Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Թուր­քիոյ Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն քա­ղա­քիս մէջ ծրագ­րի մը պի­տի մաս­նակ­ցին Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի հա­յա­հոծ ութ թա­ղե­րու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ ե­րէկ յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցան Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուած­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ հետաքրքրական ելոյթ մը։
«Միջին Արեւելքէն մինչեւ Ամերիկա՝ համաձայնութեան մը որոնումը» խորագրեալ ծրագրին մասնակցեցան երեք երկիրներէ պարողներ։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

2014-ի Մարտ 21-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5-ին քե­սապ­ցի­նե­րը արթն­ցան կրա­կոց­նե­րու եւ պայ­թում­նե­րու ձայ­նե­րէն: Սահ­մա­նէն տե­ղա­ցող հրթի­ռա­կո­ծու­մը եւ կրա­կոց­նե­րու տա­րա­փը խու­ճա­պի մատ­նեց քե­սապ­ցի­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Քուէյ­թի Վար­չա­պետ Շէյխ Ճա­պէր Էլ Մու­պա­րէք Էլ Հա­միտ Էլ Սա­պահ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Ե­րե­ւան։ Ան ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քուէյ­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ֆա­տէյ Չար­չօղ­լեա­նի հետ։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Թուրքիոյ եւ Ուքրայնոյ միջեւ Բարձր մակարդակի համագործակցութեան խորհուրդին չորրորդ ժողովը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հիւրընկալուեցաւ Ուքրայնոյ նախագահ Փեթրօ Փորոշենքոյի կողմէ:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ, վա­ղը Պոլ­սոյ զա­նա­զան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս տե­ղի պի­տի ու­նե­նան մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րուն կող­մէ պաշ­տօ­նա­պէս ո­չինչ հրա­պա­րա­կուած է։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Յա­ռա­ջի­կայ Յու­նի­սի 5-8-ին, Հա­յաս­տան պա­տուոյ երկ­րի կար­գա­վի­ճա­կով մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Ֆրան­սա­յի MIDEM մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­նին։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նազար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան կա­յա­ցաւ մշա­կոյ­թին ձեռ­նարկ մը, զոր պատ­րաս­տած էին թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին ու­սուց­չաց կազմն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ դէ­պի գա­ւա­ռի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուած ուխ­տագ­նա­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճա­նը։ Սա­գը­զա­ղա­ճի ար­քե­պիս­կո­պո­սա­րա­նի յար­կէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցը ան­ցաւ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ւե­տա­րա­նի «Ա­նա­ռակ որ­դի»ին պատ­մու­թիւ­նը ծա­նօթ է շա­տե­րուն։ Յա­ճախ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ կը կա­տա­րուին ա­նա­ռակ որ­դիին վրայ, բայց շատ ան­գամ կ՚ան­տե­սուի, եւ իր մա­սին խորհր­դա­ծու­թիւն կա­տա­րե­լէ, զան­ցա­ռու­թեան պատ­ճա­ռով կը զրկուին հե­տաքրք­րուող­ներ։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թիւնն ու նո­րաձ­ե­ւու­թիւ­նը այ­լեւս ի­րա­րմէ ան­ջատ չեն զար­գա­նար: Ստեղծ­ուած է «5900 BC» հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շը, ո­ր կը միա­ւո­րէ ո­լոր­տի յա­ռա­ջա­տար ըն­կե­րու­թիւն­նե­րն ու նո­րաձ­ե­ւու­թեան տու­նե­րը:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու Գոնկ­րէ­սէն ներս Ապ­րի­լի 24-ի նա­խօ­րեա­կին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­ցաւ հեր­թա­կան հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը, ո­րու նպա­տակն է 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան յայ­տա­րա­րեց, որ յա­ջո­ղու­թեան հաս­նիլ կա­րե­լի չէ՝ հայ­կա­կան կող­մին հետ զէն­քի լե­զուով խօ­սե­լով։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Շիշլիի քաղաքապետութեան վերահսկիչ ուժերու տնօրէնը փրկուեցաւ մահափորձէ մը:
Քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ հանդէս եկաւ բուռն բողոքի յայտարարութեամբ:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Հայաստան-ԵՄ Խորհրդարանական համագործակցութեան յանձնաժողովի 15-րդ նիստը՝ Երեւանի մէջ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան կարեւորեց կարծիքներու անկաշկանդ փոխանակումն ու անկեղծ երկխօսութիւնը:

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2015 թուա­կա­նի ո­գե­կոչ­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած Հինգ­շաբ­թիի զրոյց­նե­րուն շար­քը ե­րէկ շա­րու­նա­կուե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան հանգ­րուա­նով մը։ Հեր­թա­կան ձեռ­նար­կին ա­տե­նա­խօսն էր Գո­ճաէ­լիի հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Օ­յա Կէօ­զէլ Տուր­մազ։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­ներն ու լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուին։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած վեր­ջին յար­ձա­կում­նե­րը պատ­ճառ դար­ձան ե­րեք հայ զի­նուոր­նե­րու մա­հուան։ Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէի զին-ւո­րա­կան քննչա­կան ընդ­հա­նուր վար­չու­թեան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ ա­ռա­ւօտ ժա­մը շուրջ 08.30-ին պա­տա­հած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցին՝ Յա­կոբ Խա­չատ­րեան, Ար­շակ Յա­րու­թիւ­նեան եւ Ե­դուարդ Հայ­րա­պե­տեան։

Էջեր