Լրահոս

ՀԱԿԱՍԱԿԱՆ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ

Նախ­կին դա­տա­խազ­ներ՝ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­նոնք խոյս տուած են Թուր­քիա­յէն, ճիշդ այն հանգ­րուա­նին, երբ ի­րենց դէմ ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն կող­մէ։

ԶԲՕՍԱՇՐՋՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱԹՈՒԱԾԱՀԱՐ

Թուր­քիոյ ա­րե­ւե­լեան եւ հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան քա­ղաք­նե­րուն մէջ զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը լրջօ­րէն կը տու­ժէ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով։ «Վա­թան» օ­րա­թեր­թի այ­սօ­րուան հա­ղոր­դում­նե­րով, Վան քա­ղա­քին ալ այս ծի­րին մէջ կը վի­ճա­կի էա­կան բա­ժին։

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ Է «INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS»Ի ՄՐՑԱՆԱԿԻՆ

Դի­լի­ջա­նի Մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը (UWC Dilijan College) ար­ժա­նա­ցած է մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­ւոր «International Property Awards»ի մրցա­նա­կին «Հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում» ո­լոր­տին մէջ (Public Services Development):

ՀԲԸՄ-Ի 28-ՐԴ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ՝ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) այս տա­րի 28-րդ ան­գամ Նիւ Եոր­քի մէջ կազ­մա­կեր­պեց ամ­րան ե­րի­տա­սար­դա­կան ծրա­գիր մը։ Աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն քսան­չորս ե­րի­տա­սարդ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՇՈՈՒ ՉԷ…

Հայց. Առաքելական Եկեղեցին զգուշաւորութիւն եւ վերապահութիւն կը դրսեւորէ՝ անցեալի դաւանափոխներու շառաւիղները իր սուրբ աւազանին մէջ կնքելու ճանապարհին:
Համահայկական 6-րդ խաղերուն մասնակից երեք ծպտեալ հայերու պարագան լայն արձագանգ կը գտնէ զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն մօտ:

ՆԱԽԿԻՆ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐ՝ ԷՕԶ ԵՒ ՔԱՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ՞ ՄԷՋ

Կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած 17-25 Դեկ­տեմ­բե­րի հա­րուա­ծի պա­րագ­լուխ­նե­րէն՝ նախ­կին դա­տա­խազ­ներ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա վեր­ջին օ­րե­րուն խոյս տուած են երկ­րէն։ Տե­ղա­կան զան­գուա­ծա­յին լրատուու­թեան մի­ջոց­նե­րը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը մատ­նան­շեն, որ ա­նոնք կը պատ­կա­նին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հաս­տա­տուած Ֆե­թուլ­լահ Կիւ­լէն հո­ճա­յի հա­մայն­քին եւ ա­նոր կող­մէ գլխա­ւո­րուած զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցին։

ՎԱՐԴԱՆ ՍՐՄԱՔԷՇ 10 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ ՊԻՏԻ ՆԵՐԴՆԷ ՇԻՐԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կիւմ­րիի քա­ղա­քա­պետ Սա­մուէլ Բա­լա­սա­նեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Հայ-զուի­ցե­րա­կան դրա­մա­տան (ArmSwissBank) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Այս դրա­մա­տու­նը Շի­րա­կի մար­զէն ներս ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք ներդրում­նե­րու ծի­րին մէջ պի­տի գան­ձատ­րէ գոր­ծա­րար­նե­րուն կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած շարք մը ծրագ­րեր։

ՌԱԶՄԱՕԴԱՆԱՒԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղա­կա­յուած ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խին են­թա­կայ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը այս շրջա­նին կը փոր­ձար­կեն ՄիԳ-29 նոր ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այդ փոր­ձար­կում­նե­րը կը կա­տա­րուին Հա­յաս­տա­նի ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս։

ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ԶՈՀՈՒԱԾ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ զո­հուե­ցաւ 22-ա­մեայ հա­յազ­գի զի­նուոր մը՝ Հա­բէթ Մա­նուկ Ա­բի­կեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Զա­պա­տա­նի շրջա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցած է Ա­բի­կեան, որ կը կռուէր Սու­րիոյ բա­նա­կի շար­քե­րէն ներս։

Էջեր