Արխիւ

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը ար­դէն յայ­տա­րա­րած է Ա­ւագ Շաբ­թուան եւ Զատ­կուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ծրա­գի­րը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 88-րդ համագումարին շրջագծով բազմակողմանի աշխատանք:
Մարդկային ներուժը հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ:
Երեւանի «Այբ» դպրոցի երդիքին տակ երէկ սկսած զրոյցներու շարքը այսօր կը շարունակուի Ամերիկեան համալսարանի յարկէն ներս:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հնա­գէտ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ շուրջ 3300 տա­րո­ւան ան­ցեալ ու­նե­ցող  ե­րեք սրբա­վայր յայտ­նա­բե­րած են: Ըստ «International Business Times»ի,  փոր­ձա­գէտ­նե­րուն կար­ծի­քով՝ Գե­ղա­րօ­տի բլու­րին գա­գա­թը գտնո­ւող ամ­րո­ցին մէջ յայտ­նա­բե­րո­ւած սրբա­վայ­րե­րը ժա­մա­նա­կո­ւան իշ­խող­նե­րուն կող­մէ կը գոր­ծա­ծո­ւէին` ա­պա­գան կան­խա­տե­սե­լու հա­մար:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ Վիեն­նա­յի մէջ քննար­կում­ներ կա­տա­րե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ դար­ձեալ ապրուե­ցաւ բռնու­թեան դէպք մը։ Մինչ բո­վան­դակ եր­կի­րը նա­խըն­թաց օր Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տին մէջ ապ­րուած դէպ­քե­րուն բե­րու­մով բռունց­քի մը վե­րա­ծուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ, ե­րէկ ալ յար­ձա­կում մը գոր­ծուե­ցաւ Իս­թան­պու­լի Անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան վրայ։ Ի­րե­րա­յա­ջորդ այս եր­կու դէպ­քե­րը պատ­ճառ դար­ձան, որ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ ա­նի­ծուի։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

 Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւագ շաբ­թուան խորհր­դան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռա­ջի­նը։ Սրբոց տա­սը կու­սա­նաց յի­շա­տա­կը ո­չե­կո­չուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան Պա­քըր­գիւ­ղի մաս­նա­ճիւ­ղը ե­րէկ պահ­քի սե­ղա­նով մը պա­տուեց փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը հիւ­րըն­կա­լե­ցին հայ, յոյն եւ ա­սո­րի հա­մայնք­նե­րէն դէմ­քեր։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ փառաշուք յուղարկաւորութիւն:
Հանգուցեալ Սարգիս Սերովբեան յաւերժութեան ճամբուեցաւ հոծ բազմութեան մը մասնակցութեամբ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Թուր­քիա ե­րէ­կուան օ­րը ան­ցուց խա­ւա­րի մէջ։ Ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մը 10.36-ի դրու­թեամբ ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քը նոյ­նա­ժա­մա­նակ խզուե­ցաւ երկ­րի քա-ռասունհինգ քա­ղաք­նե­րուն մէջ։ Նոյ­նիսկ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներն ու հի­ւան­դա­նոց­նե­րը պար­տա­ւո­րուե­ցան կանգ­նեց­նել ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի կող­մէ։ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ՀԲԸՄ-ի պա­տուի­րա­կու­թեան ի պա­տիւ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ա­ւար­տին կը հասց­նէ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շար­քը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Այս­պէս, Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ ե­րէկ ու­նե­ցած շփում­նե­րէն վերջ Էր­տո­ղան ան­ցաւ Պուք­րէշ, ուր այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին բա­ժան­մունք­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն հա­մա­ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Իսթանպուլի Արդարադատութեան պալատին մէջ երէկ ապրուածները ահուսարսափ պատճառեցին բովանդակ երկրին:
Դատախազ Մեհմէտ Սելիմ Քիրազ ութ ժամուան գերեվարութենէ վերջ նահատակուեցաւ ահաբեկիչներուն կողմէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ:
Ըստ Էտհէմ Էլտէմի, տարբեր պատմագրութիւններու վերջին շրջանի համադրումը յոյս կը ներշնչէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան բնա­գա­ւա­ռի ար­ժէ­քա­ւոր մե­ներգ­չու­հի­նե­րէն Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Փա­րիզ։ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բի կա­րե­ւոր տարրե­րէն մին է Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կարգ մը խոր­հուրդ­ներ օ­րի­նակ առ­նուած են կեան­քի զա­նա­զան պա­րա­գա­նե­րէն, ո­րոնց մարդ շատ ան­գամ չ՚անդ­րադառ­նար, սո­վո­րա­կան ըն­թաց­քի մէջ կ՚ան­տե­սէ եւ էա­կա­նը միշտ կը մնայ խոր­հուրդ կամ «գաղտ­նի՛ք»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­ցը, մար­դուս հա­մար սնունդ մը ըլ­լա­լէ շատ ա­ւե­լի՜, կեան­քի հա­մա­զօր ու մեր­ձի­մաստ ար­ժէք մը կը ներ­կա­յաց­նէ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը առիթ հանդիսացաւ թարմ խմորումներու։
Կայծ Մինասեան. «Առողջ պատմագրութեան մը հասնելու համար ցեղասպանութիւնը պէտք է դառնայ պատմութեան առարկան»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախկին նախարար Արման Մելիքեան հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
«Համակարգային փոփոխութիւնները հնարաւոր են միայն այն պարագային, երբ իշխանական լծակները ըլլան համակցուած եւ գործեն միասին»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի, Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ, Մար­տի 27-ին, այ­ցե­լե­ցին մե­ծա­նուն դե­րա­սան Պետ­րոս Ա­դա­մեա­նի (1849-1891) շի­րի­մը։

Էջեր