Արխիւ

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015

​Լիոնաբնակ Ստեփան Պուտոյեան քառասուն տարիներէ ի վեր կ՚որոնէ նախահայրերուն հետքերը:
Ֆրանսական մշակութային միութեան մէջ մտերմիկ զրոյց՝ խօսուն ու վառ լուսանկարներու ուղեկցութեամբ:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

​Բա­րե­միտ չըլ­լանք: Մեր հայ­րե­նի­քը եւ ժո­ղո­վուր­դը, Հա­յաս­տան եւ սփիւռք­ներ, են­թա­կայ ե­ղած են, եւ են, ան­դադ­րում նա­խա­յար­ձա­կում­նե­րու, ո­րոնք միայն զի­նուո­րա­կան չեն:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015

Մար­սէյ­լի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­թաց­քին նշո­ւե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի օ­րը։ Այս­պէս, 25-րդ շա­րու­նա­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ա­ւե­լի ըն­դար­ձա­կո­ւած տա­ղա­ւա­րով, կեդ­րո­նա­կան ու­ղիին վրայ, հե­տե­ւա­բար ան­պայ­ման տե­սա­նե­լի իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լո­ւի հա­մար։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

«Ա­կօս»ի նա­հա­տակ խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ըն­թա­ցող հար­ցաքն­նու­թիւ­նը թե­ւա­կո­խեց նոր փուլ մը։ Նո­րա­յայտ փաս­տե­րու հի­ման վրայ կա­տա­րուած գոր­ծո­ղու­թեան ար­դիւն­քին ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ ինն հո­գիի մա­սին, ո­րոնց շար­քին են նաեւ Իս­թան­պու­լի եւ Թրապ­զո­նի հե­տա­խու­զու­թեան նախ­կին տնօ­րէն­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

​Միացեալ Նահանգներու Պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչը կ՚այցելէ Երեւան:
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան հանդիպում մը ունեցաւ Էնն Վիթքովսքիի հետ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Երեւանի մէջ երէկ երեկոյեան առաջին անգամ ցուցադրուեցաւ Թուրքիա-Հայաստան առկայ յարաբերութիւններուն վերաբերեալ ժապաւէն մը:
«Վերսուս սթուտիա»ի կողմէ Պատմութեան հիմնարկին համագործակցութեամբ պատրաստուած փաստավաւերագրական գործը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դոց վերջ­նա­կան նպատկն է՝ ըն­կե­րու­թեան մէջ ար­ժա­նա­ւոր ըլ­լալ, ար­ժա­նա­ւոր կեր­պով ապ­րիլ եւ այդ­պէս յի­շուիլ։ Ո՜վ չ՚ու­զեր ար­ժա­նա­ւոր ըլ­լալ, յի­շուիլ, յարգ ու պա­տիւ վա­յե­լել, նոյ­նիսկ ա­մե­նէն հա­մեստ մարդն իսկ ու­նի այդ փա­փա­քը, քա­նի որ մարդ­կա­յին բնա­կան զգա­ցում մըն է ան։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բե­րի վեր­ջին օ­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ գրա­կա­նու­թեան 20-րդ ­դա­րու լու­սա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ Գէորգ Է­մի­նի (1919-1998)։
­Մարդ էա­կին նկատ­մամբ ան­կեղծ ու ան­հուն սէ­րը, իր ժա­մա­նա­կաշր­ջանն ու Դա­րու Ո­գին հա­յօ­րէն եր­գե­լու ներ­քին հու­րը եւ կեանքն ու աշ­խար­հը իր ողջ բջիջ­նե­րով շնչա­ւո­րե­լու ան­սանձ կիր­քը ե­ղան վա­րար աղ­բիւ­րը Գէորգ Է­մի­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թեան:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Քրիս­թա­ֆըր Չէյմ­պըրզ, ո­րուն բե­մադ­րած «Ա­րամ, Ա­րամ» ֆիլ­մը ցու­ցա­դո­ւե­ցաւ այս տա­րո­ւան Հա­յաս­տա­նի «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժա­պատ­կե­րի փա­ռա­տօ­նին, կը յայտ­նէ, թէ ֆիլ­մը պատ­մու­թիւնն է տաս­ներ­կու տա­րե­կան Ա­րա­մին, որ Պէյ­րու­թէն գաղ­թե­լով՝ կը հաս­տա­տո­ւի Լոս Ան­ճե­լը­սի Փոք­րիկ Հա­յաս­տան շրջա­նը ապ­րող իր մեծ­հօր մօտ, դի­մագ­րա­ւե­լով նոր մի­ջա­վայ­րին ըն­տե­լա­նա­լու դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­տար ա­նուն­նե­րէն Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի «Մե­լի­հա Նու­րի հա­նըմ» նո­րա­վէ­պը հրա­տա­րա­կուե­ցաւ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ։ Գիր­քը հա­յե­րէ­նէ թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նած է Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լու։ Ե­սա­յեան իր այս նո­րա­վէ­պին մէջ կը պատ­մէ կնոջ մը մա­սին, որ Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն կը տա­րու­բե­րի եր­կու տղա­մար­դու հան­դէպ ապ­րած իր զգա­ցում­նե­րու մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

«Տը Թե­լեկ­րաֆ» թեր­թը հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ա­մե­նէն գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ցան­կը։ Քսա­նե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին մէջ է նաեւ Ի­րա­նի մէջ գտնուող Սպա­հա­նի Ս. Բեթ­ղե­հէմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց «Վար­դա­նանց աս­պետ­ներ» բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րը։ Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ հիւ­րե­րը Նո­րին Սրբու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցին Սփիւռ­քի մէջ ծա­ւա­լած ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը՝ ուղ­ղուած Սփիւռ­քի հայ­կա­կան դպրոց­նե­րու եւ ման­կա­պար­տէզ­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Յա­ռա­ջի­կայ Կի­րա­կի Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­յա­նան թա­ղի ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հո­գե­ւոր ու աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց պի­տի նա­խա­գա­հէ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Ի­զա­պել­լա Եայ­լեան նուա­ճեց Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­մար­տի կա­նանց մին­չեւ քսան տա­րե­կան­նե­րու ա­ռաջ­նու­թեան եր­կա­մար­տի ոս­կէ մե­տայ­լը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Սպա­յա­կոյ­տի ընդ­հա­նուր նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գծով Թուր­քիա պի­տի շա­րու­նա­կէ ա­ջակ­ցիլ Ատր­պէյ­ճա­նին։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պուած է Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան եւ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու միու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու շրջագ­ծով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​-Շատ մը դէ­տեր կը խօ­սին Սու­րիոյ մաս­նատ­ման մա­սին: Յատ­կա­պէս նոր հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծե­լու մա­սին, ո­րուն մէջ Դա­մաս­կո­սը, Թար­թու­սը, Լա­թա­քիան կը գրա­ւեն հիմ­նա­կան տեղ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

«Քարնեկի» հիմնարկին մօտ Հայաստանի նախագահը անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:
«Սահմանին վրայ, մեղմ խօսքով, կ՚ընթանայ պատերազմ», ըսաւ Սարգսեան Ուաշինկթընի մէջ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

​Սե­բաս­տա­հայ գրող Մե­լի­սա Քո­չաք հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «Պիր թու­թամ կեչ­միշ» խո­րագ­րով։ Գրքին մէջ հե­ղի­նա­կը կը պատ­կե­րէ Սվա­սի հա­յու­թեան ան­ցեալն ու այժ­մու կեան­քը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց մղած պայ­քա­րը ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու հա­մար։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րաւ Մայր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դի­մաց՝ Մե­ճի­տի­յէ­գիւ­ղի հրա­պա­րա­կին վրայ Հայ կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տու­նէն 45 տա­րի ա­ռաջ գրա­ւուած 4474 քա­ռա­կու­սի մեթր հո­ղա­մա­սին գծով։

Էջեր