Արխիւ

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան վեր­ջերս հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հռո­մի Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պետ՝ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին հետ՝ այս վերջ­նոյն Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով։ Ըստ Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին կող­մէ հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան՝ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տին Միացեալ Նահանգներ կա­տա­րած անդ­րա­նիկ այ­ցե­լու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

Սուրբ իւղը կը տարուի դէպի Հայ Եկեղեցւոյ աշխարհատարած թեմերը:
Վեհափառ Հայրապետը կանգ առաւ հոգեւոր նորոգութեան խորհուրդին վրայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­պետ ե­ղած շրջա­նին՝ երկ­րի ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մայնք­նե­րուն հետ կազ­մա­կերպուած յայտ­նի իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թէն վերջ, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան մօտ ապ­րուած էր զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ շրջա­նին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յա­մա­ռօ­րէն կը հե­տապն­դէր Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու խնդի­րը՝ այդ զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւնն ալ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նե­ցած էր այս հար­ցին հետ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

​Պաքու անդառնալիօրէն կորսնցուցած է իրականութեան զգացումը եւ մարդկային չափանիշները:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ատրպէյճանի յարձակողական քաղաքականութեան շարունակման պարագային Հայաստանի տեսակէտէ չի մնար ուրիշ այլընտրանք. մենք կ՚իրականացնենք անհրաժեշտ իրաւական ու ռազմաքաղաքական քայլերը՝ ապահովելու համար մեր անվտանգութիւնն ու խաղաղ զարգացումը»:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

Նիւ Եոր­քի մէջ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ ՄԱԿ-ի 70-րդ նստաշր­ջա­նի բաց­ման հանգ­րուա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Այս շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր ե­րե­կո­յեան ալ մաս­նակ­ցե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի տան­տի­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ըն­դու­նե­լու­թեան՝ ի պա­տիւ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դոց ի­րա­րու հետ վի­ճա­բա­նի­լը բնա­կան է, քա­նի որ տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ միշտ կը պա­տա­հին, մար­դիկ կրնան տար­բեր խոր­հիլ, տար­բեր գա­ղա­փար­ներ ու­նե­նալ, քա­նի որ մարդ բա­նա­ւոր էակ մըն է, եւ մտա­ծում­նե­րու, գա­ղա­փար­նե­րու եւ կար­ծիք­նե­րու զա­նա­զա­նու­թիւ­նը իր բա­նա­կա­նու­թեան հե­տե­ւանքն է։ Եւ դար­ձեալ, յայտ­նի ի­րո­ղու­թիւն է, թէ՝ ճշմար­տու­թիւ­նը ի վեր­ջոյ կը յայտ­նուի տար­բեր գա­ղա­փար­նե­րու ընդ­հա­րու­մէն՝ բա­խու­մէն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

2015-2016 կրթական շրջանի առաջին զանգը պոլսահայ մեր կրթօճախներուն մէջ հնչեց մեծ ոգեւորութեամբ:
Պաքըրգիւղի Տատեան վարժարանին նորակառոյց շէնքը բացուեցաւ հանդիսաւոր պայմաններու ներքեւ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան Մոն­րէա­լի «Սա­նա­հին» մաս­նա­ճիւ­ղի գրա­կան յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած Հրայր Խա­չե­րեա­նի «100» պատ­կե­րա­գիր­քի շնոր­­հան­դէ­սը տեղի ունեցաւ վերջերս:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րըն­տիր պատ­րիարք Գրի­գոր-Պետ­րոս Ի. Կապ­րո­յեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Սա իր գա­հա­կա­լու­թեան շրջա­նի ա­ռա­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւնն է դէ­պի Հա­յաս­տան՝ զու­գա­դի­պած Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան։ Նո­րըն­տիր պատ­րիար­քը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

ՄԱԿ-ի խաղաղապահութեան ձօնուած գագաթաժողովը համախմբեց աշխարհի բազմաթիւ ղեկավարները:
Սարգսեան. «Հակառակ մեր սահմաններուն առկայ լարուածութեան, միջազգային խաղաղապահութեան ոլորտէն ներս Հայաստանի ներգրաւուածութիւնը աստիճանաբար կ՚ընդլայնուի թէ՛ աշխարհագրութեան, թէ՛ քանակական եւ թէ որակական իմաստով»:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան առ­թիւ հե­տե­ւեալ պատ­գա­մը տուաւ ողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան։ Ստո­րեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րա­ծե­լով կը ներ­կա­յաց­նենք Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին պատ­գա­մը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Նկա­րիչ, ա­րուես­տա­գէտ Ա­շոտ Ա­ւա­գեան ծա­նօթ է թէ՛ իր հայ­րե­նի՝ Սիւ­նի­քի մար­զի Սի­սիան քա­ղա­քին մէջ, թէ՛ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րէն դուրս. տաս­նեակ զբօ­սաշրջիկ­ներ տա­րուան զա­նա­զան ե­ղա­նակ­նե­րուն կ՚ու­ղե­ւո­րուին Սի­սիա­նի մօ­տա­կայ­քը գտնուող հնա­վայ­րեր՝ Զօ­րաց քա­րեր, Ուխ­տա­սար, ո­րոնց շրջա­կայ­քը ա­րուես­տա­գէ­տը բնու­թեան մէջ կա­տա­րած է իր աշ­խա­տանք­նե­րը կամ տար­բեր պա­տահ­մունք­նե­րու (happening) մի­ջո­ցով բնու­թիւ­նը գոր­ծա­ծած է իբ­րեւ «ցու­ցաս­րա­հ» մը կամ ա­րուես­տի հետ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան վայր մը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ժո­ղովր­դա­կան յայտ­նի ա­ռա­ծը կ՚ը­սէ. «Ա­ւե­լի լա՛ւ է թշնա­միին ապ­տա­կը, քան կեղծ բա­րե­կա­մին ժպի­տը»։ Չեմ գի­տեր, կեան­քի մէջ ո՛ր­քան գոր­ծա­ծա­կան եւ ի­րա­կան է այս դի­տա­ւո­րու­թիւ­նը, բայց սա ստոյգ է, որ ա­մէն մար­դու կեղ­ծը եւ կեղ­ծա­ւո­րու­թիւ­նը վտան­գա­ւոր է եւ վնա­սա­րա՛ր։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

2015-2016 շրջանի առաջին սիրոյ սեղանը պիտի սարքուի այս շաբաթավերջին:
Սահակեան-Նունեան վարժարանը համայնքի զօրակցութեան կ՚ապաւինի՝ իր վերելքին համար:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015

Նիւ Եոր­քի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կազ­մա­կերպուած «Տե­ւա­կան զար­գաց­ման լու­ծում­նե­րու ցանց. ե­րի­տա­սար­դա­կան լու­ծում­ներ» խո­րագ­րեալ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Մի­ջազ­գա­յին այս կա­րե­ւոր հա­ւա­քին հրա­ւի­րուե­ցաւ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­լա Թե­մի­զէլ՝ որ­պէս Թուր­քիոյ միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Վեհափառ Հայրապետին բարձր նախագահութեամբ երէկ պատմական փառաշուք արարողութիւնով մը օրհնուեցաւ սուրբ իւղը:
Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնին օրը Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին հերթական անգամ հոգեւոր միասնականութեան զգացումով համախմբեց իր աշխարհացրիւ հօտը:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ե­րէկ ապ­րե­ցաւ իր բազ­մա­դա­րեան փա­ռա­ւոր պատ­մու­թեան ե­զա­կի օ­րե­րէն մին, երբ աշ­խար­հաց­րիւ հա­յու­թիւ­նը հերթական ան­գամ ա­ռաջ­նոր­դեց հո­գե­ւոր միաս­նա­կա­նու­թեան։ Հա­յոց մա՛յր ե­կե­ղե­ցին թէեւ հիմ­նա­կան գրա­ւա­կանն է այդ միաս­նա­կա­նու­թեան, նաեւ ե­րաշ­խա­ւո­րը, սա­կայն ե­րէ­կուան հանգ­րուա­նը իս­կա­պէս գա­գաթ­նա­յին էր եւ ան­նա­խըն­թաց՝ իր ապ­րուած մթնո­լոր­տի իւ­րա­յատ­կու­թիւն­նե­րով հան­դերձ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը կը շարունակէ կեանքի կոչել՝ երիտասարդներու համախմբման ուղղեալ ծրագրեր:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան պատուեց «Վահէ Կարապետեան» կեդրոնին բացումը:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015

Իս­թան­պու­լա­հայ վար­ժա­րան­նե­րէն ներս այս ա­ռա­ւօտ հնչեց վե­րա­մու­տի զան­գը։ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նը սկսաւ ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը եւ բո­լոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ապ­րե­ցան զի­րար վե­րագտ­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի  պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ Թուր­քիոյ մէջ ա­պաս­տան գտած հայ ըն­տա­նիք մը եւս մեկ­նե­ցաւ Հա­յաս­տան։ Ծա­նօթ է, որ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը Սու­րիա­յէն Թուր­քիա խոյս տուած ըն­տա­նիք­նե­րուն նկատ­մամբ կը ցու­ցա­բե­րէ ան­մի­ջա­կան հո­գա­ծու­թիւն եւ աշ­խա­տանք կը տա­նի, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րե­նան տե­ղա­փո­խուիլ Հա­յաս­տան։

Էջեր