Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Երբ յա­ճախ կը խոր­հինք ու կը խօ­սինք կեան­քի մա­սին՝ ա­նոր ա­նի­մա­նա­լի խոր­հուր­դին ու գաղտ­նիք­նե­րուն վրայ, չենք անդ­րա­դառ­նար, չենք նկա­տեր, որ ա­նոր զա­նա­զան դրուագ­նե­րուն մէջ տար­բե­րու­թիւն չկա՛յ, այլ՝ կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թի՛ւն։ Ուս­տի մա՛հն ալ մար­դուս հա­մար «կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թիւն» մըն է. բո­վան­դա­կու­թեան, էու­թեան փո­փո­խու­թիւն չկայ, քա­նի որ մի­ջու­կը, կո­րի­զը միշտ կեա՛նքն է։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՀԱ­ՄՕ ՄՈՍ­ԿՈ­ՖԵԱՆ

Երկ­նէր եր­կին,
Երկ­նէր եր­կիր,
Երկ­նէր եւ ծովն ծի­րա­նի...
Եւ ի բո­ցոյն վա­զէր խար­տեաշ պա­տա­նե­կիկ
Նա հուր հեր ու­նէր, ա­պա թէ բոց ու­նէր մօ­րուսն
Եւ աչ­կունքն էին ա­րե­գա­կունք…:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԷ­ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄԵԱՆ

ԽՄԲ.- Սա­նա­նը, դուստրն է մեր պաշ­տօ­նա­կից՝ «Ազ­դակ»ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Շա­հան Գան­տա­հա­րեա­նին: Ե­րի­տա­սարդ զոյ­գին ա­ռած քայ­լը ա­ւե­լի քան օ­րի­նա­կե­լի է, ո­րուն հա­մար յար­մար տե­սանք այս գրու­թիւ­նը բաժ­նել մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն հետ: Քա­ջա­լե­րե­լի է ա­մէն հայ ե­րի­տա­սարդ զոյգ, որ նման ո­րո­շում կ՚առ­նէ: Մենք կը հա­ւա­տանք, որ նման քայլ մը, նաեւ ըն­տա­նե­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան ար­դիւնք է, ո­րուն հա­մար շնոր­հա­ւո­րե­լի են ծնող­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

ՀԱՄ­ԲԻԿ ՊԻ­ԼԱ­ԼԵԱՆ

Ըստ ե­րե­ւոյ­թին տա­կա­ւին ո­րո­շա­կի շրջան մըն ալ հայ տպա­գիր մա­մու­լը պի­տի պա­հէ իր կեն­սու­նա­կու­թիւ­նը շնոր­հիւ հայ հա­ւա­տա­ւոր ըն­թեր­ցող­նե­րու, ո­րոնց յա­մառ եւ յա­րա­տե­ւո­ղի պա­հուած­քին ի պա­տաս­խան, հայ մա­մու­լի ա­ռա­քե­լու­թեան հա­ւա­տա­ցող հո­վա­նա­ւոր միու­թիւն­ներ եւ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ, ան­հատ­ներ թէ բա­րե­րար­ներ պի­տի շա­րու­նա­կեն սա­տար կանգ­նիլ ա­նոր տա­րա­ծու­մին:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վեր­ջին օ­րե­րուն Սու­րիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րը ցոյց կու տան, որ գետ­նի վրայ սկսած է ձե­ւա­ւո­րուիլ նոր դրու­թիւն մը, որ պայ­մա­նա­ւո­րուած պի­տի ըլ­լայ ոչ միայն զի­նուո­րա­կան դա­շինք­նե­րով, այլ քա­ղա­քա­կան նոր ձե­ւա­չա­փե­րով:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Օ­գոս­տո­սի 17-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցով ժա­մա­նեց Հնդկաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն՝ Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց Մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րան: Ճե­մա­րա­նէ ներս այժմ կ՚ու­սա­նին յի­սուն­հինգ սա­ներ Հա­յաս­տա­նէն, Ի­րա­քէն եւ Ի­րա­նէն:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, 20 Օ­գոս­տոս 2016, Ուր­բաթ, Է­լա­զը­ղի կու­սա­կալ Մու­րատ Զօր­լուօղ­լուին ուղարկեց ցա­ւակ­ցա­կան նա­մակ մը։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Վրաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի «Ճա­նա­չի՛ր հայ­րե­նիքդ-2016» ա­մառ­նա­յին չոր­րորդ ճամ­բա­րը՝ տասն օ­րուան ըն­թաց­քին՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տուած է տեղ­ւոյն հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն այ­ցե­լե­լու Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի կա­րե­ւո­րա­գոյն պատ­մամ­շա­կու­թա­յին եւ բնու­թեան յու­շար­ձան­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող Աչ­քի խնամ­քի հայ­կա­կան ծրա­գրի (The Armenian EyeCare Project) 52-րդ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, որ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած է միամ­սեայ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցով, յա­ջո­ղու­թեան նոր էջ մը ա­ւել­ցու­ցած է մօ­տա­ւո­րա­պէս քսան­հինգ տա­րի ա­ռաջ հիմ­նուած սոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան պատ­մու­թեան մէջ։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Սփիւռ­քա­հայ մե­ծա­նուն բա­նաս­տեղծ, մշա­կոյ­թի անն­կուն գոր­ծիչ Ժագ Յա­կո­բեա­նի ծննդեան դա­րա­դար­ձը ու իր բե­ղուն վաս­տա­կի 80-ա­մեա­կը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս պի­տի նշուի յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին, Կլեն­տէյ­լի, Գա­լի­ֆոր­նիա, Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, «Փրիս­պի­թե­րիըն» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

Պուէ­նոս Այ­րէ­սի, Ար­ժան­թին, Ս. Գրի­գոր հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին նե­րա­ռուած է քա­ղա­քի զբօ­սաշր­ջա­յին շրջայ­ցի պաշ­տօ­նա­կան ծրա­գի­րին մէջ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

Հա­յաս­տա­նի Գա­ւա­ռի եւ Հրազ­դա­նի բժշկա­կան կեդ­րոն­նե­րուն մէջ ա­մե­րի­կա­ցի բժիշկ­ներ կա­մա­ւոր ա­ռա­քե­լու­թիւն կը կա­տա­րեն՝ Հա­յաս­տա­նի մօտ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տան եւ Քան­զաս նա­հան­գի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

«Այ.Էյ.Պի.»ի Վար­չա­գի­տա­կան մի­ջազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ ա­մառ­նա­յին դպրոց՝ պա­տա­նի ա­ռաջ­նորդ­նե­րու հա­մար» ծրագ­րի ծի­րէն ներս Հա­յաս­տա­նի 12-16 տա­րե­կան քսան ա­շա­կերտ­ներ այ­ցե­լած են «Վի­վա­սել-Էմ.Թի.Էս.»ի գլխա­ւոր գրա­սե­նեա­կը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

Թուր­քիա վեր­ջին օ­րե­րուն խոր ցաւ կ՚ապ­րի ի­րե­րա­յա­ջորդ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան տմար­դի եւ ա­րիւ­նա­լի յար­ձա­կում­նե­րու հե­տե­ւան­քով։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն եր­կի­րը մեծ ցնցում ապ­րե­ցաւ Է­լա­զը­ղէն հա­սած լու­րե­րուն հե­տե­ւան­քով։

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

​Արմէն Մուրատեան տեսակցեցաւ Ժան Փիէռ Պէրպէրեանի հետ, որ այցելեց Երեւան:
Ֆրանսահայ յայտնի բժիշկը յաջորդ ամիս իր երեսուն պաշտօնակիցները պիտի առաջնորդէ Հայաստան:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

​Ղարաբաղեան հարցին շուրջ Մոսկուայի դիրքը կը մեկնաբանուի՝ որպէս ստուերային դիւանագիտութիւն:
Շաւարշ Քոչարեան. «Երբ Պաքու խօսի զիջումներու մասին, ապա կարելի կ՚ըլլայ խօսիլ փոխզիջումներու շուրջ»:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինչ­պէս մարդ­կա­յին բո­լոր գոր­ծու­նէու­թեան եւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ, հա­ւատ­քի մէջ ալ յա­րա­տե­ւու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է ա­նոր կա­տա­րե­լու­թեան հա­մար։ Ար­դա­րեւ նպա­տա­կի մը հաս­նե­լու հա­մար պէտք է ջա­նա­դիր ըլ­լալ՝ աշ­խա­տիլ, բայց չի բա­ւեր ա­սի­կա, այլ պէտք է յա­րա­տե­ւել, աշ­խա­տիլ ա­ռանց վհա­տե­լո՛ւ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

Փե­քի­նի մէջ, Չի­նաս­տան, վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րա­խա­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին օ­րուան նուի­րուած «Ամ­բողջ աշ­խար­հի ե­րա­խա­նե­րու բա­րե­կամու­թիւ­նը» խո­րա­գեալ մա­նուկ­նե­րու նկար­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին բա­ցու­մը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Ինչ որ մար­դու կը վե­րա­բե­րի, ամ­բող­ջու­թեամբ կա­րե­լի է վե­րագ­րել նաեւ կեն­դա­նա­կան (ա­նաս­նա­կան) աշ­խար­հի: Կ՚ը­սենք հայ­րե­նա­սի­րու­թիւն. մի­թէ՞ ան­տա­ռի ա­նա­սուն­նե­րը չու­նին ի­րենց հայ­րե­նի­քը… ու եր­բեմն զի­րար խա­չա­ձե­ւե­լով՝ նաեւ մա­հա­ցու մար­տեր կը մղեն ի­րարու մի­ջեւ, երբ ի­րա­րու սահ­ման­նե­րը աս­պա­տա­կած են, քա­նի որ ա­մէն ա­նա­սուն ինք կը գծէ իր սահ­մա­նը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇ­ԿԷ­ՐԵԱՆ

ՈՉ՝ ԾԱ­ՓԱ­ՀԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ…
Ծա­փա­հա­րու­թիւ­նը գնա­հա­տան­քի ձեւ մըն է, որ կը ձգտի քա­ջա­լե­րել եւ խրա­խու­սել հան­դէս ե­կող ա­րուես­տա­գէ­տը։ Ան իր մեկ­նա­բա­նու­թեան ար­ժե­ւորու­մը կը տես­նէ ծա­փա­հա­րու­թեան ո­րա­կին՝ ո­րո­տըն­դոստ կամ յոտն­կայս, եւ տե­ւո­ղու­թեան մէջ։

Էջեր