Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ղօթ­քը կա­րե­լի՞ է «ա­րուեստ» նկա­տել։ Ո­մանք կրնան ա­ռար­կել եւ ը­սել, թէ ա­ղօթ­քը եւ ա­րուես­տը բո­լո­րո­վին տար­բեր ի­րո­ղու­թիւն­ներ են, այն­քան որ կա­րե­լի չէ՛ այս եր­կու­քը միա­ւո­րել եւ ի­րա­րու կցել, քա­նի որ հա­սա­րա­կաց կէտ մը չու­նին ա­նոնք։ Այս ա­ռար­կու­թիւն­նե­րը ըն­դու­նե­լէ կամ մեր­ժե­լէ ա­ռաջ կ՚ար­ժէ ա­նոնց էու­թիւ­նը վեր­լու­ծել։

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016

ՄԱԿ-ի միջ­նոր­դու­թեամբ Ժը­նե­ւի մէջ այ­սօր նա­խա­տե­սուած են Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ «Ռո­սիա Մոլ» ա­ռեւ­տու­րի եւ ժա­ման­ցի կեդ­րո­նը։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պա­տուեց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

1-3 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն Մի­ջի­կը­նի հա­մալ­սա­րա­նի (Տիլ­պոռն) Հա­յա­գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Հա­յե­րը եւ Պաղ պա­տե­րազ­մը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​2009 թուա­կա­նին Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ իր ար­տա­սա­նած խօս­քին ըն­թաց­քին Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա կը մե­ղադ­րէր ա­րաբ­նե­րը, շրջա­նին մէջ տի­րող ա­ղօտ ի­րա­վի­ճակ­նե­րուն ա­նոնց ու­նե­ցած պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ա­ռըն­թեր:

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը հաւաքոյթի մը մասնակցեցաւ Գիտութիւններու ակադեմիոյ մէջ:
Սէյրան Օհանեան նուազ հաւանական կը նկատէ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին պատերազմի վերսկսիլը:

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Պէ­յօղ­լուի քա­հա­նա­յից դա­սէն Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեա­նի, ինչ­պէս նաեւ Տ. Գէորգ Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի եւ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեանի, Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ կա­տա­րե­ցին ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը, դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­քըֆ­լը­գիւղ։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը՝ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկողու­թեամբ, կա­տա­րե­ցին օգ­տա­շատ եր­կու պտոյտ­ներ, որ­պէս­զի զար­գաց­նեն  դպրո­ցի մէջ ի­րենց սոր­ված գի­տե­լիք­նե­րը:

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի կեան­քի կո­չել թա­տե­րա­կան ծրա­գիր մը։ Այս­պէս, թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի կարգ մը ան­դամ­նե­րը ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են թա­տե­րա­կան ծրագ­րի մը։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րան Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բը այս տա­րի եւս Մեծ պա­հոց շրջա­նին կազ­մա­կեր­պեց իր ա­ւան­դա­կան ճաշ­կե­րոյ­թը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Այս տա­րի միայն բա­ցա­ռու­թիւն մը ապ­րուե­ցաւ ժամ­կէ­տի ա­ռու­մով։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ, «Բա­րեւ» նո­րաս­տեղծ թա­տե­րա­խում­բը թա­փով կը պատ­րաս­տուի իր անդ­րա­նիկ ներ­կա­յաց­ման։ Յայտ­նի ա­րուես­տա­գի­տու­հի Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի բե­մադ­րու­թեամբ այս խում­բը յա­ռա­ջի­կայ ամ­սուան սկիզ­բին հան­դէս պի­տի գայ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» ա­նուն զա­ւեշ­տով՝ հիւ­րըն­կալ միու­թեան բե­մին վրայ։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պահ­քի վե­ցե­րորդ Կի­րա­կին նուի­րուած է Յի­սուս Քրիս­տո­սի «Գալս­տեան» յի­շա­տա­կին։ Ուս­տի նա­խորդ կի­րա­կի­նե­րու խոր­հուրդ­նե­րուն մի­ջեւ կ՚ե­րե­ւի յայտ­նի տրա­մա­բա­նա­կան կա­պակ­ցու­թիւն մը՝ որ Հայ Ե­կե­ղե­ցին յատ­կա­պէս կը յի­շէ եւ կը խորհր­դա­ծէ ա­մէն մէ­կը իւ­րա­քան­չիւր Կի­րա­կիի խոր­հուր­դին մէջ։

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղա­սահ­քի ան­նա­խըն­թաց ձեռ­նարկ մը։ «Սա­ռոյ­ցի թա­գա­ւոր­նե­րը» խո­րագ­րեալ մեծ շոու մըն էր այս մէ­կը, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կան ո­ղիմ­պիա­կան ա­խո­յեան­ներ, աշ­խար­հի կամ Եւ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թիւն­նե­րու դափ­նե­կիր­ներ։

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րով՝ Ռո­պէրթ Յա­րու­թիւ­նեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ։

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Եղիշէ Վարդապետ Ուչքունեան։ Գուզ­կուն­ճու­քի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ սա Մեծ պա­հոց շրջա­նի հինգերորդ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւնն էր, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Ատրպէյճանի նախագահը ելոյթ մը ունեցաւ Պաքուի 4-րդ Կլոպալ ֆորումի բացման ընթացքին:
Ըստ Ալիեւի, շարունակելով Լեռնային Ղարաբաղի բռնագրաւումը՝ Հայաստան ինքզինք կը դնէ մեկուսացուած վիճակի մէջ:

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

​Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները երէկ հանդիպում մը ունեցան Քրեմլինի պալատին մէջ
Երեւան-Մոսկուա առանցքին վրայ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացը միշտ առաջնահերթ

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը իր եր­դի­քին տակ հիւ­րըն­կա­լեց մտա­ւո­րա­կան, հրա­տա­րա­կիչ  եւ պատ­մա­բան Օս­ման Քէօ­քէ­րը: Բա­նա­խօ­սու­թեան ներ­կայ էին Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր:

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ան­ցեալ 26 Փետ­րուա­րին Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած խորհրդ­ա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը սպա­սե­լի էին ի­րենց ար­դիւնք­նե­րով: Սա­կայն ոչ ոք կը մտա­ծէր, թէ երկ­րի նա­խա­գա­հին շուրջ բո­լո­րուած ու­ժե­րը պի­տի յա­ջո­ղէին շռնդա­լից յաղ­թա­նակ մը գրան­ցել մայ­րա­քա­ղաք Թեհ­րա­նի մէջ գրա­ւե­լով բո­լոր ե­րե­սուն ա­թոռ­նե­րը:

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Հովանաւորութեամբ յայտնի բարերար Արէտ եւ Մոնիք Երկանեան ամոլի՝ ամառնամուտի նուէր:
Պարի պետական անսամպլ եւ «Մարալ»:
28 Ապրիլին նախատեսուած ելոյթին ընդառաջ Կարպիս Չափքան ներկայացուց կազմակերպչական աշխատանքները:

Էջեր