Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցած հինգ գիտ­նա­կան­նե­րը՝ Աա­րոն Չե­խա­նո­վէր, Ա­տա Եո­նաթ, Տէն Շեխտ­ման, Էյ-Ի­չի Նե­կի­շի եւ Ճոն Ռո­պին Ո­ւո­րէ­նը, ո­րոնք վեր­ջին օ­րե­րուն Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­ցին Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Նո­պէ­լեան օ­րեր» խո­րագ­րեալ գի­տա­կան ձեռ­նար­կին առ­թիւ։

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան­նե­րէն Տ. Ա­ռէն Վրդ. Շա­հի­նեան նշա­նա­կուե­ցաւ Ա­րեւմ­տեան Եւ­րո­պա­յի հայ­րա­պե­տա­կան պա­տուի­րա­կի փո­խա­նորդ Հո­լան­տա­յի մէջ։

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Հայաստանի ղեկավարութիւնը բոլոր ուղղութիւններով օրակարգի վրայ կը բերէ Արցախի հիմնախնդիրը:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան շուրջ Էրտողան կրկնեց աջակցութիւնը ի նպաստ Ատրպէյճանի:

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը ա­ւար­տե­ցին ի­րենց զօ­րակ­ցու­թեան այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Ար­ցախ։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը եւ Կի­լի­կեան Ա­թո­ռի գա­հա­կա­լը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղէն հրա­ժեշտ առ­նե­լով վե­րա­դար­ձան Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինչ­պէս ա­ւե­լի ա­ռաջ ը­սինք, Մեծ պահ­քի կի­րա­կի­նե­րու շար­քին նման՝ յի­նանց շրջա­նին ալ կա՛յ կի­րա­կի­նե­րու շարք մը՝ ըստ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­ցոյ­ցին։ Այս շար­քին չոր­րորդ Կի­րա­կին կը կո­չուի «Կար­միր Կի­րա­կի»։­

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

ԶԱՐՄԻԿ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

​Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի ա­ռա­ջին օ­րե­րէն, սուր­ի­ա­հա­յութ­եան, յատ­կա­պէս հա­լէ­պա­հա­յու­թեան մի­աս­նա­կան ո­գին ոչ միայն իր դրա­կան անդ­րա­դար­ձը պի­տի ու­նե­նար  դժուա­րու­թիւն­նե­րու դի­մա­կայ­ման կամ օ­ժան­դա­կու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րու հա­մադր­ման վրայ, այ­լեւ ու­ղի պի­տի հար­թէր, որ սուր­իահայ հա­մայն­քը տագ­նա­պին նկատ­մամբ մէկ ու մի­աս­նա­կան կեց­ուածք որ­դեգ­րէ՝ հա­մայն­քի  եւ սուր­ի­ա­կան հայ­րե­նի­քի ընդ­հան­րա­կան շա­հե­րուն ծա­ռա­յե­լու, բայց մա­նա­ւանդ հա­մայն­քէն ներս ստեղ­ծե­լու հա­մե­րաշ­խու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեան այն­պի­սի ա­ռողջ մթ­­նո­լորտ, որ պա­տե­րազ­մի յոր­ձա­նու­տին մէջ, հա­մայն­քը զերծ պա­հե­լով պա­ռակտ­ման ախ­տէն, վա­րա­կիչ պի­տի դառ­նար նա­եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րուն հա­մար:

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը նա­խըն­թաց օր նա­խա­ճաշ մը կազ­մա­կեր­պեց Ֆլո­րիա­յի «Շա­զե­լի» ճա­շա­րա­նին մէջ։ Շուրջ 250 հո­գի մաս­նակ­ցե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րը ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։ Տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն մը։

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

Ա­ԼԵՔՍ ԱՇ­ՃԵԱՆ

Ըն­կե­րա­բան­ներ ընդ­հան­րա­պէս մարդ­կու­թիւ­նը կը բաժ­նեն եր­կու գլխա­ւոր խում­բե­րու՝ ա­ռաջ­նորդ­ներ եւ հե­տե­ւորդ­ներ: Ե­րա­նե­լի է այն հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը, ազ­գը, ժո­ղո­վուր­դը, պաշ­տօ­նեա­նե­րը եւայլն, ո­րոնք ու­նին ար­դար եւ ի­մաս­տուն ա­ռաջ­նորդ­ներ կամ ղե­կա­վար­ներ: Պատ­մու­թիւ­նը, ինչ­պէս ն­­աեւ մեր ներ­կան, մե­զի յստակ ցոյց կու տան, որ երբ «գլու­խը» ա­ռողջ է, «մար­մին»ը իր լա­ւա­գոյն վի­ճա­կին մէջ կ­­՚ըլ­լայ:

Շաբաթ, Ապրիլ 16, 2016

20-րդ դա­րու ա­մե­նա­յայտ­նի կի­նե­րէն մէ­կուն՝ Հո­լի­վու­տի դե­րա­սա­նու­հի, երգ­չու­հի Մեր­լին Մոն­րո­յին պատ­կա­նած ի­րե­րու մեծ հա­ւա­քա­ծոն այս տա­րի Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ կը հա­նուի ա­ճուր­դի։ Կ՚են­թադ­րուի, որ հա­ւա­քա­ծո­յին մէջ նե­րա­ռուած ու­շագ­րաւ նմոյշ­նե­րը պի­տի վա­ճա­ռուին շուրջ 4 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Արցախի ճակատին վրայ Ատրպէյճանի յարձակումները կը շարունակուին, հայկական կողմը կը հաղորդէ նոր զոհերու մասին:
Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր Փութին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը կը համարէ զգայուն եւ չվնասելու սկզբունքով կը մօտենայ անոր:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի վառ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մին՝ Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան։ Իս­կա­պէս ե­զա­կի ան­հա­տա­կա­նու­թիւն մըն էր Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան, որ կը վա­յե­լէր մեծ յար­գանք ու հա­մակ­րանք։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս կը շա­րու­նա­կուին վեր­ջերս օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած ման­կապղ­ծու­թեան գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ պնդում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ներ­քին քննու­թիւն­նե­րը։ «News.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս քննու­թիւ­նը կ՚եր­կա­րի, ո­րով­հե­տեւ նոր նիւ­թեր յայտ­նա­բե­րուած են։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տին Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ դէ­պի Ար­ցախ կա­տա­րուած զօ­րակ­ցու­թեան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան հանգ­րուան մը եւս։ Շու­շիի Ղա­զան­չե­ցոց Ս. Ա­մե­նափր­կիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուե­ցաւ Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Ար­ցա­խի ա­պա­հո­վու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, «Լոս Ան­ճե­լըս Թայմզ» լայ­նա­տա­րած օ­րա­թեր­թը ա­մէն Ապ­րի­լի սկիզբ կը կազ­մա­կեր­պէ գիր­քե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը՝ USC հա­մալ­սա­րա­նին մէջ: Շա­բա­թա­վեր­ջի մը, եր­կու օ­րե­րու վրայ եր­կա­րող եւ մուտ­քը ա­զատ այս ձեռ­նար­կին միշտ կ՛ակն­կա­լուի ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր հա­զար այ­ցե­լու:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ մէջ Ալ­ֆի ա­նու­նով շու­նը, որ կը տի­րա­պե­տէ ֆութ­պո­լի հիա­նա­լի հնարք­նե­րու, ստա­ցած է «Ronaldog» ա­նու­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի բա­ցուի աշ­խար­հահռ­չակ սպա­նա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Փապ­լօ Փի­քա­սո­յի կտաւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ա­ռա­ւե­լա­բար տեղ պի­տի գրա­ւեն ա­նոր ինք­նան­կար­նե­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Մա­կա­տան քա­ղա­քին մէջ գտնուող տու­նը, որ վեր­ջերս վա­ճառ­քի հա­նուած է, ար­դէն գրա­ւած է շարք մը հարուեստ գնորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ա­մե­րի­կեան Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գը ներ­կա­յա­ցու­ցած է սե­փա­կան օ­րա­ցոյ­ցի թար­մա­ցուած տար­բե­րա­կը, որ ստա­ցած է Goals (նպա­տակ­ներ) ան­վա­նու­մը: «Խե­լա­ցի» օ­րա­ցոյ­ցը կրնայ օգ­տա­տի­րոջ օ­րա­կար­գին մէջ ինք­նու­րոյն ժա­մա­նակ գտնել ո­րե­ւէ օգ­տա­կար բա­նով զբա­ղե­լու հա­մար։

Էջեր