Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ կը նշուի Օ­գոս­տո­սի 30-ի Մեծ Յաղ­թա­նա­կի տօ­նը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ամ­բողջ եր­կի­րը խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը վեր­յի­շէ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւրքն ու իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րը։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նը ցնծաց… Քա­ղա­քա­ցիա­կան պոռթ­կու­մը ան­ցեալ շա­բաթ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը յու­զող կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւնն էր:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Ֆրան­սա­հայ հա­մայն­քը կորսն­ցուց իր ե­րէց սե­րուն­դէ գոր­ծիչ­նե­րէն մին։ Ոչ եւս է Ժագ Թո­րա­նեան, որ ե­ղած է «Les Nouvelles d'Armenie» ամ­սագ­րի հիմ­նա­դիրն ու ա­ռա­ջին գլխա­ւոր խմբա­գի­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ շա­րու­նա­կեց երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նալ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փոխ­ման նա­խագ­ծին կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

​Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճան եւ Թիւրք­մե­նիս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն մի­ջեւ այ­սօր ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պում մը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ան­թա­լիոյ մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց կրթա­կան բնոյ­թով մի­ջազ­գա­յին մրցոյթ­նե­րու կամ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րու մէջ բարձր յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ցու­ցա­բե­րած եւ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու հա­սած դպրո­ցա­կան­նե­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Նո­յեմ­բեր 1-ին կա­յա­նա­լիք ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դին կող­մէ պաշ­տօ­նա­թեր­թին մէջ հրա­պա­րա­կուե­ցաւ ցու­ցա­կը այն կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի մաս­նակ­ցին քուէար­կու­թեան։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

​ԻՒՆԻՍԷՖ-ի Երեւանի գրասենեակին համար նոր տնօրէն մը նշանակուած:
Թանիա Ռատոչա երէկ հաւատարմագրին կրկնօրինակը յանձնեց Եդուարդ Նալպանտեանին:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ՆԱԹՕ-ի եւ Վրաստանի միջեւ համագործակցութիւնը կը զարգանայ կայուն հունի մը մէջ:
Ընդհանուր քարտուղար Եէնս Սթոլթենպերկ ներկայ գտնուեցաւ բացման: Մոսկուայի կողմէ հակազդեցութիւն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Սուրուչի մէջ ապաստան գտած սուրիահայ գաղթականներուն համար կատարուեցան արագ կարգադրութիւններ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան այս Կիրակի պիտի ուղեկցի ընտանիքներուն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Խո­րա­ման­կու­թիւն» իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ խա­բէու­թիւն, չա­րահ­նար ա­րուեստ, կեղ­ծա­ւո­րու­թիւն, նեն­գու­թիւն։ Ուս­տի երբ մարդ կը ծած­կէ իր բուն նպա­տա­կը եւ տե­սակ-տե­սակ կեր­պե­րով, ճամ­բա­նե­րով, ա­նուղ­ղա­կի ձե­ւեր ընտ­րե­լով կը ձգտի խա­բել իր շուր­ջին­նե­րը, ան կ՚ա­նուա­նուի «խո­րա­մանկ», խո­րա­ման­կու­թեամբ «գոր­ծը քա­լեց­նող» մարդ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Եր­բեք պի­տի չու­զէիր գրիչդ ձեռք առ­նել ու սկսիլ թուղ­թը մրո­տել, ե­թէ ան­շուշտ գա­ղա­փար­ներդ ուռ­ճա­ցած չըլ­լա­յին ու չնե­ղէին ու­ղե­ղիդ բո­լոր բջիջ­նե­րը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

2016 թո­ւա­կա­նի Օ­գոս­տո­սի 5-21 թո­ւական­նե­րուն մի­ջեւ, Ռիօ Տը Ժա­նէյ­րո­յի մէջ (Պրա­զի­լիա) տե­ղի կ՚ու­նե­նան ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ա­մե­րի­կա­հայ գոր­ծա­րար ու բա­րե­րա­րու­հի Սիլ­վա Չաք­մաք­ճեա­նի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

«Միու­թիւն-2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­ներ» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կրթա­կան ռազ­մա­մար­զա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը այ­սօր կ՚եզ­րա­փա­կուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Երեսփոխանի թեկնածուներուն կուսակցական ցուցակները Սեպտեմբերի 18-ին պիտի ներկայացուին Բարձրագոյն ընտրական խորհուրդին:
Թուղրուլ Թիւրքէշ ընդունեց մաս կազմել նախընտրական շրջանի ժամանակաւոր կառավարութեան՝ փոխ-վարչապետի կարգավիճակով:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

ՄԻ­ՆԱՍ ԳՈ­ՃԱ­ՅԵԱՆ

Տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ե­րախ­տաշատ եւ վաս­տա­կա­շատ ու­սուց­չու­հի­նե­րէն ու ա­պա տնօ­րէնու­հի­նե­րէն Տիկ. Սօ­սի Պե­տիկեան, ու­սու­ցիչ­նե­րու կող­մէ իր ու­շադ­րու­թեան յանձ­նուած ար­դար դժգո­հու­թիւն մը ունկնդ­րե­լէ ետք (բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան գնա­հա­տան­քի խնդրան­քի մը առ­թիւ), պահ մը լուռ մնա­լէ ետք, սա­պէս պատաս­խա­նեց քիչ մը ընկ­ճուած ձայ­նով.

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Յ. ՊԱ­ԼԵԱՆ

Հա­մեստ­նե­րը կը գրեն ազ­գի ի­րաւ պատմու­թիւ­նը: Ա­նոնք կը պա­հեն ազ­գի առ­հաւա­կան ար­ժէք­նե­րը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ ձե­ւով գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դնել հե­տաքրք­րա­կան գոր­ծեր։

Էջեր