Լրահոս

ԿԱՐԾԻՔԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Թուրքիոյ բողոքի մթնոլորտին մէջ Ս. Պապը երէկ քայլ մը առաջ տարաւ իր յայտարարութիւնները:
Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը յայտնեց, որ իրերը պէտք է կոչել իրենց իսկ անունով: Իտալիոյ Արտաքին գործոց նախարար Փաոլօ Ճենթիլոնի անարդար նկատեց Անգարայի հակազդեցութիւնը:

ՖՐԱՆՍԻՍՔՈՍ ՊԱՊԸ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԽՂՃԻՆ ԱՆՈՒՆՈՎ ՊԱՏԳԱՄԵՑ. «ՊԷՏՔ Է ԲՈՒԺԵՆՔ ԲՈԼՈՐ ՎԷՐՔԵՐԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ​

Հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ Վա­տի­կա­նէն հնչած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն զբա­ղեց­նել օ­րա­կար­գը։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. ­Պետ­­րո­­սի տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցուած Ս. ­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնուած է նաեւ լի­բա­նա­նա­հայ բա­նաս­տեղծ Սա­գօ Ա­րեան, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած է Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ո­րոշ չա­փով կը բիւ­րե­ղաց­նեն հայ­կա­կան կող­մի տրա­մադ­րու­թիւն­­նե­րը՝ Ս.­ Ա­թո­ռի որ­դեգ­րած դիր­քի լոյ­սին տակ։ Ստո­րեւ ո­րոշ յա­պա­ւում­նե­րով կը ներ­կա­յաց­նենք Վա­տի­կա­նի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ իր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րը։

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ

2015-ի տա­րե­լի­ցին շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հրա­տա­րա­կուե­ցան տասն­հինգ գիր­քեր։ 100-րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րուն շրջագ­ծէն ներս, ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս գիր­քե­րուն շնոր­հան­դէ­սը։

ՊՐԱՍԷՕՐԻ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անն Պրա­սէօր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր օ­րուան ըն­թաց­քին մէկ­տե­ղուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Անն Պրա­սէօր Ե­րե­ւա­նի մէջ յայտ­նեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լուծ­ման միակ ու­ղին կը հա­մա­րուի երկ­խօ­սու­թիւ­նը։

ՔԱՆՅԷ ՈՒԵՍՏ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­հայ հե­ռուս­տաաստղ Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ ըն­տա­նի­քին Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ար­ժա­նա­նալ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ հա­րա­զատ­նե­րուն շրջայ­ցին հա­մա­հա­ւա­սար հե­տաքրքրու­թիւն ստեղ­ծեց նաեւ ա­մուս­նոյն՝ ռեփ ե­րաժշ­տու­թեան յայտ­նի աստղ Քան­յէ Ո­ւես­տի ե­լոյ­թը։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՍԽՐԱՆՔԻ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ հայոց բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը երկիւղած յարգանքի առարկայ կը դառնայ համաքրիստոնէական մակարդակի վրայ: Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ կեդրոնին մէջ ունեցած ելոյթէն վերջ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը եղբայրական սիրով ողջագուրուեցաւ Սրբազան Պապին հետ: Արարողութիւններուն ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւնը: Խօսք առին նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսն ու Հայ Կաթողիկէից Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը:
Սուրբ Պետրոսի տաճարի երդիքին տակ Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քահանայապետին կողմէ երէկ մատուցուած Սուրբ Պատարագը դարձաւ պատմական: Վատիկանի մէջ օրուան աւետարանական ընթերցումը կատարուեցաւ հայերէնով, հնչեցին նաեւ հայերէնով շարականներ

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ…

Հայաշխարհի ուշադրութիւնը այս շաբաթավերջին կեդրոնացած է Վատիկանի վրայ:
Ս. Պետրոսի տաճարին մէջ Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը վաղը պիտի պատարագէ՝ ոգեկոչելով հայոց բիւրաւոր նահատակները - Արարողութենէն վերջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի վարդապետացման կարգը:

Էջեր