Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Կի­րա­կի, 24 Յու­լիս 2016-ին, Ե­րե­ւա­նի Թէ­քէեան կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ, Հայ­րե­նի­քի մէջ ՌԱԿ-ի Պա­տա­նե­կան-ու­սա­նո­ղա­կան շարժ­ման մէջ պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող անդրա­նիկ հա­ւա­քը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Ֆրան­սա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ հեր­թա­կան սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեամբ։ Երկ­րի Նոր­ման­տիի շրջա­նի Ռուէն քա­ղա­քէն ներս, Սեն թ՚Է­թիէն-Տիւլ-Ռու­վա­րէ գա­ւա­ռա­կէն ներս «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման եր­կու ան­դամ­ներ յար­ձա­կե­ցան տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Թուր­քիա-Ե­գիպ­տոս առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ Գա­հի­րէի մէջ սկսած է նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մը՝ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Ան­գա­րա-Մոս­կուա ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ, ե­րէկ, Թուր­քիոյ եւ Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցան կա­րե­ւոր քննար­կում­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Ան­ցեա­լին տղոց թե­նի­սի աշ­խար­հի մի­ջազ­գա­յին դա­սա­ւոր­ման պա­րագ­լու­խի դիր­քին վրայ գտնուած սպա­նա­ցի Ռա­ֆա­յէլ Նա­տալ թան­գա­րան մը բա­ցաւ իր հայ­րե­նի Մա­նա­քոր քա­ղա­քին մէջ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ա­րարք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Օ­գոս­տո­սի 9-ին պի­տի այ­ցե­լէ Սեն Փե­թերս­պուրկ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Յայտ­նի պատ­մա­բան Հա­լիլ Ի­նալ­ճըք ե­րէկ կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն՝ հա­րիւր տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր դար­ման­ման տակ էր Ան­գա­րա­յի «Կիւ­վէն» հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ «Սաս­նայ ծռեր» զի­նեալ խում­բին կող­մէ բռնագ­րա­ւուած ոս­տի­կա­նա­տան շուրջ ապ­րուած դէպ­քե­րը կը շա­րու­նա­կեն մնալ Հա­յաս­տա­նի օ­րա­կար­գի թիւ մէկ խնդի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Bloomberg Businessweek-Türkiye շաբաթաթերթին մէջ հարցազրոյց մը՝ Արսէն Աւագեանի հետ:
«Հայաստանի դէմ շրջափակումները բացասաբար կ՚անդրադառնան տարածքաշրջանային համագործակցութեան վրայ»:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​Հանրապետութեան նախագահը տեսակցեցաւ խորհրդարանի կուսակցութիւններու ղեկավարներուն հետ:
Էրտողանի եւ կուսակցապետներուն հանդիպումը տեւեց 2 ժամ 40 վայրկեան: Պատմական հանդիպման արդիւնքին համաձայնութիւն գոյացաւ նոր Սահմանադրութեան մշակման ուղղեալ քայլերուն շուրջ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յո­ռե­տես եւ մո­լո­րա­միտ մար­դիկ կրնան խոր­հիլ եւ ը­սել, թէ՝ տգէ­տը «բա­րի» կ՚ըլ­լայ։ Ա­յո՛, կրնան ըլ­լալ ժա­մա­նա­կաշր­ջան­ներ, ուր դէպ­քեր ան­ներ­դաշ­նակ եւ ի­րա­րու ան­հա­մա­պա­տաս­խան կեր­պով կը պա­տա­հին, եւ մարդ­կա­յին ի­մաս­տու­թիւ­նը կ՚ու­նե­նայ շե­ղում­ներ, սայ­թա­քում­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­հա­բեկ­չու­թիւն Նի­սի մէջ, կան զո­հեր: Յե­ղաշրջ­ման փորձ Թուր­քիոյ մէջ, կան զո­հեր։ Պայթ­յիւն Միւն­խի­նի մէջ, կան զո­հեր: Սեն Փե­թերս­պուր­կի մէջ հան­րա­կառք մը պայ­թած է, կայ զոհ մը: Ե­րե­ւա­նի մէջ զի­նուած մար­դիկ պա­տանդ վեր­ցու­ցած են զի­նուոր­նե­րը, կայ զոհ մը...:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ­ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Ցան­կու­թիւն­նե­րը պա­հանջ­քի մը ար­դիւնքն են։ Կ՚աշ­խա­տինք ու­նե­նալ։ Առ այդ կը մտա­ծենք, կը ծրագ­րենք եւ կ՚աշ­խա­տինք ու նա­յած նիւ­թին կը սպա­սենք ի­րա­գոր­ծու­մին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ

Վեր­ջերս՝ 28 Յու­նի­սին ստա­ցանք Պէյ­րու­թի նշա­նա­ւոր «Շի­րակ» հրա­տա­րակ­չա­տան լոյս ըն­ծա­յած՝ «Շի­րակ Եր­գա­րան 2016»ի յա­տուկ թո­ղար­կու­մը, որ նուի­րուած է մեր մե­ծա­գոյն ա­շուղ, ան­զու­գա­կան Սա­յեաթ-Նո­վա­յի կեան­քին եւ մա­նա­ւանդ ա­նոր ան­մահ եր­գե­րուն ու տա­ղե­րուն, ո­րոնք ա­ռանց չա­փա­զան­ցու­թեան կ՚եր­գուին ա­ւե­լի քան տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, մեր ժո­ղո­վուր­դին գրե­թէ բո­լոր ազ­գա­յին թէ ժո­ղովր­դա­կան ա­ռիթ­նե­րուն:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վար­դան Օս­կա­նեա­նի կար­ծի­քով՝ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող դէպ­քե­րը չեն կրնար ժխտա­կան ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­նալ ար­ցա­խեան շփման գի­ծի ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կին վրայ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա շուրջ տա­սը օ­րէ ի վեր ցնցիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու շա­րան մը կ­­՚ապ­րի։ Պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձա­խող փոր­ձը ե­կած է հիմ­նո­վին փո­խել երկ­րի կլի­ման։ Ա­ռա­ջին օ­րե­րուն խու­ճա­պի եւ տագ­նա­պի տպա­ւո­րու­թիւ­նը, զգա­ցու­մը գե­րակ­շիռ էր։ Երբ ան­ցան օ­րե­րը, բա­ւա­կան կարճ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին սկսաւ գե­րակշ­ռել այն հա­մո­զու­մը, թէ երկ­րին կեան­քը պէտք է փու­թով վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Համայնքային համակրելի բարերարը շաբաթավերջին աչքերը փակեց կեանքին:
Վրթանէս Սաաթճըի մարմինը յառաջիկայ օրերուն քաղաքս պիտի բերուի յուղարկաւորուելու համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի եղանակի պաշտօնական բացման արարողութիւնները անցան խանդավառ մթնոլորտի մէջ:
Կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութիւնները տեղի ունեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հովանաւորութեամբ:

Էջեր