Արխիւ

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ու սրտիդ ա­հու­դո­ղէն եւ աչ­քե­րուդ տե­սած բա­նե­րէն, ա­ռա­ւօ­տուն պի­տի ը­սես.- Ե­րա­նի՜ թէ ի­րի­կուն ըլ­լար՝ ու ի­րի­կունն ալ պի­տի ը­սես.- Ե­րա­նի՜ թէ առ­տու ըլ­լար» (Բ Օ­ՐԻՆ. ԻԸզ 67)։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016

Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ցուցահանդէս մը՝ «Որպէս նուռ», հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերեալ:
Օրլանտօ Քարլօ Քալումենոյի քարտփոստալներով պատրաստուած ձեռնարկը կը ցոլացնէ հայկական հարցին վերաբերեալ պաշտօնական տեսակէտներու եղափոխութիւնը: Բացումին ելոյթով մը հանդէս եկաւ փոխ-նախարար Նաճի Քորու:  Ներկայ էին նաեւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Զէքիեան Գերապայծառ եւ Պէյօղլուի քաղաքապետ Ահմէտ Միսպահ Տեմիրճան: «Թոփհանէի Ամիրէ» մշակոյթի կեդրոնէն ներս երաժշտական կատարումներով հանդէս եկան Արա Տինքճեան եւ Իսթանպուլի Պետական թրքական երաժշտութեան համոյթը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հնա­գէտ­նե­րը Նե­ղոս գե­տի ա­փին նա­խա­պէս ան­յայտ դամ­բա­րա­նա­դաշտ մը յայտ­նա­բե­րած են, որ կազ­մուած է քա­ռա­սու­ներ­կու ժայ­ռա­փոր գե­րեզ­մա­նէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ ժո­ղո­վուր­դը ինք­նա­բուխ օ­ժան­դա­կու­թեան շար­ժու­մի մը ծնունդ տուած է՝ զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին։ Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին ստեղ­ծուած են հա­ւա­քա­կէ­տեր, ուր կա­մա­ւոր­նե­րը կը ստանձ­նեն ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ տրա­մադ­րուած օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Մոս­կուա պի­տի այ­ցե­լէ այս Ուր­բաթ՝ Ապ­րի­լի 8-ին։ Ան հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան։ Հարկ է նշել, որ այս շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած է Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով այդ ժո­ղո­վը յե­տաձ­գուե­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնուի Պեր­լի­նի մէջ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Գեր­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Եոա­խիմ Կաու­քի, Պուն­տես­տա­կի նա­խա­գահ Նոր­պերթ Լամ­մեր­թի, Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայ­նմա­յէ­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Վարչապետ Տավուտօղլու անիծեց Հայաստանի կողմէ գործուած յանձակումները Ատրպէյճանի վրայ:
Խորհրդարանի երեք կուսակցութիւններուն յայտարարութիւնը:
Ըստ Չավուշօղլուի, անհրաժեշտութեան պարագային Պաքուի կողքին ըլլալը չի նշանակեր բախումներու դրդել զայն:

 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վեր­ջին բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուած հայ զի­նուոր­նե­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­զում­նա­խառն մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ինչ­պէս Ար­ցա­խի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու, այն­պէս ալ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ սգա­հան­դէս­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Արցախի ճակատին վրայ երկկողմանի համաձայնութեամբ երէկ կէսօրուան ժամերուն որոշուեցաւ կրակը դադրեցնել առաջնագծին, ներկայ յարաբերական կայունութեան մթնոլորտին մէջ Ատրպէյճանի զօրքերը ատեն­-ատեն կը շարունակեն կրակել, բայց ոչ նոյն թափով, իսկ գիշերը հանգիստ էր:
Վլատիմիր Փութին հեռախօսազրոյցներ ունեցաւ Սերժ Սարգսեանի եւ Իլհամ Ալիեւի հետ: Ֆրանք Վալթէր Շթայնմայէր ողջունեց շփման գծին ապահովուած լիցքաթափումը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը շա­րու­նա­կէ Ար­ցա­խի մէջ յա­ռա­ջա­ցած ճգնա­ժա­մի պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ իր ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը բե­րել հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան։ Հա­մայն հա­յու­թեան մտա­հոգ սպաս­ման մթնո­լոր­տին մէջ, ե­րէկ ա­ռա­ւօտ, հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց վեր­ջերս Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցած իս­թան­պու­լա­հայ մար­զիկ­նե­րը։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լե­ցին Հայ­կա­րամ Գա­րա­սու, Շահ­նուր Գա­զան­ճը, Սե­ւան Տեւ­լէ­թեան, Պու­րակ Էլ­վան, Հեր­ման Պի­պէ­ռեան, Ա­ռէն Օլ­կուն­տե­միր, Ար­ման Խու­պե­սէ­րեան, Ար­տա Տօ­նի­կօղ­լու եւ Ռո­պին Միր­զա­խա­նեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ըն­կեր» թա­տե­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ «Քա­պա­րէ» ա­նուն խա­ղը թա­տե­րա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ՝ բե­մադ­րիչ Ա­րաս Նա­սի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Եր­կու թա­տե­րակ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ներ­կա­յա­ցում մըն է այս մէ­կը, որ ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

ԺԱՆ ՀԱԼ­ԼԱ­ՃԵԱՆ

«Գա­նա­տա կայք հաս­տա­տե­լու ա­ռի­թը պէտք չէ վե­րա­ծել նո­րա­ձե­ւութ­եան, «մո­տա»ի հե­տե­ւե­լու հեւ­քոտ ճի­գի, ա­ւե­լին՝ ար­կա­ծախնդ­րա­կան ծրա­գի­րի մը»

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Մա­հա­ցաւ 65-ա­մեայ Զա­հա Մու­համ­մէտ Հա­տիտ, որ կը հա­մա­րուի աշ­խար­հի ա­մե­նա­յայտ­նի կին ճար­տա­րա­պե­տը, ծա­գու­մով ի­րաք­ցի բրի­տա­նու­հի մըն է։ Ան ծնած է 31 Հոկ­տեմ­բեր 1950 թուա­կա­նին, Պաղ­տատ, Ի­րաք։ Իսկ ան մա­հա­ցաւ Մար­տի 31-ին, Մա­յա­մի­ի մէջ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Փոր­ձե­ցէ՛ք դի­տել կեան­քը, դի­տել բնու­թիւ­նը, հոն նմա­նու­թիւն­ներ պի­տի չգտնէ՞ք Քրիս­տո­սի Յա­րու­թեան խոր­հուր­դին հետ։ Կեան­քը՝ որ կ՚ըն­թա­նայ զա­նա­զան պա­տա­հար­նե­րով, տե­սակ տե­սակ ե­րե­ւոյթ­նե­րով, ը­սենք՝ ե­լե­ւէջ­նե­րով, եր­բեմն ու­րա­խու­թիւն­նե­րով, եր­բեմն տրտմու­թիւն­նե­րով, յա­ճախ չար­չա­րանք­նե­րով, տան­ջանք­նե­րով, նե­ղու­թիւն­նե­րով, ցա­ւե­րով ու վիշ­տե­րով, ո­րոնց վեր­ջա­ւո­րու­թեան մարդ կը հաս­նի ու կը հանգ­չի մա­հուան ան­խու­սա­փե­լի ե­րե­ւոյ­թով եւ ի վեր­ջոյ յա­ւի­տե­նա­կա­նու­թեան՝ ան­մա­հու­թեան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Սպա­նիոյ «Էլ Քլա­սի­քօ»ն հա­րուստ էր ֆութ­պո­լը յատ­կան­շող բո­լոր դրուագ­նե­րով. ան­հա­տա­կան հնարք­ներ, խմբա­յին խա­ղեր, կո­լա­յին ա­ռիթ­ներ, վար­պե­տօ­րէն նշա­նա­կուած կո­լեր, կոշտ խա­ղար­կու­թիւն, հրմշտկոց, ի­րա­ւա­րա­րի վի­ճե­լի ո­րո­շում­ներ, դե­ղին քար­տեր, նոյ­նիսկ կար­միր քարտ (Ռէա­լի խմբա­պետ Ռա­մոս):

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ արարողութիւն՝ հազարաւորներու մասնակցութեամբ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. «Մենք քրիստոնեայ ժողովուրդ ենք, հետեւորդ աստուածապատուէր խաղաղութեան ու համերաշխութեան, նախանձախնդիր՝ աստուածաշնորհ ազատութեան։ Ընդդէմ պարտադրուած պատերազմի՝ հայրենիքի խաղաղութիւնը, ազգի ազատ կեանքի պաշտպանութիւնը սրբազան առաքելութիւն է մեզի համար»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Պա­քուի կող­մէ ե­րէկ հնչեց մտա­հո­գիչ սպառ­նա­լիք մը եւս։ Ատր­պէյ­ճան սպառ­նաց Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի վրայ յար­ձա­կե­լով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ նման յար­ձա­կու­մի մը պի­տի փո­խա­դար­ձեն ան­հա­մա­չափ ու շատ ցա­ւոտ։

Էջեր