­խալ­քա­լա­քի ե­րի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին (ԱԵԿ) մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է «Ոս­կէ ա­շուն» ձեռ­նար­կը: Ա­շու­նը այս­տեղ բա­ցա­յայ­տուած է տար­բեր ձե­ւով. հիւր ե­կած է տա­րուան ա­մե­նա­գու­նեղ ե­ղա­նա­կը՝ իր բո­լոր գոյ­նե­րով եւ բերք ու բա­րի­քով: Ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին զգա­լի ե­ղած է աշ­նան շուն­չը, ո­րուն մաս­նակ­ցած է ԱԵԿ-ի տար­բեր խմբակ­ներ յա­ճա­խող շուրջ հա­րիւր սան: Կեդ­րո­նի սա­նե­րը հան­դէս ե­կած են եր­գով, աս­մուն­քով եւ պա­րա­յին կա­տա­րում­նե­րով:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 29, 2016

Հայաստանի մէջ կազմակերպուած աննախընթաց ձեռնարկը փայլուն անցաւ:
«Պուքինիստ» գրախանութն ու «Արեւիկ» հրատարակչութիւնը կը խրախուսեն ընթերցասէրները:

Էջեր