Արխիւ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի վերա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան այս ա­ռա­ւօտեան կա­նուխ ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նէն ժա­մա­նեցին Իս­թան­պուլ։ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) կրթա­կան յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով ա­նոնք դի­մա­ւո­րուե­ցան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէ­քի կող­մէ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան եւ «Վի­վա­սել» ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ռալֆ Եի­րի­կեան նա­խըն­թաց օր «Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

Տար­րա­կան կրթու­թե­նէն միջ­նակարգ անց­նե­լու ուղ­ղեալ կեդ­րո­նա­կան հա­սա­րա­կաց քննու­թեան՝ TEOG-ի շրջագ­ծով, «Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան յե­ղա­փո­խութեան պատ­մու­թիւն եւ Ա­­թա­թիւր­քա­կա­նու­թիւն» ա­­ռար­կա­յի հար­ցում­նե­րուն շրջագ­ծով ա­շա­կերտ­­նե­րուն ուղ­ղուած է հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ հար­ցում մը, ինչ որ այ­սօր ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

​ԵՄ-ի Արեւելեան գործընկերութեան մասնակից երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու հաւաքը:
Եդուարդ Նալպանտեան եւ Կէորկի Քվիրիքաշվիլի Թիֆլիզի մէջ քննարկեցին տարածքաշրջանի հրատապ խնդիրները:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ վեր­ջին օ­րե­րու խտա­ցեալ շփում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ այ­ցե­լեց Մոս­կուա, ուր Քրեմ­լի­նի պա­լա­տէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

​Էրտողան միջազգային յառաջատար հեռուստակայաններէն հանդէս եկաւ վճռական յայտարարութիւններով:
«Ներողութիւն պիտի չխնդրենք Մոսկուայէն, թող մեր ներողամտութիւնը խնդրեն անոնք, որոնք խախտեցին մեր օդային մարզը»:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 27, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­րոյն աշ­խար­հա­հա­յեաց­քով ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ մը հա­սած է այ­սօր։ Այ­սօ­րուան ե­րի­տա­սար­դը բո­լո­րո­վին տար­բեր տե­սա­րան մը կը պար­զէ ան­ցեա­լի ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին նկատ­մամբ։ Զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նանք ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեր նա­խորդ խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն մէջ անդ­րա­դար­ձանք ճշմա­րիտ կո­չու­մի զգա­ցու­մին, եւ ը­սինք թէ՝ «կո­չու­մի զգա­ցում»ը պէտք չէ՛ շփո­թել պա­հանջ­քով, ստի­պո­ղա­կան կամ հար­կադ­րա­կան պայ­ման­նե­րով կա­տա­րուած ծա­ռա­յու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու՝ ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս կը հասկցուին որ­պէս «աս­պա­րէ­զի փո­փո­խու­թիւն»՝ ա­ւե­լի լաւ դիրք մը ու­նե­նա­լու, ա­ւե­լի լաւ եւ դիւ­րին ապ­րե­լու հա­մար։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ԵԵՔ-ի գործադիր մարմինը տարեկան ժողովը կը գումարէ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կանգ առաւ քրիստոնեաներու աշխոյժ գործակցութեան, էքիւմենիք եւ միջկրօնական երկխօսութիւններու իրականացման կարեւորութեան վրայ՝ համոզուած ըլլալով, որ այդ բոլորը կրնան նպաստել աշխարհի առկայ աղիտալի երեւոյթներու յաղթահարման:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ա­նակն­կալ լա­րուա­ծու­թիւ­նը յղի է մտահո­գիչ բար­դու­թիւն­նե­րու, ե­թէ ժամ ա­ռաջ չյաղ­թա­հա­րուի ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տը։ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ բոյն դրած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած է, որ ոչ միայն սպառ­նա­լի­քի տակ է Մեր­ձա­ւոր ու Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը, այլ նաեւ ա­նո­րո­շու­թիւն մը ստեղ­ծուած է ընդ­հան­րա­պէս մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան հան­դի­սու­թիւն մը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեան։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուին՝ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան իր գլխա­ւո­րու­թեամբ ձե­ւա­ւոր­ման կա­պակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մը եւ Ազ­գա­յին երկ­րա­գոր­ծու­թեան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պե­ցին երկ­րի ե­րի­տա­սար­դու­թեան ուղ­ղեալ հա­ւա­քոյթ մը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ գիր­քեր հրա­տա­րա­կել իր «Ար­­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն։ Այս ամբող­ջին մէջ, որ­պէս տաս­նե­րորդ հա­տոր լոյս տե­սաւ մե­ծա­նուն ար­մա­շա­կա­նի մը՝ Ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատրիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Սրբու­հի Սան­դուխտ Կոյ­սին թռչնիկ­նե­րը» ըն­դար­ձակ պատ­մուած­քը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տարեկան նուիրահաւաքման արշաւը այսօր տեղի կ՚ունենայ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Համազգային հանգանակութեան շարժում:
Այս տարի «Մեր տունը» կարգախօսով կազմակերպուած թելեթոնին հասոյթը պիտի յատկացուի բազմազաւակ ընտանիքներու բնակարանի կարիքը դիմագրաւելու նպատակին: Եւրոպայի աւանդական ֆոնեթոնի արդիւնքով ապահովուած միջոցներն ալ պիտի ուղղուին նոյն նպատակին:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Սա նո­րան­շա­կան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան այ­ցե­լու­թիւնն է՝ Թուր­քիոյ 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մի հաս­տա­տու­մէն ան­միջա­պէս վերջ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալպան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թիֆ­լիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ան ներ­կայ կը գտնուի Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րին մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ան­պաշ­տօն բնոյ­թով հան­դիպ­ման։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիս­լաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Փա­րի­զի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լը։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը աշ­խա­տան­քա­յին ընթ­րիք մը ու­նե­ցան Է­լի­զէի պա­լա­տին մէջ, նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ միաս­նա­բար յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցին Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չու­թեան զո­հե­րուն նկատ­մամբ։

Էջեր