Արխիւ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Ստա­խօ­սու­թեան պատ­ճա­ռով մարդ կը մեռ­նի՞։ Այս հար­ցու­մին սո­վո­րա­կան եւ ժո­ղո­վուր­դի կող­մէ ընդ­հան­րա­պէս տրուած պա­տաս­խա­նը ծա­նօթ է մեր բո­լո­րին։ Ժո­ղո­վուր­դին մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կ՚ը­սէ. «Սու­տէն ո՜վ մե­ռած է մին­չեւ հի­մա…»։ Այս է ընդ­հա­նուր կար­ծի­քը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

ԲՐՇ. ՅԱ­ԿՈԲ ՍՐԿ. ԱՍ­ԼԱ­ՆԵԱՆ

«Գլու­խը պա­տուի­րա­նին սէր է, ի սուրբ սրտէ եւ
ի մտաց բա­րեաց եւ յան­կեղ­ծա­ւոր հա­ւա­տոց»

Այս գե­ղե­ցիկ մտա­ծու­մը առ­նուած է Պօ­ղոս ա­ռա­քեա­լի Տի­մո­թէո­սի գրած ա­ռա­ջին նա­մա­կի ա­ռա­ջին գլու­խէն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

ԳՐԻ­ԳՈՐ ԵՊՍԿ. ՉԻՖԹ­ՃԵԱՆ

Ի­րա­ւուն­քի մա­սին խօ­սած կամ գրած ա­տեն մարդ կը շուա­րի, թէ ո՞ր ի­րա­ւուն­քի մա­սին պէտք է գրէ կամ խօ­սի: Ո­րով­հե­տեւ ա­մէն մարդ, ընդ­հան­րա­պէս ի­րա­ւուն­քի մա­սին խօ­սե­լէ ա­ւե­լի, իր սե­փա­կա՛ն ի­րա­ւուն­քին պաշտ­պան փաս­տա­բա­նը դար­ձած է ներ­կայ դա­րուս:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Երէկուան յօդուածով ներկայացու­ցինք այն ներ­քին հան­գա­մանք­նե­րը, ո­րոնց հար­թու­մով էր միայն, որ 63 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լար պարտք ու­նե­ցող Լի­բա­նա­նը պի­տի կա­րո­ղա­նար Եւ­րո­պա­յին կազ վա­ճա­ռել ու տնտե­սա­կան իր հար­ցե­րը կար­գա­ւո­րել:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

ՄԵԹՐ ԳԱՍ­ՊԱՐ ՏԷՐ­ՏԷ­ՐԵԱՆ

20-րդ դա­րու 50-60-ա­կան տա­րի­նե­րու թա­տե­րա­կան աշ­խար­հի չոր­սերն էին՝ հա­յազ­գի Ար­թիւր Ա­դա­մով (Յա­րու­թիւն Ա­դա­մեան, Թիֆ­լիզ 1901-Փա­րիզ 1976), Սա­մուէլ Պեք­քեթ, Էօ­ժեն Իո­նես­քօ՝ Ան­հե­թե­թի թատ­րո­նի ե­րեք սիւ­նե­րը, եւ Պեր­թոլտ Պրեխտ՝ քա­ղա­քա­կան թատ­րո­նի եւ ըն­կեր­վա­րա­կան ի­րա­պաշ­տու­թեան թա­տե­րա­կան դպրո­ցի հիմ­նա­դի­րը, ո­րուն հե­տա­գա­յին պի­տի միա­նար Յա­րու­թիւն Ա­դա­մեան՝ խզուե­լով ան­հե­թե­թի թատ­րո­նէն: Ար­թիւր Ա­դա­մո­վի ծննդեան 115-րդ տա­րին ու մա­հուան 40-րդ տա­րե­լիցն է այս տա­րի, եւ այս ա­ռի­թով՝ պարտք զգա­ցինք հան­րու­թեան վեր­յի­շեց­նել ա­նոր գէթ ու­րուագ­ծա­յին դի­մաս­տուե­րը իր լուս­նու­մու­թով:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

Ա­խալց­խաի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հայ­կա­կան Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ կտու­րի վե­րա­նորգ­ման հա­մար 10 հա­զար լա­րի յատ­կա­ցու­ցած է: Ընդ­դի­մու­թիւ­նը դէմ է տուեալ գա­ղա­փա­րին՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով, որ իշ­խա­նու­թիւ­նը նա­խընտ­րա­կան քայլ կ՚ը­նէ, ա­ւելց­նե­լով ի­րենց ընտ­րող­նե­րու թի­ւը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

Հայաստան հաստատուած սուրիահայոց հարցերը միշտ առարկայ՝ պետական մարմիններու ուշադրութեան:
Երեւանի դպրոցներէն ներս երախաներու համարկման նպատակով ձեռք կ՚առնուին մասնաւոր քայլեր:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

​Ֆրանսական «Շնայտէր էլէքթրիք» ընկերութիւնը կը ծրագրէ ներդրումներ կատարել Հայաստանի մէջ:
Եթէ հաստատուին նոր փորձագիտութիւնները, ապա կրնայ փոխուիլ երկրի ելեկտրական ուժանիւթի արտադրութեան համայնապատկերը՝ տարեկան 300 արեւոտ օրերու խոստացած հնարաւորութիւններով ու հեռանկարներով:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Starwood Hotels&Resorts մի­ջազ­գա­յին յա­ռա­ջա­տար պան­դոկ­նե­րու ցան­ցը տե­ղե­կա­ցուց, թէ ո­րո­շած է մուտք գոր­ծել Հա­յաս­տա­նի շու­կայ։ finance.yahoo կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս ցան­ցը Հա­յաս­տա­նի շու­կայ մուտք պի­տի գոր­ծէ Ե­րե­ւա­նի մէջ Alexander շքեղ պան­դո­կի կա­ռուց­մամբ։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս պան­դո­կին բա­ցու­մը կա­տա­րուի 2017 թուա­կա­նին։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Լոյ­սը եւ խա­ւա­րը, աշ­խար­հի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թե­նէն իսկ գո­յու­թիւն ու­նէր եւ մարդ­կա­յին կեան­քի վրայ ազ­դող, ա­նոր ըն­թացք տուող եր­կու հա­կա­դիր ու­ժեր, զօ­րու­թիւն­ներ են։ Լոյ­սը եւ խա­ւա­րը միշտ կար եւ միշտ ալ գո­յու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ, քա­նի որ ա­նոնք ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան նախ­նա­կան եւ էա­կան տար­րերն են։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան եւ ԵՊՀ-ի համատեղ նախաձեռնութեամբ ծաւալուն աշխատանք:
«Հայկական աշխարհը համացանցի վրայ» խորագրեալ երկօրեայ գիտաժողովը արժանացաւ ուշադրութեան:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ կը պատ­րաս­տուի այցե­լել Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը նա­խա­տե­սուած է յա­ջորդ ա­միս։ Պա­քուի մէջ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ պի­տի մաս­նակ­ցի Թրքա­կան աշխար­հի ճար­տա­րա­պետ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Թուրքիա հետզհետէ կը նուազեցնէ արտասահմանէն կախուածութիւնը՝ ուժանիւթի բնագաւառէն ներս:
Փեքինի եւ Մոսկուայի հետ հաստատուած համագործակցութիւնը նոր հորիզոններ կը բանայ Անգարայի առջեւ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Կա­նանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը շատ կը սի­րեն օգ­տա­գոր­ծել այս ա­սոյ­թը. «Իւ­րա­քան­չիւր յա­ջող մար­դու ե­տին կայ կին մը»: Թէեւ սրա­միտներն ալ կ՚ա­ւելց­նեն. «Իւ­րա­քան­չիւր ձա­խող մար­դու ե­տին կան եր­կու կի­ներ…»: Ո­րո՞նք են բռնա­պետ­նե­րու ե­տին կանգ­նող կի­նե­րը:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բեր 16-ի օ­րը կը նշենք ծնըն-դեան տա­րե­դար­ձը մեր ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին զար­թօն­քին եւ հայ­րե­նա­սի­րա­կան-ա­զա­տագ­րա­կան վե­րած­նուն­դին գլխա­ւոր քա­րո­զիչ­նե­րէն ու մղիչ ու­ժե­րէն ­Ծե­րեն­ցի (Տոքթ. Յովսէփ Շիշման­եան, 1822-1888)։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յու­լի­սին Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Նե­պիհ Պըր­րի իր «Այն ալ թի­նէ»ի նստա­վայ­րէն ներս կ­­՚ըն­դու­նէր երկ­րի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժըպ­րան Պա­սի­լը: Հան­դիպ­ման ներ­կայ կ­­՚ըլ­լար Ե­լեւ­մուտ­քի նա­խա­րար Ա­լի Հա­սան Խա­լիլ եւ կող­մե­րը հան­դիպ­ման ա­ւար­տին լրագ­րող­նե­րուն խօ­սե­լով, չէին թաքց­ներ մա­մու­լին կող­մէ ա­ւե­լի վաղ «կա­րե­ւո­ր» հա­մա­րուած հան­դիպ­ման բուն նպա­տա­կը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

​ԲԺԻՇԿ ԿԱՐ­ՊԻՍ ՀԱՐ­ՊՈ­ՅԵԱՆ

Ձայ­նա­լա­րե­րը կը գտնուին խռչա­փո­ղին-խռչա­կին (larynx) մէջ: Ա­նոնց մա­սին խօ­սե­լէ ա­ռաջ հարկ է, որ ամ­փոփ ձե­ւով խօ­սինք խռչա­փո­ղի մա­սին:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՔՀՆՅ. ԴԱՐ­ԲԻ­ՆԵԱՆ

Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ խա­չը ա­նարգ՝ սոս­կում պատ­ճա­ռող գոր­ծիք մըն էր, ո­րուն վրայ մա­հուան դա­տա­պար­տուած չա­րա­գործ­նե­րը կը քա­ւէին ի­րենց յան­ցան­քը։ Սո­վորա­բար եր­կու կտոր փայ­տէ շինուած գոր­ծիք մըն էր զա­նա­զան դիր­քե­րով, ո­րուն վրայ տա­րա­ծե­լով դա­տա­պար­տեա­լը, կը կա­պէին կամ կը գա­մէին զայն մին­չեւ որ մեռ­նէր. եր­կար ժա­մա­նակ մար­մի­նը խա­չին վրայ կը մնար. ոչ ոք ի­րա­ւունք ու­նէր մօտե­նա­լու եւ ա­սի­կա ան­շուշտ իբր ազ­դա­րա­րու­թիւն մար­դոց, որ­պէս­զի ո­ճիր կամ այլ ծանր յան­ցանք­ներ չգոր­ծեն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­լէպ­ցի եր­գիչ Փօլ կ­­՚ապ­րէր մեր հարե­ւա­նու­թեամբ: Ա­նոր ձայ­նը հե­ղե­ղի պէս կը տա­րա­ծուէր Պուրճ Հա­մու­տի բո­լոր հին ու նոր թա­ղա­մա­սե­րու անցքե­րէն: Մեր կեան­քի պատ­մու­թեան մէկ օ­ղակն էր Փօ­լը, ո­րուն չէինք ու­զեր կա­րե­ւո­րու­թիւն մը տալ պարզ ա­նոր հա­մար, ո­րով­հե­տեւ ա­նոր ճա­կ­տին փակցու­ցած էին «Ա­լա թուր­քա» եր­գի­չի պի­տա­կը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

Այս աշնան գործարար ցուցահանդէսներ եւ համաժողովներ տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մասին:
Օտար ձեռներէցները պիտի լուսաբանուին երկրի գործարար կեանքի պայմաններուն եւ հնարաւորութիւններուն շուրջ:

Էջեր