Արխիւ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել ա­նուն­նե­րու ի­մաստ­նե­րը՝ օգ­տուե­լով Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի, Ար­տա­շէս Տէր Խա­չա­տու­րեա­նի եւ André-Marie Gerard-ի բա­ռա­րան­նե­րէն։ Ինչ­պէս ը­սինք, ա­նու­նը ան­ձին ինք­նու­թեան հետ միա­ցող, ինք­նու­թեան կազ­մա­ւոր­ման դեր խա­ղա­ցող ար­ժէք մը, տարր մըն է։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երբ 13 Հոկ­տեմ­բեր 1990 թուա­կա­նին սու­րիա­կան բա­նա­կի «Մի­կ» կոր­ծա­նիչ­նե­րը ծանր հա­րուած­ներ կու տա­յին Պաապ­տա­յի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին, այդ օ­րուան զի­նուո­րա­կան «փո­խանց­ման կա­ռա­վա­րու­թեա­ն» վար­չա­պետ զօ­րա­վար Մի­շէլ Աուն կը ստի­պուէր ա­պաս­տա­նիլ Պէյ­րու­թի մօտ ֆրան­սա­կան դես­պա­նա­տուն:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Հա­լէ­պա­հայ ե­րէց սե­րուն­դէ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան Թո­րոս Թո­րա­նեան, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հաս­տա­տուած է Ե­րե­ւան, վեր­ջերս զրու­ցեց «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին հետ։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք իր հետ կա­տա­րուած տե­սակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին շեշ­տած է, որ Սու­րիոյ գա­ղու­թը պի­տի պահ­պա­նուի՝ Հա­յաս­տա­նի հա­մար։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Յոյն շնոր­հա­լի բա­նաս­տեղծ ու հայ մշա­կոյ­թի մեծ սի­րա­հար Քու­լիս Ա­լե­փի­սի «Ար­մե­նի­քի մու­սա» եր­կե­րու հա­ւա­քա­ծոն, իր սկզբնա­կան հրա­տա­րա­կու­թե­նէն 78 տա­րի­ներ ետք, դար­ձեալ լոյս կը տես­նէ՝ «Ար­մե­նի­քա» ե­ռամ­սեա­յի կող­մէ վե­րահ­րա­տա­րա­կու­թեամբ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեան, իր «Հա­յոց անձ­նա­նուն­նե­րի բա­ռա­րան»ին (1942) «Ա­ռա­ջա­բան»ին մէջ սա­պէս կ՚ը­սէ. «Այս աշ­խա­տու­թեան նպա­տակն է հա­ւա­քել, դա­սա­ւո­րել եւ ու­սում­նա­սի­րել այն բո­լոր ա­նուն­նե­րը, որ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, ո­րե­ւէ հայ ան­հատ կրած է եր­բե­ւի­ցէ, ան­կախ իր ու­նե­ցած դիր­քէն ու աս­տի­ճա­նէն՝ ըն­դու­նած կրօ­նէն ու դա­ւա­նան­քէն եւ ապ­րած շրջա­նէն կամ երկ­րէն»։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

National Geographic հե­ղի­նա­կա­ւոր պար­բե­րա­կա­նը հրա­պա­րա­կեց ցու­ցակ մը, ո­րու վրայ նշուած են աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն հի­նա­ւուրց վայ­րե­րը՝ աստ­ղե­րու դի­տարկ­ման հա­մար։ Այդ ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կուած է նաեւ Հա­յաս­տա­նէն Քա­րա­հուն­ջը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յօ­դուա­ծին մէջ նշուած է, որ հայ­կա­կան այս վայ­րը կը գտնուի Փոր­թու­գա­լի նշա­նա­ւոր քա­րե­րու յու­շար­ձա­նէն դէ­պի ա­րե­ւելք 3000 մղոն հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ՝ Սի­սիեան քա­ղա­քի մեր­ձա­կայ­քին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Պուք­րէ­շի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­ժո­ղով մը, որ ձօ­նուած էր՝ «Սփիւռ­քի գաղ­թօ­ճախ­նե­րու ազ­գա­յին եւ էթ­նիք ինք­նու­թիւն­նե­րը հան­րա­յին տա­րած­քէն ներս» նիւ­թին։ Բա­նա­կի տան եր­դի­քին տակ, այս հա­մա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պուած էր «Եւ­րո­պա­կան սփիւռք­ներ» ցան­ցա­յին ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Երեւանի մէջ քննարկում մը՝ միջազգային մասնագէտներու մասնակցութեամբ:
«Եթէ Վրաստան անդամակցի ՆԱԹՕ-ին, ապա չեն ազդուիր Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները»:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Ֆրանսախօսութեան կազմակերպութեան 2018-ի գագաթաժողովը տեղի պիտի ունենայ Երեւանի մէջ:
Դեսպան Շարփանթիէ համոզուած է, որ ֆրանսերէնի դերը յառաջիկային պիտի բարձրանայ Հայաստանէ ներս:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ներ­կա­յիս աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ֆրան­սա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դումնե­րով, վեր­ջին օ­րե­րուն ան Փա­րի­զի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցաւ, ու­ղեկ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վի­գէն Չի­տէ­ճեա­նի։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի հե­տա­զօ­տու­թեան, գի­տու­թեան ու նո­րա­րա­րու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար Քար­լոս Մոէ­տաս վեր­ջերս Պրիւք­սե­լի մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ «Գե­րա­զան­ցու­թիւն տա­րա­ծե­լով եւ անց­նե­լով նո­րա­րա­րու­թեան սահ­ման­նե­րը» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։ «Ար­մէնփ­րէ­ս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, եւ­րո­պա­ցի յանձ­նա­կա­տա­րը, որ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան, այդ հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին բաժ­նեց իր ու­ղե­ւո­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Վի­գէն Սարգ­սեան եւ Ռու­սաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէր­կէյ Շոյ­կու ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ ստո­րագ­րե­ցին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի հայ-ռու­սա­կան հա­մա­տեղ զօ­րա­խում­բի ստեղ­ծու­մը։ Այս նիւ­թը մի­ջո­ցէ մը ի վեր օ­րա­կար­գի վրայ է եւ ծրագ­րին նկատ­մամբ վեր­ջերս իր հա­ւա­նու­թիւ­նը տուած էր Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

«Նեզավիսիմայա Կազեթա»ի հաղորդումներով, Պաքու կը վարէ խտացեալ բանակցութիւններ՝ նոր սպառազինութիւն ապահովելու համար:
Ըստ Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամէտեարովի, Համպուրկի մէջ յառաջիկայ օրերուն տեղի պիտի ունենայ 2+3 ձեւաչափով հանդիպում մը:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

ՅԱՍ­ՄԻԿ ՍԱՐ­ԳԻ­ՍԵԱՆ-ԳԷՈՐ­ԳԵԱՆ

Ա­սեղ­նա­գոր­ծու­թիւ­նը ժո­ղո­վուր­դի մը մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցայ­տող աղ­բիւրն է, ո­րուն ճամ­բով կը պատ­մուի ժո­ղո­վուր­դի մը ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն, սո­վո­րու­թիւն­նե­րուն, ա­ռաս­պել­նե­րուն մա­սին, ինչ­պէս նաեւ հոն կը հաս­տա­տուի ա­նոր տա­ղանդն ու հնա­րամ­տու­թիւ­նը:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Դահ­լի­ճի մը մէջ նստած՝ ժա­մե­րով կը լսեմ թեր ու դէմ կար­ծիք­ներ: Հար­ցը կը քննարկուի բո­լոր տե­սան­կիւն­նե­րէն, հե­ղի­նա­կա­ւոր մտա­ւո­րա­կան­նե­րու հոյլ մը նոյն մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը կ՚ար­ծար­ծէ: Ափ ի բե­րան կը հե­տե­ւիմ ան­ցու­դար­ձին՝ «Միա­ձու­լեն­ք», կ՚ը­սէ մին, «Միա­ձու­լու­մը լու­ծում չէ» կ­­՚ը­սէ ու­րիշ մը: Բո­լո­րը միա­բե­րան կ՚ար­ձա­գան­գեն դպրոց­նե­րու ծրա­գիր­նե­րուն մէջ նե­րա­ռել ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Հայ մեծանուն գրող Վահան Տէրեան բացի քերթուածներէ, նաեւ յօդուածներու եւ խոհերու հեղինակ է: Անոր «Հոգեւոր Հայաստան» յօդուածը համահունչ է այս օրերուն, քանի հայութիւնը կը դիմագրաւէ նախորդ դարասկիզբի մարտահրաւէրները, որոնց ականատես եղած է Տէրեան՝ մեծ գրագէտը եւ չէ կրցած անտարբեր մնալ հայութեան ցաւերուն հանդէպ:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Տիե­զե­րա­կան հա­մա­կար­գին մէջ զմայ­լե­լի կարգ կա­նոն կայ, ուր տի­րող ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը կ՚ընդգր­կէ նաեւ ա­մե­նա­փոքր հիւ­լէն, աստ­ղերն ու ա­րե­ւը, ինչ­պէս ն­­աեւ կեն­դա­նա­բա­նա­կան աշ­խար­հի մէջ միաբ­ջի­ջէն՝ բազ­մա­մի­լիո­նա­ւո­րը: Կարգ ու կա­նո­նը հիմն է գո­յու­թեան:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նուն­նե­րը՝ մար­դուս ա­մե­նէն թան­կա­գին ար­ժէ­քը եւ ստա­ցուածքն են, քա­նի որ մարդ իր ա­նու­նով գո­յու­թիւն ու­նի, եւ իր ա­նու­նով ճանչ­ցուած, ծա­նօթ անձ մըն է ըն­կե­րու­թեան մէջ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

«Ա­րա­պի­յա» ար­բա­նեա­կա­յին պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան շրջա­նին մէջ ձիւն տե­ղա­ցած է, իսկ թա­գա­ւո­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան շրջան­նե­րուն մէջ տե­ղա­տա­րափ անձ­րեւ­ներ ար­ձա­նագ­րուած են:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016

«Կա­զե­թա.ռու» կը հա­ղոր­դէ, որ Քու­պա­յի յե­ղա­փո­խու­թեան ղե­կա­վար Ֆի­տէլ Քասթ­րո­յի վեր­ջին հրա­ժեշ­տի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի մաս­նակ­ցին շուրջ ե­րե­սուն մի­ջազ­գա­յին ղե­կա­վար­ներ՝ Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յէն եւ Ափ­րի­կէէն:

Էջեր