Լրահոս

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԶԱՅՐՈՅԹ

Հանրապետութեան նախագահը շաբաթավերջին այցելեց Գոճաէլի, ուր եւս արտայայտուեցաւ հայկական հարցի վերջին իրադարձութիւններուն շուրջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Սփիւռքն ու Հայաստանի պետութիւնն է, որ խնդիր ունին մեզի եւ մեր հայ եղբայրներուն հետ»:

ՆԱԽԱՐԱՐ ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Լիւք­սեմ­պուրկ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան եւ ա­նոր նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ստեղ­ծուած Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ Հա­ւա­նա­կան է, որ ան յա­րա­կից հան­դի­պում­ներ ալ ու­նե­նայ այս շրջագ­ծով։

ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Հայաստան կը հիւրընկալէ Ճատրակի տասներորդ աշխարհի առաջնութիւնը՝ արդէն երկրորդ անգամ:
Մասնակից 50 մարզիկներէն 49-ը կը կրեն կրոսմայսթըրի բարձրագոյն տիտղոսը, ինչ որ եզակի երեւոյթ մըն է պատմականօրէն: Բացման հանդիսաւոր արարողութենէն վերջ խաղերը կ՚ընթանան բուռն մրցակցութեան մթնոլորտով:

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Ան­ցեալ շա­բաթ Ե­րե­ւա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցած Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը ա­ւար­տեց իր այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ի­րենց կե­ցու­թեան շրջագ­ծով Պուն­տես­տա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՒ «ԿԱՆԱՉ ՄՈԼՈՐԱԿ 2015» ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՅԹԸ

Ա­նա­նիա Շի­րա­կա­ցիի ան­ուան ճե­մա­րա­նին մէջ սկսաւ «Կա­նաչ մո­լո­րակ» բնա­պահ­պա­նա­կան մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թի հա­յաս­տա­նեան փու­լը: Ար­դէն եր­րորդ տա­րին է, որ մի­ջազ­գա­յին այս մրցոյ­թի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ճե­մա­րա­նին կը վստա­հին տա­րա­ծքաշր­ջա­նա­յին փու­լի կազ­մա­կեր­պու­մը:

ԶԻՋՈՒՄ ՉԿԱՅ…

Անգարայի ղեկավարութիւնը կը շարունակէ բողոքարկել Եւրոխորհրդարանի որոշման դէմ:
Ըստ Ահմէտ Տավուտօղլուի, վերջին բանաձեւը կը գրգռէ իսլամի եւ Թուրքիոյ դէմ թշնամութիւնը:

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Գեր­մա­նիա­յէն խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան։ Պուն­տես­թա­կի ան­դամ­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, նաեւ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ։

ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի որ­դին՝ Կա­րէն Խա­չատուրեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։ Կա­րէն Խա­չա­տու­րեան այս առ­թիւ այ­ցե­լեց Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռը։

Էջեր