Արխիւ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

​ԲԺԻՇԿ ԿԱՐ­ՊԻՍ ՀԱՐ­ՊՈ­ՅԵԱՆ

Ձայ­նա­լա­րե­րը կը գտնուին խռչա­փո­ղին-խռչա­կին (larynx) մէջ: Ա­նոնց մա­սին խօ­սե­լէ ա­ռաջ հարկ է, որ ամ­փոփ ձե­ւով խօ­սինք խռչա­փո­ղի մա­սին:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՔՀՆՅ. ԴԱՐ­ԲԻ­ՆԵԱՆ

Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ խա­չը ա­նարգ՝ սոս­կում պատ­ճա­ռող գոր­ծիք մըն էր, ո­րուն վրայ մա­հուան դա­տա­պար­տուած չա­րա­գործ­նե­րը կը քա­ւէին ի­րենց յան­ցան­քը։ Սո­վորա­բար եր­կու կտոր փայ­տէ շինուած գոր­ծիք մըն էր զա­նա­զան դիր­քե­րով, ո­րուն վրայ տա­րա­ծե­լով դա­տա­պար­տեա­լը, կը կա­պէին կամ կը գա­մէին զայն մին­չեւ որ մեռ­նէր. եր­կար ժա­մա­նակ մար­մի­նը խա­չին վրայ կը մնար. ոչ ոք ի­րա­ւունք ու­նէր մօտե­նա­լու եւ ա­սի­կա ան­շուշտ իբր ազ­դա­րա­րու­թիւն մար­դոց, որ­պէս­զի ո­ճիր կամ այլ ծանր յան­ցանք­ներ չգոր­ծեն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­լէպ­ցի եր­գիչ Փօլ կ­­՚ապ­րէր մեր հարե­ւա­նու­թեամբ: Ա­նոր ձայ­նը հե­ղե­ղի պէս կը տա­րա­ծուէր Պուրճ Հա­մու­տի բո­լոր հին ու նոր թա­ղա­մա­սե­րու անցքե­րէն: Մեր կեան­քի պատ­մու­թեան մէկ օ­ղակն էր Փօ­լը, ո­րուն չէինք ու­զեր կա­րե­ւո­րու­թիւն մը տալ պարզ ա­նոր հա­մար, ո­րով­հե­տեւ ա­նոր ճա­կ­տին փակցու­ցած էին «Ա­լա թուր­քա» եր­գի­չի պի­տա­կը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

Այս աշնան գործարար ցուցահանդէսներ եւ համաժողովներ տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մասին:
Օտար ձեռներէցները պիտի լուսաբանուին երկրի գործարար կեանքի պայմաններուն եւ հնարաւորութիւններուն շուրջ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

​ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

​Նոր Ուխ­տին խո­րա­նը՝ Յի­սուս Քրիս­տո­սի Խա՛չն է։
Ուս­տի Խա­չէն կը բխին յա­րու­թեան խոր­հուր­դը եւ բո­լոր խոր­հուրդ­նե­րը։ Ե­կե­ղեց­ւոյ կեդ­րո՛նն է խո­րա­նը՝ ո­րուն վրայ Խա­չին զո­հա­բե­րու­մը կը ներ­կա­յա­նայ զա­նա­զան խոր­հուրդ­նե­րու կա­տա­րու­մով՝ ծէ­սով եւ ա­րա­րո­ղու­թեամբ։
Ան միան­գա­մայն Յի­սուս Քրիս­տո­սի Սե­ղանն է՝ դէ­պի հոն հրա­ւի­րուած է Աս­տու­ծոյ Ժո­ղո­վուր­դը։ Եւ կարգ մը ծէ­սե­րու մէջ՝ խո­րա­նը խորհր­դա­նիշն է նաեւ «Գե­րեզ­մա­նին», քա­նի որ Քրիս­տոս ճշմար­տա­պէ՛ս մե­ռաւ եւ ճշմար­տա­պէ՛ս յա­րեաւ։ Ար­դա­րեւ Յի­սուս Իր աս­տուա­ծա­յին փառ­քը կը յայտ­նէ եւ ցոյց կու տայ, թէ Ինք Իր փառ­քին մէջ մտնե­լու հա­մար պար­տի անց­նիլ Խա­չի ճամ­բէն՝ Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։ 

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յի­սուս երբ կը քա­րո­զէր, յա­ճախ կը տես­նէր, թէ ժո­ղո­վուր­դը չէր հե­ռա­նար ի­րենց «նիւ­թա­կան հաս­կա­ցո­ղու­թե­նէն» եւ ար­մա­տա­ցած գա­ղա­փար­նե­րէն, եւ չէր հասկ­ցուեր Իր խօս­քե­րուն եւ վար­դա­պե­տու­թեան ներ­քին ի­մաս­տը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ըստ մեր նախ­նի­նե­րու պատ­կե­րա­ցում­նե­րուն, սկիզ­բը Ծովն էր՝ Ծի­րա­նի Ծո­վը: Ծո­վը կը ծնի աս­տուած­նե­րու ա­ռա­ջին զոյ­գը: Ա­նոնք Ծո­վի մէջ ա­րա­րե­ցին սրբա­զան բլուր-լե­ռը եւ կո­չե­ցին Դուին: Ա­պա Դուի­նի ստո­րո­տը կա­ռու­ցե­ցին ի­րենց կա­ցա­րա­նը, որ կոչուե­ցաւ Գանձ: Ա­նոնց­մէ ծնունդ ա­ռին հզօր աս­տուած­նե­րը:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի հա­ւա­քա­կա­նի ա­ւագ մար­զիչ Լե­ւոն Ջուլ­ֆա­լա­կեան Ե­րե­ւա­նի մէջ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­լով ամ­փո­փեց Ռիո­յի Ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւէն ներս ա­մէն տա­րի շուրջ 200 հա­զար թերթ փաս­տա­թուղթ կը թուայ­նա­ցուի։ Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւի տնօ­րէն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բեան սար­քեց մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րու ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց՝ թէ մօ­տա­ւոր հա­շուարկ­նե­րով 350 մի­լիոն փաս­տա­թուղթ ի պահ դրուած է ի­րենց մօտ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Լուիզիանա նահանգէն ներս աղէտը աննախընթաց համեմատութիւններու հասաւ:
Պաթոն Ռուժի մէջ հայ ընտանիքներ ալ տուժեցին վերջին իրադարձութիւններուն հետեւանքով:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջը կը տե­ղե­կաց­նէ.-

«Այն­ճա­րի հա­յու­թեան դէմ սպառ­նա­լիք­ներ չկան», կայ­քէ­ջին տուած իր հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նեց Այն­ճա­րի քա­ղա­քա­պետ Վարդ­գէս Խո­շեան: Խօ­սե­լով շրջա­նին մէջ տի­րող ընդ­հա­նուր ա­պա­հո­վու­թեան մթնո­լոր­տին մա­սին, ան­ցեալ Մա­յի­սին քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նին կո­չուած Խո­շեան ը­սաւ. «Նախ ը­սեմ, որ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի տար­բեր եր­կիր­նե­րու, ինչ­պէս՝ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ, ընդ­հա­նուր ա­պա­հո­վա­կան ի­րա­վի­ճա­կը խո­ցե­լի է:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​Հայալեզու կրթական ծրագիր մը հաւասարազօր ճանչցուեցաւ միջազգայիններուն:
Հայ աշակերտներ պիտի կարենան հարազատ դպրոցի մէջ դաստիարակուիլ մրցունակ ձեւով, հայերէնով յանձնել քննութիւն եւ համահաւասար մուտք գործել աշխարհի լաւագոյն համալսարանները:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Փիէռ Ան­տի­րու (Ֆրան­սա) եւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ե­րէկ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան Ռու­սաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, ո­րու ա­ւար­տին Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին։ Այս առ­թիւ ան ը­սաւ, թէ երկ­րի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը մնայ բե­ւե­ռա­ցած, ուս­տի պէտք են նոր մօ­տե­ցում­ներ։ «Իմ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թեան ըն­թաց­քին ես պայ­քա­րած են քա­ղա­քա­կան անջր­պետ­նե­րու դէմ՝ աշ­խա­տե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­մուրջ­նե­րու կա­յաց­ման հա­մար», ա­ւել­ցուց ան։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ան­գա­րա­յի մէջ։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​Պերլին Անգարայի կողմէ յառաջ քշուած նախապայմանը կատարած է՝ Պունտեստակի որոշումէն վերջ:
Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու. «Հասկցան, որ քմահաճ վերաբերմունք չեն կրնար ցոյց տալ Թուրքիոյ հանդէպ»:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ն. ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Օ­գոս­տոս 30-ին, 19 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ մա­հա­ցաւ հայ բե­մի եւ շար­ժան­կա­րի տա­ղան­դա­ւոր յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն բե­մադ­րիչ Ֆրուն­զէ Դով­լա­թեան (1927-1997):

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս բա­ցուե­ցաւ նոր գրա­խա­նութ մը, որ վե­րա­մու­տի ներ­կայ շրջա­նին փոք­րիկ այ­ցե­լու­նե­րու ժա­մադ­րա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Ի­սա­հա­կեան-Նալ­պան­տեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին գտնուող գետ­նան­ցու­մի 7-րդ տա­ղա­ւա­րէն ներս բա­ցուած է այս նոր գրա­խա­նու­թը, ուր բազ­մաբնոյթ գիր­քեր կը ներ­կա­յա­ցուին այ­ցե­լու­նե­րուն։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Հիզ­պուլ­լա­հ» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը օ­րերս կը նշէ 2006 թուա­կա­նին Իս­րա­յէ­լի կող­մէ շղթա­զեր­ծուած «Հարպ Թա­մու­զ» («Յու­լի­սեան պա­տե­րազ­մ») ա­նու­նով յայտ­նի պա­տեր­զա­մի ա­ւար­տին տաս­նա­մեա­կը:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը հետզ­հե­տէ փո­փո­խու­թեան կ՚են­թար­կուին Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով։

Էջեր