Լրահոս

ԵՐԿԻՐՆԵՐ, ՈՒՐԿԷ ԵՏ ԿԱՆՉՈՒԱԾ ԵՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին դես­պան­ներ չու­նի Վա­տի­կա­նի, Լիւք­սեմ­պուր­կի, Աւստ­րիոյ եւ Պրա­զի­լիոյ մէջ. այս եր­կիր­նե­րու օ­րէնս­դիր մար­մին­ներ­րը վեր­ջին շրջա­նին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ հե­տե­ւա­բար ար­ժա­նա­ցած՝ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­ղո­քին։

ԲՈՂՈՔ ՄԸ ԵՒՍ

Նոր­վե­կիոյ Հել­սին­քեան կո­մի­տէի հա­ւատ­քի ա­զա­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ կա­տա­րուած յան­ձա­կու­մը եւ կոչ ուղ­ղեց պատ­կան մար­մին­նե­րուն, որ­պէս­զի մի­ջոց­նե­րու ձեռ­նար­կեն պաշ­տա­մուն­քի վայ­րերն ու հա­ւատ­քի վե­րա­բե­րեալ այլ վայ­րե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար։

ՈՒՇԱԳՐԱՒ ԳԻՐՔ ՄԸ

Ա­մե­րի­կաբ­նակ ար­ձա­կա­գիր Ա­լին Յով­հան­նէ­սեա­նի «Օր­հա­նի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» վէ­պը կ՚ար­ժա­նա­նայ բարձր գնա­հա­տան­քի։ Այս­պէս, «Ա­մա­զոն» առ­ցանց գրա­խա­նու­թը վէ­պը ճանչ­ցաւ Ապ­րիլ ամ­սուան լա­ւա­գոյն գիր­քը։

ԵԹՈՎՊԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Վարդ­գէս Նալ­պան­տեան եւ իր դուստ­րը՝ ի­րա­ւա­բան Գա­յիա­նէ Է­լիզ Նալ­պան­տեան այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան փոխ-նա­խա­րար Վա­հագն Մե­լի­քեա­նի հետ։ Վեր­ջինս կա­րե­ւո­րեց Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քին հետ սերտ կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, հա­մայն­քի պատ­մու­թեան ու ներ­կայ խնդիր­նե­րուն ի­րա­զեկ ըլ­լա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

ԵՏՄ-Ը ԵՒ ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԿՐՆԱՆ ԶԱՐԳԱՆԱԼ ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայ­տա­րա­րեց, թէ «Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի» եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) նա­խա­գի­ծե­րու կա­պակց­ման աշ­խա­տան­քը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ տա­րած­քաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րու շա­հե­րուն։

ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Ե­րեք օր շա­րու­նակ Մար­սէյ­լի մէջ պի­տի ցու­ցադ­րուին հայ դա­սա­կան եւ ար­դի նկա­րիչ­նե­րու քա­նի մը տաս­նեակ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ֆրան­սա­ցի այ­ցե­լուին պի­տի պատ­մեն Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մա­սին:

ՈՒՈՐԼԻՔ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԵՐԵՒԱՆ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք Ե­րե­ւա­նի մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, Նալ­պան­տեան-Ո­ւոր­լիք հան­դի­պու­մը տե­ւեց ըն­դա­մէ­նը հինգ վայր­կեան, սա­կայն ա­նոնք դուրս ե­լան միա­սին՝ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կասպր­չի­կի ու­ղեկ­ցու­թեամբ եւ հե­ռա­ցան ինք­նա­շար­ժով։

ԽՍՏԱԳՈՅՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆԸ

Եւրոպական խորհրդարանը 432 կողմ եւ 94 դէմ քուէով ընդունեց Թուրքիոյ վերաբերեալ ամենամեայ զեկոյցը:
Եւրոպական միութեան նախարար Վոլքան Պոզքըր յայտնեց, թէ ետ պիտի վերադարձնեն փաստաթուղթը՝ 1915-ին կատարուած յղումին պատճառով:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

​Ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ երկ­րի բարձ­րա­գոյն իշ­խա­նու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուին յա­գե­ցած օ­րեր։ Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ հան­դէս կու գան տար­բեր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ մեկ­նա­բա­նե­լով հա­ւա­նա­կան զար­գա­ցում­նե­րը։

Էջեր