Արխիւ

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Վար­դան Օս­կա­նեան, որ ներ­կա­յիս ե­րես­փո­խան է, ո­րո­շեց լքել «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թեան (ԲՀԿ) շար­քե­րը։

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

Հայաստանի Երիտասարդական հիմնադրամին տարեկան նախաձեռնութեան փայլուն արդիւնքները:
Երեկոյթին ներկայ գտնուեցաւ Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ յանձնեց պարգեւներ ու նուէրներ:

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

Ժընեւի մէջ երէկ տեղի ունեցաւ ՄԱԿ-ի Մարդու իրաւանց խորհուրդին 28-րդ նստաշրջանը, որու ընթացքին ելոյթ մը ունեցաւ Եդուարդ Նալպանտեան:
«Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց հայկական եկեղեցւոյ աւերումը խորհրդանշական կապ մըն է մարդկութեան դէմ անցեալին ու այսօր գործուած յանցագործութիւններուն միջեւ», ըսաւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը:

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քե­րը, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին ար­ժա­նա­ցան մար­զա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան, ներ­կա­յիս հետզ­հե­տէ կը հաս­նին ի­րենց ա­ւար­տին՝ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման խան­դա­վառ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

 

«Tarih Vakfı»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հրա­տա­րա­կուող «Toplumsal Tarih» պար­բե­րա­կա­նի Մարտ ամ­սուան թի­ւը ար­դէն լոյս տե­սած է ճոխ բո­վան­դա­կու­թեամբ։ Պար­բե­րա­կա­նի այս ամ­սուան թի­ւը կը բո­վան­դա­կէ հա­յոց տե­սա­կէ­տէ հե­տաքրք­րա­կան յօ­դուած մը, ո­րու հե­ղի­նակն է Այ­հան Աք­թար։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Շա­տեր կը հարց­նեն. «Ինչ­պէ՞ս ինք­զինքս Աս­տու­ծոյ յանձ­նեմ»։ Ար­դա­րեւ, յանձ­նուիլ կը նշա­նա­կէ՝ հնա­զան­դիլ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի մէջ տեղի ունեցած վերջին համերգի թարմ տպաւորութիւններով հռչակաւոր արուեստագէտը հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին։
Շահան Արծրունի. «Գիտեմ, թէ մենք զօրաւոր կ՚ըլլանք միութեամբ, այդ մէկն ալ մեր ուժը, միութիւնն ու համախմբուածութիւնը մեզ կը զօրացնեն»։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի եր­դի­քին տակ կը շա­րու­նա­կուին մար­զա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը։ Խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուած է, քա­նի որ վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի, ֆութ­սա­լի մար­զա­ձե­ւե­րու ա­ւե­լի քան ե­րեք ա­միս տե­ւած մրցա­շար­քե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան մար­զա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

Ա­կան­ջի ա­ռող­ջու­թեան ու լսո­ղու­թեան պահ­պան­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րը ե­րէկ նշուե­ցաւ նաեւ քա­ղա­քիս մէջ։ Այս առ­թիւ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ սար­քուե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, զոր միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պած էին Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւնն ու Ման­կանց դաս­տիա­րա­կու­թեան միու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նո­րա­րա­րու­թիւն­նե­րը՝ մեր օ­րե­րուն տա­րա­ծուած ամ­բողջ աշ­խար­հի վրայ, տագ­նա­պի կը մատ­նեն մարդ­կու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան յայ­տա­րա­րեց, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ պա­տա­հած սադ­րանք­նե­րով Ատր­պէյ­ճան ան­գամ մը եւս ի ցոյց կը դնէ իր ար­հա­մար­հան­քը միջ­նորդ­նե­րու ա­ռա­ջարկ­նե­րուն հան­դէպ։ Մեկ­նա­բա­նե­լով սահ­մա­նագ­ծի եր­կայն­քով ի­րա­վի­ճա­կի լա­րուա­ծու­թիւ­նը՝ Նալ­պան­տեան ար­տա­յայ­տեց այն հա­մո­զու­մը, թէ Պա­քու հեր­թա­կան ան­գամ ցոյց տուած է, որ ինչ­պէս կը վե­րա­բե­րի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու հաս­ցէա­կան կո­չե­րուն՝ խստօ­րէն հե­տե­ւե­լու հրա­դա­դա­րի պահ­պան­ման եւ զերծ մնա­լու ի­րա­վի­ճա­կը սրող քայ­լե­րէ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Նիւ Եորք, ուր կը մէկ­տե­ղուի ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մու­նի հետ։ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ աշ­խար­հի յա­ռա­ջա­տար ելմ­տա­կան շրջա­նակ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ կը մէկ­տե­ղուի Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու, որ տե­սակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ ներդ­րող­նե­րու եւ տնտե­սա­գէտ­նե­րու հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Պան Քի Մու­նի հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Տա­վու­տօղ­լու կ՚անդ­րա­դառ­նայ Կիպ­րո­սի հիմ­նախնդ­րին, Սու­րիոյ, Ի­րա­քի եւ Ուք­րայ­նոյ խնդիր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հա­մաշ­խար­հա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին նշա­նա­կու­թեամբ շարք մը հիմ­նա­հար­ցե­րու։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

​Թուրքիոյ եւ Թիւրքմենիստանի համագործակցութիւնը թափով կը զարգանայ՝ աստիճանաբար ստանալով ռազմավարական բնոյթ։
Ուժանիւթի բնագաւառէն ներս երկկողմանի այժմու յարաբերութիւնները կ՚ընդլայնուին Ատրպէյճանի մասնակցութեան հեռանկարներով։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

​Այսու կու գանք գո­հու­նա­կու­թեամբ տե­ղե­կաց­նել, որ հայ օ­րա­թեր­թե­րու նա­հա­պե­տը՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ այ­սօ­րո­ւան դրու­թեամբ պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տած է իր հա­մա­ցան­ցա­յին կայ­քէ­ջը։ www.jamanak.com հաս­ցէով մեր օ­րա­թեր­թը ար­դէն սկսած է հա­մա­ցան­ցա­յին աշ­խար­հէ ներս ճա­նա­պար­հոր­դու­թեան՝ իր գո­յու­թեան երկ­րորդ հա­րիւ­րա­մեա­կին մէջ։ Այս նոր ո­դի­սա­կա­նին մեկ­նար­կը, բնա­կա­նա­բար, կու գայ բնո­րո­շել ճամ­բա­բա­ժան մը՝ ար­դի դա­րուն մէջ նա­ւար­կու­թեան անհ­րա­ժեշտ նա­խադ­րեալ­նե­րու պրիս­մա­կէն։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րի­վայ­րում­նե­րը միշտ կը դի­տար­կուին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու կամ «ռէէլ-փո­լի­թիք» ազ­դակ­նե­րու տե­սան­կիւ­նէն։ Միւս կող­մէ, առ­կայ ա­նե­լը այն աս­տի­ճան խո­րա­ցած է, որ ար­դէն ե­րե­ւոյ­թը ու­սում­նա­սի­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ նաեւ այլ տե­սան­կիւն­նե­րէ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ փայլուն հանդիսութիւններ:
Փանոս Թերլեմեզեանի 150-ամեակին առթիւ ծաւալուն ծրագիր Գեղարուեստի պետական գոլէճի երդիքին տակ:

Էջեր