Արխիւ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ մղուած պայ­քա­րին շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Հայաստանի նախագահը մէկտեղուեցաւ մարզական աշխարհի ներկայացուցիչներուն հետ:
Սերժ Սարգսեան մաղթեց, որ հայ մարզիկները ոսկէ մետայլներ նուաճեն Ռիօ Տէ Ժանէյրոյի մէջ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան պատ­գամ մը հրա­պա­րա­կեց Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Ե­րէկ լի­բա­նա­նա­հայ գա­ղու­թը կորսն­ցուց հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­ժա­նա­ւոր զա­ւակ­նե­րէն, բազ­մա­վաս­տակ դե­րա­սան եւ բե­մադ­րիչ Վա­րու­ժան Խտը­շեա­նը, որ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ իր անջն­ջե­լի դրոշ­մը դրաւ լի­բա­նա­նա­հայ թա­տե­րա­կան կեան­քին վրայ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան նախարարութեան բանբերը ամփոփեց 2015 թուականի իրադարձութիւնները:
Արծրուն Յովհաննիսեան. «Ամբողջ տարուան ընթացքին հայկական զինեալ ուժերը թոյլ չեն տուած, որ Ատրպէյճան յառաջ երթայ մէկ միլիմեթր»:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

ԱՆՆԱ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Դեկ­տեմ­բե­րի 6-ին «Տե­փօ», ա­պա 11-ին «g art» պատ­կե­րաս­րահ­նե­րուն մէջ բա­ցուե­ցաւ նկար­չու­հի Մե­րի Մու­նի (Ա­միր­խա­նեան) «Ի­րա­կա­նու­թիւ­նը գե­ղե­ցիկ է» ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ներ­կա­յա­ցուած էր ա­րուես­տա­գի­տու­հիին «Քա­ղաք» շար­քը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ այս օ­րե­րուն մեր մէջ կը գտնուի ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, հե­ղի­նա­կա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Քլոտ Ար­մէն Մու­թա­ֆեան, որ Իս­թան­պուլ կ՚այ­ցե­լէ իր կո­ղակ­ցին հետ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԿԻՒ­ԶԷ­ԼԵԱՆ

Լոն­տո­նի «Սոթ­պի՚զ» հան­րա­ծա­նօթ ըն­կե­րու­թիւ­նը Մո­նա­քո­յի ար­քա­յազն Ալ­պէռ իշ­խա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ու մաս­նակ­ցու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պած էր ա­ճուրդ մը՝ նուի­րուած Ո­ւիս­թըն Չըր­չի­լի մա­հուան 50-րդ տա­րե­լի­ցին։ Ա­ճուր­դի գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին ար­քա­յազն Ալ­պէռ, Մո­նա­քո­յի մօտ Անգ­լիոյ դես­պան Է­վէ­լին Չեն­թա եւ Լոն­տո­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­մէն Սարգ­սեան։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Նոր տա­րի, նոր սպա­սում­ներ... Ա­մէ­նուր կը հնչեն Նոր տա­րուան եւ Սուրբ Ծննդեան բա­րե­մաղ­թանք­ներ, ցան­կու­թիւն­ներ, ա­մէն մարդ նո­րո­վի յոյ­սե­րով եւ սպա­սում­նե­րով կը լե­ցուի Նոր տա­րուան լու­սա­ւոր օ­րե­րու առ­թիւ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պեց իր դա­սը­նթաց­քնե­րուն մաս­նա­կից պա­տա­նի մար­զիկ­նե­րուն եւ ա­նոնց ծնող­նե­րուն հա­մար։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

Մխիթարեան սանուց միութեան նախաձեռնութեան նախընթացները տարիէ տարի կը խորանան համայնքային կեանքէն ներս:
«Հրանդ Տինք» վարժարանի աշակերտներուն համար ամանորեան մասնաւոր խրախճանք մը կազմակերպուեցաւ Գումգաբուի մէջ՝ թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի զօրակցութեամբ:
Տղաքը նուէրներ ստացան Կաղանդ պապուկին ձեռամբ, մինչ իրենց տօնախմբութեան ընթացքին ստեղծուեցաւ մեծ խանդավառութիւն:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել՝ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Կոն­դա­կ­»ը՝ ուղ­ղուած Դպրաց Դա­սե­րուն եւ Երգ­չա­խում­բե­րուն, 27 Մա­յիս 1953 թուա­կա­նին։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

​Հիւսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարութեան վարչապետը շփումներ ունեցաւ Թուրքիոյ մէջ:
Էրտողան եւ Տավուտօղլու տարածքաշրջանի իրադրութիւնը քննարկեցին Նեչիրվան Պարզանիի հետ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստո­րեւ կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի Կոն­դա­կը՝ ուղ­ղուած Դպրաց Դա­սե­րուն եւ Երգ­չա­խում­բե­րուն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Հայ մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի հա­ւա­քոյթ մը։ Յի­շեալ միու­թեան Պէ­յօղ­լուի հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Նոր զար­թօնք»ի Կա­ղան­դի այս ձեռ­նար­կը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րուն բաժ­նուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­նու­շա­պու­րը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ «Մա­րալ» հա­մոյ­թի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուած Կա­ղան­դի խրախ­ճան­քը ան­ցաւ ան­նա­խըն­թա­ցօ­րէն խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ծնող­նե­րուն պատ­րաս­տու­թեամբ փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին գոր­ծադրուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Գա­րա­կէօ­զեա­նի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ՝ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ կազ­մա­կերպուած խրախ­ճան­քին բե­րու­մով։ Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զէն սկսեալ մին­չեւ դպրո­ցի շէն­քի մուտքն ու ա­պա­կե­պատ սրա­հը եր­կա­րած ըն­դար­ձակ տա­րած­քի մը մէջ ի­րա­կա­նա­ցաւ այս խրախ­ճան­քը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած էին նաեւ Ա­մա­նո­րի բնո­րոշ զա­նա­զան ի­րե­ղէն­ներ կամ նուէր­ներ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Կա­թո­ղի­կէ աշ­խար­հի Ս. Ծննդեան առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նը՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար Ուղ­ղա­փա­ռաց Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ կա­ղան­դուան խրախ­ճանք մը։ Միու­թեան եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած գծագ­րու­թեան, դաշ­նա­կի եւ պա­րի դա­սըն­թաց­քնե­րուն մաս­նա­կից աշ­ա­կերտ­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած էր այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցւոյ արարողութիւններուն:
Կէտիկփաշայի մէջ երէկ խանդավառ օր մը ապրուեցաւ՝ Ամանորի ընդառաջ բարեմաղթանքներու փոխանակումով: Թաղային խորհուրդի ատենապատ Յարութիւն Շանլը եւ իր ընկերները հետեւողական աշխատանք կը տանին կալուածներու արդիւնաւէտ արժեւորման ուղղութեամբ:

Էջեր