Լրահոս

ԼԵ­ՒՈՆ Ա­ՐՈ­ՆԵԱՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հա­յազ­գի կրոս­մաս­թըր Լե­ւոն Ա­րո­նեան Սենթ Լուի­զի (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ) մէջ ա­ւար­տած ճատ­րա­կի «Սին­քուե­ֆիլտ Քափ»ի մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քին սեւ քա­րե­րով հա­ւա­սա­րու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րե­լէ ետք Վե­սե­լին Թո­փա­լո­վի (Պուլ­կա­րիա) հետ, տի­րա­ցաւ մրցա­շար­քին տիտ­ղո­սին:

«ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ» ԺԱՊԱՒԷՆԸ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԵՑԱՒ ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

1915-ի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն հա­րիւր տա­րի անց պատ­մա­կան դէպ­քե­րը պաս­տառ կը բարձ­րա­նան եր­կու մա­նուկ­նե­րու հա­յեաց­քով՝ «Կո­րու­սեալ թռչուն­ներ» շար­ժա­պատ­կե­րի մի­ջո­ցով։

ՈՒ ՎԵՐՋԱՊԷՍ ՀԱՍԱՆ

Անուշ Թրուանց կը տեղեկացնէ Երեւանէն.-

Քոպանի-Սուրուչ-Իսթանպուլ-Երեւան առանցքին վրայ ապրուած ոդիսականին աւարտը:
Թովմասեանները օդակայանին մէջ դիմաւորուեցան եւ իրենց կացավայրը առաջնորդուեցան պատասխանատուներուն կողմէ:

ՌՈՒԲԷՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՊՈԼԻՍ ԱՅՑԸ

Իս­թան­պու­լի 14-րդ պիէ­նա­լը Սեպ­տեմ­բե­րի 5-էն սկսեալ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ ա­րուես­տա­սէր­նե­րը։ Այս տա­րուան պիէ­նա­լը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Ա­ղի ջուր. մտա­պատ­կեր­նե­րու տե­սու­թիւն» խո­րագ­րով։ Ա­րո­ւես­տի հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­նի շրջագ­ծով պի­տի ըլ­լայ նաեւ հայ­կա­կան ծրա­գիր մը՝ «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի Դի­լի­ջա­նի ա­րուես­տի նա­խա­ձեռ­նու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տին ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցան Նո­յեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տե­սուած ընտ­րու­թեան ըն­դա­ռաջ կազ­մուած ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան պատ­կան ան­դամ­նե­րը։

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԷՆ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ի տխուր դէպ­քե­րուն 60-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ «Իս­տոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց խիստ հե­տաքրք­րա­շարժ պատ­կե­րա­գիրք մը՝ «Պատ­րիար­քա­կան լու­սան­կա­րիչ Տի­միթ­րիոս Քա­լու­մե­նո­սի ոսպ­նեա­կէն 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ը» խո­րագ­րով։

Էջեր