Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ղօթ­քը կա­րե­լի՞ է «ա­րուեստ» նկա­տել։ Ո­մանք կրնան ա­ռար­կել եւ ը­սել, թէ ա­ղօթ­քը եւ ա­րուես­տը բո­լո­րո­վին տար­բեր ի­րո­ղու­թիւն­ներ են, այն­քան որ կա­րե­լի չէ՛ այս եր­կու­քը միա­ւո­րել եւ ի­րա­րու կցել, քա­նի որ հա­սա­րա­կաց կէտ մը չու­նին ա­նոնք։ Այս ա­ռար­կու­թիւն­նե­րը ըն­դու­նե­լէ կամ մեր­ժե­լէ ա­ռաջ կ՚ար­ժէ ա­նոնց էու­թիւ­նը վեր­լու­ծել։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՄԱԿ-ի միջ­նոր­դու­թեամբ Ժը­նե­ւի մէջ այ­սօր նա­խա­տե­սուած են Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը շրջագայութեան մը ձեռնարկած է դէպի Եւրոպա: Սերժ Սարգսեան շփումներ կ՚ունենայ Յունաստանի եւ Հարաւային Կիպրոսի մէջ, իսկ աւելի վերջ կ՚անցնի Պրիւքսէլ:

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի մուտն ի վի­րա­պին առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Գուզ­կուն­ճու­քի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան նա­խա­գա­հեց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

​Թուրքիա երէկ երեկոյեան հերթական անգամ ցնցուեցաւ մայրաքաղաք Անգարայի սրտին վրայ ապրուած ահաբեկչական վայրագ յարձակման հետեւանքով: Մղձաւանջային դէպքը խլեց 37 անմեղ անձի կեանք, բազմաթիւ վիրաւորներ: Թուրք զինեալ ուժերը դարձեալ ռմբակոծեցին Քանտիլը: Ըստ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի, նման արարքները կը բարձրացնեն պայքարի վճռականութիւնը:

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Շիշ­լիի Լա­տին Կա­թո­լիկ գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցաւ հայ նշա­նա­ւոր ֆե­մի­նիստ­նե­րէն Սրբու­հի Տիւ­սաբ, որ կը հա­մա­րուի մեր կա­նանց շարժ­ման ռահ­վի­րա­նե­րէն։ Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան յա­ջոր­դած շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ իր ո­գե­կո­չու­մը։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին Է­սաեան սա­նուց միու­թեան մէջ հան­դէս ե­կաւ շա­հե­կան բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Գա­րա­կէօ­զեան Տան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մտա­խա­ղե­րը, ո­րոնք այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցան 7-րդ ան­գամ։ «Türk beyin takımı»ի մաս­նա­գի­տա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրագ­րին մաս­նակ­ցե­ցան պոլ­սա­հայ տաս­ներ­կու միջ­նա­կարգ­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ա­ռանց եր­կար մտա­ծե­լու կար­դանք այս թի­ւե­րը, ա­ռանց սխա­լե­լու եւ թո­թո­վե­լու: Ա­սոնք նմոյշ­ներ են եր­կիր­նե­րու պարտ­քի պատ­կե­րէն: Չոր­րոր­դը Հա­յաս­տա­նի պարտքն է:

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

​1920-ա­կան թուա­կան­նե­րուն Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Շի­քա­կօ քա­ղա­քին մէջ խումբ մը ի­տա­լա­ցի ար­կա­ծախն­դիր­ներ հիմ­նե­ցին, կամ ա­ւե­լի ճիշդ պի­տի ըլ­լար ը­սել՝ շա­րու­նա­կե­ցին Սի­կի­լիոյ մէջ ծնունդ ա­ռած «ըն­կե­րու­թիւն» մը՝ տկար մար­դոց «օգ­նե­լու» կամ «պաշտ­պա­նե­լու» պատ­րուա­կով, եւ սկսան տուր­քեր գան­ձել վա­ճա­ռա­տու­նե­րէ:

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Ըն­թեր­ցող­նե­րու լայն շրջա­նա­կը եւ յատ­կա­պէս նո­րա­հաս սե­րուն­դը այն­քան ալ ծա­նօթ չեն ա­նու­նին եւ գոր­ծին ա­կա­դե­մա­կան ­Մի­քա­յէլ ­Թու­մա­նեա­նի, որ կը հան­դի­սա­նայ հիմ­նա­դիրն ու բազ­մա­վաս­տակ վար­պե­տը հայ­կա­կան բու­սա­գի­տու­թեան, նաեւ՝ գիւ­ղատն­տե­սա­կան եւ հո­ղա­գոր­ծա­կան մե­ծան­շա­նակ մշա­կում­նե­րու։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ԼՕ­ԼԱ ԳՈՒՆ­ՏԱՔ­ՃԵԱՆ

Խո­լորձ­ներս տա­կա­ւին ողջ են ու մին­չեւ այ­սօր

Ծաղ­կած մնա­ցին, բայց հի­մա սկսած են

Ի­րենց եր­կար քու­նը մին­չեւ ա­շուն։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Սուրբ Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի «Լո­քալ»ին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին պատ­մա­կան Ա­նի քա­ղա­քին եւ այ­սօ­րուան ա­ւե­րակ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, Սուրբ Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ եւ իր ըն­կեր­նե­րը եւ բազ­մա­թիւ մշա­կու­թա­սէր­ներ։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Քաղաքիս Ֆրանսական պալատի երդիքին տակ մեծարանքի շքեղ հանդիսութիւն՝ ի պատիւ աշխարհահռչակ վարպետին:
«Արա Կիւլէր. Իսթանպուլի առասպել մը» փաստավաւերագրական ժապաւէնին երէկ երեկոյեան կազմակերպուած առաջին ցուցադրութիւնը փայլուն անցաւ:

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց ուխ­տի միա­բան­նե­րէն Տ. Բագ­րատ Վրդ. Պուր­ճէ­քեան յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի սկսի պաշ­տօ­նա­վա­րել Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մեր­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ, «Բա­րեւ» նո­րաս­տեղծ թա­տե­րա­խում­բը թա­փով կը պատ­րաս­տուի իր անդ­րա­նիկ ներ­կա­յաց­ման։ Յայտ­նի ա­րուես­տա­գի­տու­հի Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի բե­մադ­րու­թեամբ այս խում­բը յա­ռա­ջի­կայ ամ­սուան սկիզ­բին հան­դէս պի­տի գայ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» ա­նուն զա­ւեշ­տով՝ հիւ­րըն­կալ միու­թեան բե­մին վրայ։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պահ­քի վե­ցե­րորդ Կի­րա­կին նուի­րուած է Յի­սուս Քրիս­տո­սի «Գալս­տեան» յի­շա­տա­կին։ Ուս­տի նա­խորդ կի­րա­կի­նե­րու խոր­հուրդ­նե­րուն մի­ջեւ կ՚ե­րե­ւի յայտ­նի տրա­մա­բա­նա­կան կա­պակ­ցու­թիւն մը՝ որ Հայ Ե­կե­ղե­ցին յատ­կա­պէս կը յի­շէ եւ կը խորհր­դա­ծէ ա­մէն մէ­կը իւ­րա­քան­չիւր Կի­րա­կիի խոր­հուր­դին մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ «Ռո­սիա Մոլ» ա­ռեւ­տու­րի եւ ժա­ման­ցի կեդ­րո­նը։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պա­տուեց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

1-3 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն Մի­ջի­կը­նի հա­մալ­սա­րա­նի (Տիլ­պոռն) Հա­յա­գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Հա­յե­րը եւ Պաղ պա­տե­րազ­մը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​2009 թուա­կա­նին Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ իր ար­տա­սա­նած խօս­քին ըն­թաց­քին Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա կը մե­ղադ­րէր ա­րաբ­նե­րը, շրջա­նին մէջ տի­րող ա­ղօտ ի­րա­վի­ճակ­նե­րուն ա­նոնց ու­նե­ցած պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ա­ռըն­թեր:

Էջեր