Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­շադ­րու­թիւն ը­րա՞ծ էք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դոց մէջ, մեր շուր­ջը, տե­ւա­կան «մե՜ծ ըլ­լալ»ու, գե­րա­դա­սուե­լու եւ միշտ «ա­ւե­լի՛ զօ­րա­ւոր ե­րե­ւել»ու պայ­քար մը, մրցակ­ցու­թիւն մը, տենչ մը կա՛յ։ Բայց ա­սի­կա մեր օ­րե­րուն յա­տուկ ե­րե­ւոյթ մը չէ՝ մարդ էա­կին ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան ժա­մա­նակ­նե­րէն իսկ գո­յու­թիւն ու­նե­ցած է «Ես»ի մրցում մը, մա­քա­ռում մը եւ վէ՛ճ մը

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Փոխ-վարչապետ Եալչըն Աքտողանի հետ ոչ-իսլամ փոքրամասնութեանց համայնքային վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն հանդիպումը ստեղծած է լայն արձագանգ:
Առկախեալ ընտրութիւններու հարցը միշտ հրատապ:
Թրքահայ վարչայինները առաջին անգամ յաչս պետութեան միաձայնութեամբ բացայայտ ձեւով ընդգծեցին՝ աշխարհականներէ բաղկացեալ, իրաւական պարտադիր լիազօրութիւններով օժտուած, կառավարման պաշտօնական մարմնի մը ստեղծման պահանջը, որպէսզի մեր հաստատութիւններուն ցանցը ըլլայ աւելի վերահսկելի ու ենթակայ անհրաժեշտ հասարակաց կարգապահութեան:

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Վրաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մի­խա­յիլ Ճա­նե­լի­ծէ այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պա­քու՝ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Այ­սօր, Պրիւք­սէ­լի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան Սու­րիա­յէն դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կայ ժա­մա­նա­կա-շըր­ջա­նին հրա­տապ կը հա­մա­րուին կող­մե­րուն մի­ջեւ։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թեհ­րա­նի մէջ։ Ի­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան այն բո­լոր խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կը զբա­ղեց­նեն եր­կու եր­կիր­նե­րու հա­մա­տեղ օ­րա­կար­գը։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ու պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Այս­պէս, Վոս­փո­րի Եւ­րո­պա­կան ու Ա­սիա­կան ա­փե­րը միա­ցան եր­րորդ ան­գամ։ Վոս­փո­րի եր­րորդ կա­մուր­ջին ճա­նա­պար­հա­յին վեր­ջին հա­տուա­ծը զե­տե­ղուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ 

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Բրի­տա­նա­կան The Telegraph պար­բե­րա­կա­նը ու­շագ­րաւ լո­ւսան­կար­նե­րու շար­քով անդ­րա­դար­ձած է Եւ­րո­պա­յի ա­մե­նա­հին տասն­վեց քա­ղաք­նե­րուն՝ իր ըն­թեր­ցող­նե­րուն ա­ռա­ջար­կե­լով կեան­քի ըն­թաց­քին գո­նէ ան­գամ մը այ­ցե­լել զա­նոնք։

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Ե­րե­ւա­նի «Մխի­թար Հե­րա­ցի» պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն ներս նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­րե­գոր­ծա­կան յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը, որ խո­րագրո­ւած էր «Իմ ա­րե­ւը դար­ձիր»։

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Պրիւքսէլի մէջ Երկուշաբթի տեղի պիտի ունենայ Թուրքիա-Եւրոմիութիւն կարեւոր գագաթաժողովը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ յետմիջօրէին տեսակցեցաւ Տանըլտ Թուսքի հետ:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Փոխ-վարչապետը Տոլմապահչէի մէջ երէկ առաւօտ նախաճաշի սեղան մը սարքեց ի պատիւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն, որոնց հետ քննարկեց բազմաբնոյթ խնդիրներ:
Եալչըն Աքտողանի հետ կազմակերպուած տեսակցութեան ընթացքին առաջնահերթօրէն ընդգծուեցաւ առկախեալ ընտրութիւններուն հարցը: Թրքահայ գործիչները ընդհանրապէս դրական տպաւորութիւններ ունեցան այս հանդիպումէն:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը վեր­ջին շրջան­նե­րուն յու­զու­մով հե­տե­ւե­ցան յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի եւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի Իր­մա Փո­լա­տի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի ար­ձա­նագ­րած վե­րի­վայ­րում­նե­րուն։

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Յ. ՀԵԼ­ՎԱ­ՃԵԱՆ

1989, Վե­նե­տիկ:

Յար­գե­լի վար­դա­պետ մը, ո­րուն ա­նու­նը այժմ չեմ կրնար մտա­բե­րել, եւ ես եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ մուտք կը գոր­ծենք Santa Maria Gloriosa dei Frari ե­կե­ղե­ցին:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ  ՆԱԼ­ՊԱՆՏ  ՏԼՏԼԵԱՆ

Գրաքն­նու­թեան ճնշող
Պար­տադ­րող
Պե­տա­կան մե­քե­նա­յին տակ կքող
Ա­ղա­ւա­ղուած - աղ­ճա­տուած
Մա­մու­լին նման

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ԿԱ­ՐՕ ՊՕՀ­ՃԱ­ԼԵԱՆ

Գա­հի­րէի մէջ, Պէյն էլ Սու­րէյ­նի եւ Տարպ էլ Կի­նե­նա­յի թա­ղե­րէն հայ բնակ­չու­թիւ­նը ա­տե­նէ մը ի վեր քա­շուիլ սկսած էր, բայց հա­կա­ռակ ա­տոր, դեռ հոն մնա­ցող­նե­րուն թի­ւը կա­րե­լի էր բա­ւա­կան մեծ նկա­տել:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Սէր­կէյ Ռիապ­քո­վի օ­րեր ա­ռաջ ը­րած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը քա­ղա­քա­կան ռում­բի տպա­ւո­րու­թիւն կը ձգէր տագ­նա­պին հե­տե­ւող բո­լոր կող­մե­րուն հա­մար: 

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Մարիամ Տրամէրեան, Սարեմ Քիւլէկէչ-Շէշէթեան եւ Կարպիս Չափքան այցելեցին թերթիս խմբագրատունը:
Էսաեան սանուց միութիւնը եւ «Մարալ» երգի-պարի համոյթը կը պատրաստուին յառաջիկայ նոր ձեռնարկներու:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պա­հոց շրջա­նի 5-րդ Կի­րա­կին սո­վո­րա­բար կը կո­չուի «Դա­տա­ւո­րի Կի­րա­կին»՝ օ­րուան Ճա­շու Ա­ւե­տա­րա­նին (ՂՈՒ­ԿԱՍ ԺԸ) գլխա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ «Ա­նի­րաւ Դա­տա­ւոր»էն առ­նե­լով իր ա­նու­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ Չանքայայի ապարանքին մէջ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:
Եւրոպական Միութիւնը Թուրքիոյ եւ Յունաստանի հետ միշտ կը քննարկէ գաղթականաց ճգնաժամը:

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նը եւ նոյն միու­թեան հո­վա­նիին ներ­քեւ գոր­ծող «Մա­րալ» հա­մոյ­թի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քա­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Հա­յա­շատ թա­ղե­րու մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղե­րու մէջ ալ կ՚ապ­րուի հո­գե­ւոր մեծ հրճուանք։

Էջեր