Արխիւ

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻ­ՒՔ

Ապրիլ.
Առանց աղմուկի - առանց հոգի - առանց վշտի

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­լիս 4-էն 5-ի լուս­ցող գի­շե­րը, 107 տարի ա­ռաջ, մեր աշ­խար­հէն առ­յա­ւէտ բաժ­նո­ւե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մե­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ Մի­սաք Մե­ծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908)։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան Լոն­տոն կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով տե­սակ­ցե­ցաւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Անգ­լիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Եւ­րո­միու­թիւ­նը այս տա­րուան հա­մար 6 մի­լիոն եւ­րօ դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն փո­խան­ցեց Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան՝ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան եւ գիւ­ղա­կան շրջան­նե­րու զար­գաց­ման նպա­տա­կով։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ե­րէկ հեր­թա­կան բո­ղո­քի ցոյ­ցը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման դէմ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ այս տա­րի եւս ամ­րան շրջա­նին վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­ներ կազ­մա­կեր­պուած են սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­նե­րու հա­մար։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ կը շա­րու­նա­կուի հա­ցա­դու­լը այն ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, ո­րոնք կը բո­ղո­քեն Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման դէմ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Ա­մե­րի­կա­ցի յայտ­նի մե­ներգ­չու­հի Պեթ Հարթ վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ռու­սաս­տան։ Ու­ֆա­յի մէջ ան կը մաս­նակ­ցի ՊՐԻՔՍ-ի, Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) եւ Շան­հա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան գա­գա­թա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան այս օ­րե­րուն այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Լոն­տոն։ Իր կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն ու­նե­ցած է բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Ցեղասպանագէտներու միջազգային ընկերակցութեան 12-րդ համաժողովը տեղի կ՚ունենայ Երեւանի մէջ:
«20-րդ դարու ցեղասպանութիւններու համեմատական վերլուծութիւն» խորագրեալ գիտաժողովի բացման հանդիսաւոր նիստը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի երդիքին տակ: Սերժ Սարգսեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Հայաստանի Ազգային արխիւը պիտի հրատարակէ «Հայ եկեղեցւոյ կալուածները Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ» երկլեզու աշխատութիւնը:
Տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանի բացատրութիւններով, կան նաեւ սեփականութեան վկայականներ, որոնք ժամանակին տրուած են եկեղեցապատկան հողերու եւ կալուածներու համար:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­րե­նակ­ցա­կան կամ ազ­գակ­ցա­կան աս­տիճան եւ կամ պորտ կ՚ա­նուա­նուի՝ մէ­կու մը կա­պը միւ­սի հետ ծննդեամբ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վիթխարի գիտակրթական նախագիծ մը, որ կ՚առանձնանայ իր ծաւալով եւ կարեւոր հեռանկարներ կը խոստանայ երկրի ապագային համար:
Հիմնարկի խորհուրդի անդամներէն Մհեր Պեքարեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի «Շու­շի» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լեն Ե­րե­ւան։ 

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Գա­նա­տա­հայ հա­մայն­քի սի­րուած ու յար­գուած ե­րէց սե­րուն­դի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն Տքթ. Ար­թօ Տէ­միր­ճեան վեր­ջերս պար­գե­ւատ­րուած է Քէ­պէ­քի Ա­տամ­նա­բոյժ­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Մի­ջազ­գա­յին Ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Թո­մաս Պախ եւ եւ­րո­պա­կան Ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Փաթ­րիք Հի­քէ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի այ­ցե­լեն Ե­րե­ւան՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հա­յաս­տա­նի Ո­ղիմ­պիա­կան ազ­գա­յին կո­մի­տէի հիմ­նադ­րու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը ե­րէկ քուէար­կեց հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ նա­խա­գիծ մը, որ պատ­րաս­տուած էր երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​Ալֆորվիլի «Գէորգ Արապեան» վարժարանի հանդիսաւոր բացման արձագանգները կը շարունակուին։
Փարիզի հայաշատ արուարձանին մէջ կեանքի կոչուած ծրագիրը՝ ամէնօրեայ աշխատանքի արդիւնք։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը շարունակեն քննարկումները:
ԱՄՆ պատրաստակամ է աշխատանքը շարունակելու համար Ռուսաստանի եւ Ֆրանսայի հետ:

Էջեր