Արխիւ

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Տ. Մար­կոս Եպսկ. Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ուք­րայ­նոյ Թե­մի ա­ռաջ­նորդ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը Վիեն­նա­յի մէջ այ­սօր քննար­կում­ներ կը ծա­ւա­լեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան) եւ Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կաս-պըր­չիկ կ՚անդ­րա­դառ­նան Ար­ցա­խի ճա­կա­տի բռնու­թեան նոր դէպ­քե­րուն եւ միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րուն։ Ըստ Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի, ի­րենք հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւո­րու­մը պէտք է դարձ­նեն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տու­նը թո­ղար­կեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ի պահ դրուած Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի կաթ­սա­յին նուի­րուած յու­շադ­րամ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յու­շադ­րա­մի ե­րե­սակ­նե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան զի­նան­շա­նը, ո­րու ներ­քեւ ար­ձա­նագրուած է յու­շադ­րա­մի անուա­նա­կան ար­ժէ­քը՝ 1000 դրամ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

​Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի աւագ մարզիչը լքեց իր պաշտօնը:
Պեռնար Շալանտ հրաժարեցաւ հայկական ընտրանիի վերջին շրջանի անբաւարար արդիւնքներուն բերումով:

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­ցը, մար­դուս հա­մար սնունդ մը ըլ­լա­լէ շատ ա­ւե­լի՜, կեան­քի հա­մա­զօր ու մեր­ձի­մաստ ար­ժէք մը կը ներ­կա­յաց­նէ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը առիթ հանդիսացաւ թարմ խմորումներու։
Կայծ Մինասեան. «Առողջ պատմագրութեան մը հասնելու համար ցեղասպանութիւնը պէտք է դառնայ պատմութեան առարկան»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախկին նախարար Արման Մելիքեան հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
«Համակարգային փոփոխութիւնները հնարաւոր են միայն այն պարագային, երբ իշխանական լծակները ըլլան համակցուած եւ գործեն միասին»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի, Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ, Մար­տի 27-ին, այ­ցե­լե­ցին մե­ծա­նուն դե­րա­սան Պետ­րոս Ա­դա­մեա­նի (1849-1891) շի­րի­մը։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի հան­դէս մը, որ ձօ­նուած էր Ս. Զատ­կուան։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը այս առ­թիւ ապ­րե­ցան մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան ե­րէկ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րնկա­լեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Գա­նա­տա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պետ Շա­հէ Տա­նա­ճեա­նը եւ ա­տե­նադ­պիր Յա­կոբ Արս­լա­նեա­նը։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Քրիս­տո­սի երկ­րա­ւոր կեան­քի ա­մե­նէն կա­րե­ւոր հա­տուա­ծը՝ վեր­ջին շա­բա­թը կը կո­չուի Ա­ւագ Շա­բաթ եւ կ՚եր­կա­րի Ծաղ­կա­զար­դին յա­ջոր­դող Եր­կու­շաբ­թիէն մին­չեւ Զա­տիկ։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ շա­բա­թա­վեր­ջին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն բաժ­նի խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րով­բեան։ 80 տա­րե­կան հա­սա­կին ան մա­հա­ցած է ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան պատ­ճա­ռով։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Ռու­սաս­տա­նի Պե­տա­կան տու­մա­յի նա­խա­գահ Սէր­կէյ Նա­րիշ­քին այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ կը շա­րու­նա­կուի լա­րուա­ծու­թիւ­նը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, շա­բա­թա­վեր­ջին բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցաւ հայ զի­նուոր մը՝ Յով­սէփ Անդ­րէա­սեան (1995)։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քը սպան­դի են­թար­կած ռուս զի­նուո­րը՝ Վա­լե­րի Փեր­մեա­քով պի­տի դա­տուի Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քէն ներս։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

«Եւ­րօ 2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման հանգ­րուա­նի մրցում­նե­րուն ծի­րէն ներս, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ալ­պա­նիոյ հետ։ Հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հայ­կա­կան ընտ­րա­նին պար­տու­թիւն կրեց 2-1 ար­դիւն­քով։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

«Ես ազգայնական չեմ, սակայն կատարուածը ցեղասպանութիւն մըն էր»։
Էթիէն Մահչուպեան վերապահութիւն յայտնեց Չանաքքալէի կարգադրութիւններուն շուրջ։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

«Հայաստան պատրաստ է դառնալ նաեւ ասիացի գործարարներու շահերու կեդրոն»։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան աւարտեց դէպի Չինաստան կատարած պաշտօնական այցելութիւնը։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ու­ղե­ւո­րու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Սլո­վե­նիա, Սլո­վա­քիա եւ Ռու­մա­նիա։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը շաբաթավերջին հասաւ իր աւարտին։
Ֆրանսայի Ազգային գրադարանի մեծ դահլիճի երդիքին տակ եզրափակիչ փուլի բովանդակալից քննարկումներ։

Էջեր