Արխիւ

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նէն ներս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րէկ, Քնե­սէ­թի Կրթու­թեան ու մարմ­նա­մար­զի յանձ­նա­ժո­ղո­վը քննար­կեց ու հա­ւա­նու­թիւն տուաւ այն նա­խագ­ծին, որ պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր յայտ­նեց, որ գաղ­թա­կա­նաց հար­ցին շուրջ Թուր­քիոյ հետ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կրնայ ձա­խո­ղիլ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Աւստ­րիոյ «Քու­րիէր» թեր­թին մէջ գրի ա­ռած յօ­դուա­ծին շրջագ­ծով անդ­րա­դար­ձաւ այս հար­ցին։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ կ՚ապ­րուի հեր­թա­կան ծանր շրջան մը։ Հա­լէ­պի վե­րա­բե­րեալ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն մեծ մտա­հո­գու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան, սա­կայն ա­րիւ­նա­լի ե­րե­ւոյթ­նե­րը այդ­քա­նով սահ­մա­նա­փա­կուած չեն։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Պինալի Եըլտըրըմ երէկ հանդիպումներ ունեցաւ Քեմալ Քըլըչտարօղլուի եւ Տեւլէթ Պահչելիի հետ:
Նախագահ Էրտողան Ենիգաբուի շաբաթավերջի հանրահաւաքին հրաւիրեց նաեւ ընդդիմադիր ղեկավարները:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Հայաստան եւ Վրաստան կը ջանան զարգացնել իրենց փոխյարաբերութիւնները:
Եդուարդ Նալպանտեան երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ շփումներ ունեցաւ Թիֆլիզի մէջ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ Պին­կէօ­լի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց ա­րիւ­նա­լի նոր ա­րարք մը, ո­րուն հե­տե­ւան­քով վեց զի­նուոր նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ Պին­կէօ­լի օ­դա­կա­յա­նին մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րող ոս­տի­կան­նե­րուն ծա­ռա­յո­ղա­կան ինք­նա­շար­ժը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն դար­ձաւ ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն թի­րա­խը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը վերջնագիր տուաւ զինեալներուն:
«Սասնայ ծռեր»ու երկշաբաթեայ ոդիսականի եզրափակիչ փուլին ոստիկան մը եւս զոհուեցաւ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

​Բարձրագոյն զինուորական խորհուրդին կազմը փոխուեցաւ կառավարութեան որոշմնագրով:
Ժողովրդավարութեան հերթապահութիւնը այս շաբաթավերջին գագաթնակէտին պիտի հասնի Իսթանպուլի մէջ: Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ եւ ՃՀՓ-ի կուսակցապետ Քեմալ Քըլըչտարօղլու այսօր կը տեսակցին՝ 15 Յուլիսէն ի վեր երկրորդ անգամ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ  շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Վրթա­նէս Սաաթ­ճըի փա­ռա­շուք յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։ Այս առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան հա­մայն­քա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու բազ­մա­թիւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ար­տա­յայ­տե­լու ի­րենց վեր­ջին յար­գան­քը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան 50-ամեակին ձօնուած յոբելենական ձեռնարկներու շարքի եզակի փուլէն մին:
Բազմատասնեակ երիտասարդներ գրեթէ ամբողջ օրուան մը տեւողութեան խտացեալ ձեւով շփուեցան հայերէնի հետ՝ բառ-խաղի շնորհիւ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Յա­ճախ կը խօ­սինք եւ խորհր­դա­ծենք կեան­քի մա­սին։ Բնա­կան պէտք է հա­մա­րուի կեան­քին մա­սին այս­քան խոր­հիլ եւ խօ­սիլ, քա­նի որ մար­դուս ա­մէն պա­հը ապ­րում մըն է, այ­սինքն կեան­քի վա­յե­լում։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐ­ՊԻՍ ՀԱՐ­ՊՈ­ՅԵԱՆ

Եր­կար տա­րի­նե­րու ծանր եւ լուրջ աշ­խա­տան­քէ ետք, բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն շրջա­նա­ւարտ ու­սա­նո­ղը, ստա­նա­լէ ա­ռաջ իր բժշկա­կան վկա­յա­կա­նը, գի­տակ­ցա­բար եւ հա­մո­զու­մով կը կա­տա­րէ բժշկու­թեան մե­ծա­գոյն վար­պե­տին՝ Հի­փոկ­րա­տի ուխ­տը, որ կ՚ը­սէ՝

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​Շատ սի­րած եմ թուա­բա­նու­թիւ­նը, մա­նա­ւանդ ճշգրտու­թեան պատ­ճա­ռաւ. ա­ռաձ­գա­կան չէ, ոչ ալ հե­ղու­կա­յին, այլ հաս­տատ: Մէկ ա­ռա­ւել մէկ հա­ւա­սար է եր­կու­քի:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

ՄԱ­ԹԻԿ ԷՊ­ԼԻ­ՂԱ­ԹԵԱՆ

Ժը­նե­ւի մե­ծա­գոյն հրա­պա­րա­կը՝ Փլեն­փա­լէն, յայտ­նի է իր տրա­պի­զա­ձեւ հարթ եւ պարզ կա­ռոյ­ցով, ընդ­հան­րա­պէս հոն կը հաս­տա­տուին այ­ցե­լու կրկէս­ներ կամ լուս­նա­պար­տէզ­ներ: Վեր­ջերս խո­շոր պաս­տառ­ներ զե­տե­ղուած էին եւ­րո­պա­կան ֆութ­պո­լի ա­ւար­տա­կան խա­ղե­րը դի­տող մար­զա­սէր­նե­րուն հա­մար:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անս­պա­սե­լի չէր Վա­րու­ժան Ա­ւե­տի­սեա­նի Կի­րա­կի ե­րե­կո­յեան ը­րած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը: Ան կը յայտ­նէր, որ ի­րենք միա­ձայ­նա­բար ո­րո­շած են վար դնել ի­րենց զէն­քե­րը եւ յանձ­նուիլ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Ըստ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան «Հա­յաս­տա­նի ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան վի­ճա­կը 2016 թուա­կա­նի Յու­նուար-Յու­նի­սին» տուեալ­նե­րուն, ըն­թա­ցիկ տա­րուան ա­ռա­ջին կի­սա­մեա­կին երկ­րին մէջ ծնած է 18 հա­զար 439 ե­րա­խայ, իսկ մա­հա­ցած է 14 հա­զար 306 հո­գի, բնա­կան յա­ւե­լա­ճը կազ­մած է 2.7 տո­կոս:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թիֆ­լիզ՝ Վրաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մի­խէ­յիլ Ճա­նե­լի­ծէի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ե­րե­ւա­նի աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Վրաս­տա­նի բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 1, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Ճո­զըֆ Տան­ֆորտ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան զի­նուո­րա­կա­նը Թուր­քիա ժա­մա­նե­լէ ա­ռաջ տե­սակ­ցե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նիի հետ։

Շաբաթ, Յուլիս 30, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Գիր­քը պայ­քար­նե­րու յա­ջոր­դա­կա­նու­թեանբ օ­ղա­կուած ըն­թացք մըն է՝ յա­նուն յա­ւի­տե­նա­կան կեան­քի ի­րա­գոր­ծու­մի:

Շաբաթ, Յուլիս 30, 2016

​ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Տե­սո­ղա­կան ա­րուես­տի բնա­գա­ւա­ռին մէջ՝ գե­ղան­կար­չու­թիւ­նը հի­նէն ի վեր մե­ծա­պէս գնա­հա­տուած եւ փնտռուած մարզ մը ե­ղած է։ Ա­ւան­դա­կան ըմբռ­նու­մով, գե­ղան­կար­չու­թիւ­նը կ՚ըլ­լայ կտա­ւի վրայ՝ իւ­ղա­ներ­կով կամ ջրա­ներ­կով։

Էջեր