Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ար­դա­րու­թեան մա­սին յա­ճախ խօ­սե­ցանք եւ խորհր­դակ­ցե­ցանք այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ, ձե­զի հետ սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ։ Ար­դա­րու­թիւ­նը՝ ա­ռա­քի­նու­թի՛ւն է, ազ­նուու­թիւն է, եւ ըն­կե­րա­յին ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը, խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վող՝ անհ­րա­ժեշտ տա՛րր մըն է։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պեր­կի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, վար­չա­պե­տա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը կապ հաս­տա­տած է վար­չա­պե­տին հետ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Իսրայէլի խորհրդարանի փոխ-նախագահ Փլոսքովի գլխաւորած պատուիրակութիւնը կ՚այցելէ Հայաստան:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ներկայացուց Լեռնային Ղարաբաղի ճակատի վերջին իրադարձութիւնները:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն պայ­քար մղել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին դժբախ­տա­բար ութ զի­նուոր­ներ նա­հա­տա­կուե­ցան՝ ՓՔՔ­-ա­կան­նե­րուն հետ ծա­գած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Էրտողան Իլհամ Ալիեւին ցաւակցութիւն յայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի մէջ զոհուած ազէրի զինուորներուն համար:
Թուրքիա կը շարունակէ անվերապահօրէն դիրք գրաւել Ատրպէյճանի կողքին: Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ բողոքի ձայներ կը բարձրանան:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Արցախի ճակատին վրայ տեղի կ՚ունենան՝ 1994 թուականին հաստատուած հրադադարէն ի վեր ամենախոշորածաւալ բախումները. կը տուժեն նաեւ խաղաղ բնակիչները:
Ահազանգային ծայրայեղ կացութիւն:
Անկանխատեսելի հետեւանքներով արկածախնդրութիւն:
Հարաւային Կովկասը կը դառնայ ռազմական գործողութիւններու թատերաբեմ-Երեւանի եւ Ստեփանակերտի կողմէ մատուցուած տուեալները հարցականի տակ կը թողուն Պաքուի պնդումները:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին յա­ջոր­դած ա­ռա­ջին Կի­րա­կիին՝ Նոր Կի­րա­կի օ­րը, ե­րէկ, Թաք­սի­մի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 161-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ հո­գե­ւոր հրճուան­քի մթնո­լորտ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին ա­ռի­թով Ե­րե­ւա­նի Թատ­րո­նի եւ շար­ժա­պատ­կե­րի պե­տա­կան հիմ­նար­կը եւ Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պած են «Հայ­րե­րի հող» խո­րագ­րով կարճ տե­ւո­ղու­թեամբ ժա­պա­ւէն­նե­րու մրցում մը, ո­րուն հա­մար կա­րե­լի է դի­մում ներ­կա­յաց­նել մին­չեւ Ապ­րի­լի 25-ը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

«Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մրցա­նա­կը ա­մէն տա­րի Ապ­րի­լին պի­տի շնոր­հուի մէկ հո­գիի եւ ընտ­րուած թեկ­նա­ծուն կը ստա­նայ 100 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի պար­գեւ եւ նուի­րա­տուու­թեան շղթան շա­րու­նա­կե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն՝ 1 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի դրա­մաշ­նոր­հի ներ­կա­յաց­նե­լով ի­րեն ո­գեշն­չած մար­դա­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Եկե­ղե­ցին շա­բա­թա­վեր­ջին հրա­տապ ձե­ւով ար­ձա­գան­գեց Լեռ­նա­յին Ղարա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կին եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րուած յար­ձա­կում­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նա­խա­պէս ը­սինք, թէ Ե­ղիա­զա­րի դէմ պայ­քա­րող­նե­րէն մէկն էր եւ Մար­տի­րոս Կա­ֆա­յե­ցի Վար­դա­պե­տը՝ որ ա­մէն մի­ջոց գոր­ծա­ծեց Ե­ղիա­զա­րը տա­պա­լե­լու հա­մար։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Ապ­րիլ 2016-ին Հայ­կա­կան Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) կը դառ­նայ 110 տա­րե­կան։ Ար­դա­րեւ, տասնմէկ տաս­նա­մեակ­ներ ա­ռաջ Միու­թեան հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ Պօ­ղոս Նու­պա­րի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­գիպ­տո­սի մէջ ծնունդ ա­ռած այս կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը տա­րուէ տա­րի ուռ­ճա­նա­լով այ­սօր հա­սած է օրհ­նա­բեր տա­րի­քի մը, ու­սա­նե­լի լայն փոր­ձա­ռու­թեամբ, բա­րե­սի­րա­կան եւ ազ­գա­յին ա­մե­նա­տար­բեր ծրա­գիր­նե­րով, հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­պար­փակ հե­ռան­կար­նե­րով։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները այսօր Վիեննայի մէջ ժողով մը կը գումարեն՝ քննարկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան վերջին մտահոգիչ իրադարձութիւնները։ Ուաշինկթընէն, Մոսկուայէն եւ Փարիզէն կը հնչեն հրադադարը վերականգնելու եւ բանակցային սեղան վերադառնալու ուղղեալ կոչեր։
Սերժ Սարգսեան. «Մեր խնդիրները մենք պէտք է լուծենք»։
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը վաղը Պերլինի մէջ պիտի տեսակցի Գերմանիոյ Վարչապետ Անկելա Մերքէլի հետ, որ ներկայ շրջանին կը գլխաւորէ ԵԱՀԿ-ը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4, 2016

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րու հի­ման վրայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ու­րա­ցու­մը յետ այ­սու պի­տի հա­մա­րուի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Ա­մե­րի­կա­ցի մտա­ւո­րա­կան Սաուլ Ա­լինս­քի մա­հա­ցած է՝ 44 տա­րի ա­ռաջ. սա­կայն, ա­նոր հե­ղի­նա­կու­թիւն­նե­րը խո­րին նե­րազ­դե­ցու­թիւն դրոշ­մած են Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կարգ մը քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն, հո­գի­նե­րուն եւ սրտե­րուն մէջ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լու ենք, թէ Ա­լինս­քիի յղա­ցած տե­սու­թիւն­նե­րը մին­չեւ այ­սօր կը կի­րար­կուին այս ժո­ղո­վուր­դին վրայ. իր տե­սու­թիւն­նե­րով ու­սա­նած, մաս­նա­գի­տա­ցած եւ թէ­զեր պաշտ­պա­նուած են քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու կող­մէ, ո­րոնք այ­սօր այս ժո­ղո­վուր­դին ղե­կա­վա­րու­թեան կո­չուած ան­ձեր են, ինչ­պէս՝ Ո­ւի­լիըմ Քլին­թըն, Հի­լը­րի Քլին­թըն, Պա­րաք Օ­պա­մա, Հեն­րի Քի­սին­ճըր, Ռահմ Է­մա­նուէլ եւ բա­զում այլ քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­ներ։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ յայտ­նի մե­ներ­գիչ Ռու­բէն Հախ­վեր­տեա­նի հա­մեր­գը։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

«Ղազարոս Սարեան» լարային քառեակի ելոյթը՝ «Կոմիտաս» թանգարանին մէջ:
Մէկուկէս տարուան ընթացքին յաջողութիւն արձանագրած համոյթը բարձր գնահատանքի առարկայ:

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Փարիզի մէջ INALCO-ի հայկական ամպիոնին նախաձեռնութեամբ շահեկան ժապաւէնի ցուցադրութիւնը:
Տիգրան Պասկեւիչեան եւ «Վերսուս սթիւտիօ»ի ստեղծագործական խումբի իր գործընկերները խոշորացոյցի տակ կ՚առնեն՝ Երկրորդ աշխարհամարտին յաջորդած դէպի Սովետական Հայաստան ներգաղթի տարիները:

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հետ, որ յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան մէջ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի նաեւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղո­վին։

Էջեր