Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Գրիգոր Տինչքայըքճըի մասնակցութեամբ արտադրուած ուշագրաւ ժապաւէն:
Համակրելի դերասանը շարժանկարի աշխարհէն ներս կ՚արձանագրէ ողջունելի վերելք մը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Հնդկաս­տա­նի Մա­հա­րաշտ­րա նա­հան­գին մէջ գտնուող հնա­մե­նի տա­ճա­րը, որ հա­րիւ­րա­մեակ­ներ շա­րու­նակ բաց ե­ղած է միայն տղա­մար­դոց հա­մար, ար­դէն թոյ­լատ­րած է նաեւ ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մուտ­քը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը ծա­նու­ցէ, թէ 1962-ին ծնունդ ա­ռած «Բա­գին»ը այս տա­րի կը թե­ւա­կո­խէ նոր հանգ­րուան մը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-
Հա­յաս­տա­նի կռփա­մար­տի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ներ­կա­յիս Սամ­սու­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի մի­ջազ­գա­յին կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի մը, որ կազ­մա­կեր­պուած է ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, որ­պէս ո­րա­կա­ւոր­ման կամ զտման հանգ­րուան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ շար­ժան­կա­րի յայտ­նի մեկ­նա­բան Ա­լին Թաշ­ճեան վե­րընտ­րուած է Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­պա­ւէ­նի քննա­դատ­նե­րու դաշ­նակ­ցու­թեան (FIBRESCI) ընդ­հա­նուր նա­խա­գահ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Աւստ­րիա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մտա­դիր են մաս­նաա­ւոր սե­փա­կա­նա­տի­րոջ­մէ գնել այն տու­նը, ուր ծնած է նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վար Ա­տոլֆ Հիթ­լէր:

 Ան պի­տի գնուի, որ­պէս­զի տու­նը նա­ցիա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հե­տե­ւորդ­նե­րու հա­մար իւ­րօ­րի­նակ սրբա­տե­ղի չդառ­նայ:


Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Թեհ­րան, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ։ Նա­զար­պա­յեւ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գով։ Եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը գլխա­ւո­րե­ցին պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի հրա­տապ նիւ­թե­րը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Մոսկուա հակամարտ կողմերուն կոչ կ՚ուղղէ, որպէսզի պահպանուի Լեռնային Ղարաբաղի հրադադարը:
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ այցելեց Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութիւն:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ կեան­քը կը վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նին: Տար­բեր աղ­բիւր­ներ կը յայտ­նեն, որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն կամ նոյ­նիսկ ժա­մե­րուն Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը պի­տի ժա­մա­նեն Ստե­փա­նա­կերտ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Թուրքիա­-Սէուտական Արաբիա յարաբերութիւններուն շրջագծով գագաթնային հանգրուան մը:
Հանրապետութեան նախագահ ­Էրտողան ամենաբարձր մակարդակի վրայ կը հիւրընկալէ Սելման թագաւորը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՄՈՎՍԷՍ ԾԻՐԱՆԻ

​Թէեւ հե­լլէ­նա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նու­թեան մէջ գե­ղեց­կու­թեան դի­ցու­հին՝ Աֆ­րո­տի­թէն կը ծնի ծո­վու փրփու­րէն, սա­կայն ա­ւե­լի կա­նուխ շրջա­նին հին յոյ­նե­րը կը հա­ւա­տա­յին, թէ ան՝ «գե­ղեց­կու­թիւ­նը» կը յա­ռա­ջա­նայ թա­րա­խէն: Այ­սինքն՝ ցա­ւէն, ցա­ւի յո­ռե­գոյն տե­սա­կէն:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը ներ­կա­յիս կ՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Գա­րա­կէօ­զեան Տան պար­տէ­զին մէջ նա­խա­տե­սուած է մաս­նա­ւոր ձեռ­նարկ մը՝ որ­պէս­զի հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ըմ­բոշխ­նեն այս խան­դա­վառ յո­բե­լեա­նին, այս յատ­կան­շա­կան հանգ­րուա­նին առ­թած ու­րա­խու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Ամ­բողջ աշ­խար­հէն շուրջ վաթ­սուն կազ­մա­կեր­պու­թիւն իր օգ­նու­թիւ­նը ա­ռա­ջար­կած է սու­րիա­կան Փալ­մի­րա քա­ղա­քի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու վե­րա­կանգն­ման հար­ցին, յայտ­նած է Հոմ­սի նա­հան­գա­պետ Թա­լալ էլ Պա­րա­զի: «­Պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու պահ­պա­նու­թեան վար­չու­թիւ­նը գնա­հա­տած է վնա­սը եւ կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի բազ­մա­թիւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լիբանանահայ արուեստագիտուհի Շողիկ Թորոսեան համերգով մը հանդէս եկաւ Երեւանի մէջ՝ խոր տպաւորութիւն գործելով իր ունկնդիրներուն վրայ:
«Երգը լաւագոյն միջոցն է հոգիներու ջերմացման, մերձեցման, դրական ու լուսաւոր զգացումներու հաղորդման համար»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սա ա­նու­րա­նա­լի ի­րո­ղու­թիւն մըն է, թէ պատ­մու­թեան մէջ «ծի­սա­կան վէ­ճեր» պա­տա­հած են Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ինչ­պէս կը վկա­յեն պատ­մա­կան զա­նա­զան ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ար­դա­րեւ հար­ցը զուտ կրօ­նա­կան մար­զի մէջ տես­նել սխա՛լ է, քա­նի որ ան ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ գետ­նի վրայ՝ ըն­կե­րա­յին փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մա­կար­դա­կով պէտք է դի­տել եւ ըստ այնմ ու­սում­նա­սի­րել։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Գոր­գա­գոր­ծու­թիւ­նը ա­րուես­տի ա­ւան­դա­կան տե­սակ մըն է՝ տա­րա­ծուած Հա­յաս­տա­նի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ, բայց Ղա­րա­բա­ղի գոր­գե­րը ի­րենց իւ­րա­յատ­կու­թեան եւ ճանչ­ցուած ըլ­լա­լու պատ­ճա­ռով կը զա­նա­զա­նուին մնա­ցեալ­նե­րէն:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները շաբաթավերջին ամենաբարձր մակարդակի վրայ հանդիպումներ ունեցան Երեւանի ղեկավարութեան հետ եւ սարքեցին համատեղ մամլոյ ասուլիս մը՝ ամփոփելով իրենց տարածքաշրջանային այցելութիւն:
Հայաստանի իշխանութիւնները եւ միջնորդները քննարկեցին վստահութեան միջոցառումներու շուտափոյթ ներդրման եւ բանակցութիւններու վերսկսման մասին հարցեր:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ՇՈ­ՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒ­ԿԱ­ՍԵԱՆ

1- Շու­շիի մէջ կը գտնուի գոր­գե­րու թան­գա­րա­նը:

2013 թուականի Հոկ­տեմ­բերի 22-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ գոր­գե­րու թան­գա­րա­նի բա­ցու­մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ան­հա­տա­կա­նու­թիւն» իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ՝ անձ­նա­կա­նու­թիւն, ինք­նու­թիւն, իսկ ա­ւե­լի սեղմ ի­մաս­տով՝ զօ­րա­ւոր նկա­րա­գիր։ Ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը ան­ձին ինքն է՝ ի­րեն սե­փա­կան յատ­կու­թիւն­նե­րով ու ե­րե­սով, ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը այս ի­մաս­տով ա՛յն է՝ ի՛նչ որ ան­ձին կը վե­րա­բե­րի, իւ­րա­յա­տուկ է եւ ե­զա­կա՛ն։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

«Յուշամատեան»ի հիմնադիր-տնօրէն Վահէ Թաշճեանի հետ շահեկան տեսակցութիւն մը՝ Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթին մէջ:
Թուայ­նա­ցուած բաց ար­խի­ւը սկսած է դառ­նալ այն վայ­րը, ուր հետզ­հե­տէ կը սկսին հա­ւա­քուիլ եւ հան­րու­թեան մատ­չե­լի դառ­նալ մին­չեւ օրս տու­նե­րու մէջ պա­հուող ըն­տա­նե­կան գան­ձեր:

Էջեր