Թրքահայ կեանք

ՕՐԹԱԳԻՒՂԷՆ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ժրա­ջան ան­դամ­նե­րէն Մել­քոն Սա­հա­կօղ­լու հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս հրա­ժա­րա­կա­նին կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս ա­ռա­ւօտ հրա­պա­րա­կեց պաշ­տօ­նա­կան զե­կոյց մը, ո­րու թրքե­րէն բնա­գի­րը վա­ղը լոյս պի­տի տես­նէ մեր մա­մու­լին մէջ։

ԹՈՐՈՍ ԱԼՃԱՆԷՆ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ շա­բա­թա­վեր­ջին Ան­գա­րա­յի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­հա­ւոր դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կին կող­մէ հրա­տա­րակուած այս հա­կիրճ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուղ­ղուած է Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հան­րա­յին կար­ծի­քին։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՋԵՐՄ ԶՐՈՅՑ

​Թուրքիոյ առկայ բարդ իրավիճակին պայմաններուն ներքեւ, Նոյեմբերի 1-ի կանխահաս ընտրութիւններուն ընդառաջ, կառավարութեան կողմէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ մը երէկ երեկոյեան այցելեց Պատրիարքարան, ուր ներկայ էին Համայնքային վաքըֆներու հարթակի մասնակից հաստատութիւններուն ատենապետները կամ վարչայինները:
Երկրագործութեան նախարար Մեհտի Էքէր կանգ առաւ անցեալէն ժառանգուած համակեցութեան աւանդութեան վրայ: Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան յայտնեց, որ ահաբեկչական վերջին դէպքերուն հայոց վերագրուիլը խորապէս կը վիրաւորէ թրքահայութիւնը

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:
Պէզճեան Մայր վարժարանի ի նպաստ կազմակերպուած հաւաքոյթը առիթ հանդիսացաւ համայնքին առջեւ դրական տուեալներու մատուցման:

ԶԱՐՈՒՀԻ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ԱՅՑԸ

Հանգուցեալ գեղանկարիչ Սարգիս Մուրատեանի դուստրը՝ Զարուհի Մուրատեան, ընկերակցութեամբ «Փարոս» ամսաթերթի խմբագրապետուհի Մայտա Սարիսի այցելեց Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ  Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՇԱՀԷ ՏԷՐ-ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Սփիւռ­քա­հայ ա­րուես­տա­գէտ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան, որ այժմ իր բնա­կու­թիւ­նը հաս­տա­տած է Հա­յաս­տա­նի մէջ, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս, ուր իր գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տեղ­ւոյն մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հան­դի­սու­թեանց առ­թիւ։

ՀՆԱԳՐԱՎԱՃԱՌՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆԻ ՀԱՅ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

Սեպ­տեմ­բեր 17-Հոկ­տեմ­բեր 11 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Թե­փե­պա­շըի հար­թա­կին վրայ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ հնագ­րա­վա­ճառ­նե­րու 9-րդ փա­ռա­տօ­նը։ Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն են Մշա­կոյ­թի եւ Զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը, «Քիւլ­թիւր քեն­թի» հիմ­նարկն ու Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Կէտիկփաշայի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ գործող «Հրանդ Տինք» վարժարանի պատասխանատու Արեգնազ Աւագեան, օգնականը՝ Դաւիթ Խաչատրեան եւ աշխատութեանց նիւթապէս ու բարոյապէս սատարող Թալին Հորոզօղլու այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ «ՓԱՐՈՍ»Ի ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԹԻՒ

«Փա­րոս» հան­դէ­սը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցած հան­դի­սու­թեամբ մը նշեց հրա­տա­րա­կու­թեան չոր­րորդ տա­րե­դար­ձը։ Այս առ­թիւ, Իս­թան­պու­լի մօտ Յու­նաս­տա­նի ընդ­հա­նուր հիւ­պա­տո­սու­թեան «Սիս­մա­նոկ­լիօ Մե­կա­րօ» կեդ­րո­նին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Մու­րա­տեա­նի ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ կո­չուած է «Ան­ցեա­լէն դէ­պի ա­պա­գայ» ա­նու­նով։

Էջեր