Արխիւ

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ար­դուի­նի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­ւոր բնա­կան ա­ղէտ մը։ Ջրհե­ղե­ղի եւ հո­ղա­սահ­քի հե­տե­ւան­քով բա­ռին բուն ի­մաս­տով ող­բեր­գու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցաւ քա­ղա­քին մէջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ բռնա­րարք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րին մէջ։ Ամ­բողջ եր­կի­րը ցա­սու­մով միա­ցած է ՓՔՔ­-ի դէմ եւ բռունց­քի մը նման կը հա­կազ­դէ ա­հա­բեկ­չու­թեան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­լադ­րու­թեամբ Կի­լիկեան Ա­թո­ռէն խումբ մը միա­բան­ներ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տա­րած­քը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Արցախի սահմանին վրայ կ՚ապրուին բախումներ, որոնք կ՚ուղղորդուին ապատեղեկատուութիւններով:
Երեւան հերքեց Պաքուի պնդումները ու տեղեկացուց՝ թէ Ատրպէյճան տուած է չորս զոհեր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Թոռ­նի­կիս՝ Վա­նա­յին, իր տա­րե­դար­ձին իբ­րեւ նուէր այս տա­րի խա­ղա­լի­քի փո­խա­րէն գնած էի վար­դա­գոյն կող­քով յու­շա­տետր մը, ո­րուն ա­ռա­ջին է­ջին նախ պի­տի ար­ձա­նագ­րէր իր ա­նունն ու մա­կա­նու­նը, ծննդեան թուա­կանն ու ծնած քա­ղա­քը, ա­պա, ըստ մեր ներ­քին հա­մա­ձայ­նու­թեան, ա­մէն ե­րե­կոյ քա­նի մը տող յուշ պի­տի գրէր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ, ընդ­հան­րա­պէս, իր ծո­ցին մէջ կը կրէ ա­ղէ­տա­բեր սեր­մը, որ ա­մէն ինչ կը փճաց­նէ իր գաղտ­նի թոյ­նով, կոյր եւ ծած­կեալ ամ­բար­տա­ւա­նու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Սան Մա­րի­նո­յի մէջ պի­տի կա­յա­նայ ֆրան­սա­հայ բե­մադ­րիչ Ան­րի Վեր­նէօ­յի «Մայ­րիկ» վէ­պի ի­տա­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան շնոր­հան­դէ­սը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Ար­ժան­թի­նի մէջ ա­ւան­դա­կան դար­ձած «Encuentros 2015» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի ժա­մա­նակ յարգան­քի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ե­ղեռ­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Ա­րիւն մաք­րե­լու (տիա­լիզ) փոքր, ա­ժան եւ ար­դիւ­նա­ւէտ սար­քը, ո­րուն հե­ղի­նա­կը գա­նատա­հայ Ա­նիա Փո­ղա­րեանն է, մի­ջազ­գա­յին ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած է։ 

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ պար­գեւատ­րեց վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած Միջ­հա­մալ­սա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մարմ­նա­մար­զի մրցա­շար­քե­րուն մէջ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած հայ մար­զիկ­ներն ու ա­նոնց մար­զիչ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Ան­տիո­քի Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իգ­նա­տիոս Եու­սէֆ Գ. Եու­նան Պատ­րիար­քը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը կը հա­սուն­նայ փուլ առ փուլ։ Ե­րէկ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան Ազ­գա­յին ժո­ղով ու­ղար­կեց սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գի­ծը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ճա­բո­նի դես­պան Էյ­ճի Թա­կու­չի յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մէն տա­րի իր երկ­րէն տա­սը հա­զար հո­գի կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղորդում­նե­րով, ան ը­սաւ, թէ ներ­կա­յիս դես­պա­նա­տու­նը կ՚ու­սում­նա­սի­րէ ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րութիւն­նե­րը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​Սերժ Սարգսեան շաբաթավերջին Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մէջ այցելեց ճամբարներ:
«Աշխարհին մէջ կան շատ մարտահրաւէրներ, որոնք կրնան յաղթահարուիլ համատեղ ուժերով»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն Լի­բա­նան այ­ցե­լող­նե­րը նկա­տած են, որ երկ­րին մէջ խնդրի վե­րա­ծուած աղ­բա­հա­նու­թեան հար­ցը կրնայ քա­ղա­քա­կան տագ­նա­պի վե­րա­ծուիլ: Մինչ 22 Օգոստոս Շա­բաթ ե­րե­կոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան աք­թի­ւիսթ­ներ բո­ղո­քի մեծ հա­ւաք մը կա­տա­րե­ցին Պէյ­րու­թի սրտին վրայ գտնուող վարչապետարանին՝ «Մեծ Սա­րայլ»ին մօտ, ան­դին այ­սօր՝ Եր­կու­շաբ­թի, մայ­րա­քա­ղա­քի բո­լոր փո­ղոց­նե­րուն մէջ ե­րե­ւե­լի պի­տի դառ­նան «աղ­բաբլ­րակ»նե­րը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​Էրտողան այսօր կը տեսակցի Իսմէթ Եըլմազի հետ, ինչ որ կը բնորոշէ նախընտրական շրջանի սկիզբը:
Տավուտօղլու զանազան կուսակցութիւններէ նախարարի թեկնածուներուն առաջարկ պիտի ներկայացնէ անհատական հիմքով:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Սուրիոյ փոքրիկները կը կորսնցնեն իրենց մանկութիւնը…

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս տա­րի 28-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան սթա­ժի ծրա­գի­րը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՏՔԹ. ՆՈՒ­ՊԱՐ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Ջեր­մա­կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ կնքուե­ցաւ Աւստ­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Վիեն­նա­յի մէջ, Ի­րա­նի եւ վեց գեր­պե­տու­թեանց մի­ջեւ, ան­կաս­կած պատ­մա­կան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին, ու­շագ­րաւ դէպք մըն է։ Այդ վեց պե­տու­թիւն­ներն են Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մակեր­պու­թեան Ա­պա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի հինգ մնա­յուն ան­դամ­նե­րը - Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը, Ռու­սաս­տա­նը, Ֆրան­սան, Մեծն Բրի­տա­նիան ու Չի­նաս­տա­նը - ինչ­պէս նաեւ Գեր­մա­նիան։ Այս ա­ռի­թով մաս­նա­կից ե­ղաւ Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը եւս։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Կիւմրիի ոճրագործի դատավարութեան առաջին փուլին լայն արձագանգները կը շարունակուին:
Փաստաբանները կը դժուարանան համոզուիլ, թէ Փերմեաքով առանձին էր Աւետիսեանները սպաննելու ժամանակ:

Էջեր