Արխիւ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ ժո­ղո­վուր­դի հան­ճա­րեղ ծնունդ­նե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր ճա­ռա­գայ­թող տեղն ու ար­ժէ­քը ու­նի բժշկա­գի­տա­կան մտքի հայ հսկան՝ Մ­­խի­թար Հե­րա­ցին, ո­րուն ծննդեան տա­րե­դար­ձը կը նշուի ­Նո­յեմ­բեր 11-ին։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Կրաս­նո­տա­րի հայ­կա­կան կեան­քը տա­րուէ տա­րի կ՚աշ­խու­ժա­նայ եւ կ՚ո­րա­կա­ւո­րուի՝ ի հե­ճուկս աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ոչ այն­քան բա­րեն­պաստ մի­տում­նե­րու: Մերթ ցաւ կը զգաս, գի­տակ­ցե­լով, որ ա­տի­կա մա­սամբ Մայր հայ­րե­նի­քէն շա­րու­նա­կուող ար­տա­գաղ­թի հա­շուին է, մերթ ալ կը մխի­թա­րուիս, որ հայ­րե­նա­սի­րա­կան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը ան­վի­ճե­լի վե­րելք կ՚ապ­րին, եւ վե­րա­դարձ­նե­րու բեր­քա­ռատ ժա­մը եր­բե­ւէ կ՚այ­ցե­լէ Ա­ւե­տեաց եր­կիր:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Ան­նա Գէոր­գեան կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-

Հա­յաս­տա­նի սե­նե­կա­յին նուա­գա­խում­բի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար, գլխա­ւոր խմբա­վար եւ դաշ­նա­կա­հար Վա­հան Մա­րտի­րո­սեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հար­պիէի Նոթ­րը Տամ Տը Սիո­ն ֆ­րան­սա­կան լի­սէի հա­մերգ­րաս­րա­հին մէջ: Հա­մեր­գի ըն­թաց­քին ան կա­տա­րեց Ֆ. Շո­փէ­նի եւ Ֆ. Շու­պեր­թի դաշ­նա­մու­րա­յին ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լէ ար­տա­սահ­մա­նէն շարք մը բարձ­րաս­տի­ճան այ­ցե­լու­ներ։ Ճա­բո­նի Վար­չա­պետ Շին­զօ Ա­պէ շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիոյ մէջ՝ ըն­դու­նուե­լով Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Երեւանի մօտ ԱՄՆ-ի դեսպանը մեկնաբանեց Հայաստանի տնտեսութեան ընդհանուր վիճակը։
Ռիչըլտ Միլս խօսեցաւ նաեւ Թուրքիոյ հետ սահմանի փակ մնալու հանգամանքի հետեւանքներուն մասին։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Սա­գօ Ա­րեան կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-

Ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին եր­կու ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թում­ներ գրան­ցուե­ցան Պէյ­րու­թի մէջ: Անձ­նաս­պա­նա­կան պայ­թում­նե­րու մի­ջո­ցաւ ե­ղած ա­հա­բեկ­չու­թեան զոհ գա­ցին 43 քա­ղա­քա­ցի­ներ, մինչ վի­րա­ւո­րեալ­նե­րուն թի­ւը ան­ցաւ 230-ը:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան կեդրոնական վարչութեան անդամներէն Երուանդ Զօրեան կ՚անդրադառնայ Համացանցային համալսարանի գործունէութեան։
«Այսօր ունինք անկախ Հայաստան մը, որ կը հանդիսանայ սփիւռքի երիտասարդները մօտեցնող կեդրոն մը, ուր կ՚իրականացնենք նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրեր»։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հա­մա­ցան­ցի վրայ ստեղ­ծած է հայ­կա­կան հա­մալ­սա­րան մը՝ www.avc-agbu.org։ Երբ հա­յոց ամ­բողջ Սփիւռ­քը ձուլ­ման լուրջ վտան­գի մը դէմ յան­դի­ման կը գտնուի, այս հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նը մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ այդ հո­սան­քին դէմ պայ­քա­րե­լու եւ հա­յոց նոր սե­րուն­դին հա­մար իր ար­մատ­նե­րուն, ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թեան հետ շփման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ ըն­ձե­ռե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը։ Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան շար­ժա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պուած հան­դէ­սը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցէն ներս։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քը ու­նի ե­րեք ե­րե­սակ­ներ՝ ան­ցեա­լը, ներ­կան եւ ա­պա­գան։ Բայց մարդ կ՚ապ­րի միշտ ներ­կան, քա­նի որ ան­ցեա­լը այ­լեւս ի­րը չէ՛, ան­ցեա­լի վրայ ո­րե­ւէ ազ­դե­ցու­թիւն չի կրնար գոր­ծել, չի կրնար ապ­րիլ զայն, քա­նի որ ան­ցած է ան։ Իսկ ա­պա­գան՝ ան ալ ի­րը չէ՜, քա­նի որ ա­պա­գան ա­նո­րոշ է՝ ան­ծա­նօթ եւ անս­տո՛յգ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Սա­տի Կիւ­վէն այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց Նո­յեմ­բե­րի 1-ին տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն վերջ­նա­կան ար­դիւն­քը։ Այս­պէս, նոր խորհր­դա­րա­նին ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ 317 ա­թոռ։ Գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ՃՀՓ-ն պի­տի ու­նե­նայ 134 տեղ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Եւրոյանձնաժողովի փոխ-նախագահը երէկ բարձր մակարդակի շփումներ ունեցաւ Անգարայի մէջ:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու Ֆրանց Թիմմերմանսը հիւրընկալեց Չանքայայի ապարանքի երդիքին տակ: Թրքական կողմը կրկնեց իր փափաքը՝ որպէսզի անդամակցութեան բանակցութիւններուն շրջագծով քննարկման բացուին նոր գլուխներ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները երէկ տեսակցեցան Գերմանիոյ Արտաքին գործոց նախարար Ֆրանք-Վալթէր Շթայնմայէրի հետ:
Ռիչըրտ Միլս. «Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան շրջագծով լարուածութեան առկայ մակարդակը»:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ, նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն ու­սու­ցիչ» տա­րե­կան մրցոյ­թի 2015 թուա­կա­նի մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Հարկ է նշել, որ այս մրցոյ­թը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ջան­քե­րով, ո­րոնց կը միա­նայ նաեւ Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Որ­պէս ծա­ռա­յու­թիւն հայ եր­գի ու ե­րաժշ­տու­թեան, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ հաս­տա­տուե­ցաւ նոր մա­տե­նա­շար մը՝ «Համ­բար­ձու­մեան մա­տե­նա­շա­ր» եւ հրա­տա­րա­կուե­ցաւ գե­ղա­տիպ հա­տոր մը եւս. «Մե­ղե­դի»։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեր հա­մեստ խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն մէջ յա­ճախ կ՚անդ­րա­դառ­նանք ան­կեղ­ծու­թեան եզ­րին կա­րե­ւո­րու­թեան մարդ­կա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու լաւ մշակ­ման հա­մար։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պէյրութի Հայկազեան հայագիտական համալսարանի հիմնադրութեան 60-ամեայ յոբելեանը առաջնահերթ ուշադրութեան կ՚արժանանայ հայ իրականութեան մօտ:
Անցեալ տարուան դրութեամբ այս բարձրագոյն ուսման հաստատութեան շրջանաւարտներուն թիւը արդէն հասած է 3200-ի:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նո­յեմ­բեր 10-ին կ­­՚ո­գե­կո­չենք 108-րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ ժո­ղո­վուր­դին «Եր­կա­թէ ­Շե­րեփ» պատ­գա­մած ան­մո­ռա­նա­լի ՀԱՅ­ՐԻ­Կին՝ վա­նե­ցի Խ­­րի­մեան Մկր­­տիչ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի (1820-1907) վախ­ճան­ման։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ՝ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի ի­րա­կա­նաց­նել լայ­նա­ծա­ւալ ու սաս­տիկ օ­դա­յին նոր գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ պնդում­նե­րը հեր­քուե­ցան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ, սա­կայն ներ­կա­յիս ար­դէն օ­րա­կար­գի վրայ են զա­նա­զան լու­րեր, ըստ ո­րոնց բա­ւա­կան հա­սուն­ցած է օ­դա­յին լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թեան մը պատ­րաս­տու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նո­յեմ­բեր 9-ին, 136 տա­րի ա­ռաջ, հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րու ազ­գայ­նա­կան ուղ­ղու­թեան տէր մե­ծա­թիւ խումբ մը, պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ կա­րե­ւոր քայլ մը նե­տե­լով՝ ո­րո­շեց վե­րա­դառ­նալ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ մայր գիր­կը։

Էջեր