Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ շատ մը հնարք­նե­րո­վը ու գիւ­տե­րո­վը կը պար­ծե­նայ, կա­տա­րեալ ըլ­լա­լու ինք­նա­խա­բէու­թեամբ ինքն իր­մով կը հպար­տա­նայ։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

ԺԻ­ՐԱՅՐ ՉՈ­ԼԱ­ՔԵԱՆ

Ան­կա­խու­թեան սկիզ­բին, Սփիւռ­քի հա­յա­խօս շրջա­նակ­նե­րուն մե­ծա­գոյն յոյսն էր, որ Հա­յաս­տա­նի եր­րորդ Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ե­ռա­գոյ­նին եւ զի­նանշա­նին կող­քին պի­տի վե­րա­կանգ­նէ դա­սա­կան ուղ­ղագ­րու­թիւ­նը իբր հաշ­տու­թեան ամ­բող­ջա­կան նշան իր ժա­ռան­գու­թեան հետ, կամր­ջե­լով եր­րոր­դը ա­ռա­ջի­նին, որ հռչա­կուած էր եւ ձեռք բե­րուած ա­նա­սե­լի ող­բեր­գու­թիւն­նե­րու եւ սխրանք­նե­րու գնով։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Այս տա­րի, աշ­խար­հա­տա­րած Ռամ­կա­վար կու­սակցա­կան­ներ կը պատ­րաստուին Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) նոր Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան մը ընտ­րու­թեան։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

«Միու­թիւն 2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­նե­րը» ռազ­մա­մար­զա­կան հա­ւա­քի եզ­րա­փա­կիչ մի­ջո­ցա­ռու­մը նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Թիւրքմենիստանի միջեւ նախարարներու հաւաք:
Մեւլիւտ Չավուշօղլու եւ Էլմար Մամէտեարով անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Երեւանի մօտ Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս մասնակցեցաւ TATON-ի հանդիպման:
Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ զբօսաշրջութիւնը զարգացնելու ուղղեալ ջանքեր՝ փակ սահմաններու պայմաններուն մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ կը նշուի Օ­գոս­տո­սի 30-ի Մեծ Յաղ­թա­նա­կի տօ­նը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ամ­բողջ եր­կի­րը խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը վեր­յի­շէ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւրքն ու իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րը։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նը ցնծաց… Քա­ղա­քա­ցիա­կան պոռթ­կու­մը ան­ցեալ շա­բաթ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը յու­զող կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւնն էր:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Նոյեմբերի 1-ին նախատեսուած կանխահաս ընտրութիւններուն ընդառաջ ժամանակաւոր կառավարութիւն:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան վաւերացուց Տավուտօղլուի գլխաւորած առժամեայ դահլիճը:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանին կողմէ շնորհուած շնորհակալագրին եւ յուշամետայլին յանձնման հանդիսաւոր հաւաքոյթը:
Ղազարոս Ունան երախտագիտական զգացումներով շրջապատուեցաւ՝ Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէին մատուցած նուիրեալ ծառայութիւններուն բերումով:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ՆԱԹՕ-ի եւ Վրաստանի միջեւ համագործակցութիւնը կը զարգանայ կայուն հունի մը մէջ:
Ընդհանուր քարտուղար Եէնս Սթոլթենպերկ ներկայ գտնուեցաւ բացման: Մոսկուայի կողմէ հակազդեցութիւն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Սուրուչի մէջ ապաստան գտած սուրիահայ գաղթականներուն համար կատարուեցան արագ կարգադրութիւններ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան այս Կիրակի պիտի ուղեկցի ընտանիքներուն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Խո­րա­ման­կու­թիւն» իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ խա­բէու­թիւն, չա­րահ­նար ա­րուեստ, կեղ­ծա­ւո­րու­թիւն, նեն­գու­թիւն։ Ուս­տի երբ մարդ կը ծած­կէ իր բուն նպա­տա­կը եւ տե­սակ-տե­սակ կեր­պե­րով, ճամ­բա­նե­րով, ա­նուղ­ղա­կի ձե­ւեր ընտ­րե­լով կը ձգտի խա­բել իր շուր­ջին­նե­րը, ան կ՚ա­նուա­նուի «խո­րա­մանկ», խո­րա­ման­կու­թեամբ «գոր­ծը քա­լեց­նող» մարդ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Եր­բեք պի­տի չու­զէիր գրիչդ ձեռք առ­նել ու սկսիլ թուղ­թը մրո­տել, ե­թէ ան­շուշտ գա­ղա­փար­ներդ ուռ­ճա­ցած չըլ­լա­յին ու չնե­ղէին ու­ղե­ղիդ բո­լոր բջիջ­նե­րը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

2016 թո­ւա­կա­նի Օ­գոս­տո­սի 5-21 թո­ւական­նե­րուն մի­ջեւ, Ռիօ Տը Ժա­նէյ­րո­յի մէջ (Պրա­զի­լիա) տե­ղի կ՚ու­նե­նան ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ա­մե­րի­կա­հայ գոր­ծա­րար ու բա­րե­րա­րու­հի Սիլ­վա Չաք­մաք­ճեա­նի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

«Միու­թիւն-2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­ներ» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կրթա­կան ռազ­մա­մար­զա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը այ­սօր կ՚եզ­րա­փա­կուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Ֆրան­սա­հայ հա­մայն­քը կորսն­ցուց իր ե­րէց սե­րուն­դէ գոր­ծիչ­նե­րէն մին։ Ոչ եւս է Ժագ Թո­րա­նեան, որ ե­ղած է «Les Nouvelles d'Armenie» ամ­սագ­րի հիմ­նա­դիրն ու ա­ռա­ջին գլխա­ւոր խմբա­գի­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ շա­րու­նա­կեց երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նալ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փոխ­ման նա­խագ­ծին կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

​Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճան եւ Թիւրք­մե­նիս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն մի­ջեւ այ­սօր ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պում մը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ան­թա­լիոյ մէջ։

Էջեր