Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Ման­կա­կան գրա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րե­րը միշտ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան դա­սըն­թացք­նե­րու ծրագ­րե­րը կը շա­րու­նա­կուին յա­ջող մթնո­լոր­տի մը մէջ։ «Սփիւռք» ա­նուա­նու­մով կազ­մա­կեր­պուած այս դա­սըն­թացք­նե­րը կ՚ըն­թա­նան զա­նա­զան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Պէյ­րու­թի «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը տե­ղե­կա­ցուց, թէ լի­բա­նա­նա­հայ հա­մայն­քը ու­նե­ցած է ցա­ւա­լի կո­րուստ մը։ Այս­պէս, ե­րէկ կէս գի­շե­րին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց լի­բա­նա­նա­հայ ներ­հուն մտա­ւո­րա­կան եւ բա­նաս­տեղծ՝ Սար­գիս Կի­րա­կո­սեան:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Նոր­վե­կիոյ քա­րիւ­ղի «Statoil» ըն­կե­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին ի­րե­րա­յա­ջորդ կը դադ­րեց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ ա­ռըն­չա­կից գոր­ծարք­նե­րը։ Մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այս ըն­կե­րու­թիւ­նը ո­րո­շած էր հրա­ժա­րիլ Անդ­րա­նա­տո­լեան կա­զա­մուղ խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռուց­ման նա­խագ­ծէն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ԵԱՀԿ-ի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու ի­րա­ւանց գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Մի­խա­յէլ Լին­քը, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Այս առ­թիւ Սարգ­սեան դես­պա­նին յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ճա­նա­պար­հին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ եր­գա­հան Տիգ­րան Ման­սու­րեան նա­խըն­թաց օր խումբ մը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու հետ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի նո­րա­հաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռի եր­դի­քին տակ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական լեռնաշխարհի ամենահին կոթողները միշտ կը մնան անմիջական ուշադրութեան առարկայ՝ վերանորոգ հետաքրքրութեամբ:
Ազգագրագէտ Արսէն Բոբոխեանի կողմէ ուսումնասիրութեան վայրին իսկ վրայ շահեկան բացատրութիւններ տրուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ան­ժա­մա­նակ ձե­ւով յան­կար­ծա­մահ ե­ղած է մեր ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րեալ սպա­սա­ւոր­նե­րէն Լե­ւոն Կսրկ. Քի­րէ­միտ­ճեան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նեցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րուան եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սպա­նիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցիէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հրաշ­քը՝ բնու­թեան օ­րէնք­նե­րուն, սո­վո­րա­կան կա­նոն­նե­րու այն­պի­սի բա­ցա­ռու­թիւն­ներ են՝ ո­րոնց մարդ ան­մի­ջա­պէս կ՚անդ­րա­դառ­նայ, քա­նի որ ա­նոնք զգա­լի դէպ­քեր են եւ ուղ­ղու­թիւն կու տան սո­վո­րա­կան կեան­քին ան­սո­վոր կեր­պով ըն­թացք մը ստա­նա­լուն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

WBO վար­կա­ծով բռնցքա­մար­տի աշ­խար­հի ա­խոյեան Ար­թուր Աբ­րա­համ (Ա­ւե­տիք Աբ­րա­հա­մեան) յա­ջո­ղե­ցաւ պահ­պա­նել իր տիտ­ղո­սը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­համ­մէտ Րէիս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ ուժանիւթի բնագաւառէն ներս տարակարծութիւն:
Ըստ Թանէր Եըլտըզի, Անգարա չի գոհանար տարանցման դերով ու սակագինի զեղչերով:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ գո­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

​Ճէյմս Ուորլիք խօսեցաւ Արցախի ճակատին վրայ միջազգային խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Որքան որ ալ Ատրպէյճան փորձէ խեղաթիւրել հիմնախնդրի էութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի ազատ կամքի արտայայտութեամբ իր ապագան որոշելու իրաւունքը վաղուց արդէն չի քննարկուիր»:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

«Եւրոպական միութեան նպատակն է Երեւանի հետ հասնիլ ազատ մուտքի դրութեան»:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Վաս­տա­կա­ւոր դես­պան Իւ­նալ Չե­ւի­քէօզ յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան կրնան բա­րե­լա­ւել ի­րենց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­նուն ա­պա­գա­յին։

Էջեր