Լրահոս

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԷՔԿԷՕԶԵԱՆԻ ԹՐՔԵՐԷՆԻ ԹԱՆՐԳՄԱՆՈՒԱԾ «ՓԱԽՉՈՂ ՔԱՂԱՔ» ՎԷՊԸ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ՝ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԳՐԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ահ­մէտ Համ­տի Թան­փը­նա­րի ա­նու­նը կրող Իս­թան­պու­լի գրա­կան փա­ռա­տօ­նը այս տա­րի կը կա­յա­նայ 4-8 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ՝ «Քա­ղաք եւ սահ­ման­ներ» կար­գա­խօ­սով։ Ի շարս բազ­մա­թիւ գրող­նե­րու, այս տա­րի փա­ռա­տօ­նին կը մաս­նակ­ցի նաեւ Ե­րե­ւա­նէն Յով­հան­նէս Թէք­կէօ­զեան, ո­րու «Փախ­չող քա­ղաք» վէ­պը թրքե­րէ­նով ալ տպագրուած էր «Այ­րըն­թը» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի թարգ­մա­նու­թեամբ։

ՆԱԽԱՐԱՐ ՎՈԼՔԱՆ ՊՈԶՔԸՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽԱՃԱՇ՝ ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՄԷՋ

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան գծով նա­խա­րար Վոլ­քան Պոզ­քըր, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած է ե­րես­փո­խա­նու­թեան թեկ­նա­ծու, յա­ռա­ջի­կայ խորհրդա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Սկիւ­տա­րի շրջա­նի փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ հա­մախմ­բուե­ցաւ նա­խա­ճա­շի սե­ղան­նե­րու շուրջ։ Սկիւ­տա­րի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան զբօ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս նա­խա­ճա­շը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Սկիւ­տա­րի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վար Հա­լիտ Հը­զըր եւ նոյն մաս­նա­ճիւ­ղի փոք­րա­մաս­նու­թեանց գծով պա­տաս­խա­նա­տու Նուր­ճան Ալ­թըն։

ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՈՒ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ

Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորներուն զարմանք կը պատճառեն այն երկիրները, որոնք չեն ճանչնար Արցախի ընտրութիւնները:
Եդուարդ Նալպանտեան. «Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ապացուցանեց իր ճակատագիրը տնօրինելու վճռականութիւնը»:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄՕՏ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆԸ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Պեսս յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ առ­կայ խնդի­րը կեդ­րո­նա­ցած է միակ օ­րուան մը վրայ, սա­կայն կա­րե­ւո­րը ա­նոր լու­ծուիլն է։  Ե­րէկ, Դի­ւա­նա­գի­տա­կան թղթա­կից­նե­րու միու­թեան ան­դամ լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը կար­ծիք­ներ ար­տա­յայ­տած է Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գի զա­նա­զան նիւ­թե­րուն շուրջ։

ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԳԱՆԱՏԱ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Գա­նա­տա, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ 2015-ի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած շարք մը ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու, նաեւ շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քի շրջա­նակ­նե­րուն հետ։ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու տե­ղա­կան յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ նաեւ Մոն­րէա­լի քա­ղա­քա­պետ Տե­նի Կո­տէ­րի կող­մէ։

ԱՐԺԷՔՆԵՐ ԵՒ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ

«Հայ մշակոյթը ի՞նչ ապագայ ունի Թուրքիոյ եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի մէջ»:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան շաբաթավերջին ասուլիսի մը մասնակցեցաւ Ժընեւի 29-րդ գրքի եւ մամլոյ միջազգային տօնավաճառին շրջագծով բացուած Հայաստանի տաղաւարին մօտ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Գեր­մա­նիա։ Ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տիւ­սել­տորֆ եւ Տորտ­մունտ քա­ղաք­նե­րուն մէջ, ուր մէկ­տե­ղուե­ցաւ թրքա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թեան եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը վե­ցե­րորդ ան­գամ փու­թաց քուէա­տու­փի մօտ՝ ընտ­րե­լու հա­մար երկ­րի խորհրդա­րա­նին կազ­մը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ կը քննարկուի ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու մա­սին շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ մշա­կուած է եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ներդ­րու­մա­յին եւ գոր­ծա­րար նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման, ա­ռեւտ­րատնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման նպա­տա­կով։

Էջեր