Արխիւ

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

Ե­փե­սոս պատ­մա­կան քա­ղա­քը ընդգր­կուե­ցաւ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ։ Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար Էօ­մէր Չե­լիք շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղե­կա­ցուց, որ պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թի նկատ­մամբ ի­րենց կող­մէ ըն­ծա­յուած կա­րե­ւո­րու­թեան պտուղ­նե­րը հետզ­հե­տէ կը քա­ղեն։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

Եւ­րո­պա­յի եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ե­րէկ, Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շատ կա­րե­ւոր հան­րա­քուէ մը, ո­րու ար­դիւն­քին ժո­ղո­վուր­դը մեր­ժեց երկ­րին կող­մէ  խստա­պա­հանջ տնտե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մը որ­դեգ­րու­մը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կաս­կա­ծէ վեր է, որ Ամերիկայի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի Ի­րա­նի հետ հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յաց­նե­լու ճի­գե­րը ի­րենց դրա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը պի­տի ու­նե­նան շրջա­նին մէջ, նոյ­նիսկ ե­թէ հա­մա­ձայ­նու­թեան ստո­րագ­րու­մը տե­ղի չու­նե­նայ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հա­մար ձե­ւա­կան ստո­րագ­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու հանգ­րուա­նը վա­ղուց ան­ցած է: Կա­րե­ւո­րը Ի­րա­նը, որ­պէս հա­ւա­տա­րիմ դաշ­նա­կից պատ­րաս­տե­լու գոր­ծըն­թացն է, պայ­մա­նով, որ այդ նոր հանգ­րուա­նին մէջ Թեհ­րան նե­ղու­թիւն չպատ­ճա­ռէ Մոս­կուա­յին:

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

​Սփիւռքեան հայապահպանման պայքարին շրջագծով Փարիզի մէջ կրթական յուսադրիչ խարիսխ մը:
Ալֆորվիլի «Գէորգ Արապեան» վարժարանը բացուեցաւ Ֆրանսայի եւ Հայաստանի վարչապետներուն մասնակցութեամբ: Բարձրաստիճան եկեղեցականներու կողմէ կատարուեցաւ օրհնութեան կարգ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

«Քո­թոթ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը Փա­րի­զի մէջ հրա­տա­րա­կած է Յաս­միկ Շա­հի­նեա­նի «Այն օ­րը, երբ…» ման­կա­կան հա­տո­րը, ո­րուն նկա­րա­զար­դում­նե­րը կա­տա­րած է Տա­ւիտ Փին­թոր։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

​Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին ապրուեցաւ արտասովոր ոգեւորութիւն:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը տեսակցեցաւ ՀԵԵՄ-ի պատգամաւորներուն հետ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը ամ­րան ար­ձա­կուր­դի ներ­կայ շրջա­նին թա­փով կը պատ­րաս­տուի 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նին։ Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն ներս ներ­կա­յիս վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին՝ ֆի­զի­քա­կան պայ­ման­նե­րը կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տու­թեան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րով եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նը։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ, «Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան» Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր օր մը։ «Կրթու­թեան կա­ռա­վա­րում» մաս­նա­գի­տու­թեան մա­գիստ­րոս­նե­րու շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դի­սու­թեան առ­թիւ ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հայաստանի չորրորդ միջազգային բժշկական համագումարը երէկ եզրափակուեցաւ:
Սարգսեան կարեւորեց սփիւռքեան մասնագէտներու ներդրումը՝ երկրի առողջապահական համակարգի զարգացման գծով:

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Վեր­ջին օ­րե­րուն Ե­գիպ­տո­սի Սի­նա նա­հան­գին մէջ ար­ձա­նագ­րուած դէպ­քե­րը կրնան բա­ւա­կան բարդ ի­րադ­րու­թիւն ստեղ­ծել զօրավար Ապ­տըլֆաթ­թահ Ալ Սի­սիի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար: Երկ­րին մէջ իշ­խա­նա­զուրկ ե­ղած եւ մա­հուան դա­տա­պար­տուած նախ­կին նա­խա­գահ ՝ Մու­համ­մէտ Մուր­սիի բան­տար­կու­թենէն ի վեր այս մա­կար­դա­կի ծանր բա­խում­ներ չեն գրանցուած:

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

​Ռուսաստան Հայաստանի հետ կը բանակցի հրթիռային համակարգերու վաճառքի շուրջ:
Մոսկուայի ռազմաթեքնիկ համագործակցութեան բնագաւառի աղբիւրներուն ուշագրաւ պնդումները:

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ­կա­յին կեան­քին մէջ ա­նի­րաւ­ներ կը քա­լեն մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, իսկ ար­դար­ներ եւ ի­րա­ւա­ցի­ներ նկուն են ընդ­հան­րա­պէս։ Հին շրջան­նե­րէ ի վեր այս ի­րո­ղու­թիւ­նը չէ՛ փո­խուած՝ չա­րա­միտ­ներ կը յա­ջո­ղին եւ ար­դար­ներ կը ձա­խո­ղին։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ մար­դա­սի­րա­կան ծրագ­րե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս Հա­յաս­տա­նի մէջ գտնուող տասն­վեց հայ ու­սա­նող­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն։ Այդ ու­սա­նող­նե­րը Հա­յաս­տան մեկ­նած են Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Լի­բա­նա­նէն, Ռու­սաս­տա­նէն եւ Ֆրան­սա­յէն։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­լիք «Ոս­կէ ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին 12-րդ շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նի բաց­ման մնա­ցած է շատ քիչ ժա­մա­նակ։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Լոս Ան­ճե­լը­սէն Վար­դան եւ Սի­րա­նոյշ Գէոր­գեան­նե­րը, ո­րոնք տեղ­ւոյն հա­մա­նուն պա­րի ա­կա­դե­միոյ հիմ­նա­դիր­ներն են։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ ըն­դու­նեց ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ շար­ժան­կա­րի բե­մադ­րիչ հան­գու­ցեալ Ան­րի Վեր­նէօ­յի որ­դին՝ Փաթ­րիք Մա­լա­քեա­նը, ո­րուն հետ էր նաեւ ֆրան­սա­հայ գոր­ծա­րար Ռե­նի Մե­քե­նե­ճեան։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ջան­քե­րով ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը կա­նո­նա­ւոր թա­փով կը շա­րու­նա­կուին ամ­բողջ երկ­րէն ներս։ Այս շրջագ­ծով կա՛մ կը վե­րա­նո­րո­գուին գո­յու­թիւն ու­նե­ցող ճա­նա­պարհ­նե­րը եւ կամ կը կա­ռու­ցուին նո­րե­րը։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ «Տնտե­սա­կան օ­րա­կարգ» խո­րագ­րեալ հա­մա­ժո­ղով մը, ո­րու բա­ցու­մին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան։ Հե­ռուս­տալ­րագ­րող Ար­տակ Ա­լեք­սա­նեա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած բաց­ման նիս­տի միւս ա­տե­նա­խօս­ներն էին նա­խա­րար­ներ՝ Վա­չէ Գաբ­րիէ­լեան եւ Կա­րէն Ճշմա­րի­տեան։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015

Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թիւ­նը կը սգայ Հա­յաս­տա­նի Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան բազ­մա­մեայ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն, «Շախ­մա­տա­յին Հա­յաս­տան» հան­դէ­սի գլխա­ւոր խմբա­գիր Գա­գիկ Յով­հան­նի­սեա­նի մա­հը։ Սա իս­կա­պէս լուրջ կո­րուստ մըն է ճատ­րա­կի աշ­խար­հին հա­մար։ Գա­գիկ Յով­հան­նի­սեան քա­նի մը օր ա­ռաջ մահ­կա­նա­ցուն կնքեց Ե­րե­ւա­նի մէջ, խոր ցաւ յա­ռա­ջաց­նե­լով Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի ըն­տա­նի­քին մօտ։

Էջեր