Արխիւ

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016

Հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րէն Շէյքս­փի­րի մա­հուան 400-ա­մեա­կին շրջագ­ծով վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յո­բե­լե­նա­կան հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Բրի­տա­նա­կան խոր­հուր­դի տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրանսայէն՝ Օ-տը-Սենի նահանգային խորհուրդի նախագահ Փաթրիկ Տեւեճեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւն մը վերջերս այցելեց Հայաստան:
2008 թուականէն ի վեր արդէն աւելի քան 4.2 միլիոն եւրօ ներդրում կատարուած է այս մարզին համար, որու 63 համայնքներէն 24-ը սահմանամերձ է:

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու մէջ, տար­բեր դա­ւա­նանք­նե­րու՝ մրկտուած ուղ­ղա­փառ եւ կա­թո­ղի­կէ քրիս­տո­նեա­նե­րու մի­ջեւ «խառն ա­մուս­նու­թեան» պա­րա­գա­ներ կը ներ­կա­յա­նան բա­ւա­կան յա­ճա­խա­կի կեր­պով։ Ա­սի­կա ա­մու­սին­նե­րուն եւ հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րուն յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւ­նը կը պա­հան­ջէ։

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016

Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին մա­տու­ցուե­ցաւ ամ­րան շրջա­նի ա­ռա­ջին Ս. Պա­տա­րա­գը։ Օ­րուան պա­տա­րա­գիչն էր Կղզեաց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ Ռո­պէր Սրկ. Քիւ­չիւ­քաք­պու­լու­թի։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կին ձօնուած ներ­կայ յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան շրջա­նա­ւարտ­նե­րու օ­րը։ Այս տա­րի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին զու­գա­դի­պած տա­րե­կան հա­ւա­քը ու­նե­ցաւ ար­տա­սո­վոր փայլ մը։ Տնօ­րէ­նու­հի Այ­տա Գա­յաէ­րի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ օ­րուան յայ­տա­գի­րը, ո­րուն տե­ւո­ղու­թեան Սկիւ­տա­րի եր­բեմ­նի Ներ­սէ­սեան-Եր­մո­նեան վար­ժա­րա­նի 50-ա­մեայ յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­ներն ալ ստա­ցան յու­շա­նուէր­ներ

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ յատ­կան­շա­կան օր մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քին առ­թիւ։ Դպրո­ցի պար­տէ­զին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նար­կը ան­ցաւ խրախ­ճան­քի մը մթնո­լոր­տով։ Զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուե­ցան դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս, ինչ որ ան­բա­ցատ­րե­լի զգա­ցում­ներ առ­թեց ի­րենց։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ խան­դա­վառ ե­րե­կոյթ մը, որ 2015-2016 շրջա­նին կազ­մա­կեր­պուած գե­ղա­րուես­տի դա­սըն­թացք­նե­րուն մաս­նա­կից փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւնն էր։ Ա­նոնք ի­րենց յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Էսաեան վարժարանի շրջանաւարտներուն տարեկան հաւաքը հերթական անգամ առիթ հանդիսացաւ զանազան սերունդներէ սաներու ոգեւոր համախմբման:
Բաժակի օրուան եռօրեայ բազմակողմանի ծրագիրը կը գործադրուի բարձր տրամադրութեան մթնոլորտին մէջ՝ դպրոցի խոր աւանդութիւններու վերակենդանացումով:

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Պաքըրգիւղի թաղային խորհուրդը կը ջանայ արդիւնաւէտօրէն արժեւորել Տատեանի նախկին շէնքը:
Իսթանպուլի երեսփոխան Սելինա Տողանի նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուեցաւ կարծիքի փոխանակումներու ձեւաչափով հաւաքոյթ մը: Ատենապետ Մեսուտ Էօզտեմիր ընդգծեց ծախսերու անհամեմատ յաւելումը: Ժողովականները կոչ ուղղեցին՝ որպէսզի Օրթագիւղի թաղային խորհուրդը հրաժարի քմահաճ նախընտրութիւններէ ու միջոցները բաժնէ արդարօրէն:

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Ե­րէկ, Պո­մոն­թիի «Իւչ­կէն» գե­ղա­րուես­տից աշ­խա­տա­նո­ցին մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­վեր­ջի խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Այս ա­շխատանոցի մօտ հինգ տա­րե­կա­նէն սկսեալ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ ան­ձե­րու հա­մար կը կազ­մա­կեր­պուին դա­սըն­թացք­ներ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Սոփ­րա­նօ Գա­րին Պոզ­քուրթ եւ թե­նոր Պիւ­լենտ Քիւ­լէք­ճի ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կան «Ֆու­լիա» գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ։ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մըն էր այս մէ­կը, ո­րուն հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րուի լէօ­սե­միէ տա­ռա­պող ե­րա­խա­նե­րու։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Մինչեւ ամսավերջ հրապարակի վրայ պիտի ըլլայ «İstanbul’un Gizlisi Saklısı» գիրքը:
Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ ներկայացուած գործը կը ցոլացնէ քաղաքիս ուրոյն երդիքները:

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով կը դի­մագ­րա­ւէ հեր­թա­կան մար­տահ­րա­ւէ­րը։ Այս խնդի­րը պատ­ճառ դար­ձած է, որ դար­ձեալ լա­րուա­ծու­թիւն մը յա­ռա­ջա­նայ երկ­րի մը հետ։ Այս ան­գամ բո­ղոք­նե­րու թի­րախն է Գեր­մա­նիան, ո­րու դէմ ծա­գած հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը կը տա­րա­ծո­ւի ամ­բողջ Եւ­րո­պա­յի վրայ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Չի­նաս­տա­նի ա­ռա­ջին փոխ-վար­չա­պետ Ճան Կաո­լիի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հիւր փոխ-վար­չա­պե­տը ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի Զուարթ­նոց օ­դա­կա­յա­նին մէջ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Փոխ-վար­չա­պետ Վա­չէ Գաբ­րիէ­լեա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ երկ­րի հա­յու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ դի­մագ­րա­ւել ան­բա­ցատ­րե­լի ող­բեր­գու­թիւն­ներ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­լէ­պի մէջ ա­հա­բեկ­չա­կան զի­նեալ խմբա­ւո­րում­նե­րը հրթի­ռա­կո­ծե­ցին հա­յաբ­նակ Նոր Գիւղ թա­ղա­մա­սի բան­ջա­րե­ղէ­նի շու­կան։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Հայաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ հա­մա­ձայ­նած են այս ա­միս նոր հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Միջ­նորդ­նե­րը այս մա­սին տե­ղե­կա­ցու­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն՝ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի եւ Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հետ ան­ցեալ շա­բաթ ի­րենց ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րէն վերջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան դէ­պի Թեհ­րան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ՝ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճեւատ Զա­րի­ֆի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ձեռ­նար­կեց Թեհ­րա­նի իր ծրագ­րի գոր­ծադ­րու­թեան, իսկ այ­սօր կ՚ա­ւար­տէ իր շփում­նե­րը։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Պունտեսթակի կողմէ ընդունուած որոշման ցասումը կը շարունակուի. Հանրապեութեան նախագահը շատ խիստ ոճով արտայայտուեցաւ Գերմանիոյ հասցէին։
Ըստ Էրտողանի, Լեռնային Ղարաբաղի մէջ հայոց կատարած ցեղասպանութեան վկաները ի կեանս են։
Պերլինի մօտ Թուրքիոյ դեսպան Հիւսէյին Ավնի Քարսլըօղլուի մասնակցութեամբ Անգարայի մէջ խորհրդակցութիւններ տեղի կ՚ունենան յառաջիկայ շրջանի քաղաքականութեան առընչութեամբ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ճատ­րա­կի խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Թե­րաք­քի» հիմ­նար­կի դպրոց­նե­րուն կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քին։ Այս տա­րի 25-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը, ո­րու ար­դիւն­քին Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի խում­բը հանդի­սա­ցաւ ա­խո­յեան։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Իր լայն ա­ռու­մով «բա­րե­կա­մու­թիւն» կը ստեղ­ծուի այն ա­տեն՝ երբ մէ­կը իր ինք­նա­մո­լու­թե­նէն եւ անձ­նա­սի­րու­թե­նէն կը պար­պուի եւ կը լե­ցուի դի­մա­ցի­նին ան­ձո­վը, կամ կը նոյ­նա­նայ ա­նոր հետ։ Ար­դա­րեւ ա­մէն ժա­մա­նակ­նե­րու «ոս­կի կա­նոն»ն է՝ վա­րուիլ մէ­կու մը հետ այն­պէս՝ ի՛նչ­պէս որ մարդ կ՚ու­զէ որ ու­րի­շը վա­րուի ի­րեն հետ։

Էջեր