Արխիւ

Հինգշաբթի, Ապրիլ 23, 2015

Ապրիլի 24-ին ընդառաջ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին կը կատարէ պատմական կարգադրութիւն մը:
Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ Միջեկեղեցական Հսկում:
Երեւանի մէջ Վեհափառ Հայրապետին հանդիսապետութեամբ կատարուեցաւ Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ հողօրհնէքը:

 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 23, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին հրաւէրով Հայաստան մեկնած Ղպտիներու Պատրիարքը հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Դեղագործութիւն ուսանելէ վերջ հոգեւոր ասպարէզ նետուած Տ.Տ. Թեւադրոս Բ. մասնագիտացած է փոքրիկներուն կրօնական ուսում ջամբելու նիւթին վրայ: Նորին Սրբութիւնը, որ համաքրիստոնէական ընտանիքէն ներս ունի լուրջ համբաւ, նոր սերունդը կը նտակէ եկեղեցւոյս զարթօնքին գրաւականը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րուած հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րուն բե­րու­մով։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու շփման գծի հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ նա­խորդ գի­շեր (Ապ­րի­լի 20-21) ժա­մը 05.15-ի սահ­ման­նե­րուն՝ պա­տա­հե­ցան բա­խում­ներ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

Թէ՛ Թուրքիա եւ թէ Հայաստան կը պատրաստուին Ապրիլի 24-ին, մինչ միջազգային ընտանիքն ալ կը շարունակէ յայտարարութիւնները հայկական հարցին շուրջ:
Նախագահ Օպամա անփոփոխ կը պահէ իր դիրքորոշումը:
Անգարայի եւ Երեւանի ղեկավարութիւնները աստիճանաբար կը կեդրոնանան ներկայ օրերուն համար նախատեսուած ծրագիրներու գործադրութեան վրայ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տե­ղա­կան մա­մու­լը ո­ղո­ղուած է հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ նիւ­թե­րով։ Այդ ամ­բող­ջէն ան­մասն չէ նաեւ թրքա­հա­յու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս միշտ, հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցին վրայ ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծե­լու հնա­րա­ւո­րու­թե­նէն զուրկ ըլ­լա­լով հան­դերձ մեր հա­մայն­քին գո­յու­թեան փաս­տը կը շեշ­տադ­րուի՝ նշա­նա­կու­թեան ուռճա­ցու­մով։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լէ աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պե­տե­րը։ Ե­րէկ, այս ծի­րէն ներս Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին ժա­մա­նե­ցին Ան­տիո­քի եւ Հա­մայն Ա­րե­ւել­քի Պատ­րիարք Տ.Տ. Եփ­րեմ Բ. եւ Մա­րո­նիտ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռաջ­նորդ Կար­տի­նալ Ալ Ռա­յի Պութ­րոս։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ ըն­դու­նե­լու «Հայ­ճար»ի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ, Սե­ւան Յա­կո­բեան եւ Ա­րէտ Ճա­նի­կեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի «Մրջիւն­ներ»ուն ըն­թերց­ման տօ­նը, ո­րով ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Փոք­րիկ­նե­րը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան ճոխ յայ­տագ­րով մը, ո­րու գոր­ծադ­րու­թեան բո­լոր փու­լե­րուն ար­ժա­նա­ցան ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

Եւրոմիութեան գծով նախարարը 2015-ի մթնոլորտին մէջ երէկ յետմիջօրէին այցելեց Սամաթիա:
Վոլքան Պոզքըր կառավարութեան սէրը փոխանցեց Թուրքիոյ հայ համայնքի անդամներուն:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­տե­լու­թիւ­նը, մարդ­կա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վնաս պատ­ճա­ռող, ա­նոնց մշա­կու­մը կա­սեց­նող, ա­նոնց աճ­ման ար­գելք հան­դի­սա­ցող «ա՛խտ» մըն է։ Ե­թէ ո՛չ մարմ­նա­կան, այլ՝ բա­րո­յա­կան ախտ մը, հի­ւան­դու­թի՛ւն մըն է ա­տե­լու­թիւ­նը…։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լարա Ահարոնեան եւ իր ամուսինը՝ Րաֆֆի Նիզիբլեան Հայաստանի մէջ գործունէութիւն կը ծաւալեն ընկերային տեսանկիւնէն շատ կարեւոր բնագաւառէ մը ներս:
«Մենք աշխատանք կը տանինք սեռերու հաւասարութեան ուղղութեամբ, որովհետեւ օրէնքները հաւասարութիւն կը նախատեսեն բոլորին համար, բայց իրականութեան մէջ ամէն մարդու համար չկան հաւասար հնարաւորութիւններ»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ կրնայ կար­դալ ու կար­դա՜լ եւ ու­սում­նա­կան աս­տի­ճան­ներ ստա­նալ եւ բարձ­րա­նա՜լ ու բարձ­րա­նա՜լ, մարդ կրնայ հո­գե­ւոր մար­զի մէջ ալ բարձր դիր­քե­րու հաս­նիլ, աս­տի­ճան­նե­րու տի­րա­նալ, գիտ­նա­կա­նի կամ հո­գե­ւո­րա­կա­նի հո­վեր առ­նել. «մե՛ծ» ըլ­լալ, եւ տա­կա­ւին կրնայ «քա­ռա­կու­սի գլուխ» մը ու­նե­նալ՝ կար­ծա­տես ու նեղ­միտ մնալ, մէկ խօս­քով՝ հմտու­թիւն չու­նե­նալ…։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը ԺԱՄԱՆԱԿ-ին մասնաւոր յայտարարութիւններ ըրաւ՝ Ապրիլի 24-էն վերջ ընտրութեան հարցին առընչութեամբ ծրագրուած նախաձեռնութիւններուն կապակցութեամբ։
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի բացատրութիւններով, առաջին հերթին Ներքին գործոց նախարարութեան եւ Իսթանպուլի կուսակալութեան պիտի ներկայացուի մշակուած կանոնադրութեան նախագիծը, որու հաստատման հիման վրայ պիտի ընտրուի աթոռին նոր գահակալը։
Ըստ Նորին Սրբազնութեան, Պատրիարքարանի պաշտօնական կարգավիճակի սահմանման առկայ խնդրին յաղթահարման սպասման մէջ անհրաժեշտօրէն կ՚առնուին միջանկեալ քայլեր եւ այդ կարգադրութիւններուն ծիրին մաս կազմէ «Յովակիմ 1461» նորաստեղծ հիմնարկը, որ պիտի կարենայ ընդունիլ կտակներ։

 

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յայտ­նի ու հա­մակ­րե­լի ե­րա­ժիշտ Ար­թօ Թունչ­պո­յա­ճեա­նի հա­մեր­գը։ Ինչ­պէս միշտ, այս ան­գամ եւս իր ե­լոյ­թը ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Ի­րա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Հո­սէին Տեհ­ղան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պա­քու։ Ան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թե­նէն յա­ռա­ջա­տար դէմ­քե­րու հետ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

2015-ի ոգեկոչումներու ծրագրին շրջագծով նախատեսուած գլխաւոր ձեռնարկները կը սկսին այս երեկոյեան։
Վիգէն Սարգսեան մանրամասն ներկայացուց 100-րդ տարելիցին առթիւ նախատեսուած բազմակողմանի ծրագիրը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Կառավարութիւնը այս տարի եւս վարչապետի մակարդակով յայտարարութիւն մը ըրաւ Ապրիլի 24-ին ընդառաջ։
Էրտողանի գլխաւորութեամբ Պեշթեփէի մէջ գումարուած նախարարաց խորհուրդի նիստին ժամանակ եւս քննարկուեցաւ հայկական հարցը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Տ.Տ. Թեւադրոս Բ. Պատրիարքը ժամանեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը երէկ «Հրաշափառ»ի արարողութեամբ դիմաւորեց իր հոգեւոր եղբայրը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած է ա­րաբ­կիր­ցի հա­յոց ըն­տա­նե­կան ընթ­րի­քը։ Հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կած են Օն­նիկ Նալ­պանտ­ղա­զա­րօղ­լու եւ Ժը­նեւ Քիւրք­ճիւ Ա­նա­տոլ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տու­նէն Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նը եւ վար­ժա­րա­նի Մա­տա­կա­րար մարմ­նէն Սօ­նա Մոր­պո­յա­ճըն։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը այս տա­րի եւս կը պատ­րաս­տուի ի­րա­կա­նաց­նել ա­ւան­դա­կան խա­ւի­ծի օ­րը, ո­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կ՚ըն­թա­նան թա­փով։

Էջեր