Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նա­խա­պէս խորհր­դա­ծե­ցինք Ե­կե­ղեց­ւոյ «պաշ­տօ­նա­կան լե­զու»ին մա­սին եւ ը­սինք, որ Ե­կե­ղե­ցին, ինչ­պէս ա­մէն հաս­տա­տու­թիւն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն, իր պաշ­տօ­նը կամ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կա­րե­նալ գոր­ծադ­րե­լու հա­մար «լե­զու»ի պէտք ու­նի եւ որ­պէս­զի ա­մէն ինչ կար­գին ըն­թա­նայ, հար­կա­ւոր է որ «հա­սա­րա­կաց» կամ «պաշ­տօ­նա­կան» լե­զու մը գոր­ծա­ծէ՝ ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու որ­պէս մի­ջոց։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րը նա­խըն­թաց օր ժո­ղով մը գու­մա­րե­ցին Իս­թան­պու­լի մէջ։ Սա ե­ռա­կող­մա­նի այս ձե­ւա­չա­փին մէջ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու եր­րորդ հան­դի­պումն էր։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Կիւմ­րիի մէջ ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նի հա­մա­լի­րէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Շի­րա­կի մար­զի Ընդ­հա­նուր ի­րա­ւա­սու­թեան ա­տեա­նին կող­մէ կը դա­տուի մե­ղադ­րեա­լը, դա­տա­ւոր Յա­րու­թիւն Մով­սէ­սեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Տ.Տ. Քի­րիլ Պատ­րիար­քը շքան­շան մը շնոր­հեց ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին, որ «Տա­շիր» ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու խում­բի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահն է։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին շնոր­հեց «Սուրբ մեծ իշ­խան Դա­նիէլ Մոս­կուա­ցի» եր­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շան՝ Տոպ­րովս­քա­յի Սուրբ Քի­րի­լի եւ Մե­թո­տիո­սի տա­ճա­րի շի­նա­րա­րու­թեան հար­ցին մէջ ու­նե­ցած ա­ւան­դին հա­մար։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի եր­կու ե­րի­տա­սարդ աստ­ղե­րը՝ Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեան եւ Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան այ­սօր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գան Փա­րի­զի մէջ։ Թաւ­ջու­թա­կա­հար Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեա­նի եւ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեա­նի ե­լոյ­թը կը կա­յա­նայ Փա­րի­զի նուա­գա­խում­բին հետ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան տագ­նա­պի շուրջ ըն­թա­ցող խմո­րում­նե­րու ծի­րին մէջ երէկ կա­րե­ւոր հա­մա­րուած ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Եոր­քի մէջ: Բա­ցի ժո­ղո­վին ու­նե­ցած ար­դիւնք­նե­րէն, պէտք է շեշ­տադ­րել եր­կու հիմ­նա­կան կէ­տեր:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները այսօր կը տեսակցին Պեռնի մէջ:
Զուիցերիա ուղեւորուելէ առաջ Սերժ Սարգսեան երէկ խորհրդակցութիւն մը իրականացուց Պաշտպանութեան նախարարութենէն ներս: Արցախի ճակատին վրայ սաստիկ լարուածութիւնը միշտ կը մնայ առկայ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ քէր­մէ­սի հրճուանք։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ յար­դա­րուած տա­ղա­ւար­նե­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցան թէ՛ յա­րա­կից Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ զօ­րակ­ցու­թեան եւ թէ տօ­նա­կան շրջա­նի ա­ւան­դու­թեան մը տե­ւա­կա­նաց­ման։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Քըրմըզեան եղբայրներուն կողմէ հովանաւորուած նախագիծը բաւական հասունցած:
Պալեան գերդաստանի շիրմին նորոգութիւնը կ՚ընթանայ նախատեսուած հունին մէջ: «Հայճար» այժմէն պատրաստութիւններու ձեռնարկած է Մայիսին կայանալիք բացման հանդիսութեան համար:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս տեղի ունեցաւ միջեկեղեցական հանդիսաւոր աղօթք մը՝ աշխարհի խաղաղութեան համար։
Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան եւ Լոս Անճելըսի շրջանի հոգեւոր առաջնորդները համախմբուեցան Ս. Ղեւոնդեանց մայր տաճարին մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի թան­գա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ «Մա­քա­ռե­լով կեան­քի եւ ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան հա­մար. ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան մար­տե­րը Մեծ ե­ղեռ­նի տա­րի­նե­րուն» խո­րագ­րեալ այս ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման զու­գա­հեռ ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ նաեւ հա­մա­նուն գիր­քը, որ եւս նոր հրա­տա­րա­կուած է նոյն նիւ­թե­րով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը դի­մա­ւո­րուինք սա հար­ցու­մով. ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տա­մուն­քը, ըն­թեր­ցա­նու­թիւ­նը գրա­բա՞ր թէ աշ­խար­հա­բար ըլ­լա­լու է։ Ո­մանք կ՚ը­սեն, թէ ե­կե­ղե­ցին իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կա­տա­րե­լու հա­մար ո՛ր լե­զուն որ ա­ւե­լի շատ կ՚ար­դիւ­նա­ւո­րէ, կ՚օգ­նէ, այդ լե­զուն գոր­ծա­ծե­լու է, քա­նի որ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քե­լու­թեան ա­ռաջ­նա­կարգ նպա­տա­կը՝ հա­ւատքն է, լե­զուն ա­նոր մի­ջոցն է, ա­ռար­կան է։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

Ընտանեկան ստացուածքի կառավարման նիւթին շուրջ ուշագրաւ խորհրդաժողով մը:
Յայնտի հնագէտ Րաֆֆի Փորթագալ անդրադարձաւ գեղարուեստի նկատմամբ վերաբերմունքին:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Նա­խա­ճա­շը ա­ճա­պա­րան­քով կը պատ­րաս­տէ, ա­մու­սինն ու զա­ւակ­նե­րը կ՚արթնց­նէ, իւ­րա­քան­չիւ­րը իր գոր­ծին կը ճամ­բէ, տան անհ­րա­ժեշտ պէտ­քե­րը կը հո­գայ, մեծ գա­ւաթ մը սուր­ճը ձեռ­քը կը նստի հա­մա­կար­գի­չին դի­մաց ու ան­համ­բեր կը բա­նայ դի­մա­տետ­րին է­ջը...:

 

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

«Էվ­րէն­սէլ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը ան­ցեալ ա­միս լոյս ըն­ծա­յած էր Հնչա­կեան քսան կա­խա­ղան­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ յուշ-կեն­սագ­րու­թեան գիր­ք մը։ Սա 1921 թուա­կա­նին Իս­թան­պու­լի մէջ լոյս տե­սած եւ իր տե­սա­կին մէջ դա­սա­կա­նա­ցած «Քսան կա­խա­ղան­նե­րը» ա­նուն գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնն էր։ Այդ թուա­կա­նին Ե­դուարդ Չո­փու­րեա­նի աշ­խա­տա­սի­րու­թեան հի­ման վրայ հրա­տա­րա­կու­թեան պատ­րաս­տուած գիր­քը վեր­ջերս թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նեց լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Ա­րիս Նալ­ճը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«ՊԱՆԴԽ­ՏՈՂ­ՆԵ­ՐԻՆ

«Ի՞նչ էք ա­նում, ա՛յ խեղճ հա­յեր

«Որ երկ­րու­մը ցան­կա­լի

«Թո­ղած ա­նուշ օդն ու ա­յեր

«Դի­մում էք գիրկն օ­տա­րի։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով, դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րուն մէջ միշտ կը յա­ռա­ջա­նան բար­դու­թիւն­ներ, ո­րոնք շա­րու­նակ նոր ի­րա­վի­ճակ­ներ կը ծնին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջերս այս մա­հա­փոր­ձին մէջ հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րուն ու­նե­ցած դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը պար­զե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կա­տա­րուե­ցաւ յա­ւե­լեալ հար­ցաքն­նու­թիւն մը եւ պատ­րաս­տուե­ցաւ նոր մե­ղադ­րա­կան մը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

Թուր­քիոյ եւ Իս­րա­յէ­լի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րէն սկսեալ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ պաշ­տօ­նա­պէս սկսած է ձիւ­նա­հա­լի մը գոր­ծըն­թա­ցը։ Ծա­նօթ է, որ «Մա­ւի Մար­մա­րա» նա­ւու դէպ­քով ծա­գած ճգնա­ժա­մը պատ­ճառ դար­ձած էր, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն մեծ լա­րուա­ծու­թիւն մը ապ­րուի եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ, ո­րոնք մինչ այդ ի­րենց կա­պե­րը հաս­ցու­ցած էին ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մա­կար­դա­կին։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015

Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին վե­րա­դարձ­նե­լու խոս­տու­մով, որ­պէս պե­տա­կան պաշ­տօ­նեայ Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին ներ­կա­յա­ցած եւ ան­կէ գու­մար ստա­ցած Քե­մալ Թայ­ֆուն Նար­կին դա­տա­պար­տուե­ցաւ բան­տար­կու­թեան եւ տու­գան­քի։

Էջեր