Թրքահայ կեանք

ՏԱՏԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ

Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ «Hangisi Babası» ա­նուն զա­ւեշ­տը միու­թեան թա­տե­րա­խում­բին կող­մէ պի­տի բե­մադ­րուի՝ բե­մադ­րիչ Մերթ Ա­սու­թա­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը ներ­կա­յիս կ՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Գա­րա­կէօ­զեան Տան պար­տէ­զին մէջ նա­խա­տե­սուած է մաս­նա­ւոր ձեռ­նարկ մը՝ որ­պէս­զի հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ըմ­բոշխ­նեն այս խան­դա­վառ յո­բե­լեա­նին, այս յատ­կան­շա­կան հանգ­րուա­նին առ­թած ու­րա­խու­թիւ­նը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ նա­խա­գա­հեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ մեծ ե­ռու­զեռ ստեղ­ծուե­ցաւ պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կէն ներս։

ԱՐԱ ՏԻՆՔՃԵԱՆԻ ԱՅՑԸ

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի ու­տա­հար Ա­րա Տինք­ճեան, որ վեր­ջին օ­րե­րուն կը գտնուէր Իս­թան­պու­լի մէջ, նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ան Իս­թան­պուլ այ­ցե­լած էր նուա­գե­լու հա­մար «Որ­պէս նուռ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին։

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ

Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­սու­լիս մը, ո­րու ա­տե­նա­խօս­ներն էին մեր բե­մե­րէն եր­կու հա­մակ­րե­լի դե­րա­սան­ներ՝ Ա­րա­րատ Մոր եւ Գրի­գոր Տինչ­քա­յըք­ճը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ուն­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ։ Ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Հե­րա Իս­կէն­տէ­րօղ­լուի եւ Լու­սիա Քը­լընչ­լըի գլխա­ւո­րու­թեամբ մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցած էին վե­ցե­րորդ եւ եօթ­նե­րորդ դա­սա­րան­նե­րու տղա­քը։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու Իս­թան­պու­լի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան մե­ծա­րան­քի ընթ­րիք մը սար­քեց ի պա­տիւ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն շրջագ­ծով ֆութ­սա­լի մէջ երկ­րորդ կար­գը նուա­ճած քա­ղա­քիս խում­բին։ Հարկ է նշել, որ Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին 26 խում­բե­րու կար­գին Իս­թան­պու­լի ֆութ­սա­լի խում­բը ե­ղած էր երկ­րորդ։

ՄԻՋԼԻՍԷԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մարմ­նա­մար­զի խրախ­ճանք մը։ Միջ­լի­սէա­կան այս ձեռ­նար­կը ձօ­նուած էր յո­բե­լեար դպրո­ցի մար­զան­քի հան­գու­ցեալ ու­սու­ցիչ­նե­րէն Գե­ղամ Ե­սա­յեա­նի յի­շա­տա­կին։

ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՀԱՅՐԻ ԻՆԷՕՆԻՒ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Իւ­նէօ­նիւն։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան կող­քին էր Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան։

Էջեր